اصلاح ماده يك آئين نامه ماده يك اصلاحي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

شماره 51511 /ت 499 ه - 4 / 11 / 1371
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/ 10 / 1371 تصويب نمود:
ماده (1) تصويبنامه شماره 24676 /ت 342 ه مورخ 21/ 8 / 1371 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 1- مدت خدمت پيراپزشكان و ماماها كه از زمان لازم الاجراء شدن اين آيين نامه فارغ التحصيل مي شوند ،در مقطع كارداني دو سال ، و در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد سه سال در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است .
م
عاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

13962 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1371/11/19 :تاريخ ابلاغ 1371/10/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران