آئين نامه اجرائي مدارس غير انتفاعي


شماره 140116/ت 964 27/12/1367
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/12/1367 بنا به پيشنهاد شماره 28982/140 مورخ 11/11/67 وزارت آموزش و پرورش آئين نامه اجرائي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي را بشرح زير تصويب نمودند:

فصل اول - ضوابط تاسيس مدارس غيرانتفاعي
ماده 1- دادرس غيرانتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم ، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسيس و اداره ميشود.
تبصره - منظور از غير انتفاعي بودن آنست كه درآمد حاصله صرفا"، صرف هزينه هاي جاري و توسعه آتي خواهد شد:
الف - كودكستان (آمادگي ، سال ماقبل دبستان )0
ب - ابتدائي 0
ج - راهنمائي تحصيلي
د - متوسطه شامل دبيرستانهاي نظري و هنرستانها (دررشته هاي مختلف مصوب وزارت آموزش و پرورش )0
ه - آموزشگاههاي آمادگي كنكور و كلاسهاي تقويتي
ماده 3- شرايط آموزشي ، فني ، تربيتي ، بهداشتي وايمني واحدهاي آموزشي در تمام مدت سال تحصيلي بايد باضوابط ودستورالعملهائيكه از طرف آموزش و پرورش ابلاغ ميشود مطابقت داشته باشد.
ماده 4- مجوز تاسيس مدارس غيرانفاعي بنام فرد يا افرادحقيقي و حقوقي صادر مي شود و اجازه مذكور قابل انتقال يا واگذاري به ديگري نيست در صورت تخلف از اين ماده شوراي نظارت مركزي ميتواند مجوز تاسيس را لغو نمايد.
ماده 5- معرفي موسس يا موسسان مدارس غير انتفاعي پس ازتائيد ميزان نيازهاي مالي آنها از سوي آموزش و پرورش جهت اخذ وام از نظام بانكي كشور بر اساس مفاد ماده 18 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي توسط آن وزارت صورت خواهد پذيرفت.

فصل دوم - شرايط مدير و كاركنان و وظايف ونحوه انتخاب آنان
ماده 6- مديران مدارس دخترانه منحصرا" از بين خواهران و مديران مدارس پسرانه از بين برادران متاهل انتخاب خواهند شد.
تبصره - براي تصدي مديريت مدارس دخترانه اولويت با خواهران متاهل است.
ماده 7- مدير مدرسه نسبت به حسن اجراي امور پرورشي ، آموزشي و اداري در مقابل آموزش و پرورش مسئوليت دارد و بايد زمينه هاي لازم براي بازرسي نمايندگان آموزش و پرورش را بنحو احسن فراهم نمايد.
ماده 8- كادر امور تربيتي مدارس غير انتفاعي از ميان كسانيكه داراي شرايط گزينش وزارت آموزش و پرورش هستند و مرجحا" داراي مدرك ليسانس ميباشند توسط موسس يا موسسان معرفي ميگردندتا پس از تائيد صلاحيت آنان توسط آموزش و پرورش بكار مشغول شوند.
ماده 9- ضوابط علمي موضوع ماده 11 قانون بشرح زير ميباشد:
الف - حداقل ديپلم براي مدارس ابتدائي ، كودكستان (آمادگي )0
ب - حداقل فوق ديپلم براي مدارس راهنمائي 0
ج - حداقل ليسانس براي دبيرستانها و هنرستانها0
ماده 10- كليه پرسنل اعم از مديران ، معاونين ، مربيان ،معلمان ، متصديان امور دفتري و خدمتگزاران موظف به اجراي دقيق و كامل شرح وظايف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش ميباشند.

فصل سوم - ثبت نام و مقررات انضباطي در مدارس غير انتفاعي
ماده 11- ثبت نام و تحصيل دانش آموزان در پايه هاو رشته هاي مختلف تحصيلي و جابجائي آنان در جريان سال تحصيلي بر اساس مصررات ودستورالعملهاي جاري آموزش و پرورش انجام ميشود.
ماده 12- آئين نامه انضباطي و ضوابط تشويق و تنبيه مدارس دولتي براي دانش آموزشان مدارس غير انتفاعي نيز لازم الاجراء است
ماده 13- همه ساله 5% از كل ظرفيت پذيرش مدارس غيرانتفاعي به دانش آموزان محل اختصاص مييابد(موضوع ماده 13 قانون ) منظور ازمحل در اين ماده مناطق و يا نواحي آموزشي مربوطه ميباشد.
ماده 14- مدير هر واحد آموزشي موظف است در خصوص تشكيل شوراي موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي حداكثر تا 15 آبانماه هر سال تحصيلي نسبت به تعيين نمايندگان معلمان وانجمن اولياء و مربيان با نظارت نماينده آموزش و پرورش اقدام نمايد.
ماده 15- دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون در حدود اين تصويبنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و ابلاغ مي گردد.
نخست وزير - ميرحسين موسوي

12842 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1368/01/10 :تاريخ ابلاغ 1367/12/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران