دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكوم عليه در آخر هر سال (روز25برج ) به ميزان معيني از كل محكوميت خود را به صورت تقسيط پرداخت كند


به تاريخ : 5/3/1377
شماره دادنامه :77/8/87 و 86و85و84و83 و82
مرجع رسيدگي كننده : شعبه هشتم دادگاه عمومي زنجان
خواهان : محمدباقر فرزند صادق
خواندگان : 1 حسن 2 ناهيد 3 حميد4 مجيد5 رجب
خواسته : اعسار از پرداخت ديه و هزينه

گردشكار: پس از ارجاع پرونده و ثبت آن سرانجام دادگاه بشرح زير انشاء راي مي نمايد:

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خواندگان به خواسته اعسار از ديه محكوم بها دادنامه شماره هاي 75/8/92و75/8/298و75/8/299وهزينه دادرسي با توجه به تحقيقات پرونده وشهادت شهودو انيكه از ناحيه خواندگان هيچگونه اعتراض و دفاع موجهي درقبال دعوي مطروحه ابراز نگردديه دعوي خواهان به نظر دادگاه موجه است النهايه با توجه به اظهارات خود خواهان مبني بر اعلام آمادگي جهت پرداخت ديه محكوم بها به صورت اقساطي در آخرين ماه هر سال مستندا" به ماده 1 قانون اعسار مصوب 2/12/1313 و آيه شريفه 28 سوره بقره (وان كان ذو عسره فنظره الي معسره ) حكم به اعسار وي از پرداخت هزينه دادرسي و از پرداخت هزينه دادرسي و از پرداخت يكجاي ديات محكوم بها صادر و اعلام مي دارد النهايه با توجه به اعلام آمادگي خواهان به پرداخت ديه به صورت اقساطي و اينكه نامبرده از نظر سني قادر به انجام كار و پرداخت ديه است و با در نظر گرفتن كل محكوم بهاي وي كه حدود سه فقره ديه كامل و تعدادي ديه از بابت صدمات و ملحوظ داشتن يك سوم تغليظ به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام و مشكلات اجراي حكم در تقسيط دادگاته در اجراي ماده 37 قانون اعسارمقررمي داردنامبرده در آخر هر سال (روز25برج ) كه از سال 77 شروع مي شود و به ميزان يك بيستم از كل محكوميت خود را در حق خواندگان متناسب طلبشان محكوم مي نمايد راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
رئيس دادگاه

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117

87 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/03/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران