اصلاح بند 10 ضوابط اجرائي بودجه سال 1375 كل كشور


شماره 126688/ت 17572 هـ - 12/12/1375

هيات وزيران در جلسه مورخ 8/12/1375 تصويب نمود :
در بند 10 ضوابط اجرائي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره 38809/ت 16409 هـ مورخ 28/12/1374 ـ عبارت بندهاي 5 و 8 به عبارت بندهاي 5و 6و 8 تغيير مي يابد .
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي

15160 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1375/12/25 :تاريخ ابلاغ 1375/12/07 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران