اصلاحيه ابلاغيه شماره 123784/ق 92 مورخ 1367/12/16 موضوع قانون قطع روابط كامل سياسي با دولت انگلستان


شماره 11426 3/2/1368

پيرو قانون قطع روابط كامل سياسي با دولت انگلستان موضوع ابلاغيه شماره 123784/ق 92 مورخ 16/12/67 نظر به اينكه در سطر سوم ابلاغيه مزبور بجاي عبارت ((و طي نامه شماره 6428/1 مورخ 16/12/67 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده ) اشتباها" عبارت ((در اجراي تبصره 2 قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل 123 قانون اساسي )) تايپ شده مقتضي است نسبت به اصلاح آن اقدام فرمايند.
معاونت حقوقي وامور مجلس

12842 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1368/02/07 :تاريخ ابلاغ 1368/02/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران