قانون الحاق ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه اي و اروپايي


ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون تاسيس سازمان حفظ
نباتات مديترانه اي و اروپايي مورخ 18 آوريل 1951 و اصلاحيه هاي مورخ 27
آوريل 1955 و 9 مه 1962 و 18 سپتامبر 1968 و 19 سپتامبر 1973 شوراي
سازمان ملحق گردد و اساسنامه مربوط را كه مشتمل بر يك مقدمه و 23 ماده و
3 جدول و 2 فهرست مي باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا
در جلسه روز شنبه 3/8/1354 در جلسه روز سه شنبه چهاردهم بهمن ماه يك هزار
و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
كنوانسيون تاسيس سازمان اروپايي و مديترانه اي
حفظ نباتات مورخ 18 آوريل 1951 با اصلاحات
وارده بر آن توسط شوراي سازمان به تاريخهاي
آوريل 1955و 29مه 1962 و 18 سپتامبر 1968
و 19 سپتامبر 1973
دول دو طرف كنوانسيون حاضر -
با آگاهي از اهميت همكاريهاي بين المللي در زمينه جلوگيري از ورود و گسترش
آفات و بيماريهاي نباتي و محصولاتي نباتي - و
با تمايل به ادامه و توسعه خدماتي كه قبلا توسط كميته بين المللي مبارزه با
سوسك كلرادو و "گروه كار اروپايي مامور مبارزه با آلودگي گياهي " در اين
خصوص انجام گرفته است -
بشرح زير موافقت نمودند :
ماده 1 - نام سازمان :
سازماني به نام "سازمان اروپايي و مديترانه اي حفظ نباتات " - كه از اين پس
"سازمان " ناميده مي شود) به منظور تقبل و تصرف دارايي و ديون كميته و گروه
كار مذكور در فوق تاسيس خواهد شد.
ماده 2 - تعاريف :
از لحاظ كنوانسيون حاضر - اصطلاح "نباتات و محصولات نباتي " - اطلاق مي شود به
"گياهي زنده و اجزا، زنده گياهي " - "مواد گياهي غير مصنوع " و "فرآورده هاي
غذايي ساخته شده از گياهان و اجزا گياهي ".
ماده 3 - عضويت :
الف - عضويت در سازمان براي مراجع ذيل به شرط الحاق به كنوانسيون حاضر
طبق مقررات ماده 20 آن - آزاد خواهد بود.
1 - دول متبوعه كشورهاي مندرج در جدول 3.
2 - دولت متبوعه هر كشوري ديگري كه ممكن است "شوراي سازمان " جهت عضويت
تصميم به دعوت از آن بگيرد.
ب - "شوراي سازمان " مي تواند دولت متبوعه هر سرزميني را كه اعلاميه اي بر
طبق مفاد ماده 21 كنوانسيون - در مورد آن صادر گرديد - تنها بر مبناي
پيشنهاد دولت عضوي كه مبادرت به صدور آن اعلاميه نموده است به عضويت در
سازمان بپذيرد.
هر نوع تصميمي از اين قبيل - مستلزم كسب دو سوم اكثريت آرا دول عضو
مي باشد.
سرزمينهايي كه بدين ترتيب پذيرفته مي شوند آنهايي هستند كه از نظر شوراي
سازمان قادرند در راه پيشبرد خدمات و منويات سازمان - هر يك نقشي قاطع و
خاص خود را ايفا نمايند.
ماده 4 - مقر سازمان :
الف - مقر سازمان در پاريس خواهد بود.
ب - اجلاسيه هاي سازمان به طور معمول در مقر سازمان تشكيل خواهد گرديد.
ماده 5 - وظايف سازمان :
الف - وظايف سازمان عبارت خواهد بود از:
1 - انجام وظيفه به عنوان يك سازمان منطقه اي رسمي حفظ نباتات بر طبق مفاد
ماده 8 كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات مورخ 6 دسامبر 1951 با توافق
سازمان جهاني خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد.
2 - راهنمايي دول عضو سازمان در مورد اقدامات اداري و فني و قانون گذاري
كه لازمه جلوگيري از ورود و گسترش آفات و بيماريهاي گياهي و محصولات گياهي
مي باشد.
3 - در صورت لزوم كمك به دول عضو سازمان براي اجراي اين قبيل اقدامات .
4 - ايجاد موجبات هماهنگي و تسهيل و تسريع عمليات بين المللي مبارزه با
آفات و بيماريهاي گياهي و محصولات گياهي در مواقع ممكن و مقتضي
5 - مبادله آمار و اطلاعات مربوط به بروز و پيدايش و شيوع آفات و
بيماريهاي گياهي و محصولات گياهي بين دول عضو سازمان .
6 - تامين موجبات مبادله اطلاعات مربوط به اقدامات قانون گذاري داخلي
كشورها در خصوص تامين بهداشت گياه و گياه پزشكي يا اتخاذ تدابير ديگر در
جهت نقل و انتقال آزاد انواع گياهان و محصولات گياهي .
7 - بررسي امكانات مربوط به ساده سازي و يكي سازي آيين نامه ها و
گواهينامه هاي گياه پزشكي .
8 - تسهيل مبادي همكاري در زمينه انجام تحقيقات در مورد آفات و بيماريهاي
گياهي و محصولات گياهي و طرق مبارزه با آنها و مبادله اطلاعات علمي مربوطه .
9 - تاسيس مركزي جهت نگهداري اسناد و انتشار نشريات به نحو مقتضي به
منظورهاي تبليغاتي يا در راه پيشبرد امور فني يا علمي بدانگونه كه شوراي
سازمان تعيين نمايد.
10 - ارائه پيشنهادات و توصيه به دول عضو در مورد هر يك از موضوعات مورد
اشاره در اين ماده .
11 - به طور كلي انجام كليه اقدامات ضروري و مقتضي در جهت نيل به مقاصد و
منويات سازمان .
ب - وظيفه سازمان اساسا پرداختن به آفات و بيماريهاي مشخصه در جدول شماره
2 مي باشد و ليكن منحصر بدان نيست .
ماده 6 - تعهدات دول عضو
دول عضو تا جايي كه امكان پذير باشد - اطلاعاتي را كه ممكن است سازمان در
جهت انجام وظائف خود منطقا از آنها درخواست نمايد - تهيه و تسليم خواهند
نمود.
ماده 7 - روابط و مناسبات سازمان با سازمانهاي ديگر :
سازمان موظف خواهد بود با سازمان جهاني خواربار و كشاورزي سازمان ملل
متحد و سازمانها و دستگاههاي ديگر با مسئوليتهاي مشابه همكاري كرده و
براي جلوگيري از تداخل و تباين فعاليتهاي يكديگر نهايت سعي و كوشش را
بنمايد.
ماده 8 - تشكيلات سازمان :
الف - شورا.
ب - دبيرخانه مركب از كميته اجرايي - مدير كل و كارمندان .
ج - گروه مميزي و حسابداري .
د - ايادي فني (شامل گروههاي كار و كنفرانسهاي بين المللي ).
ماده 9 - شوراي سازمان :
الف - شوراي سازمان مركب از نمايندگان دول عضو خواهد بود.
هر يك از دول عضو حق خواهند داشت يك نماينده اصلي و يك عضو علي البدل را
براي شركت در شورا منصوب نمايند.
نمايندگان اصلي و اعضا علي البدلي كه از طرف دول عضو منصوب مي شوند
مي توانند دستياران و مشاورين خود را در معيت داشته باشند.
ب - هر يك از دول عضو فقط از يك حق راي در شورا برخوردار خواهد بود.
ماده 10 - اجلاسيه هاي شورا :
الف - به طور معمول اجلاسيه هاي عادي شورا سالي يك بار تشكيل خواهد گرديد.
ب - اجلاسيه هاي فوق العاده در شورا در هر زمان بنا به درخواست كتبي حداقل
يك سوم دول عضو از رياست شورا تشكيل خواهد شد.
ماده 11 - آيين نامه هاي سازمان :
شوراي سازمان آيين نامه اجرايي خود و آيين نامه مالي سازمان را تنظيم و
تدوين خواهد نمود.
ماده 12 - ناظران سازمان :
با موافقت شوراي سازمان هر دولت غير عضو و هر سازمان بين المللي كه داراي
مسئوليت هايي مشابه و مرتبط با وظايف اين سازمان است - مي تواند به
نمايندگي از طرف خود يك يا چند ناظر را در هر يك از اجلاسيه هاي شورا بدون
داشتن حق راي شركت دهد.
ماده 13 - وظايف شوراي سازمان :
وظايف شوراي سازمان عبارت خواهد بود از :
الف - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد "گزارش پيشرفت امور" تسليمي از طرف
مدير كل در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان پس از برگزاري آخرين
اجلاسيه عادي شورا.
ب - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه فعاليتهاي سازمان .
ج - بررسي و تصويب بودجه سازمان .
د - بررسي و تصويب حسابهاي ساليانه و ترازنامه سازمان .
ه - تشكيل اركان يا دستگاههاي فني دائمي يا موقتي .
و - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي تسليمي از طرف اين دستگاهها.
ز - برگزاري انتخابات قانوني سازمان .
ح - انتصاب مدير كل سازمان به نحوي كه شورا خود تعيين نمايد.
ط - اتخاذ تصميم در مورد هر پيشنهادي كه از طرف كميته اجرايي تسليم شود.
ماده 14 - رييس و نايب رييس شوراي سازمان :
الف - شوراي سازمان رييس سازمان و نايب رييس شورا را از بين نمايندگان
دول عضو كه در كميته اجرايي سازمان انجام وظيفه مي نمايند - انتخاب خواهد
كرد.
ب - رييس و نايب رييس شوراي سازمان به مدت سه سال يا براي مدتي كه از
دوران خدمت كنوني آنها در كميته اجرايي سازمان باقي است (هركدام كوتاه تر
باشد) انتخاب خواهند شد و چنانچه مدت خدمت فعلي آنها در كميته تمديد گردد
مي توانند مجددا انتخاب شوند.
ج - رييس و نايب رييس شوراي سازمان هر يك در شورا و كميته اجرايي سازمان
با سمت واحدي انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 15 - كميته اجرايي سازمان :
الف - كميته اجرايي سازمان مركب خواهد بود از رييس و نايب رييس شورا و
هفت نفر ديگر از نمايندگان دول عضو كه از طرف شورا انتخاب شده اند.
ب - مدت خدمت اعضاي كميته اجرايي سازمان معمولا سه سال است كه مي توانند
انتخاب شوند.
ج - چنانچه پيش از انقضاي مدت ماموريت اعضاي كميته اجرايي پستي بلاتصدي
بماند كميته از يكي از دول عضو تقاضا خواهد نمود كه نماينده اي را جهت
تصدي پست مزبور براي باقيمانده مدت ماموريت انتخاب نمايد.
د - كميته اجرايي حداقل سالي دوبار تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 16 - وظايف كميته اجرايي .
وظايف كميته اجرايي عبارت خواهد بود از :
الف - تسليم پيشنهادات به شورا در مورد خط مشي و سياستهاي كلي و برنامه
فعاليت سازمان .
ب - مراقبت از اينكه فعاليتهاي سازمان با تصميمات شورا هماهنگ باشد.
ج - تسليم پيش نويس بودجه و حسابهاي ساليانه و ترازنامه سازمان به شورا.
كميته اجرائي مي تواند تا زماني كه طرح بودجه تسليمي در شوراي سازمان تحت
بررسي قرار گيرد - يك بودجه موقت را تصويب نمايد.
د - عهده داري وظايف ديگري كه ممكن است به موجب كنوانسيون حاضر يا از طرف
شورا سازمان به آن محول شود.
ه - تعيين روش كار و نحوه عمل خود.
ماده 17 - وظايف مدير كل سازمان :
وظايف مدير كل سازمان عبارت خواهد بود از :
الف - تقبل رياست دبيرخانه سازمان كه تحت مسئوليت او انجام وظيفه
مي نمايد.
ب - اجراي برنامه مصوبه شوراي سازمان و انجام وظايفي كه ممكن است از طرف
كميته اجرايي سازمان به عهده او محول گردد.
ج - تسليم گزارش در خصوص فعاليتها و وضعيت مالي سازمان در هر يك از
اجلاسيه هاي عادي شورا.
ماده 18 - امور مالي سازمان :
الف - هزينه ها و مخارج سازمان از محل كمكهاي مالي ساليانه دول عضو و
وجوهي كه ممكن است با تصويب شوراي سازمان يا كميته اجرايي سازمان دريافت
شود تامين خواهد گرديد.
ب - ميزان و مبلغ كمكهاي ساليانه هر يك از دول بر اساس آنچه كه در جدول
شمار 1 مشخص گرديده - خواهد بود.
ج - شوراي سازمان مي تواند بنا بر توصيه كميته اجرايي ضريب خاصي را براي
كمكهاي تعهدي مندرج در جدول شمار 1 تعيين و مورد اجرا قرار دهد تا بدين
منوال كمكهاي مزبور را در جهت فعاليتهاي سازمان و وضعيت اقتصادي روز
تنظيم و تعديل نمايد. يك چنين تصميمي بايد از اكثريت آرا دو سوم دول عضو
اتخاذ گردد.
د - كمكهاي ساليانه دول عضو در اول هر سال مالي سازمان قابل پرداخت خواهد
بود.
ه - كمكهاي مالي عضو به پول رايجي كه كميته اجرايي سازمان با موافقت دولت
عضو مربوطه تعيين مي نمايد پرداخت خواهد شد.
و - كمكهاي اضافي ديگري هم ممكن است از طرف يك دولت واحد يا گروهي از دول
براي طرحها و برنامه هاي مبارزاتي خاص پرداخت شود كه سازمان مي تواند در
جهت منافع دول مزبور اين طرحها و برنامه ها را به مرحله اجرا درآورد.
ز - يك هيات مميزي و حسابرسي مركب از نمايندگان سه دولت عضو كه از طرف
شورا به مدت سه سال انتخاب مي شوند همه ساله حسابها و نحوه مديريت امور
سازمان را مورد بررسي قرار داده و گزارش كار خود را تسليم شورا خواهد
نمود. كميته اجرايي سازمان مي تواند تعدادي حسابدار قسم خورده را براي
رسيدگي به حسابهاي سازمان به خدمت بگمارد.
ماده 19 - اصلاحات :
الف - متون اصلاحيه هاي پيشنهادي ب كنوانسيون حاضر و جداول يك و دو آن سه
ماه قبل از آنكه توسط شوراي سازمان مورد بررسي قرار گيرد از طرف مدير كل
سازمان با آگاهي دول رسانيده خواهد شد.
ب - اصلاحات پيشنهادي بر كنوانسيون - با كسب اكثريت آرا موافق دو سوم اعضا
حاضر و راي دهنده شوراي سازمان لازم الاجرا خواهد شد مشروط بر آنكه اصلاحاتي
كه متضمن الزامات و تعهدات جديدي براي دول عضو سازمان است به استثناي
اصلاحات پيشنهادي بر جدول شماره يك مذكور در بند ج ذيل - در مورد هر يك از
دولي كه مشمول اين الزامات مي شوند فقط در صورت قبول آن دولت به مرحله
اجرا در خواهد آمد.
ج - اصلاحات پيشنهادي بر جدول شماره يك - با كسب اكثريت آرا دو سوم دول
عضو - توسط شوراي سازمان پذيرفته خواهد شد.
د - اصلاحات پيشنهادي بر جدول شماره دو با كسب آرا موافق اكثريت اعضاي
حاضر و راي دهنده اعتبار خواهد يافت .
ه - اعلاميه هاي قبولي دول نسبت به اصلاحيه هاي پيشنهادي به دولت جمهوري
فرانسه سپرده خواهد شد و اين دولت كليه دول عضو را از وصول اعلاميه هاي
مزبور لازم الاجرا شدن اصلاحات مطلع خواهد ساخت .
ماده 20 - امضا و الحاق :
الف - كنوانسيون حاضر جهت امضا، يا الحاق مفتوح خواهد بود و دولي كه براي
براي آنها عضويت در سازمان به موجب مقررات ماده 3 كنوانسيون آزاد است
مي تواند به طرق زير دول طرف اين كنوانسيون گردند :
1 - امضا.
2 - امضاي منوط به تصويب .
3 - الحاقي .
ب - الحاق دول از طريق توديع سند الحاق نزد دولت فرانسه عملي خواهد شد.
ج - دولت فرانسه فورا كليه دول عضو را از تاريخ امضاي كنوانسيون و الحاق
بدان توسط هر دولت عضو آگاه خواهد ساخت .
ماده 21 - حوزه اجرايي كنوانسيون نسبت به سرزمينها.
الف - هر دولت عضو مي تواند در هر زمان اعلام نمايد كه شركت او در
كنوانسيون مبتني بر شمول آن به كليه يا يكي از سرزمينهايي است كه مسئوليت
مناسبات بين المللي آن را به عهده دارد. اين اعلاميه نزد دولت فرانسه سپرده
خواهد شد.
ب - هر اعلاميه اي كه از طرف دولت عضو طبق مقررات بند پيشين تسليم گردد سي
روز پس از وصول آن توسط دولت فرانسه اعتبار خواهد يافت .
ج - دولت فرانسه فورا كليه دول طرف كنوانسيون را از وصول اعلاميه هايي كه
به موجب بند حاضر تسليم گرديده - مطلع خواهد نمود.
ماده 22 - خروج از كنوانسيون :
الف - هر دولت عضو پس از دو سال عضويت مي تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه
كتبي به دولت فرانسه از عضويت كنوانسيون حاضر كناره گيري نمايد.
خروج از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دولت فرانسه عملي
خواهد شد.
ب - عدم پرداخت دو سهميه از كمكهاي مالي ساليانه به طور متوالي در شرايط
عادي حمل بر خروج از دولت عضو قاصر از عضويت در كنوانسيون خواهد گرديد.
ج - دولت عضوي كه مسئوليت مناسبات بين المللي يك يا چند سرزمين را دارا
است مي تواند با دادن اطلاعيه كتبي به دولت فرانسه به شمول كنوانسيون طبق
مفاد ماده 21 آن نسبت به آن سرزمين يا سرزمينها خاتمه دهد. اين اطلاعيه يك
سال بعد از تاريخ وصول آن توسط دولت فرانسه - اعتبار خواهد يافت .
د - دولت فرانسه فورا كليه دول را از اطلاعيه هاي تسليم شده تحت ماده حاضر
آگاه خواهد ساخت .
ماده 23 - لازم الاجرا شدن :
الف - كنوانسيون حاضر از تاريخي كه پنج دولت بر طبق مفاد ماده 20 جزو دول
طرف آن شوند لازم الاجرا خواهد گرديد.
ب - دولت فرانسه فورا تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون را به اطلاع كليه دولي
كه آن را امضا نموده يا بدان ملحق گرديده اند - خواهد رسانيد.
جدول شماره 1
جدول سهم بندي كمكهاي ساليانه دول عضو سازمان
ميران كمكهاي مالي ساليانه دول عضو سازمان - قبلا در 18 سپتامبر 1968 بر
مبناي سهام تعهدي و پرداختي كشورهاي عضو فائو (سازمان خواربار كشاورزي
جهاني سازمان ملل متحد) بابت بودجه سالهاي 7/1966 فائو از طرف شوراي
سازمان به ليره استرلينگ تنظيم و تصويب گرديده بود و جدول زير را نيز
بعدا و عينا مبتني بر همان ، استخراج و بر حسب فرانك هم تنظيم و تقديم
گرديده است .جدول شماره 2
فهرست آفات و بيماريهاي قابل توجه خاص سازمان و تاريخ درج آنها در جدول
به شرح زير است : (به قسمت (ب ) ماده 5 مراجعه شود).


جدول شماره 3
فهرست دول اروپايي و مديترانه اي كه در سال 1951 از آنها براي الحاق به
كنوانسيون دعوت شده است .
آلباني - اتريش - بلژيك - بيلوروسي (روسيه سفيد) - بلغارستان - چكسلواكي
- يونان - مجارستان - پرتغال - روماني - سن مارينو - اتحاد جماهير شوروي -
اسپانيا - سوئد - ايسلند - ايرلند - اسرائيل - ايتاليا - لبنان -
ليختن شتاين - لوكزامبورگ - موناكو - هلند - نروژ - لهستان - فنلاند -
فرانسه (هم به نمايندگي از طرف دولت متبوع خود و هم به نمايندگي از طرف
الجزيره و تونس و مراكش ) - سوئيس - سوريه - تركيه - اوكراين - بريتانيا
- يوگسلاوي .
فهرست اسامي صاحبان امضاي متن اصلي كنوانسيون
بنا به مراتب امضاكنندگان ذيل كه از طرف دول متبوعه خود داراي اختيارات
لازم مي باشند كنوانسيون حاضر و جداول ضميمه آن را امضا نمودند.
كنوانسيون حاضر به تاريخ 18 آوريل 1951 در يك نسخه واحد در پاريس تنظيم
گرديده كه نسخه مزبور در مركز بايگاني كل اسناد رسمي دولت فرانسه
نگاهداري خواهد شد.
آقاي هالفرايسكفو
آقاي پ يوي ين از طرف دولت دانمارك
آقاي گي يم و
آقاي ح . فن ارشفن از طرف دولت بلژيك
آقاي ميكل بن لخ از طرف دولت بريتانيا
آقاي ر. پرتن از طرف دولت فرانسه
آقاي د. دلافي از طرف دولت ايرلند
آقاي آ. مليس از طرف دولت ايتاليا
آقاي ئي ويروي ين از طرف دولت لوكزامبورگ
آقاي ئي جي برژد از طرف دولت هلند
آقاي فرانسيكو آرانها از طرف دولت پرتغال
آقاي ح . دريس از طرف دولت جمهوري آلمان فدرال
آقاي جي . هنزلي از طرف دولت جمهوري بريتانياي كبير
آقاي آ. شاپنيه از طرف دولت جمهوري سوئيس
آقاي ژ.نن وي از طرف دولت جمهوري يوگسلاوي
آقاي ف . بران از طرف دولت جمهوري اطريش
آقاي د. كولپئولس از طرف دولت جمهوري يونان
رونوشت مصدق اصل سند - در مركز بايگاني كل اسناد رسمي دولت جمهوري فرانسه
ضبط گرديد.
وزير مختار و رييس اداره تشريفات - ادوارد دولاشوني پر
يك نسخه چاپي كنوانسيون حاوي اصلاحيه هاي مصوبه شوراي سازمان مورخ 27 آوريل
1955 و نيز يك نسخه از متن حاضر حاوي اصلاحيه هاي مصوبه شوراي سازمان مورخه
9 مه 1962 و 18 دسامبر 1968 به نزد دولت فرانسه به وديعه گذارده شده است .
سازمان اروپايي و مديترانه اي حفظ نباتات فهرست دول عضو سازمان
در 19 سپتامبر 1973
الجزيره - اتريش - بلژيك - بلغارستان - قبرس - چكسلواكي - دانمارك -
جمهوري فدرال (آلمان غربي ) - فنلاند - فرانسه - يونان - پرتغال - روماني -
شوروي - گرانزي - مجارستان - ايرلند - اسرائيل - جرسي - لوكزامبورگ -
مراكش - هلند - نروژ - لهستان - سوئد - سوئيس - تونس - تركيه - اسپانيا -
بريتانياي كبير - يوگسلاوي .
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده و سه جدول و دو فهرست
منضم به قانون الحاق ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان حفظ نباتات
مديترانه اي و اروپايي مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/11/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران