تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذار شده


شماره 20/125773 - 30/11/1375

وزارت امور اقتصادي و دارائي ، وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، وزارت كشور وگمرك جمهوري اسلامي ايران
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 40214 /ت 287 هـ مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 20/8/1375 ستاد پشتيباني برنامه بازار ، نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذار شده مصوبه شماره 4466 ـ 74 /م مورخ 2/7/1374 مطرح و به شرح زير تصويب رسيد .
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است مشخصات كامل اتومبيلهاي موضوع مصوبه فوق الذكر را به تفكيك به كميته فروش ارائه نمايد سپس براساس فرم واگذاري كه توسط نماينده ستاد در كميته فروش تنظيم و امضاء نسبت به تحويل و تحول خودروهاي مزوبر به هر يك از اشخاص يا دستگاههاي خريدار مندرج در فرم واگذاري اقدام نمايد .
شماره گذاري خودروهاي به نام شخص يا دستگاه خريدار براساس فرم واگذاري و صورتمجلس تحويل و تحول مذكور صورت خواهد گرفت .
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي


15150 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1375/12/12 :تاريخ ابلاغ 1375/08/20 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت صنايع
وزارت امور اقتصادي و دارائي
گمرك جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران