قيدغيابي بودن حكم درمتن حكم درصورتي كه مطابق قانون آن حكم قابل اعتراض نباشدمجوزقبول اعتراض نخواهدبود.


راي ديوان عالي كشور
قيدغيابي حكم درحكم درصورتي كه مطابق قانون آن حكم قابل اعتراض نباشدمجوزقبول اعتراض نخواهدبود.
حكم شماره 249-6/2/28شعبه 8و1831-22/10/25شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
11

1831 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1328/02/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران