آئين نامه اجرائي تبصره 43 قانون بودجه سال 1376 كل كشور


شماره 127775/ت 17787 هـ - 21/12/1375
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه
هيات وزيران در جلسه مورخ 12/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 3150/42ـ8177/102 مورخ 8/12/1375 سازمان برنامه و بودجه و دراجراي تبصره 43 قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آئين نامه اجرائي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و ايام تعطيلات مراكزآموزشي تحت پوشش خود ، نسبت به برقراري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت شبانه ، تقويتي و جبراني به استثناي آموزشهاي ابتدائي و مسابقات علمي با دريافت هزينه هاي اموزشي از ارفاد يا مؤسسات متقاضي اقدام كند . كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب يا حسابهائي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح خواهد شد ، واريز و رسيد آن به مركز آموزشي مربوط تسليم مي شود.
ماده 2 ـ مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آئين نامه و دستورالعملي كه از سوي وزات اموزش و پرورش صادر خواهد شد ، نسبت به برقراري دوره هاي اموزشي موضوع ماده (1) اين آئين نامه اقدام مي كنند.
ماده 3 ـ معادل مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور در اجراي اين آئين نامه ، از محل اعتبار رديف 503162 قانون بودجه سال 1376 كل كشور ، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرر خواهند گرفت .
ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور تقويت اجراي دوره هاي آموزشي موضوع ماده(1) اين آئين نامه و تسريع انجام امور اجرائي ، در ابتداي سال 1376 معادل بيست درصد اعتبار مصوب رديف 503162 را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا در پايان سال مالي تسويه نمايد . پرداختهاي بعدي منحصرا در قبال ارايه اسناد مثبته مجاز مي باشد.
ماده 5 ـ موارد مصرف وجوه واريزي به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ تهبه مواد اوليه ، تجهيزات و وسايل و ابزار اموزشي و كمك آموزشي و تعمير و تكميل آنها .
ب ـ پرداخت حق التدريس مدرسان و حق الزحمه عوامل مروبط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود .
ج ـ پرداخت هزينه سوخت ، آب ، برق و ارتباطات
د ـ ساير هزينه هاي مرتبط به منظور ارتقاي كيفي آموزشها .
ماده 6 ـ كليه اموال و تاسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آئين نامه خريداري يا ايجاد مي وشد ، جزو اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده 7 ـ مراكز آموزشي در صورتي مجاز به انجام فعاليتهاي موضوع اين آئين نامه هستند كه اينگونه اقدامات موجب كاهش ظرفيت پذيرش انها يا افت تحصيلي در آموزشهاي رسمي در طول مدت برگزاري دوره ها يا طي سال تحصيلي نشود .
ماده 8 ـ ذيحسابي وزارت اموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت رابراساس دستور وزير آموزش يا مقام مجاز از طرف وي مستقيما يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل اموزش و پرورش واريز كند.
تبصره ـ وزير اموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي مي تواند حداكثر پانزده درصد از وجوه دريافتي را به صورت متمركز هزينه كند.
ماده 9 ـ ادارات كل اموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده 8 اين آئين نامه را در پايان سال مالي به ذيحسابي مربوط تحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.
ماده 10 ـ آموزشكده هاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آئين نامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي

15164 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1376/01/05 :تاريخ ابلاغ 1375/12/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران