آئين نامه استفاده از آرم جمهوري اسلامي ايران


شماره 48050/ت 115 3/3/1367
كليه وزارتخانه ها، موسسات و سازمانها دولتي و وابسته بدولت و نهاداي انقلاب واستانداريهاي سراسر كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 7/2/1367، بنا به پيشنهاا شماره 846/15 مورخ 31/3/1366 كميسيون فرهنگي هيات دولت ، آئين نامه استفاده از آرم جمهوري اسلامي ايران را بشرح زير تصويب نمودند:

1- نظر به وجوب احترام به آرم جمهوري اسلامي ايران كه براساس نظر امام امت مدظله العالي لفظ جلاله ميباشد استفاده از آرم مزبور صرفا" در پرچم جمهوري اسلامي ايران ، تابلوهاي وزارتخانه ها سازمانها ومراكز و نيز سربرگ اسناد رسمي ، احكام و مكاتبات رسمي ادارات و گواهينامه ها و موارد مشابه مجاز ميباشد.
2- استفاده از آرم مزبور در اوراق يادداشتهاي غير رسمي و پاكتها و موارد مشابه مجاز نبوده ودستگاههاموظفند از كاغذهاي بدون آرم براي يادداشت و پيش نويس و موارد مشابه استفاه نمايند
3- شوراي ارزشيابي و تعيين علائم موسسات نهادها ومراكزدولتي موضوع بخشنامه 3456 مورخ 8/2/66 بايد ترتيبي اتخاذ ننايد كه در علائم اختصاصي مورد اسفتاده مراكز دولتي آرم جمهوري اسلامي ايران و آيات قرآن حتي الامكان استفاده نشود.
نخست وزير - مير حسين موسوي

12842 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1368/01/07 :تاريخ ابلاغ 1367/02/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران