قانون پذيرش اصلاحيه اساسنامه صندوق بين المللي پول توسط دولت جمهوري اسلامي ايران

شماره 3876 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 15910 / 19768 مورخ 1 / 4 / 1378 دولت در مورد پذيرش اصلاحيه اساسنامه صندوق بين المللي پول توسط دولت جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1 / 3 / 1379 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 9098 23 / 3 / 1379
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون پذيرش اصلاحيه اساسنامه صندوق بين المللي پول توسط دولت جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 / 3 / 1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 3876 ـ ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود، چهارمين اصلاحيه اساسنامه صندوق بين المللي پول را به صورتي كه نسبت مجموع كل حق برداشتهاي مخصوص تخصيص يافته به سهميه جمهوري اسلامي ايران معادل 31 / 29 درصد گردد، بپذيرد و قبولي ايران را از طريق نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول به ترتيبي كه توسط صندوق مذكور پيشنهاد شده است به صندوق ياد شده اطلاع دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 / 3 1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

16110 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1379/03/30 :تاريخ ابلاغ 1379/03/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران