قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت.


شماره 396 ـق - 22/8/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 61405/15839 مورخ 26/3/1375 دولت در خصوص نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/8/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

شماره 101887 - 26/8/1375
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي ايلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه مشاره 396 ـ ق مورخ 22/8/1375 واصل گردديه است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهورـ اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده 1 ـ به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در امور بهداشتي و درماني و آموزشي مناطق روستايي محروم و عشايري كشور در زمان صلح با رعايت كامل عدل اسلامي گروهي از مشمولان وظيفه عمومي در گروه پزشكي و پيرا پزشكي و بهياران وظيفه به نحوي كه به امادگي رزمي آنان آسيب نرساند در هر تقسيم به وسيله كميسيون مذكور در تبصره (1) اين ماده پس از طي آموزش مقدماتي نظامي كه بيش از يك ونيم ماه به طول نخواهد انجاميد ، به عنوان پيام آوران بهداشت تعيين و فهرست آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد .
تبصره 1 ـ كميسيوني مركب از يكنفر از ستاد كل نيورهاي مسلح و يك نفر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر هر شش ماه يك بار سهميه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را از مشمولان وظيفه هر دوره مشخص خواهند نمود .
تبصره 2 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است د سقف سهميه خود نيروهاي داوطلب خدمت در مناطق محروم و نيازمند و نيروهاي متخصص مورد نياز را شناسايي و ليست آنان را به حوزه وظيفه عمومي و ستاد كل نيروهاي مسلح تحويل دهد . ستاد كل ليست معرفي شده را در قالب سهميه وزارت مذكور قرار داده و بقيه را طبق ضوابط خود معرفي خواهد نمود .
ماده 2 ـ محل خدمت پيام آوران بهداشت مناطقي از كشور مي باشد كه داراي ضريب محروميت چهار پنجم ، سه و نيم پنجم ، و سه پنجم باشد .
تبصهر ـ پزشكان عمومي حداقل يك سال اول خدمت را منحصرا در مراكز بهداشتي درماني روستايي با ايجاد امكانات و تسهيلات مسكن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام خواهند داد .
ماده 3 ـ دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز آموزشي در پايان خدمت دوره ضرورت پيام آوران بهداشت گواهي مربوطه را به عنوان ستاد نيروي ذيربط صادر و رونوشت به مركز تامين و توزيع نيوري انساني و پيام آوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پيام اوران بهداشت كارت پايان خدمت را از نيروي مربوطه دريافت خواهند نمود .
تبصره ـ مدت غيبت ، ترك خدمت و ساير تخلفات انضباطي و خدمتي پيام آوران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به نيروهاي ذيربط و مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام اوران بهداشت اعلام خواهد شد .
ماده 4 ـ حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت در ساعات موظف اداري طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد .
تبصره ـ مشمولات موضوع اين قانون كه موظف به بيتوته در محل خدمت خود مي باشند موظفند حسب اعلام نياز شبكه هاي بهداشتي ، درماني شهرستانهاي مربوط خدمات بهداشتي درماني و آموزشي لازم را خارج از ساعات موظف اداري در محل خدمت خود يا به صورت دهگردشي در حوزه محل خدمت مربوطه ارايه دهند و براساس ضوابط مقرر در لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي ـ مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي ـ يا ساير ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها ، حق الزحمه دريافت نمايند .
ماده 5 ـ قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب 1/3/1365 و قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364 و قانون معافيت بهداشتگاران دهان و دندان و بهداران ( تكنسين هاي بهداشت و مبارزه با بيماريها) از انجام خدمت وظيفه عمومي مصوب 16/2/1369 از اين قانون مستثني بوده و همچنان به قوت خود باقيست و ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود .
ماده 6 ـ مسوول اجراي اين قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتيباني نيرورهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهند بود و آئين نامه اجرائي آن توسط وزارتخانه هاي فوق الذكر و با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

15073 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1375/09/07 :تاريخ ابلاغ 1375/08/06 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران