اصلاحيه آئين نامه اجرائي تبصره 38 قانون بودجه سال 1376 كل كشور


شماره 127677/ت 17809 هـ - 20/12/1375

وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ سازمان برنامه وبودجه
هيات وزيران در جلسه مورخ 12/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 3149ـ 8176/102 مورخ 8/12/1375 سازمان برنامه و بودجه ، تصويب نمود :
در ماده 6 آئين نامه اجرائي تبصره 38 قانون بودجه سال 1376 كل كشورـ موضوع تصويبنامه شماره 126674/ت 17748 هـ مورخ 8/12/1375 ـ پس از عبارت سهام معامله شده عبارت يا وثايق معتبر ديگر اضافه مي شود .
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي

15164 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1376/01/05 :تاريخ ابلاغ 1375/12/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران