آئين نامه اجرائي بند 3 تبصره 77 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 126694/ت 16663 هـ - 12/12/1375
سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت كشاورزي ـ وزارت جهاد سازندگي
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1730 ـ 5/397 مورخ 3/2/1375 وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند 3 تبصره 77 قانون بذنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه اجرائي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود ك

ماده 1 ـ در اجراي بند 3 تبصره 77 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار برنامه دوم ناميده مي شود ، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي كه از اين پس به اختصار صندوق ناميده مي شود حداقل پنجاه درصد از محصولات كشاورزي و دامي و شيلاتي و ده درصد از سرمايه گذاري طرحهاي جنگلداري و مرتعداري و آبخيزداري مردمي را براساس جداول زمانبندي شده اين آئين نامه طي سالهاي برنامه دوم تحت پوشش قرار مي دهد.
ماده 2 ـ صندوق بيمه موظف است ساختار تشكيلاتي و نظام اجرائي خود را با همكاري ساير واحدهاي اجرائي ذيربط به گونه اي تدوين نمايد كه امكان اجراي علمي برنامه موضوع ماده(1) اين آئين نامه به وجود آيد و در صورت لزوم جهت رفع موانع قانوني ، پيشنهادات لازم را از طريق وزارت كشاورزي ارائه نمايد .
تبصره ـ بانك كشاورزي در ايفاي وظايف صندوق . موظف است با تامين ابزار و امكانات لازم ، تحقق برنامه ها را ميسر سازد .
ماده 3 ـ وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي موظفند به منظور اجراي برنامه ليمه محصولات كشاورزي و دامي و تحقق اهداف پيش بيني شده ، همكاريهاي لازم از قبيل همكاريهاي مطالعاتي ، تخصصي ، اطلاعاتي و آماري ، اجرائي ، نظارت و ارزيابي و غيره را با صندوق به عمل آورند و كليه واحدهاي تحت پوشش خود را ملزم به همكاري با صندوق نمايند.
ماده 4 ـ صندوق بيمه محصولات كشاورزي همه ساله اعتبارات مورد نساز را براساس بودجه تنظيمي از طريق وزارت كشاورزي به سازمان برنامه و بودجه ارسل مي نمايد تا پس از بررسي در چارچوب بخشنامه هاي سالانه بخشنامه هاي سالانه بودجه كل كشور اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره ـ در صورتي كه در هر سال مالي شدت حوادث موجب خسارت بيش از موارد پيش بيني شده در بودجه صندوق گردد ، كسري طبق مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق تامين خواهد شد .
ماده 5 ـ صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي دامي مكلف است در طول برنامه پنج ساله دوم ، همه سله تا پايان شهريور ماه اعتبارات مورد نياز سل بعد براي پرداخت خسارات حوادث غير مترقبه به توليد كنندگان محصولات كشاورزي در مناطق و مواردي كه تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي قرار نگرفته اند رااز طريق وزارت كشاورزي به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايد . سازمان برنامه وبودجه پس از بررسي ، اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سالانه منظور و پيشنهاد خواهد كرد .
معاون اول رئيس جمهور

15160 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1375/12/25 :تاريخ ابلاغ 1375/12/05 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران