دادگاه مي تواند از جهت زيبايي شاكي ، متهم را به پرداخت مبلغي به عنوان ارش محكوم كند


به تاريخ : 15/7/1374
شماره دادنامه :1700
كلاسه پرونده : 16/2078/74
مرجع رسيدگي كننده : شعبه 16 دادگاه عمومي ترهان
شاكي : آقاي غلامرضا بنشاني تهران اتوبان آهنگ خيابان قيام
متهم : آقاي محمد فرزند اسماعيل ساكن تهران سليمانيه
اتهام : ايراد صدمه بدني غيرعمدي بر اثر بي احتياطي در حين رانندگي با وسيله نقليه

گردشكار: به موجب كيفرخواست دادسراي عمومي تهران مقيم فوق به اتهام بالا تحت پيگرد واقع و پس از صدور قرار مجرميت وكيفرخواست پرونده به دادگاه هاي عمومي تهرانارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است. دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به طرفين در موعد مقرر تشكيل و با توجه به اظهارات طرفين و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال ذيلا" مبادرت به انشاء راي مي نمايد:

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي محمد فرزند اسماعيل 70 ساله مبني برايراد صدمه غير عمدي بر اثر بي احتياطي در حين رانندگي با وسيله نقليه موتوري نسبت به آقاي غلامرضا فرزند نور محمد منتهي به شكستگي استخوان فك اسفل (پائين ) نامبرده هرچند اين ادعاي شاكي در دادنامه هاي شماره 2446/1/71 شعبه 191 دادگاه كيفري 2 سابق و 74/15560/5/74 شعبه 15 دادگاه عمومي تهران ملحوظ نظرقرارنگرفته و نفيا" و اثباتا" مورد رسيدگي قرار نگرفته است ولي با عنايت به شكايت شاكي و توضيحات نماينده دفتر ... و ملاحظه گواهي پزشكي قانوني تهران وملاحظه مجموع محتويات پرونده و اينكه گواهي پزشكي مورخ 25/10/70 مقدم بر گواهي پزشكي مورخ 16/8/73 بوده است و در گواهي شماره 122078/6/74 نيز در تائيد آن صادر شده است لذا ضمن رد مدافعات غيرموجه متهم بزهكاري وي محرز و مسلم است به استناد گواهي مورخ 25/10/70 كه نوع شكستگي را هاشمه اعلام نموده با توجه به بند6 ماده 480 و ماده 362 قانون مجازات اسلامي به جهت اعلام نقص زيبايي دادگاه متهم موصوف را از جهت شكستگي استخوان فك به پرداخت مبلغ دو ميليون رايل بابت ارش ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم در حق آقاي غلامرضا محكوم مي نمايد و اما در خصوص ادعاي شاكي مبني بر كنده شدن دندانش بر اثر ضربه با توجه به مجموع محتويات پرونده و انكار متهم و نظريه شماره 112078/6/73 اداره پزشكي قانوني چون متهم دفاع كرده است كه در هنگام معالجه شاكي در بيمارستان سينا موضوع آسيب دندان شاكي مطرح نبوده است و گواهي پزشكي نيز دليلي بركنده شدن دندان شاكي بر اثر ضربه ارائه واعلام ننموده بعلت فقد دليل كافي وعدم احراز قناعت وجداني حكم بر برائت متهم رااز اين جهت صادر و اعلام مي نمايد اين راي حضوري و ظرف بيست روز پس از رويت قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 16 دادگاه عمومي تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117

1700 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/07/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران