لغو نظريه بازرسي فني اداره كار فقط از جناب هيات بازرسان يا كارشناسان مربوطه ممكن ميسور است


تاريخ رسيدگي : 26/8/75
كلاسه پرونده : 74/29/1384
شماره دادنامه : شعبه 29 دادگاه عمومي تهران
موضوع : فوت مرحوم ...
گردشكار : ...

راي دادگاه
در اين پرونده مرحوم ... - 25 ساله شغل جوشكار نيمه ماهردر محل كار خود در اثر برق گرفتگي فوت نموده و در پرونده بشرح اظهار نظرمورخ 12/10/1372 كه به موافقت دادسراي وقت رسيده مسئله خاتمه يافته واز جهت كارفرما پرونده مفتوح مانده به محتويات پرونده و به خصوص نظريه آقاي بازرس اداره كار شركت ... تهران اقدام به احداث كانال بتوني زيرزميني جهت عبور كابل فشار قوي نموده است كه مجري اين پروندهدر محل حادثه شركت ... پس از حفاري قطعات پيش ساخته بتوني جهت ثابت شدن قطعات به يكديگر كارگران جوشكار پليتهاي فولادي اتصال را به پليتهاي ار پيش آماده شده قطعات در شش نقطه داخلي جوش مي دهند و به اين ترتيب قطعات بتوني كانال به يكديگر مي پيونددد دقايقي چند از ورود كارگر نامبرده به كانال نگذشته است كه كارگر دچار برق گرفتگي شده و در بيمارستان فوت مي نمايد
آقاي بازرس اداره كار كه از محل بازديد نموده اضافه مي نمايد به نظر مي رسد كه كارگر قصد داشته است تا نور پروژكتور سيار را روي محل كارش متمركز نايد اين پروژكتور سيار روي يك چهار پايه فلزي به ارتفاع 160 سانتي متر قرار داشته است كه به علت اتصال برق مربوط به پروژكتور به بدنه فلزي چهارپايه را به علت عدم رعايت ماده 26 و56 از نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي دركارگاهها به وقوع پيوسته تشخيص داده با توجه به اينكه دريك چنين كارگاهي قسمتهاي مختلف مشغول به كار بوده و كارگر صدمه ديده مي بايستي از مسئول برق كارگاه مي خواسته تا نسبت به روشن نمودن محل كاركارگر اقدام كنند و آقا ي بازرس اداره كار پس از پنجاه روز ازوقوع حادثه در محل حاضر و بلافاصله نبوده تا اظهارات او صددرصد مورد قبول باشد النهايه سهل انگاري از سوي پيمانكار پروژه و آقاي ... و ... متصور نيست حكم به برائت آنها صادر و اعلام مي گردد، راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است 0
رئيس شعبه 29 دادگاه عمومي مجتمع قضائي ويژه تهران
---------------------------------------------
تاريخ رسيدگي : 19/9/76
كلاسه پرونده : 76/7
شماره دادنامه : 798
مرجع رسيدگي : شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 772-28/8/75 اصداري از شعبه 29 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
محتويات پرونده حكايت از آن دارد كه پس از اصدارقرار موقوفي تعقيب از جانب آقاي بازپرس سابق دادسراي عممي تهران در تاريخ 12/10/1372 و اظهار عقيده آقاي معاون وقت دادستان مبني بر لزوم تعقيب مسئولين شركت ... در خصوص تخلف از مقررات امنيتي و ضوابط فني و بهداشت كار بدوا" قاضي محترم مبادرت به احضار اشخاص اخير الذكر به عنوان متهم نموده النهايه پس از تشكيل محاكم عمومي و به شرح صورت مجلس مورخ 26/8/1375 بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت متداعيين دادنامه 772 مورخ 28/8/1375 انشاء و ابلاغ مي گردد مفاد راي صادره خلاصتا" آن است كه به نظر قاضي محترم نظريه بازرس فني اداره كار قابليت متابعت نداشته سهل انگاري از جانب پيمانكار واقع نگرديده است ...
بناء عليهذا صرفنظر از آنكه لغو نظريه بازرسي فني اداره كار فقط از جانب هيات بازرسان و يا كارشناسان مربوطه ممكن و ميسور بوده اظهار نظر قاضي محترم دائر به قابل متابعت نمودن نظريه شخصي مزبور فاقد توجيه قانوني به نظر مي رسد، ... نظر به اينكه اظهار عقيده دادگاه بدوي بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از متداعيين قرار تلقي مي گردد نه حكم و نظر به اينكه پيامد پذيرش استدلال محكمه محترم بدوي بشرح فوق يعني حكم دانستن قرارهاي صادره عملا" محروم نمودن طرفين دعوي از يك مرحله دادرسي است كه مغاير انصاف و عدالت قاضي و نيات مقنن به نظر مي رسد، ... با اين اوصاف و با لحاظ آنكه دادگاه محترم صادر كننده دادنامه مارالذكر در پرونده كلاسه 74/29/1384 بدون بررسيهاي لازم مبادرت به اصدار قرار منع پيگرد نموده سهوا" از آن به راي تعبير فرموده است مستندا" به بند1 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 قرار صادره نقض پرونده جهت رسيدگي ماهوي به شعبه 29 دادگاه عمومي تهران اعاده مي گردد اين راي قطعي است
مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران
مبلغ ناصري عبدالرحمن رسولي

مرجع : كتاب نمونه آراء محاكم دادگستري ايران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقاي عبدالرحمن رسولي وكيل دادگستري

1384 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/08/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران