اصلاح تصويبنامه تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين


شماره 126690 /ت 17396 هـ - 12/12/1375

وزارت كار و امور اجتماعي
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/12/1375 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شورا ي سالامي (موضوع نامه شماره 1389/هـ/ب مورخ 19/8/1375 )تصويب نمود:
عبارت طي مدت يك سال از بند 2 تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ موضع تصويبنامه شماره 1258/ت 16543 هـ مورخ 11/2/1375 حذف مي شود .
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي

15160 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1375/12/25 :تاريخ ابلاغ 1375/12/08 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران