چنانچه عسر و حرج زوجه احراز شده باشد اجباراو به بذل مهريه بي وجه است


كلاسه پرونده : 3013/735
شماره دادنامه : 72/20
تاريخ رسيدگي : 29/1/72
فرجامخواه : آقاي (ب )
فرجامخوانده : خانم (الف )9
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71/931 شعبه 107 دادگاه مدني خاص ...
مرجع رسيدگي : شعبه 30 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 20/12/67 خانم (الف ) به طرفيت همسرش آقاي (ب دادخواستي به خواسته طلاق به دادگاه مدني خاص ... تقديم داشته كه به شعبه 105 ارجاع شده است. شعبه نامبرده پس از رسيدگي و اعزام زوج به پزشكي قانوني واعلام پزشكي قانوني به اينكه آلت تناسلي زوج و بيضه ها سالم است و عمل زناشويي يك موضوع عصبي و رواني است و لذا نفيا" و اثباتا" در موضوع عمل زناشويي اظهار نظر نمي توان نمود در تاريخ 18/2/69 طبق دادنامه شماره 132 دعوي خواهان را مردود اعلام مي دارد. سپس خانم (الف ) درتاريخ 7/4/69 مجددا" به طرفيت همسرش دادخواستي به خواسته فسخ نكاح به دادگاه مدني خاص ... تقديم داشته كه به شعبه 117 ارجاع مي شود.شعبه مذكور پس از رسيدگي در تاريخ 7/5/69 طبق دادنامه شماره 365 دعوي زوجه را تكرار دعوي قبلي دانسته كه مورد رسيدگي در دادگاه شعبه 105 مدني خاص ... قرار گرفته و منتهي به صدور راي گرديده و طرح مجدد آن وجهه قانوني نداشته دعوي را قابل استماع ندانسته ومردود اعلام مي دارد، از اين راي خانم (الف ) اعتراض نموده و دادخواست تجديد نظرخواهي به دادگاه ارائه مي دهد. پرونده به ديوان عالي كشورارسال و به شعبه 30 ارجاع مي گردد. شعبه 30 چون پنج سال از بدو ازدواج طرفين گذشته و هنوز زوجه باكره است و معلوم نيست مقصر زوج است يا زوجه و پزشكي قانوني هم منجزا" اظهار نظر ننموده است رسيدگي و تحقيقا دادگاه را براي احراز واقعيت كافي ندانسته و عنداللزوم مي توان با تشكيل كميسيون از متخصصين امر در پزشكي قانون احراز واقعيت نمود، راي صادره را نقض و به شعبه همعرض ارسال مي داردكه به شعب104 ارجاع گرديده است. شعبه مذكور نيز پس از رسيدگي و و اعزام زوج به پزشكي قانوني و تشكيل كميسيون پزشكي واعلام اينكه زوج ناتواني جنسي ندارد در تاريخ 5/2/71 طبق دادنامه شماره 68 دعوي زوجه را راجع به فسخ نكاح غير موجه تشخيص داده و محكوم به رد اعلام مي دارد. پس ازآن خانم (الف ) دادخواستي درتاريخ 26/2/71 به طرفيت همسرش به خواسته طلاق به علت عسر و حرج به دادگاه مدني خاص شعبه 115 تقديم مي دارد و علت عسر و حرج را كارهاي وحشيانه همسرش كه از ديوار خانه بالا آمده و او را كه تنها در خانه بوده مورد شكنجه و ضرب قرار داده و با انگشت مي خواسته به او تجاوز كند كه در دادسرا محكوم به پنجاه ضربه شلاق شده و سه بار ديگراو را ربوده و به جاي ناشناخته برده و مورد ضرب و كارهاي دور از انسانيت نموده توضيح داده است.
دادگاه شعبه 105 پس از رسيدگي در تاريخ 23/4/71 طبق دادنامه شماره 289 مورد را از مصاديق ماده 1120 قانون مدني دانسته و به زوجه اجازه مي دهد با مراجعه به يكي از دفاتر طلاق با بذل مهريه و ساير حقوق شرعيه خودش را مطلقه به طلاق خلعي بنمايدكه مورد اعتراض زوج آقاي (ب ) قرار مي گيرد و در ضمن لايحه اعتراضيه متذكرمي شود شعبه 104 دعوي همسرم را راجع به فسخ نكاح مردود اعلام داشته است. دادگاه شعبه 105 با توجه به راي شعبه 104 راي خود را نقض وبه شعبه ديگر ارسال مي دارد كه به شعبه 107 ارجاع مي گردد.شعبه 107از زوجين دعوت نموده نموده و در وقت مقرر زوجين در دادگاه حضور مي يابند. زوج به هيج عنوان حاضر به طلاق نشده و اظهار داشت من دادخواست تمكين داده ام و تقاضاي صدور حكم تمكين دارم 0 زوجه نيز مطالب شرح دادخواست را تكرار نموده و تقاضاي طلاق با بذل مهريه مي نمايد كه دادگاه با توجه به پرونده ها و قريب هفت سال سرگرداني زوجه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 921 با شرح مفصلي مورد را از مصاديق ماده 1120 دانسته و به زوجه اجازه مي دهد به يكي از دفاتر طلاق مراجعه نموده و خودش را مطلقه به طلاق خلع بنمايد كه مورد اعتراض زوج آقاي (ب ) قرار مي گيرد و دادخواست تجديدنظرخواهي به دادگاه ارائه مي دهد و در ضمن لايحه اعتراضيه كه هنگام شور قرائت مي شود نسبت به عسر و حرج و بذل مهريه از دادنامه ايراد گرفته دادگاه صادركننده حكم پس ازاظهارنظرپرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گرديده است.از ناحيه تجديدنظرخواه استفتاييه از مراجع عظام به شعبه مي رسد مبني بر اينكه طلاق بدون مجوز شرعي باطل است و ازناحيه تجديدنظرخوانده نيز چند لايحه به شعبه مي رسد و در يكي از لوايح متذكر شده براي بار پنجم در تاريخ 15/12/71 همسرش او را با كمك چند نفر ربوده و به يكي از روستاهاي ساوه به نام صالح آباد برده و پس از دو روز ك او را مورد ضرب و شكنجه و عذاب قرار داده كه به تاييد پزشكي قانوني نيز رسيده است ساعت چهار نيمه شب 17/12/71 به همان مكان او را آورده رها كرده و در اين رابطه ]زوجه [ شكايت كرده وپرونده فعلا" در آگاهي مورد رسيدگي به كلاسه 70/18ك است. شعبه 30 از آقاي (ب ) دعوت نموده و با مذاكرات و نصايح نامبرده راضي براي طلاق گرديد و قرار شد آدرس زوجه رابه شعبه بدهد تا با حضور طرفين در شعبه دوستانه از يكديگر جدا شوند و گزارش اصلاحي صادر گرديد. پس از چند روز آقاي (ب ) به شعبه آمده اظهار كرد مرا ربوده و به جاي نامعلومي بردند و چها روز مرا به انواع شكنجه ها آزارو اذيت نمودند و مشغول پيگيري قضيه مي باشم 0 بالاخره در تاريخ فوق هيئت شعبه تشكيل و پس از شور و قرائت گزارش عضو مميز آقاي ... مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 قطع نظر از عسر وحرج دوام زوجيت نسبت به زوجه كه براي دادگاه احراز گرديده با لحاظ اعمال زوج كه به حكايت پرونده با زورو تهديدو ارعاب شكنجه و عذاب قصد ادامه زندگي داشته ومي خواهد همسرش از وي تمكين نمايد حتي محكوم به شلاق هم شده سوءرفتار زوج از اين جهت كه ممكن است از موارد مذكور در سند نكاحيه و شرايط ضمن عقد هم باشد مضافا" بر اينكه با اعمال انجام شده در آتي خطرات غيرقابل جبراني هم متحمل است لكن دادنامه تجديدنظر خواسته به كيفيتي كه انشاء گرديد در خور تاييد نيست. علي هذا ضمن نقض حكم تجديدنظرخواسته پرونده براي رسيدگي و انشاء حكم به شعبه همعرض ارجاع مي شود و درصورت لزوم پرونده هاي كيفري مطروحه بين طرفين نيز مطمح نظر قرار گيرد.)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي 3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
106

72 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران