قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن


شماره 1402-ق 27/8/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 47939/21941 مورخ 28/10/1379 دولت در موردتصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك وتوصيه نامه مكمل آن كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 8/8/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در ماده واحده تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 1402-ق 27/8/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لاحيه شماره 47939/2194 مورخ 28/10/1379 دولت در مورد تصويب كنونسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 8/8/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در ماده واحده تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 39717 6/9/1380
قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محوبدترين اشكال كار كودك وتوصيه نامه مكمل آن كه در جلسه علني روزسه شنبه مورخ هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/8/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 1402-ق مورخ 27/8/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي

ماده واحده - كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك وتوصيه نامه مكمل آن بشرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود اسناد تصويب را توديع نمايد.
تبصره 1- فهرست انواع كارهاي مضر موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون توسط وزارت كار وامور اجتماعي با هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وصنايع ومعادن و جهادكشاورزي و كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان وكانون شوراهاي اسلامي كار تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه خواهد شد.
تبصره 2- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند(ت )ماده (3) كنونسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده (172) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذيربط به صور موقت لغو خواهد شد. در خصوص ساير بندهاي ماده ( 3) طبق قوانين موضوعه خواهد بود.
آئين نامه اجرائي اين تبصره كه متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در كارهاي موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون نيز مي باشد، توسط وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وصنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وصنايع و معادن مسئوليت اجراي اين كنوانسين وتوصيه نامه مكمل آن ونيزنظارت بر اعمال اين مقرارت را در كارگاهها بر عهده دارند و برنامه هاي اجرائي را طراحي و با هماهنگي و موافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرائي ابلاغ خواهد كرد.

بسم الله الرحمن الرحيم
پيوست شماره (1)
كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كاركودك كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار،
با دعوت هيات مديره دفتر بين المللي كار هشتاد و هفتمين اجلاس خود را در تاريخ اول ژوئن 1999 ميلادي (11/3/1378هجري شمسي ) در ژنو برگزار نموده ، و كار كودك ، به عنون اولويت عمده براي اقدام ملي و بين المللي ، از جمله همكاري و اشتغال مصوب سال 1973 ميلادي (1352هجري شمسي ) كه كماكان اسناد اساسي در زمينه كاركودك مي باشند، و
با توجه به اينكه محو موثر بدترين اشكال كار كودك مستلزم اقدام فوري و جامع با در نظر داشتن اهمين آموزش و پرورش پايه اي رايگان و نياز به دور ساختن كودكان مورد نظر از تمامي اين نوع كارها وتامين بازپروري و سازگاري اجتماعي آنها ضمن توجه به نيازهاي خانواده هاي آنها مي باشد،و
با يادآوري قطعنامه مروبط به محو كار كودك مصوب كنفرانس بين المللي كار در اجلاس هشتاد وسوم آن در سال 1996 ميلادي (1375 هجري شمسي )، و
با پذيرش اينكه كار كودكان تاحد زيادي معلول فقراست واينكه راه حل درازمدت در رشد پايدار اقتصادي منتهي به پيشرفت اقتصادي اجتماعي ، به ويژه تسكين فقروآموزش و پرورش همگاني ، قراردارد،و
با يادآوري كنوانسيون حقوق كودك مصوب 20 نوامبر1989 ميلادي (برابر با20/8/368 هجري شمسي ) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، و
با يادآوري اعلاميه سازمان بين المللي كار در مورد اصول و حقوق اساسي كار و سند تكميلي آن ، مصوب هشتاد و ششمين اجلاس كنفرانس بين المللي كار در1998 ميلادي (1377هجري شمسي )، و
با يادآوري اينكه برخي از بدترين اشكال كار كودك موضوع ساير اسناد بين المللي هستند، به ويژه كنونسيون كار اجباري 1930 ميلادي (1309هچري شمسي )، و كنوانسيون مكمل سازمان ملل متحد در زمينه لغو بردگي ، تجارت بوده ، و نهادها و شيوه هاي مشابه بردگي 1956 ميلادي 1325هجري شمسي )، و
باتصميم به صتويب برخي پيشنهادها در رابطه با كار كودك كه چهارمين بند از دستور كار اجلاس است ، و
با عزم به اينكه اين پينشهادها شكل كنوانسيون بين المللي به خودبگيرد،
كنوانسيون زير را كه مي تواند به عنوان كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك ، 1999 ميلادي (1378 هجري شمسي )، خوانده شود در هفدهمين روز ژوئن سال يكهزار ونهصد و نود ونه ميلادي (27/3/1378 هجري شمسي ) تصويب مي نمايد.
ماده 1- هر عضوي كه اين كنوانسيون را تصويب مي كند بايد اقدمات فوري و موثري را براي تامين ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك به عنوان موضوعي فوري اتخاذ نمايد.
ماده 2- ازنظر اين كنوانسيون ، اصطلاح (كودك ) در مورد كليه اشخاص كمتر از(18) سال بكار برده مي شود.
ماده 3- از نظر اين كنونسيون ، اصطلاح (بدترين اشكال كاركودك ) شامل موارد زير است :
الف - كليه اشكال بردگي يا شيوه هاي مشابه بردگي ، از قبيل فروش و قاچاق كودكان ، بندگي بهعلت بدهي ورعيتي و كار يا زور يا اجباري ، از جمله استخدام به زور يا اجباري كودكان براي استفاده در درگيري مسلحانه ،
ب - استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي روسپي گري ، توليد زشت نگاري يا اجراهاي زشت نگارانه ،
پ - استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي فعاليتهاي غير قانوني ، به ويژه براي توليد و قاچاق موادمخدر به گونه اي كه در معاهدات بين المللي مربوط تعريف شده اند،
ت - كاري كه به دليل ماهيت آن يا شرايطي كه در آن انجام مي شود، احتمال دارد براي سلامتي ، ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد.
ماده 4-
1- انواع كارهاي موضوع بند(ت ) ماده (3) در قوانين يامقررات ملي يا وسط مقام صلاحيتدار، پس از مشاوره با سازمانهاي كار فرمايي و كارگري مربوط، با در نظر گرفتن معيارهاي بين المللي مربوط، به ويژه بندهاي (3)و(4) توصيه نامه بدترين اشكال كار كودك ،1999 ميالدي (1378هجري شمسي ) تعيين خواهند شد.
2- مقام صلاحيتدار، پس از مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط، وجود يا عدم وجود كارهايي كه به اين ترتيب تعيين شده اند را مشخص خواهد كرد.
3- فهرست انواع كارهايي كه براساس بند(1) اين ماده تعيين شده اند به طور ادواري مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم ، با مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط، بازنگري خواهد شد.
ماده 5- هر عضو پس از مشاوره باسازمانهاي كارفرمايي وكارگري ، ساو كارهاي مناسبي را براي نظارت بر اجراي مقرراتي كه به اين كنوانسيون ترتيب اثر مي دهند ايجاد يا تعيين خواهد نمود.
ماده 6-
1- هر عضو برنامه هاي اقدام براي محو بدترين اشكال كاركودك را به عنوان يك اولويت طراحي واجراء خواهد نمود.
2- اين برنامه هاي اقدام با مشاوره با نهادهاي دولتي و سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط و در صورت اقتضاء با توجه به نظرات ساير گروههاي مربوط طراحي و اجراء خواهد شد.
ماده 7-
1- هر عضو كليه اقدامات لازم را براي تضمين اجراء و اعمال موثر مقرراتي كه به اين كنوانسيون ترتيب اثر مي دهند از جمله پيش بيني ، اعمال مجازاتهاي كميفري يا، در صورت اقتضاء،مجازاتهاي ديگر اتخاذ خواهد نمود.
2- هر عضو، با در نظر گرفتن اهميت آموزش و پرورش در محو كار كودك ، اقدامات موثر و زمان بندي شده اي را براي موارد زيراتخاذ خواهد نمود:
الف - جلوگيري از بكار گرفته شدن كودكان در بدترين اشكال كار كودك ،
ب - فراهم آوردن كمك مستقيم لازم و مناسب براي دور ساختن كودكان از بدترين اشكال كار كودك و برا بازپروري و سازگاري اجتماعي آنها،
پ - تضمين دسترسي به آموزش و پرورش پايه اي رايگان ، و در وصرت امكان و اقتضاء، آموزش حرفه اي ، براي كليه كودكاني كه از بدترين ا شكال كار كودك دور مي شوند.
ت - تشخيص و دستيابي به كودكان در معرض خطر خاص ، و
ث - توجه داشن به وضعيت خاص دختران 0
3- هر عضو مقام صلاحيتدار مسئول اجراي مقرراتي كه به اين كنوانسيون ترتيب اثر مي دهند، تعيين خواهد كرد.
ماده 8- اعضاء اقدامات مناسبي را براي كمك به يكديگردرترتيب اثر دادن به مقررات اين كنوانسيون از طريق افزايش همكاري و يا كمك بين المللي از جمله براي حمايت از توسعه اجتماعي واقتصادي ، برنامه هاي ريشه كن كردن فقر و آموزش و پرورش همگاني اتخاذخواهند كرد.
ماده 9- اسناد تصويب رسمي اين كنوانسيون براي ثبت به مديركل دفتر بين المللي كار ارسال خواهد شد.
ماده 10-
1- اين كنوانسيون فقط در مورد آن دسته از اعضاي سازمان بين المللي كار كه اسناد تصويب خود را نزدمديركل دفتربين المللي كار ثبت كرده اند، الزام آور خواهد بود.
2- اين كنوانسيون (12) ماه پس از تاريخي كه در آن اسناد تصويب دو عضو نزد مدير كل ثبت شده باشد، لازم الاجراء خواهدشود.
3- پس از آن ، اين كنوانسيون براي هر عضو ديگر،(12) ماه پس از تاريخ ثبت سند تصويب آن لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 11-
1- عضوي كه اين كنوانسيون را تصويب كرده است ، مي تواند پس از انقضاي (10) سال از تاريخي كه در آن كنوانسيون در ابتداء لازم الاجراء مي شود، از طريق يادداشتي كه براي ثبت به مدير كل دفتر بين المللي كار ارسال مي كند از عضوي انصراف دهد. اين انصراف از عضويت تا يكسال پس از تاريخ ثبت آن نافذ نخواهد بود.
2- هر عضوي كه اين كنوانسيون را تصويب كرده است و ظرف مدت سال متعاقب انقضاي دوره ده ساله ياد شده در بند پيشين ، از حق انصراف از عضويت پيش بيني شده در اين ماده استفاده نمي كند، براي يك دوره ده ساله ديگر متعهد خواهد بود و پس از آن مي تواند با انقضاي هر دوره ده سال تحت شرايط پيش بيني شده در اين ماده از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهد.
ماده 12-
1- مدير كل دفتر بين المللي كار،تمامي اعضاي سازمان بين المللي كار را از ثبت تمامي اسنادتصويب و اسناد انصراف از عضويت ارسالي از سوي اعضاي سازمان آگاه خواهد كرد.
2- مدير كل در هنگام آگاه نمودن اعضاي سازمان از ثبت دومين سند تصويب ، توجه اعضاي سازمان را به تاريخي كه درآن كنوانسيون لازم الاجراء خواهد شد، معطوف خواهد نمود.
ماده 13- مدير كل دفتر بين المللي كار جزئيات كامل تمامي اسناد تصويب و اسناد انصراف از عضويت را كه طبق مفاد ماده پيشين نزد مدير كل به ثبت رسيده است ، براي ثبت طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبير كل سازمان ملل متحد دبيركل سازمان ملل متحد ا رسال خواهد كرد.
ماده 14- هيات مديره دفتر بين المللي كار، هر زمان كه لازم تشخيص دهد، گزارشي در مورد كارايي اين كنوانسيون را به كنفرانس عمومي ارائه و ضرورت قراردادن موضوع تجدينظر كلي يا جزئي آن در دستور كار كنفرانس را بررسي خواهد كرد.
ماده 15-
1- چنانچه كنفرانس با تجديدنظر كلي ياجزئي اين است كنوانسيون كنوانسيون جديدي راتصويب كند، در اين صورت جز در صورتي كه كنوانسيون جديد به گونه ديگري پيش بيني نكرده باشد:
الف - علي رغم مفاد ماده (11) فوق ،چنانچه وزماني كه كنوانسيون ، كنوانسيون جديدي راتصويب كند، در اين صورت جز در صورتي كه كنوانسيون جديد به گونه ديگري پيش بيني نكرده باشد:
الف - عليرغم مفاد ماده (11) فوق ،چنانچه وزماني كه كنوانسيون تجديدنظر شده جديد لازم الاجراء شود، تصويب كنوانسيون جديد توسط يك عضو از نظر قانوني ، متضمن انصراف فوري از عضويت در اين كنوانسيون خواهد بود،
ب - اين كنوانسيون از تاريخ لازم الاجراء شدن كنوانسيون تجديد نظر شده جديد، براي تصويب اعضاء مفتوح نخواهد بود.
2- اين كنوانسيون در هر صورت براي اعضائي كه آن را تصويب كرده اند اما كنوانسيون تجديدنظر شده را تصويب نكرده اند، باشكل و محتواني واقعي آن معتبر باقي مي ماند.
ماده 16-
نسخه هاي انگليسي و فرانسوي اين كنوانسيون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند.
مواد ياد شده فوق متن معتبر كنوانسيون است كه به اتفاق آراء به وسيله كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در جريان هشتادو هتفتميناجلاس آن كه در ژنو برگزار شد و در تاريخ 17 ژوئن 1999 ميلادي (27/3/1378هجري شمسي ) خاتمه يافت ، تصويب شد.

تصويه نامه ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك
كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار،
با دعوت هيات مديره دفتر توافقهاي بين المللي كار هشتاد و هفتمين اجلاس خود را در تاريخ اول ژوئن 1999 ميلادي (11/3/1378 هجري شمس در ژنو برگزار نمود، و
با تصويب كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك 1999 ميلادي (1378 هجري شمسي )، و
با تصميم به تصويب برخي پيشنهادها در ارتباط با كار كودك ، كه چهارمين بند از دستور كال اجلاس است ، و
باعزم به اينكه اين پينشهادها شكل توصيه نامه مكمل كنوانسيون بدتريناشكال كار كودك ،1999 ميلادي ( 1378هجري شمسي ) خوانده شود،در هفدهمين روز ژوئن سال يكهزار ونهصد ونودونه (27/3/1378 هجري شمسي ) تصويب مي كند.
1- مقررات اين توصيه نامه مكمل مقررات كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك ،1999 ميلادي (1378هجري شمسي ) ( كه از اين پس ، از آن به عنوان (كنوانسيون ) ياد مي شود)است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد.
اول - برنامه هاي اقدام
2- برنامه هاي اقدام موضوع ماده (6) كنوانسيون به عنوان يك موضوع فوري ، با مشاوره نهادهاي دولتي و سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط و با توجه به نظرات كودكاني كه به طور مستقيم تحت تاثير بدترين اشكال كار كودك قرار گرفته اند، خانواده هاي آنها و در صورت اقتضاء ساير گروههاي مربوط متعهد به اهداف كنوانسيون و اين توصيه نامه تعيين واجراء خواهد شد. اين برنامه ها بايد از جمله معطوف به موارد زير باشند:
الف - تشخيص و محكوم كردن بدترين اشكال كار كودك ،
ب - دور ساختن يا جلوگيري از اشتغال كودكان در بدترين اشكال كار كودك ، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافي جويانه و پيش بيني بازپروري و سازگاري اجتماعي آنها از طريق اقداماتي كه نيازهاي آموزشي ، جسماني و روانشناختي آنها رادر نظر بگيرد،
پ - توجه خاص به :
(1) - كودكان كم سن وسالتر،
(2) - كودك دختر-
(3) - مشكل موقيتهاي كار پنهان كه در آنها دختران در معرض خط رخاص قرار دارند،
(4)- ساير گروههاي كودكان در معرض آسيب پذيري يا نيازهاي خاص ،
ت - تشخيص ، دستيابي وكار با جوامعي كه در آنها كودكان در معرض خطر خاص قرار دارند،
ث - آگاه سازي ، حساس كردن و بسيج افكار عمومي و گروههاي مربوط، از جمله كودكان وخانواده هاي آنها0 دوم - كاتر خطرناك
3- درتعيين انواع كارها موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون ودر تشخيص جاهايي كه اين كارها وجود دارند، از جمله بايد به موارد زير توجه شود:
الف - كاري كه كودكان را در معرض سوءاستفاده جسماني ،رواني يا جنسي قرار مي دهد،
ب - كار در زيرزمين ، زيرآب ، در ارتفاعات خطرناك يا در فضاهاي بسته ،
پ - كار با ماشين الات ، تجهيزات و ابزارهاي خطرناك ، يا كاري كه متضمن جابجايي يا حمل بارهاي سنگين با دستاست ،
ت - كار در محيط ناسالم كه ممكن است ، به طور مثال ، كودكان را در معرض مواد، عوامل يا فرآيندهاي خطرناك ، يا در معرض دما، صدا، يا ارتعاشهاي مضر براي سلامتي آنها قرار دهد،
ث - كار تحت شرايط بسيار مشكل كار براي ساعات طولاني يا در خلال شب يا كار در جايي كه كودك به نحو غيرمتعارفي محدود به كارگاه كارفرما است ،
4- در زمينه انواع كارهاي موضوع بند(ت )ماده (3) كنوانسيون و بند(3) بالا مقررات ياقوانين ملي يا مقام صلاحيتدار مي تواند، پس از مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط، اشتغال يا كار از سن (16) سالگي را مشروط به اينكه سلامتي ، ايمني واخلاقيات كودكان مربوط كامل مورد حفاظت قرار گيرد و اينكه كودكان آموزش ويژه كافي يا آموزش حرفه اي در رشته مرتبط فعاليت را كسب كرده باشند اجاره دهد.
سوم - اجراء
5-
(1)- اطلاعات و داده هاي آماري مفصل در زمينه ماهيت و گستره كار كودك بايد گردآوري شده و به روز نگهداري گردد تا به عنوان پايه اي براي تعيين اولويتهاي اقدام ملي براي الغاء كار كودك ، به ويژه براي ممنوعيت و محو بدترين اشكال آن به عنوان موضوعي فوري به كارآيد.
(2)- تا حد امكان ، اين اطلاعات و داده هاي آماري بايد شامل داده هاي جداگانه به لحاظ جنس ، گروه سني ، شغل ، رشته فعاليت اقتصادي ، موقيت اشتغال ، حضور در مدرسه و محل جغرافيايي باشد. اهميت نظام موثر ثبت مواليد ار جمله صدور گواهيهاي تولد، بايد در نظر گرفته شود.
(3) داده هاي مربوط درباره تخطي از مقررات ملي در زمينه ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك بايد جمع آوري و به روز نگهداري گردند.
6- گردآوري و پردازش اطلاعات و داده هاي موضوع بند(5) بالابايد با توجه به حق محرمانه بودن انجام شود.
7- اطلاعات جمع آوري شده براساس بند(5) بالا بايد به طورمنظم به دفتر بين المللي كار انتقال داده شوند.
8- اعضاء به منظور نظارت بر اجراي مقرارت ملي مربوط به ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك بايد پس از مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي و كارگري مربوط ساز وكارهاي مناسبي ايجاد يا تعيين نمايند.
9- اعضاء بايد اطمينان حصال نمايند كه مقامات صلاحيتداري كه مسئوليت اجراي مقررات ملي در زمينه ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك را دارا مي باشند با يكديگر همكاري و فعاليتهايشان را هماهنگ مي كنند.
10- قوانين با مقررات ملي يا مقام صلاحيتدار بايد كساني را كه در موارد عدم رعايت مقررات ملي در زمينه ممنوعيت و محوبدترين اشكال كار كودك بايد مسئول شناخته شوند، تعيين نمايند.
11- اعضاء تا آنجا كه با قوانين ملي قابل تطبيق باشد، بايدبا تلاشهاي بين المللي در زمينه ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك به عنوان موضوعي فوري از طريق زير همكاري نمايند:
الف - گردآوري و مبادله اطلاعات مربوط به جرائم كيفري ازجمله تخلفاتي كه در ارتباط با شبكه هاي بين المللي هستند،
ب - كشف و تعقيب كساني كه به فروش و قاچاق كودكان ، يا به استفاده ، فراهم آوردن ياعرضه كودكان براي فعاليتهاي غيرقانوني روسپي گري ، توليد زشت نگاري يا اجراهاي زشت نگارانه اشتغال دارند،
پ - ثبت مرتكبين اينگونه جرائم 0
12- اعضاء بايد بدترين اشكال كار كودك مذكور در زير را جرايم كيفري اعلام نمايند:
الف - كليه اشكال بردگي يا روشهاي مشابه بردگي از قبيل فروش و قاچاق كودكان ، بندگي به علت بدهي و رعيتي وكار با زور و اجباري از جمله استخدام به زور يا اجباري كودكان را براي استفاده در درگيري مسلحانه ،
ب - استفاده ، فراهم آوردن يا عرضه كودك براي روسپي گري ، توليد زشت نگاري يا اجراهاي زشت نگارانه ، و
پ - استفاده ، فراهم آنوردن يا عرضه كودك براي فعاليتهاي غيرقانوني ، به ويژه براي تولدي و قاچاق مواد مخدر به گونه اي كه در معاهدات بين المللي مربوط تعريف شده اند، يا براي فعاليت هايي كه مستلزم حمل يا استفاده غير قانوني سلاحهاي گرم يا ساير سلاحها است.
13- اعضاء بايد اطمينان حاصل نمايند كه مجازاتها از جمله در صورت اقتضاء، مجازاتهاي كيفري در مورد تخلف از مقررات ملي در زمينه ممنوعيت ومحو هر يك از انواع كارهاي موضوع بند(ت ) ماده (3) كنونسيون اعمال مي شود.
14- اعضاء همچنين بايد به عنوان مووضعي فوري ، ساير راههاي چاره جزائي ، مدني يا اداري را، در صورت اقتضاء براي تضمين اجراي موثر مقررات ملي در زمينه ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك استفاده كرده اند و د رموارد اصرار بر تخطي ، ملاحظه لغو موقت يا دائم پروانه كار، پيش بيني نمايند.
15- ساير اقدامات معطوف به ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك ممكن است شامل موارد زير باشند:
الف - آگاهي سازي ، حساس سازي و بسيج عموم به طور كلي از جمله رهبران سياسي ملي و محلي ، نمايندگان مجلس وقوه قضائيه 0
ب - درگير كردن و آموزش سازمانهاي كارفرمايي و كارگري و سازمانهاي مجلي ، ماموران مجري قانون و براي ساير متخصصين مربوط،
پ - تامين آموزش مناسب براي ماموران ذيربط دولتي ، به ويژه بازرسان و ماموران مجري قانون و براي ساير متخصصين مربوط،
ت - پيش بيني تعقيب اتباع عضوي كه جرائمي را مرتكب شده باشند براساس مقررات ملي رد زمينه ممنوعيت ومحو فوري بدترين اشكال كار كودك در داخل خود كشور، حتي اگر اين جرائم در كشور ديگري ارتكاب شده باشند،
ث - ساده كردن تشريفات قانوني و اداري واطمينان از اين كه آنها مناسب و آماده هستند،
ج -ترغيب توسعه خط مشي ها به وسيله تعهداتي براي پيشبرد اهداف كنوانسيون ،
چ - نظارت و تبليغ بهترين رويه هاي مربوط به محو كاركودك ،
ح - تبلغي مقررات قانوني يا ساير مقررات در زمينه كار كودك به زبانها يا لهجه هاي مختلف ،
خ - اتخاذ رويه هاي ويژه طرح دعاوي و تنظيم مقرراتي به منظور حمايت در برابر تبعيض واقدامات تلافي جويانه كساني كه به طور قانوين برخلاف مقررات كنونسيون رفتار مي كنند و نيز ايجاد خطوط كمكي يا نقاط تماس ومقامات رسيدگي و بازرسي كننده ،
د- اتخاد اقدامات مناسب جهت بهبود زير بناي آموزش و پرورش و تربيت معلم براي برآوردن نيازهاي پسران ودختران ،
ذ - تا حد امكان توجه به موارد زير در برنامه هاي ملي اقدام :
(1)- نياز به ايجاد شغل و آموزش حرفه اي والدين و بزرگسالان در خانواده هاي كودكاني كه در شرايط مورد نظر كنونسيون كار مي كنند، و
(2) نياز به حساس كردن والدين در مورد مشكل كودكاني كه در چنين شرايطي كار مي كنند.
16- افزايش همكراي و يا مكم بين المللي در ميان اعضاء براي ممنوعيت و محو موثر بدترين اشكال كار كودك بايد مكم تلاشهاي ملي باشد ودر صورت اقتضاء مي تواند با مشاوره با سازمانهاي كارفرمايي وكارگري توسعه يافته و اجراء شود.
اين همكاري و ياكمك بني المللي بايد شامل موارد زير باشد:
الف - بسيج منابع براي برنامه هاي ملي يا بين المللي ،
ب - كمك متقابل حقوقي ،
پ - كمك فني از جمله مبادله اطلاعات ،
ت - حمايت از توسعه اجتماعي واقتصادي برنامه هاي ريشه كن كردن فقر و آموزش همگاني 0
موارد ياد شده فوق ، متن معتبر توصيه نامه است كه به اتفاق آراء به وسيله كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در جريان هشتادوهفتمين اجلاس آن در ژنو برگزار شد و در تاريخ 17 ژوئن 1999 ميلادي (27/3/1378هجري شمسي ) خاتمه يافت ، تصويب شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و شانزده ماده وتصويبنامه مكمل آن در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم آبانماه يكهزار وسيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصوب و در تاريخ 23/8/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

16537 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1380/09/14 :تاريخ ابلاغ 1380/08/08 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران