آئين نامه اجرائي بند (و) تبصره 13 بودجه سال 1376 كل كشور


شماره 12571 /ت 17764هـ - 12/12/1375
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/12/1375 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1376 كل كشور ،آئين نامه اجرائي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
آئين نامه اجرائي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

ماده1 ـ كليه وزارتخانه ها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي شامل سازمانها و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ( مانند شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملي ايران و…) و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي ، دستگاههاي ضائي ، نظامي و انتظامي ، مشمول اين آئين نامه هستند .
ماده 2 ـ خودروهاي سواري موضوع اين آئين نامه وسايل نقليه اي هستند كه براي انجام امور اداري و خدماتييدر اختيار دستگاههاي موضوع ماده (1) اين آئين نامه قرار دانرد وبه ترتيب زير منطقه اي ميشوند :
الف ـ خودروهاي خدمات عمومي كه نصب نموده دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده ، در دو طرف آن الزامي است . نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده ، براي خودورهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست .
ب ـ خودروهاي خدمات اختصاصي كه داراي نمره شخصي هستند و در اختيار دستگاههاي موضوع ماده (1) اين آئين نامه قرار دارند .
ماده 3 ـ استفاده از كليه خودروهاي دستگاههاي موضوع ماده (1) اين آئين نامه به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي و تشريفاتي ، درخارج از ساعات اداري (با راننده يا بدون راننده ) ممنوع است .
تبصره ـ استفاده از خودروهاي موضوع اين آئين نامه در خارج از ساعات اداري فقط براي انجام ماموريتهاي اداري و با حكم ماموريتهاي اداري ئ يا حكم ماموريت مجاز است .
ماده 4 ـ مقامات و رده هاي زير، در صورت وجوه امكانات لازم در دستگاه ذيربط ميتوانند خودروهاي سواري در اختيار داشته باشند:
ـ معاون رؤساي سه قوه .
ـ اعضاي هيات دولت و معاونان انها ، سفرا و رؤساي نمايندگيهاي خارج از كشور ، استاندارات ، معاونان استانداران ، فرمانداران و معاونان ، بخشداران ، مديران كل ، رؤساي سازمانهاي مستقل دولتي ، مديران عامل و اعضاي موظف هيات مديره شركتهاي دولتي ، رؤسا و معاونان و دبيران فرهنگستانها ،رؤساي دانشگاهها و پژوهشگاهها ومعاونان آنها ، رؤساي دانشكده ها و پژوهشكده ها ، شهرداران ، مديران مناطق شهرداري شهرهاي بزرگ و مراكز استانها ،مشاوران مقامات تا سطح معاونان وزرا، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور ، رؤساي ديوان عدالت اداري ، بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات كشور و معاونان آنها ، رؤساي دادگستريهاي شهرستانها و دادگاهها، رؤساي شعب دادگاه انتظامي قضات ، قضات ديوان عالي كشور ، اعضاي شوراي عالي كه داراي پست سازماني قابت باشند ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رؤساي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و معاونان آنها ، رؤساي سازمانها و مديران عامل شركتهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، مسؤولان نهادهاي انقلاب اسلامي در استانها ، مشاوران رؤساي كل نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرماندهان نيورهاي سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، فرمانده نيوري انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، جانشين و معاونان آنها ، رؤسا و معاونان بازرسي كل نيورهاي نظامي و انتظامي ، رئيس و معاونان ستاد كل نيورهاي مسلح و ستادهاي مشترك ارتش و سپاه فرماندهان لشكر ، فرماندهان نواحي نظامي و انتظامي (استانها )، جانشين و معاونان آنان ، فرماندهان مناطق انظامي و انتظامي (شهرستانها)، مدير كل رؤساي سازمانهاي وابسته به نيروهاي نظامي و انتظامي و ادارات مركزي ، فرماندهان مراكز آموزش مستقل نظامي و انتظامي ، رؤساي سازمانهاي عقيدتي ـ سياسي و حفاظت و اطلاعات نيورهاي نظامي و انتظامي و معاونان آنان .
تبصره 1 ـ خودروهاي خدمات اختصاصي (با راننده يا بدون راننده) صرفا در اختيار مقامات موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همترازان آنها قرار مي گيرد . مقامات موضوع بندهاي الف و ب تبصره ياد شده ، فقط از يك دستگاه خودرو استفاده مي كنند .
تبصهر 2 ـ دادستان كل كشور ، رؤساي ديوان عالي كشور ، دادگاه عالي انتظامي قضات ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري و معاونان دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور نيز مي توانند صرفا از يك دستگاه خودروي خدمات اختصاصي (با راننده يا بدون راننده ) استفاده كنند.
ماده 5 ـ عدم اجراي مفاد اين آئين نامه از سوي دستگاههاي موضوع ماده (1) اين آئين نامه تخلف محسوب و دستگاههاي متبوع استفاده كننده از خودرو در صورت دريافت گزارش از مراجع ذي ربط يا مشاهده ه رگونه تخلف از مفاد اين آئين نامه مكلفند برخورداري لازم را با متخلف به عمل آورند .
تبصره ـ مامورين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت مشاهده تخلف يااستفاده غير مجاز از خودروهاي موضوع اين آئين نامه ، مراتب را به سازمان مربوط جهت اقدامات قانوني گزارش كنند .
ماده 6 ـ كساني كه در سالهاي 1373 و 1374 از ناحيه دستگاههاي دولتي ـ موضع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 ـ خودرو به آنان فروخته شده است ، به هيچ عنوان حق استفاده از تسهيلات اين آئين نامه راندارند. متخلف اعم از واگذار كننده و استفاده كننده ، به مجازات تصرف غير قانوني اموال دولتي محكوم خواهد شد .
ماده 7 ـ آن دسته از مستخدمان دستگاههاي موضع ماده (1) اين آئين نامه كه خودروي دولتي خريداري كرده اند ، تا پنج سال پس از تاريخ خريد ، حق استفاده از خدمات حمل و نقل اداري از محل سكونت به محل كارو بالعكس ـ به استثناي اتوبوس و ميني بوس ـ همچنين استفاده از حق اياب و ذهاب را ندارند . هزينه اياب و ذهاب فقط به آن دسته از مقامات موضع ماده 4 اين آئين نامه كه خودرو دولتي خريداري نكرده اند و از خدمات حمل و نقل اداري از محل سكونت به محل كار و بالعكس استفاده نمي كنند ، به شرح زير پرداخت مي شود :
الف ـ در شهر تهران ، ت يكصد پنجاه هزار ريال
ب ـ در شهرهاي مشهد ، اصفهان ، تبريز و شيراز ، تا يكصدو هزار ريال .
ج ـ در ساير شهرها ، تا هشتاد هزار ريال
معاون اول رئيس جمهورـ حسن حبيبي

15160 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1375/12/25 :تاريخ ابلاغ 1375/12/08 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران