تصويبنامه در خصوص معافيت مالياتي كالاهاي صنعتي صادراتي


شماره 54914/ت 552 ه 23/12/1371
وزارت امور اقتصادي ودارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پيشنهاد شماره 33133/13453-4/30مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا تاييد وزراي بازرگاني ، صنايع ، معادن وفلزات وصنايع سنگين وبه استناد بند الف ماده (41 ) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 ،فهرست فصول وتعرفه هاي گمركي كالاهايي راكه جهت تشويق صادرات غير نفتي به خارج از كشور ،مشمول (100%) معافيت مالياتي قرارمي گيرند .به شرح پيوست تصويب نمود:
آن تعداد از مواد معدني مانند سنگ ،گچ وخاك رسي كه روي آنها هيچگونه عمليات فرآوري وخردايش انجام نمي شود،در صورت صادرشدن ،مشمول معافيت مالياتي (100%)نمي شود.درآمد صادراتي ساير اقلام وكالاها واجناس صادراتي كه در فهرست پيوست وجود ندارد،مطابق قانون يادشده ،مشمول معافيت مالياتي (50%)مي باشند.
معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبي
فهرست تعرفه كالاهاي صنعتي صادراتي صددرصد معافت از پرداخت ماليات
1 - كالاهاي تحت تعرفه هاي 03/7 و04/7 از فصل 7 (فرآورده هاي سبزي ونباتات ).
2 - كالاهاي تحت تعرفه 03/13 از فصل 13 (فرآورده هاي گياهي ).
3 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 15 (فرآورده هاي روغني وچرم حيواني ونباتي )09/15- 08/15- 07/15 - 06/15 – 05/15 –04/15 –03/15 –02/15 –17/15 –16/15 – 15/15 –14/15 – 13/15 – 12/15 –11/15 – 10/15 .
4- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 16 (فرآورده هاي گوشت وماهي وقشرداران صدفداران ) 05/16 –04/16 – 03/16 –02 /16 –01/16.
5- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 17(شيريني وفرآورده هاي قند وشكر ) 05/17 – 04/17 – 03/17 – 02/17 – 01/17 .
6-كالاهاي تعرفه 06/18 از فصل 18 (شكلات وساير فرآورده هاي خوراكي داراي كاكائو )
7 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 19 (فرآورده هاي غلات ،آرد ،نشاسته يافكول نانهاي شيريني ) 08/19 –07/19-06/ 19 –05/19 – 04/19 – 03/19 – 02/19 – 01/19.
8 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 20 (فرآوردهاي سبزي ونبات جاليزي وميوه ها ) 07/20- 06/20 - 05 /20 – 04/20 –03/20 –02/20 –01/20 .
9 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 21 (فرآورده هاي خوراكي گوناگون ) 07/21 –06/21-05/21-04 /21-03/21-02/021
10 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 22 ( نوشابه ها ، آبگونهاي سركه اي ) 10/22 - 02/22 -01/ 022
11 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 23 ( فرآورده هاي خوراكي براي حيوانات ) 07 /23 -06/23 - 05/23 -04 / 23 –03 / 23 – 02/23 –01/023
12 - كالاهاي تحت تعرفه هاي 02/24 و 01/24 از فصل 24 ( فرآورده هاي دخاني ) .
13 - كالاهاي تحت تعرفه 07/25 و 11/25 و 12/25 و 18/25 و 19/25 و 20/25 و23/25 و 26/25و 27 /25 و 31/25 و 32/25 از فصل 25 ( فرآورده هاي ساختمان ،نمك و گوگرد ) .
14 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 28 ( فرآورده هاي شيميائي غيرآلي ، فرآورده هاي فلزي آلي و غير آلي ) 06/28 لغايت 58/28.
15 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 29 ( محصولات شيميائي آلي ) 01/29 لغايت 45/29.
16 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير ازفصل 30 ( محصولات داروئي ) 05/30 – 04/30 – 03/30- 02/30 01 /30 .
17 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 31 ( كودها ) 05/31 – 04/31 – 03/31 –02/31 -01/31 .
18- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 32 ( عصاره هاي دباغي ،مواد رنگي ، مركب ها ) 05/32 لغايت 13/32.
19- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 33 ( روغنهاي اسانس و شبه رزينها ، محصولات عطر و آرايشي ) –1/33 لغايت 06/33 .
20- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 35 ( مواد آلبومينوئيدي و چسب و آتريمها ) 01/35 لغايت 07/35.
21- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 36 ( كبريت و ساير مواد شيميائي آتش زا ) 01/36 لغايت 08/36 .
22- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 37 ( محصولات عكاسي و سينما توگرافي ) 01/37 لغايت 08/37 .
23- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 37 ( محصولات عكاسي و سينما توگرافي ) 01/37 لغايت 08/37
24- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 38 ( محصولات گوناگون صنايع شيميائي ) 01 /38 19 /38
25- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 39 ( فرآورده هاي شيميائي نظير پلاستيك ، رزين مصنوعي و غيره ) 01/39 لغايت 07/039.
26- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 40 ( كائوچو ،شيشه و اشياء ساخته شده از آنها ) 01/40 لغايت 16/40 .
27- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 41 ( پوست و چرم ) 02/41 لغايت 10/41 .
28- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 42 ( محصولات ساخته شده از چرم و روده ) 01/42 لغايت 06/42 .
29- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 44 ( فرآورده هاي چوبي و حصير و سبد ) 13/44 لغايت 28/44 .
30- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 45 ( چوب پنبه و اشياء ساخته شده از آن ) 02/45 لغايت 04/45 .
31- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 48 ( فرآورده هاي سلولزي ) 01/48 لغايت 21 /48 .
32- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 49 ( محصولات محصولات صنعت چاپ و كتاب ) 01/49 لغايت 06/49 و 08/49 لغايت 11/49.
33- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير ازفصل 50 ( فرآورده هاي ابريشمي ) 03 /50 لغايت 07/50 و 09/50 .
34- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 51 ( الياف نسجي تركيبي و مصنوعي يكسره ) 01/51 لغايت 04/51.
35- كالاهاي تحت تعرفه هاي 02/52 –01/52 از فصل 52 ( نخهاي فلزدار ).
36- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 53 ( فرآورده هاي پشم ، كرك و مو ) 06/53 لغايت 13/ 53.
37- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 54 ( كتان و رامي ) 05/54 - 04/54 –03/54 .
38- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 55 ( منسوجات پنبه اي ) 05/55 لغايت 09/55 .
39- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 56 ( الياف نسجي و مصنوعي غير يكسره ) 01/56 لغايت 07/56 .
40- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 57 ( الياف نسجي نباتي ، منسوجات نخ كاغذي ) 06/57 لغايت 12/57 .
41- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 58 ( محصولات نساجي ) 04/58 لغايت 10/58.
42- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 59 ( محصولات نساجي ) 01/59 لغايت 17/59.
43- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 60 ( كشباف ) 01/60 لغايت 06/60.
44- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 61 ( منسوجات ) 01/61 لغايت 11/61.
45- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 62 ( منسوجات ) 01/62 لغايت 05/62 .
46- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 64 ( كفش و اشياء همانند ) 01/64 لغايت 06/64
47- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 65 ( كلاه و اجزاء آن ) 01/65 لغايت 07/65 .
48- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 66 ( چتر و غيره ) 01/66 –02/66-03/66.
49- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 68 ( مصنوعات سنگي ، گچي ، سيمان و غيره ) 01/68 لغايت 03/68 و 10/68 لغايت 16/68.
50- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 69 ( محصولات سراميكي ) 01/69 لغايت 14/69 .
51- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 70 ( شيشه و مصنوعات شيشه اي ) 01/70 لغايت 21/70 .
52- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 73 ( چدن ، آهن ، فولاد ) 01/73 و 02/73 و 05/73 لغايت 22/73 و 24/73 و 27/73 و 29/73 لغايت 39/73.
53- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 74 ( مس ) 01/74 لغايت 19/74 .
54- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 75 ( نيكل ) 04/75 – 05/75 – 06/75 .
55- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 76 ( آلومينيومي ) 01/76 لغايت 16/76 .
56- كالاهاي تحت تعرفه هاي 05/78 و 06/78 از فصل 78 ( سرب )
57- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 79 ( روي ) 04/79 لغايت 06/79.
58- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 80 ( قلع ) 02/80 و 05 /80 و 06/80.
59- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 82 ( ابزارهاي فلزي نظير قاشق و چنگال و غيره ) 01/82 لغايت 15/82.
60- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 83 ( مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي )01/83 لغايت 15/83.
61- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير ا ز فصل 84 ( ماشين آلات ، دستگاهها و ادوات مكانيكي ) 01/84 لغايت 03/84 و 06/84 و 09/84 لغايت 12/84 و14/84 لغايت25/84 و 27/84 و 29/84 لغايت 30/84 و36/84 لغايت 38/84 و 40/84 لغايت 49/84 و 56/84 و59/84 لغايت 63/84 و 65و84.
62- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 85 ( ماشين آلات و دستگاههاي برقي ) 01/85 و03/85 و 05 /85 و 06/85 لغايت 28/85 .
63 - كالاهاي تحت تعرفه زير فصل 86 وسائط نقليه خط آهن و لوازم آن 05/86 لغايت 10/86.
64 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير فصل 87 وسائط نقليه زمين 01/87 لغايت 07 /87 و 09 /87 لغايت 14/87 .
65 - كالاهاي تحت تعرفه هاي زير فصل 89 وسائط ناوبري آبي و شناورها 01/89 لغايت 03/89 و 05/89 .
66- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 90 ( آلات دستگاههاي عكاسي و طبي و جراجي ) 01/90 لغايت 29/90
67- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 91 ( اشياء صنعت ساعت سازي ) 01/91 لغايت 11/91.
68- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 94 ( انواع مبل ، تختخواب و اشياء همانند ) 01/94 لغايت 04/94.
69- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 96 ( قلم مو ، جارو ، غربال و نظاير آنها ) 01/96 لغايت 06/96 .
70- كالاهاي تحت تعرفه هاي 06/97 و 07/97 و از فصل 97 ( اسباب بازي و سرگرمي ) .
71- كالاهاي تحت تعرفه هاي زير از فصل 98 ( مصنوعات گوناگون ) 01/98 لغايت 16/98.

14010 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1372/01/21 :تاريخ ابلاغ 1371/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران