قانون الحاق يك بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 كل كشور


شماره 211 ـق - 7/7/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح الحاق يك بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 25/6/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شورا ينگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 7368 - 11/7/1375
سازمان برنامه و بودجه
قانون الحاق يك بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم شهريور ماه يكهزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/6/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 211 ـ ق مورخ 7/7/1375 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد .
رئيس جمهور ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون مبلغ چهل ميليارد ريال از محل اعتبارات بانكي موضوع بند (هـ ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 جهت توسعه برق روستايي اختصاص مي يابد .
وزارت نيرو موظف است با استفاده از اين اعتبار و اعتبار پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1375 نيازهاي توسعه شبكه برق روستاهاي برق دار شده را با اولويت پروژه هايي كه بيشترين خانوار روستايي را تحت پوشش قرار ميدهد تامين و گزارش توزيع اعتبارات مذكور را به تفكيك استان به كميسيون نيرو ارايه نمايد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم شهريور ماه يكهزا رو سيصدو هفتادو پنج شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /6/1375 به تاييد شورا ينگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شورا ياسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

14034 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1375/07/21 :تاريخ ابلاغ 1375/06/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران