قدر متيقن شهادت گواهان - مالكيت مدعي و تصرف خوانده دو ركن اصلي دعوي


راي دادگاه
نظر به اينكه ، مالكيت خواهان به موجب رونوشت مصدق سندمالكيت پيوست پرونده و اقارير خوانده در زيرزمين مورد دعوي به نظرمحرز مي رسدوسكونت خوانده ضمن اظهارنامه رسمي و لايحه مورخه 20/11/1333 مورد اعتراف نامبرده قرار گرفته است 0
نظر به اينكه ، گرچه موادي گواهي گواهان مندرج در صورتمجلس مورخه 14/3/1334 از حيث تعيين تاريخ تخليه متحد نيست ، ولي باتوجه به اقارير خوانده و اظهارات شهود قدر متيقن استفاده مي شود كه لااقل تا اول مهرماه 33 زيرزمين مور دعوي در تصرف خوانده بوده و اين قدر متيقن با وجود اختلافگوئي شهود طبق ماده 1317 قانون مدني معتبر مي باشد0
نظر به اينكه ، كارشناس اجرت المثل را ماهيانه 180 ريال معين نموده و هيچ اعتراضي از طرفين بر اين نظر نشده است و خوانده نيز هيچگونه دليلي كه ادعاء مشاراليه را دائر به پرداخت اجرت المثل اثبات نمايد به دادگاه تقديم ننموده است ، لذا دعوي ظاهرا" به نظر صحيح مي رسد و خوانده محكوم مي شود كه مبلغ يكهزار وهشتاد ريال بابت اجرت المثل زيرزمين مور تقاضا از1/1/1333 الي 1/7/1333 به اضافه يكصد ريال از سال 33و 156 بابت هزينه دادرسي و حق الزحمه به خواهان بپردازد0 راي غيابي و قابل واخواهي است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134

5 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1333/11/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران