برحسب قانون و شرع مكره مستحق حد و تعزير نمي باشد


شماره دادنامه : 1424 تاريخ رسيدگي : 18/9/69
مرجع رسيدگي : شعبه 131 دادگاه كيفري يك تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقايان : 1(الف ) فرزند000 سرباز وظيفه اهل همدان كبوترآهنگ 2 اقاي (ب ) فرزند000 اهل توچان دائر به عمل لواط موضوع كيفرخواست شماره 825 دادسراي عمومي تهران با عنايت به مجموع محتويات پورنده و تحقيقات انجام شده و انكار متهم رديف يك در جميع مراحل تحقيق و جلسه محاكمه و دفاعيات متهم رديف دو(ملوط) مبني بر اينكه به زور و تهديد با وي عمل لواط انجام گرفته و او هرگز راضي به اين عمل شنيع نبوده و مدافعات وكلاي تسخيري نامبردگان مندرج در جلسه دادگاه دلايلي كه دال بر اثبات بزه منتسب به متهم رديف كي باشد وجود ندارد لذا دادگاه آقاي (الف ) فرزند ... را از بزه انتسابي تبرئه مي نمايد و در خصوص اتهام متهم رديف دو كه مدعي اكراه از ناحيه لاطي مي باشد به مصداق الحدود تدرء بالشبهات و از اينكه بر حسب قانون و شرع مكره مستحق حد و تعزير نمي باشد دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده را مختومه اعلام مي دارد مقرر مي گردد دفتر شرحي به زندان نوشته تا اگر نامبردگان به علل ديگري بازداشت نباشند فورا" از زندان آزاد شوند0

راي شعبه 16 ديوانعالي كشور در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات پورنده سرباز وظيفه (الف ) فرزند27000 ساله به اتهام عمل لواط با سرباز وظيفه (ب ) فرزند000 و نفر دوم به اتهام تمكين به عمل لواط تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته اند (ب ) مدعي است (الف ) به عنف با او لواط كرده است و آقاي (الف ) منكر اين عمل شده و اظهارات نامبرده را تكذيب نموده است 0 آقاي بازپرس شعبه پنجم داسرا پس از انجام تحقيقات لازم بشرح قرار مورخه 29/7/69 قرار مجرميت متهمان را صادر و به موجب كيفرخواست شماره 1825/8/69 تقاضاي تعيين مجازات آنان رااز دادگاه كيفري يك شده است ، پرونده به شعبه 131 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع و در تاريخ 19/8/69 متهمان در دادگا حاضر دادگاه به آنان تفهيم نموده بايد براي دفاع از خود وكيل انتخاب كنيد آيا قدرت مالي انتخاب وكيل تعييني داريد متهمان اظهار كرده اند سرباز وظيفه هستندو اهل شهرستان و قدرت مالي تعيين وكيل ندارند از دادگاه تقاضا نموده اند براي آنان وكيل تسخيري تعيين شودآقاي 000 به عنوان وكيل تسخيري متهم رديف اول و آقاي 000 به عنوان وكيل تسخيري متهم رديف اول و آقاي 000 به عنوان وكيل تسخيري متهم رديف دوم تعيين شده اند سپس در تاريخ 18/9/69 جلسه رسيدگي دادگاه با حضور متهمان و وكلاي تسخيري آنان تشكيل اتهام آقاي (الف ) نامبرده تفهيم اظهار كرده قبول ندارم كاري انجام ندارم وكيل متهم اظهار كرده با عنايت به اينكه اثبات عمل شنيع لواط مستلزم ادله قانوني و شرعي است كه در پرونده موجود نمي باشد و ازمحضر دادگاه درخواست برائت موكل را دارم 0
اتهام متهم ديگر آقاي (ب ) به نامبرده تفهيم اظهار كرده قبل از حمام چند مرتبه تقاضاي انجام عمل لواط با من نمود است ومن راضي نشدم ولي او قصد اينكار را داشت تا بالاخره در حمام اينكار را كرد آقاي وكيل 000 تسخيري متهم اظهار كرده به روشي كه موكل مي گويد و ايستاده بود انجام عمل لواط ممكن نبوده و از طرفي موكل ازنظر شكلي و نحوه بيان به نظر غيرسالم و داراي عقل كافي نيست وظاهرا" قدرت تميز مطالب را حتي در درك منافع خويش نداشته و بدون توجه به عواقب مساله مطالبي را بيان مي دارد و معاينات رواني ازايشان ضروري است و با فرض ثبوت عمل لواط موكل ادعا دارد مكره بوده است و تقاضاي محكوميت موكل خود به اتهام عمل منافي عفت به غير از لواط از دادگاه نموده است سپس دادگاه ختم دادرسي را اعلام وبشرح دادنامه شماره 181414/9/69 آقاي (الف ) را به لحاظ اينكه متهم در كليه مراحل تحقيق و جلسه محاكمه منكر از ارتكاب عمل لواط شده از اتهام انتسابي تبرئه نموده براي آقاي (ب ) كه مدعي اكراه ازناحيه طي مي باشد به مصداق الحدود تدرء بالشبهات و اينكه بر حسب قانون و شرع مكره مستحق حد و تعزير نمي باشد قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است آقاي داديار محترم اجراي احكام بشرح مشروحه 21/9/69 با موافقت سرپرست ناحيه دادسرا به دادنامه صادره معترض و تقاضاي تجديدنظرنموده است آقاي رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخه 2/10/69 به نظر و راي خود باقيمانده و سپس پرونه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تارخي بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي 000 داديار ديوانعالي كشور اجمالا: مبني بر اعرتاض وارد مشاوره و چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
ايراد و اعتراض موثريكه موجب معترض عنه باشد از جانب معترض به عمل نيامهاست و چون از حلاظ عرايت مقررات و تشريفات دادرسي ايراد به راي صادره وارد نيست با رد اعتراض دادسراي عمومي تهران پرونده اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم تعزيرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

159

1424 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/09/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران