اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان

شماره 75085 - 27 /12/1371
وزارت نيرو
هيات وزيران در جلسه مورخ 9 / 12/ 1371 بنا به پيشنهاد شماره 100/6724 مورخ 7/9/1371 وزارت نيرو ، و به استناد ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 تصويب نمود :
شركت سهامي آب استان زنجان مطابق اساسنامه زير تشكيل مي شود :

فصل اول – كليات
ماده 1- با توجه به بند ( ز) ماده ( 5 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي گيلان و ماده (6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي تهران و بند ( ز) ماده ( 5 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي از تاريخ تصويب اين اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان كه د راين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود تشكيل مي گردد.
ماده 2- نام شركت : شركت سهامي آب استان زنجان است .
ماده 3- مركز اصلي شركت شهر زنجان و حوزه عمل آن با تصويب وزير نيرو تعيين مي شود.
ماده 4- نوع شركت سهامي خاص است .
ماده 5- مدت شركت نامحدود است .
فصل دوم – موضوع و هدف شركت
ماده 6 – شركت به منظور تصدي اجراي طرحهاي تامين آب و آبرساني براي مصارف شهري و صنعتي و كشاورزي و نيز حفاظت و بهره برداري از منابع آب و تاسيسات مربوط در حوزه عمل آن تشكيل مي گردد. مديريت منابع آب در حوزه عمل اين شركت كماكان با شركت آب منطقه اي گيلان و يا آب منطقه اي تهران حسب مورد خواهد بود . شركت براي رسيدن به اهداف خود ضمن هماهنگي با شركتهاي آب منطقه اي گيلان و تهران و وزارت نيرو حسب مورد و به ترتيبي كه خواهد آمد مجاز به تصدي امور زير مي باشد :
1- تهيه و اجراي طرحهاي احداث مخازن ، آب بندها ،شبكه هاي آبياري و زهكشي ، حفر چاه و ساير تاسيسات مورد لزوم وانجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري نزولات جوي و تغذيه مصنوعي سفره هاي آبهاي زير زميني از محل اعتبارات استاني و يا جلب مشاركت مردم با كسب موافقت سازمان آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب .
2- تهيه واجراي طرحهاي توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملي با كسب موافقت سازمان آب منطقه اي ذي ربط از نظرتخصيص آب و نيز موافقت وزارت نيرو از نظر توانمندي اجرايي و فني .
3- جلب مشاركت مردم در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب .
4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات ايجاد شده و يا واگذار شده به شركت .
5- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه مسائل آب و نيز بكار بردن روشهاي جديد علمي و فني به منظور بهره وري بيشتر از منابع آب .
6- انجام هر گونه عمليات و معاملات بازرگاني كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .
7- انجام كليه وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب و اجراي تكاليف وزارت نيرو در امور آب در مواردي كه از طرف شركتهاي آب منطقه اي گيلان يا تهران حسب مورد ، به شركت تفويض اختيار مي شود. اين بند نافي وظايف و اختيارات سازمانهاي آب منطقه اي ذي ربط در محدوده عمل اين سازمانها نخواهد بود.
فصل سوم – سرمايه و سهام
ماده 7 – سرمايه شركت عبارتست از مبلغ ده ميليون ريال كه به 1000 سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم مي شود . كليه بهاي سهام نقدا پرداخت شده است .
ميزان سهام شركاء بشرح زير است :
تعداد 475 سهم ازكل سهم متعلق به شركت آب منطقه اي گيلان و 475 سهم آن متعلق به شركت آب منطقه اي تهران و 50 سهم ديگر متعلق به شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي مي باشد .
ماده 8- افزايش سرمايه شركت با سرمايه گذاري صاحبان سهام يا ارقام موضوع ماده (9) و مشاركت موسسات و شركتهايي كه تمام يا اكثريت سرمايه آنها متعلق به دولت مي باشد با رعايت قوانين مربوطه تامين خواهد شد.
ماده 9- دارايي ، سرمايه و اموال منقول شركتهاي سهامي آب منطقه اي گيلان و تهران و آذربايجان شرقي ، در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت سهامي آب استان زنجان قرار ميگيرد و به تشخيص وزارت نيرو بايد به شركت اخيرالذكر انتقال يابد ، به قيمت دفتري به اين شركت منتقل و به سرمايه آن افزوده مي شود . همچنين بودجه بودجه و درآمد و اعتبارات و ديون و تعهدات و كاركنان شركتهاي فوق الذكر ، در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت قرار مي گيرد ، به شركت اخيرالذكر ، منتقل مي شوند .
فصل چهارم - اركان شركت
ماده 10 – اركان شركت عبارتند از :
الف- مجمع عمومي .
ب – هيات مديره .
ج – مدير عامل .
د- بازرس .
مجمع عمومي
ماده 11- نمايندگي سهامي شركاءبا مديران عامل ذي ربط مي باشد .
ماده 12 – مجمع عمومي بر دو نوع است :
الف – مجمع عمومي عادي .
ب – مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 13 – مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود ،بار اول حداكثر تا پايان تيرماه هر سال براي تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دوم در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه هاي سال بعد و ساير مسائل مربوط به شركت منعقد مي گردد.
ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده ممكن است در هر موقع بنا به تقاضاي يكي از اعضاي مجمع عمومي يا هيات مديره و مدير عامل يا بازرس شركت تشكيل شود.
دستور جلسات مجمع عمومي فوق العاده را كساني كه در خواست تشكيل آن را نموده اند ، تعيين مي نمايند.
تبصره – در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومي كتبا از طرف بازرس ( حسابرس ) به عمل آيد ، مدير عامل شركت موظف است ، ظرف مدت ده روز پس از وصول تقاضا ، براي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده دعوت بعمل آورده و دستور جلسه را نيز در دعوت نامه قيد نمايد.
ماده 15- دعوت مربوط به تشكيل مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل و علت تشكيل ودستور جلسه ، حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي بوسيله رئيس مجمع يا مدير عامل كتبا از اعضا ي مجمع بعمل خواهد آمد .
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرارداد، بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
در موقع ضروري ( به تشخيص رئيس مجمع ) رعايت تشريفات فوق براي تشكيل جلسه الزامي نخواهد بود.
ماده 16- تصميمات هر جلسه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضاي مجمع عمومي حاضر در جلسه مي رسد .
ماده 17- جلسات مجمع عمومي با حضور كليه اعضاء رسميت خواهد يافت ولي تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 18- وظاف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
الف – اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت .
ب – رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب بودجه وترازنامه و حساب سود و زيان شركت .
ج- اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته هاي شركت.
د- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي سود ويژه شركت.
ه- انتصاب ياعزل يا انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره و مدير عامل و بازرس شركت .
و- تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيات مديره و مدير عامل .
ز- تعيين حق الزحمه بازرس شركت.
ح – تصويب آيين نامه هاي مالي ،معاملاتي ، پس انداز و بيمه شركت يا رعايت مقررات مربوط .
ط- تصويب آئين نامه استخدامي شركت بر اساس مقررات مربوط .
ي – تصويب تشكيلات شركت برابر مقررات مربوط .
ك – اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور شركت كه د ردستور مجمع قيد شده باشد .
ماده 19- امور ذيل از وظايف خاص مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
الف- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت .
ب – اتخاذ تصميم در مورد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه .
ج- اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت .
د- اخذ تصميم به سرمايه گذاري يا مشاركت با شركتهاي ديگر .
ماده 20 - به منظور تسهيل و تسريع در امور شركت صاحبان سهام مي توانند اختيارات خود را جز در مورد وظايف خاص مجمع عمومي موضوع ماده19 اساسنامه را به رياست مجمع عمومي تفويض نمايند.
هيات مديره
ماده 21 – هيات مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود . اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره از ميان افراد بصير توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
ماده 22- مدت تصدي اعضاي هيات مديره سه سال خواهد بود و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي مي باشند و انتخاب مجددآنان نيز بلامانع است .
ماده 23- تغيير اعضاي هيات مديره يا هر يك از آنان قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت ، با مجمع عمومي است .
ماده 24- مجمع عمومي از بين اعضاي هيات مديره يك نفر را به عنوان رئيس هيات مديره و يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب مي نمايد و انتخاب رئيس هيات مديره به عنوان مدير عامل بلامانع مي باشد .
ماده 25- جلسه هيات مديره حداقل ماهي يكبار به دعوت مدير عامل يا رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.
ماده 26- جلسات هيات مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت و در صورت اقتضاء در هر محل ديگري كه تعيين و تشكيل گردد ، رسميت خواهد داشت .
ماده 27- تصميمات هيات مديره با اكثريت آراء اتخاذ مي شود.
ماده 28- هيات مديره داراي دفتر ي خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي رئيس و حداقل يكي از اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه مي رسد.
ماده 29- در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيات مديره يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رئيس هيات مديره در جلسه هيات مديره شركت كرده و راي خواهد داد. در غياب رئيس هيات مديره يكي از اعضاي اصلي به قائم مقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام خواهد داد.
ماده 30 – اداره جلسات هيات مديره با رئيس هيات مديره است .
ماده 31- هيات مديره ، با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه داراي كليه اختيارات لازم براي تامين مقاصد و هدفهاي شركت و انجام عمليات و اقدامات مقرر در ماده 6 مي باشد .
تبصره 1- ارجاع دعاوي يا اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و سازش با رعايت مقررات ذي ربط ، منوط به تصويب مجمع عمومي مي باشد.
تبصره 2- هيات مديره به مسووليت خود مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس هيات مديره و يا مدير عامل تفويض نمايد.
ماده 32- هيات مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف – بررسي و تاييد كليه طرحها و برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات، آئين نامه هاي معاملاتي ، استخدامي ، بهره برداري و اداري شركت به منظور طرح د رمجمع عمومي .
ب – بررسي و تاييد ترازنامه و حساب سود و زيان و نيز تهيه گزارش سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي همچنين هيات مديره موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سودو گزارش سالانه شركت را در حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس ) شركت ارسال دارد .
ج-مراقبت در حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي و نظارت بر انجام اموري كه براي حسن اداره شركت لازم مي باشد.
د- ايجاد تعطيل وانحلال شعب شركت با تصويب مجمع عمومي .
مدير عامل
ماده 33- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و بركليه واحدهاي شركت رياست دارد.
ماده 34- مديرعامل مي تواند يكي از اعضاي هيات مديره را به عنوان قائم مقام خويش تعيين نمايد.
ماده 35- مدير عامل مسووليت اداره كليه امور شركت اعم از اداري ، فني ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي را دارا مي باشد.
مواردي از اين مسووليت عبارتند از :
الف- اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي
ب- تهيه و تنظيم طرحها ، برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات و آيين نامه ها جهت تصويب هيات مديره يا مجمع عمومي ( برحسب مورد ) .
ج – تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود وزيان سالانه شركت و ارائه آن به هيات مديره .
د- تعيين روشهاي اجرايي در چهارچوب مقررات و آيين نامه ها و ا بلاغ به واحدهاي ذي ربط .
ه – تامين و تدارك كالاها و خدمات و نيازهاي مربوط به طرحها و عمليات شركت و انعقاد قراردادهاي لازم با رعايت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد اين اساسنامه .
ماده 36 – مدير عامل بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و اداري وحق انتخاب وكلي با حق توكيل را خواهد داشت . همچنين با رعايت مقررات و با تصويب مجمع عمومي مي تواند دعاوي را به داوري با حق سازش ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت به داور مشترك تراضي نمايد.
ماده 37- مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از معاونين و روساي واحدهاي شركت به تشخيص و مسووليت خود تفويض نمايد.
ماده 38- كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيات مديره و يا نمايندگي آنان برسد .
ماده 39 – مكاتبات اداري و احكام پرسنلي با امضاي مدير عامل و يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند صادر مي گردد.
بازرس ( حسابرس )
ماده 40 – شركت داراي بازرس ( حسابرس ) خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود .تا زماني كه بازرس جديد انتخاب نشود بازرس قبلي در سمت خود باقي بوده و به انجام وظايف قانوني خود ادامه خواهد داد . تجديد انتخاب بازرس قبلي بلامانع است .
ماده 41- وظايف و اختيارات بازرس به قرار زير است :
الف- رسيدگي به ترازناه و حساب سود و زيان شركت و ارائه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي . يك نسخه از اين گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس براي هيات مديره شركت نيز ارسال خواهد شد.
ب- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره و اظهارنامه نسبت به مندرجات آن و تسليم به هيات مديره .
ج- بازرس در اجراي وظايف قانوني خود با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پيمانهاي شركت را خواهد داشت وهرگاه تخلف يا بي ترتيبي و يا اشتباهي مشاهده نمايد مراتب را به مدير عامل نيز اعلام مي نمايد.
ه – اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
ماده 42 – سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد ، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب و اجراي اساسنامه و پايان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 43- شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين مربوط عمل خواهد شد.
ماده 44- شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه ،آيين نامه هاي لازم را تهيه و براي تصويب به مقامات ذي ربط تسليم دارد . تا موقعي كه چنين آيين نامه هايي به تصويب نرسيده ، طبق آيين نامه هاي فعلي شركت سهامي آب منطقه اي گيلان عمل خواهد شد .
اين اساسنامه به موجب نام شماره 4394 مورخ 26/12/1371 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور
– حسن حبيبي

14001 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1372/01/16 :تاريخ ابلاغ 1371/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران