تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار استان زنجان.


شماره 31953/ت 25286 ه 10/7/1380

هيات وزيران درجلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1/64232 مورخ 29/6/1380 وزارت كشور به استناد بند(3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همايوني )) در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور- مصوب 1360- تصويب نمود:
آقاي جعفر رحمان زاده به عنوان استاندار استان زنجان تعيين مي شود0
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف

16491 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1380/07/18 :تاريخ ابلاغ 1380/07/04 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران