درخصوص تعيين و برآورد خسارات و ضرر و زيان مادي و معنوي ناشي از عمل نامشروع غير از زنا مي توان از نظريات كارشناسان مربوطه از قبيل پزشكي ، روان شناسي و جامعه شناسي استفاده كرد


به تاريخ : 21/4/1373
شماره دادنامه :228 21/4/1373
كلاسه پرونده :72/872 حقوقي يك
مرجع رسيدگي كننده : شعبه اول دادگاه حقوقي يك سراب
خواهان : ايمان فرزند بهلول شغل دانشجو ساكن ...
خواندگان : 1 رضا فرزند موسي شغل سانويچ فروشي ساكن ...
2 فريبا فرزند حاجعلي شغل آموزشيار ساكن ...
خواسته : الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر وزيان معنوي ومادي

گردشكار: خواهان در مورخه 2/10/1372 دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوندگان تقديم به دادگاه و تقاضاي رسيدگي مي نمايد. كه پس از راجاع امر به اين شعبه وجري تشريفات قانوني وارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم خواندگان تعيين وقت رسيدگي بلاخره درجلسه مورخ 21/4/1373 شعبه اول دادگاه حقوقي يك سراب پس از رسيدگي هاي لازم ختم دادرسي رااعلام و بشرح زير مبادرت به انشاءراي مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعواي ايمان به طرفيت رضا و فريبا و به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي به مبلغ بيست ميليون ريال معادل دو ميليون تومان نظر به اينكه خواندگان به حكايت پرونده كيفري 72/74 مورد استناد (72/18اجراي احكام ) به اتهام عمل نامشروغ غير از زنا، رضا فرزند موسي به 74 ضربه شلاق و سه ماه اقامت اجباري در شهرستان بندرعباس و فريبا فرزند علي به تحمل 41 ضربه شلاق محكوم شده اند و حكم صادره قطعيت يافته و به مرحله اجراء در آپده است و نظر به اينكه آقايان هيئت كارشناسان حسب نظريه مورخه 14/2/1373 كه مركب از آقايان :
غلامرضا پزشك قانوني سراب و غفور ليسانسيه روان شناسي و ميكائيل ليسانسيه جامعه شناسي پس از ملاحظه ومطالعه محتويات پرونده و مشاهده وضعيت ظاهري و جسمي و رواني طرفين دعوي پس از مشاوره با يكيدگر كل خسارات وارده به خواهان ايمان را از حيث مادي ومعنوي علي الخصوص توجها" به هتك حيثيت و شئونات اجتماعي و فرهنگي ايشان به مبلغ پينج ميليون ريال معادل نيم ميليون تومان تعيين وبرآورد كرده اند لذا دادگاه توجها" به مراتب فوق و نظريه آقايان كار شناسان خواندگان به پرداخت مبلغ نيم ميليون تومان از حيث ضرر و زيان مادي و معنوني وارده از طرف خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوي محكوم مي نايد و راي صادره ظرف بيست روز پس از رويت قابل اعتراض و رسيدگي تجديدنظر مي باشد.
دادرس دادگاه حقوقي يك سراب

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

119

228 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/04/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران