در صورتي كه ميزان ديه در حكم صادره از دادگاه بدوي كمتراز خمس ديه كامل باشد، مطابق بند 4ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي و غيرقابل تجديدنظر است


به تاريخ : 29/8/1374
شماره دادنامه : 456
كلاسه پرونده : 10/74/507
مرجع رسيدگي كننده : شعبه دهم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران
تجديدنظرخواهان : 1 - حميدرضا 2 - علي
تجديدنظرخواندگان : 1 - مهري 2 - صديقه
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1303 مورخ 13/7/1374 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند

گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقف فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد:

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان (1) حميدرضا (2) علي به طرفيت خواهرانشان خانمها (1) مهري (2) صديقه نسبت به دادنامه شماره 1306 - 13/7/1374 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند درپرونده كلاسه 74/1206 دادگاه مذكور اولا" چون محكوميت نامبردگان برپرداخت ديات و ارش مقرر در آن دادنامه كمتر از خمس ديه كامل مي باشد نتيجتا" مستنبط از مفهوم مخالف بند4 ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب راي صادره قطعي وغيرقابل تجديدنظرخواهي مي باشد به علاوه موضوع از شمول ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج است. لذا درخواست تجديدنظرخواهي آنان در اين مورد مردود اعلام مي گردد. ثانيا" نسبت به قسمت ديگر تجديدنظرخواهي آنان به دادنامه مذكور مبني بر صدور حكم برائت تجديدنظرخواندگان (موضوع شكايت آنان بر عليه تجديدنظرخواندگان ) چون ايراد واعتراض موجهي كه نقض اين قسمت از دادنامه را ايحاب نمايد ازناحيه آنان به عمل نيامده است و موضوع از شمول ماده 18 قانون مارالذكر خارج است لذا با رد اعتراضات آنان دادنامه تجديدنظرخواسته راكه از حيث رعايت ترتيبات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد است در اين مورد عينا" تاييد و استوار مي گردد راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 10 دادگاه تجديدنظراستان تهران مستشاران دادگاه

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول


456 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران