براي جرائم متعدد از نوع واحد فقط يك مجازات بايد تعيين گردد و شروع به هر جرمي نيز از نوع همان جرم محسوب مي شود


تاريخ 19/3/75
دادنامه 346
مرجع رسيدگي : شعبه 235 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) فرزند... دائر بر سه فقره سرقت ويك فقره شروع بسرقت در خصوص اتهام آقاي (ب ) فرزند... دائر برخريد مال مسروقه و در خصوص اتهام آقاي (ج ) فرزند... دائر بر توهين به مامور دولت حين انجام وظيفه با توجه به گزارش مراجع انتظامي و كشف اموال مسروقه و اعتراف صريح متهمين اتهام نامبردگان محرز و مسلم است دادگاه آقاي (الف ) فرزند... را در خصوص سه فقره سرقت مستندا" بماده 203 قانون مجازات اسلامي به پانزده ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت گذشته و در مورد يكفقره شروع به سرقت مستندات به ماده 109 قانون تعزيرات به بيست ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد و دادگاه آقاي (ب ) فرزند... را در مورد خريد مال مسروقه مستندا" بماده 110 قانون تعزيرات به سي ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد كه مجازات متهم رعايت بندهاي 3و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي تخفيف و تبديل مي گردد به يكصد هزارريال جزاي نقدي و دادگاه آقاي (ج ) فرزند... را مستندا" بماده 87 قانون تعزيرات به بيست و پنج ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد كه دادگاه مجازات متهم را مستندا" بماده 25 قانون مجازات اسلامي بمدت 2 سال تعليق مي نمايد و در مورد اتهام ديگر آقاي (ج ) دائر بر ايراد ضرب و جرح نسبت به آقاي (د) نظر بگذشت شاكي قابل گذشت بودن مورد اتهام قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي شود مستندا" بماده 8 قانون آ0د.ك و در مورد اتهام آقايان (ه) و(و) دائر بر شركت در شروع بسرقت نظر به محتويات پرونده لحاظ فقد دليل كافي قرار منع پيگرد صادر و اعلام مي شود راي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي دادگاه تجديدنظراستان تهران مي باشد.

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:

راي دادگاه
اعتراض آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 19346/3/75 صادره از شعبه 235 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن باتهام سه فقره سرقت به تحمل پانزده ماه حبس و يك فقره شروع به سرقت به تحمل بيست ضربه شلاق محكوم گرديده است متكي به دليل نيست و دادنامه معترض با عنايت به دلائل موجود در پرونده از حيث احراز بزهكاري متهم موصوف صحيحا" صادر گرديده وليكن محكوميت مشاراليه به تحمل بيست ضربه شلاق علاوه بر پانزده ماه حبس مبني بر اشتباه مي باشد زيرا مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جرائم متعدد از نوع واحد فقط يك مجازات بايد تعيين گردد و شروع به هر جرمي نيز از نوع همان جرم محسوب مي شود و شروع به سرقت هم از نوع سرقت بحساب مي آيد بناء عليهذا تعيين كيفر عليحده شلاق براي شروع به سرقت مبني بر اشتباه بوده كه به استناد بند4ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين اشتباه با حذف مجازات شلاق رفع و محكوميت تجديدنظرخواه با همان پانزده ماه حبس براي سه فقره سرقت و يك فقره شروع به سرقت تاييد مي گردد. اين راي قطعي است.
9/10/765/11ت /1589

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157

346 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/03/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران