قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش ، توليد ، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميائي و انهدام آنها

ماده واحده – به دولت اجازه داده مي شود در زمان مناسب به كنوانسيون منع گسترش, توليد, انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب سال 1993 ميلادي برابر با 1372 هجري شمسي به شرح پيوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.
تبصره- وزارت امور خارجه موظف است در تمامي مذاكرات و در چهارچوب سازمان كنوانسيون, اجراي بدون تبعيض و كامل كنوانسيون را به ويژه در زمينه بازرسي و انتقال تكنولوژي و مواد شيميايي براي مصارف صلح آميز پيگيري نمايد. در صورت عدم تحقق شرايط فوق به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب شورايعالي امنيت ملي, مراحل خروج از كنوانسيون به موقع اجرا گذاشته شود.
مقدمه
دولتهاي عضو اين كنوانسيون,
با عزم راسخ به اقدام جهت نيل به پيشرفتي موثر در راستاي خلع سلاح عمومي و كامل از جمله ممنوعيت و انهدام تمام انواع سلاحهاي كشتار جمعي, تحت نظارت دقيق و موثر بين المللي, با علاقمندي به مساعدت در تحقق اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحده, با يادآوري اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كرارا" تمامي اقدامات مخالف اصول و اهداف «پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده, سمي يا ساير گازها در جنگ و روشهاي جنگ ميكربي, امضاء شده در هفدهم ژوئن 1925 در ژنو ( پروتكل 1925 ژنو) برابر با بيست و هشتم خرداد سال 1304 هجري شمسي را محكوم كرده است. با قبول اينكه اين كنوانسيون اصول و اهداف و تعهدات مندرج در پروتكل 1925 ژنو برابر 1304 هجري شمسي و كنوانسيون ممنوعيت توسعه توليد و انباشت سلاحهاي باكتريولوژيك (ميكربي) و سمي و نابودي آنها «امضاء شده در لندن, مسكو و واشنگتن در دهم آوريل 1972 برابر با بيست و دوم فروردين 1361 هجري شمسي» را مجددا" تاييد مي كند, با در نظر داشتن اهداف مندرج در ماده (9) «كنوانسيون ممنوعيت توسعه, توليد و انباشت باكتريولوژيك(ميكربي)و سمي و نابودي آنها», با عزم راسخ براي بشريت, جهت حذف كامل احتمال بكارگيري سلاحهاي شيميايي از طريق اجراي مقررات اين كنوانسيون, درنتيجه تكميل تعهدات مفوض در پروتكل 1925 ژنو برابر 1304 هجري شمسي, با قبول ممنوعيت مندرج در توافقنامه ها و اصول حقوق بين الملل مربوط, در استفاده از علف كشها به عنوان يك روش جنگي, با درنظر گرفتن اينكه دستاوردهاي علم شيمي بايستي منحصرا"براي منافع بشريت بكار گرفته شود, با علاقمندي به تقويت تجارت آزاد مواد شيميايي علاوه بر همكاري بين المللي و تبادل اطلاعات علمي و فني در زمينه فعاليتهاي شيميايي براي اهداف ممنوع نشده در اين كنوانسيون براي ارتقاي توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي كليه دولتهاي عضو, با اعتقاد به اينكه ممنوعيت كامل و موثر توسعه, توليد, اكتساب, انباشت,نگهداري, انتقال و استفاده از سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها بيانگر يك مرحله لازم براي رسيدن به اين اهداف مشترك مي باشد, به شرح زير توافق كرده اند كه :
ماده 1- تعهدات عمومي
1- هر دولت عضور اين كنوانسيون متعهد مي شود كه هرگز تحت هيچ شرايطي دست به اقدامات زير نزند:
الف- توسعه, توليد, اكتساب, به هر طريق, انباشت يا نگهداري سلاحهاي شيميايي, يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاي شيميايي به ديگران,
ب – استفاده از سلاحهاي شيميايي
ج - زمينه سازي جهت هر نوع آمادگيهاي نظامي براي كاربرد سلاحهاي شيميايي,
ت – كمك رساني, تشويق يا ترغيب ديگران, به هر صورت ممكن براي درگير شدن در فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون براي دولتهاي عضو ممنوع شده است. 2- هر دولت عضور متعهد مي شود كه سلاحهاي شيميايي تحت تملك يا در اختيار خود, يا آنچه در هر مكاني كهدر قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وي قرار دارد را طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد. 3- هر دولت عضو متعهد مي شود كه كليه سلاحهاي شيميايي رها كرده در سرزمين دولت عضور ديگر را طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد. 4
- هر دولت عضو متعهد مي شود كه كليه تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي درمالكيت يا در اختيار خود, يا آنچه در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وي قرار دارد را , طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد. 5- هر دولت عضو متعهد مي شود كه از مواد ضد اغتشاش به عنوان يك روش جنگي استفاده ننمايد. ماده 2- تعاريف و معيارها .
از نظر اين كنوانسيون :
1- «سلاحهاي شيميايي» جمعا"با به تنهايي عبارتند از : الف- مواد شيميايي سمي و پيش سازهاي آنها, به استثناء مواردي كه براي اهداف ممنوع نشده به موجب اين كنوانسيون در نظر گرفته شده مادامي كه انواع و مقادير آنها با چنين اهدافي مطابقت داشته باشند,
ب- مهمات و ادوات كه اختصاصا" جهت كشتار يا ديگر صدمات از طريق خواص سمي مواد شيميايي سمي كه در قسمت (الف) مشخص گرديده طراحي گرديده اند در نتيجه كاربرد اين مهمات و ادوات رها مي شوند,
پ- هر نوع تجهيزاتي كه اختصاصا" براي استفاده مستقيم در ارتباط با كاربرد مهمات و ادوات مشخص شده در قسمت (ب) طراحي گرديده اند,
2- «مواد شيميايي سمي » عبارتند از: هر نوع ماده شيميايي كه از طربق كنش شيميايي در روند زندگي بتواند موجب مرگ, ناتواني مويقت أي آسيب دايم انسانها يا حيوانات گردد. اين امر شامل تمام مواد شيميايي مزبور است, بدون درنظر گرفتن منشا و روش توليد آنها و بدون در نظر گرفتن اينكه آيا درتاسيسات, در مهمات يا در جاي ديگري توليد مي گردند. ( به منظور اجراي اين كنوانسيون, مواد شيميايي سمي كه مشمول اقدامات تاييد گرديده اند در ليستهاي ضميمه مواد شيميايي درج گرديده اند).
3- «پيش ساز»عبارتست از: هر نوع معرف شيميايي كه در هر مرحله از توليدماده شيميايي سمي به هر روشي به كاربرود. اين شامل هرگونه جزء كليدي يك سيستم دوگانه يا چند جزيي شيميايي مي شود. (به منظور اجراي اين كنوانسيون, پيش سازهايي كه مشمول اقدامات تاييد گرديده اند در ليستهاي ضميمه مواد شيميايي درج گرديده اند). 4
- «جزء كليدي سيستمهاي دو يا چند جزيي شيميايي » كه از اين به بعد «جزء كليدي» ناميده مي شود عبارتند از :
پيش سازي كه داراي مهمترين نقش در تعيين خواص سمي محصول نهايي بوده و به سرعت با ساير مواد شيميايي در سيستمهاي دو يا چند جزيي واكنش انجام مي دهد.
5- «سلاحهاي شيمايي قديمي »عبارتند از : الف- سلاحهاي شيميايي كه قبل از سال 1925 برابر با سال 1304 ه ش توليد شدند, يا
ب- سلاحهاي شيميايي توليد شده بين سالهاي 1925 و 1946 برابر با سالهاي 1304و 1325 ه ش كه به حدي فاسد شده باشند كه ديگر نتوانند به عنوان سلاح شيميايي رها شده» عبارتند از:
سلاحهاي شيميايي, از جمله سلاحهاي شيميايي قديمي, كه توسط دولتي بعد از اول ژانويه 1925 برابر با دهم دي ماه سال 1304 ه ش در سرزمين دولت ديگري بدون رضايت دولت اخير بجا مانده است.
7- «ماده ضد اغتشاش» عبارتست از: هرماده شيميايي كه در ليستها درج نگرديده و بتواند به سرعت در انسانها التهاب حسي يا تاثيرات اثرات ناتوان كننده جسمي ايجاد كند كه با قطع استفاده از آن در مدت زمان كوتاهي اين اثرات ناپديد شوند.
8- «تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي»:
الف- يعني هر تجهيزات به علاوه ساختمان محل استقرار چنين تجهيزاتي كه در هر زمان رعد از اول ژانويه 1946 برابر با يازدهم دي ماه سال 1326 هجري شمسي در موارد زير طراحي, ساخته, يا مورد استفاده قرار گرفته اند:
اول – به عنوان بخشي از مرحله توليد مواد شيمايي (مرحله نهايي تكنولوژيكي ), تجهيزات در حال كار هستند, چرخه مواد شامل مواردزيراست:
(1) هر ماده شيميايي مندرج در ليست (1) پيوست مواد شيميايي, يا (2) هرماده شيميايي ديگري كه براي مقاصد غير ممنوعه كنوانسيون در محدوده سرزميني با قلمرو تحت صلاحيت ياكنترل يك دولت عضو مصرف بيش از يك تن در سال را نداشته, اما مي تواند به منظور سلاح شيميايي مورد استفاده قرار گيرد, يا دوم – براي پرسازي سلاحهاي شيمايي, از جمله شامل پركردن مواد شيميايي جدول(1) كه داخل مهمات, ابزارآلات و يا كانتينرهاي ذخيره انبوه, پرسازي مواد شيمايي به داخل كانتينرهايي كه تشكيل قسمتي از مهمات يا ابزاز آلات دو گانه را داده يا پرسازي مواد شيميايي به داخل مهمات جنس شيميايي كه تشكيل قسمتي از مهمات يا ابزارآلات ساده را مي دهد و پرسازي كانتينرها و مهمات جنس شيميايي به داخل مهمات و ابزارآلات مربوطه, ب- تاسيسات كه داراي ظرفيت توليد مواد شيميايي مشخص شده در جزء اول قسمت (الف) به ميزان كمتر از يك تن باشد, دوم- هر تاسيساتي كه در آن مواد شيميايي مشخص شده در جزء اول قسمت (الف) به طور اجتناب ناپذير به عنوان محصول جانبي فعاليتهاي مربوط به اهداف ممنوع نشده در اين كنوانسيون توليد شده يا مي شوند, به گونه أي كه آن مواد بيش از 3% كل محصول نباشد, اين چنين تاسيساتي طبق ضميمه اجرا و تاييد (كه از اين به بعد ضميمه «تاييد» ناميده مي شود) تابع اظهارنامه و بازرسي مي شود, يا سوم – تاسيسات منفرد و كوچك باري توليد مواد شيميايي مندرج در جدول (1) براي مقاصد مجاز در اين كنوانسيون موضع بخش(6) پيوست بازرسي وتحقيق.
9-«مقاصد غير ممنوعه در كنوانسيون » عبارتنداز:
(الف) مقاصد صنعتي, كشاورزي, تحقيقاتي, طبي, دارويي يا ساير مقاصد صلح آميز, (ب) مقاصد حفاظتي, مشخصا" مقاصدي كه مستقيما" به حفاظت در مقابل مواد شيميايي سمي و حفاظت در مقابل سلاحهاي شيميايي مربوط مي گردد, (پ) مقاصد نظامي كه به استفاده از سلاحهاي شيميايي ندارند و بر استفاده از خواص سمي مواد شيميايي به عنوان يك روش جنگي متكي نيستند, (ت) اعمال قانون از جمله مقاصد ضد اغتشاش داخلي.
10- «ظرفيت توليد»عبارتست از : استعداد كمي ساليانه براي ساخت يك ماده شيميايي مشخص بر مبناي روند تكنولوژيكي كه واقعا" مورد استفاده قرار گرفته يا , اگر روند هنوز عملياتي نشده, براي استفاده در تاسيسات طراحي گرديده. اين استعداد ضرورتا" بايد مساوي با ظرفيت اسمي باشد, يا ا گر هنوز ظرفيت اسمي قابل حصول نيست, برابر ظرفيت طراحي شده باشد, ظرفيت اسمي نتيجه توليد در بهترين شرايط با بالاترين مقدار براي تاسيسات توليدي كه با يك يا چند توليدآزمايشي نشان داده مي شود, مي باشد. ظرفيت طراحي شده عبارتست از ظرفيتي كه به صورت نظري براي توليد محاسبه شده است.
11- «سازمان » عبارتست از سازمان ممنوعيت سلاحهاي شيميايي كه طبق ماده (8) اين كنوانسيون تشكيل مي شود.
12- از نظر ماده(6): (الف) «توليد»يك ماده شيميايي عبارتست از شكل گيري آن از طريق واكنش شيميايي, (ب) «فرآوري» يك ماده شيميايي عبارتست از يك فرآيند فيزيكي, مثل تهيه, استخراج و تلخيص, به گونه أي كه ماده شيميايي به ماده شيميايي ديگري تبديل نشود,(پ) «مصرف» يك ماده شيميايي عبارتست از تبديل آن به ماده شيميايي ديگر از طريق يك واكنش شيميايي.
ماده 3- اظهارنامه ها
1- هر دولت عضو بايستي در مدت كمتر از (30) روز پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن عضو اظهار نامه ها زير را به سازمان كنوانسيون تسليم نمايد: (الف) در مورد سلاحهاي شيميايي:
اول- اظهار كند كه آيا سلاح شيميايي در تملك يا در اختيار دارد و يا هر نوع سلاح شيميايي درهر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او قرار دارد, دوم- محل دقيق, مقادير كلي و جزييات ذخاير سلاحهاي شيميايي كه در اختيار و يا در مالكيت دارد, يا در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او هستند, طبق بندهاي (1) الي (3) قسمت (الف) بخش (4) ضميمه تاييد, به استثناء آن دسته از سلاحهاي شيميايي مربوط به جز (سوم) را مشخص كند,
سوم – هر سلاح شيميايي كه در سرزمين خود در مالكيت يا در اختيار دولت ديگري است يا در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل دولت ديگري باشد را طبق بند(4) قسمت (الف) بخش (4) ضميمه تاييد گزارش كند.
چهارم – اظهار كند آيا هرگونه سلاح شيميايي از اول ژانويه 1946 برابر يازدهم اسفندماه سال 1325 هجري شمسي انتقال يا دريافت مستقيم يا غير مستقيم كرده و نقل و انتقالات چنين سلاحهايي را بر طبق بند (5) قسمت (الف) بخش (4) ضميمه تاييد مشخص نمايد,
پنجم – طرح كلي انهدام سلاحهاي شيميايي كه در مالكيت يا در اختيار دارد يا در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او واقع شده است را بر طبق بند(6) قسمت(الف) بخش (4) ضميمه تاييد تهيه كند, (ب) درمورد سلاحهاي شيميايي قديمي و سلاحهاي شيميايي رها شده:
اول– اظهار كند كه آيا سلاحهاي شيميايي قديمي در سرزمين خود دارد و كليه اطلاعات موجود طبق بند (3) قسمت (الف) بخش (4) ضميمه تاييد را تهيه نمايد, دوم- اظهار كند كه آيا سلاحهاي شيميايي رها شده در سرزمين خود دارد و اطلاعات موجود طبق بند (8) قسمت (الف)بخش (4) ضميمه تاييد را تهيه نمايد, سوم – اظهار كند كه آيا سلاح شيميايي رها شده در سرزمين ساير دولتها را در تملك دارد و كليه اطلاعات موجود طبق بند(10) قسمت (الف) بخش (4) ضميمه تاييد را تهيه نمايد, (پ) در مورد تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي:
اول – اظهار كند تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه از اول ژانويه 1946 برابر يازدهم اسفند ماه سال 1325 هجري شمسي در مالكيت يا دراختيار يا واقع در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خود داشته يا دارد, دوم- تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه از اول ژانويه 1946 برابر يازدهم اسفند ماه سال 1325 هجري شمسي در مالكيت يا در اختيار يا در هر مكاني در قل مرو تحت صلاحيت يا كنترل واقع بوده و ياهست طبق بند(1) بخش (5) ضميمه تاييد به اسنثناء تاسيساتي كه به جزء سوم مربوط مي گردد را مشخص كند,
سوم – هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي در سرزمين خود كه در مالكيت يا در اختيار دولت ديگري بوده و ياهست و يا درهر مكاني درقلمرو تحت صلاحيت يا كنترل دولت ديگري كه از اول ژانويه 1946 برابر با يازدهم اسفند ماه سال 1325 هجري شمسي قرار گيرد و يا دارد را, بر طبق بند(2) بخش (5) ضميمه تاييد گزارش كند,
چهارم- انتقال يا دريافت مستقيم و يا غير مستقيم هر تجهيزاتي براي توليد سلاحهاي شيمايي از اول ژانويه 1946 برابر با يازدهم اسفند ماه سال 1325 هجري شمسي را اظهار كرده و انتقال و يا دريافت اين تجهيزات را طبق بندهاي (3) الي (5) بخش (5) ضميمه تاييد مشخص كند,
پنجم – طرح كلي انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تحت مالكيت يا در اختيار يا واقع در هر مكاني كه در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل آن قرار دارد را سزق بند(6) بخش (5) ضميمه تاييد تهيه كند, ششم – اقداماتي كه قرار است براي تعطيل تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تحت مالكيت يا در ا ختيار يا واقع در هر مكاني درقلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او اتخاذ شود را طبق قسمت (خ) بند(1)بخش(5) ضميمه تاييد مشخص كند, هفتم- طرح كلي تبديلل موقت تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه در مالكيت يا دراختيار يا واقع در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او مي باشد به تاسيسات انهدام سلاحهغاي شيميايي را طبق بند (7) بخش (5) ضميمه تاييد تهيه كند, (ت) در مورد ساير تاسيسات:
محل دقيق, ماهيت و حدود كلي فعاليتهاي هر تاسيسات يا موسسه أي كه در ماليكت يا در اختيار يا واقع در هرمكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او از اول ژانويه 1946 برابر با يازدهم اسفند ماه سال 1325 هجري شمسي بوده و عمدتا" براي توسعه سلاحهاي شيميايي طراحي, ساخته يا مورد استفاده قرار گرفته است را تعيين نمايد. انگونه اظهارنامه از جمله شامل آزمايشگاهها و محلهاي آزمايش و ارزيابي نيز مي شود, (ث) در مورد عوامل كنترل اغتشاش:
نام ماده شيميايي, فرمول ساختاري و شمار ثبت خدمات خلا صه تحقيقات شيميايي هر ماده شيميايي در صورت وجود كه جهت مقاصد اغتشاش در اختيار دارد مشخص نمايد. اين اظهار نامه بايستي در كمترا ز (30) روز پس از هر تغيير به تاريخ روز تنظيم شود.
2- مقررات مربوطه اين ماده و مقررات مندرج در بخش (4) ضميمه تاييد برحسب نظر دولت عضو در مورد سلاحهاي شيميايي كه قبل از اول ژانويه 1977برابر با يازدهم اسفند ماه سال 1356 هجري شمسي در زير خاك دفن شده اند و همچنان مدفون مانده يا قبل از اول ژانويه 1985 برابر يازدهم اسفند ماه سال 1365 هجري شمسي در دريا انداخته شده اند به كار برده نمي شود. ماده 4- سلاحهاي شيميايي
1- مقررات اين ماده و مشروح روشهاي اجراي آن در موردكل سلاحهاي شيميايي كه يك دولت عضو در مالكيت يا در اختيار يا واقع در هر مكاني در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خود دارد اعمال مي گردد, به استثناء سلاحهاي شيميايي قديمي و سلاحهاي شيمايي رها شده كه براي آنها قسمت (ب) بند (5) پيوست تاييد بكار برده مي شود.
2- مشروح روشهاي اجراي اين ماده در پيوست تاييد بيان گرديده است.
3- كليه محلهاي كه در آن سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1), انبار يا منهدم مي شوند مشمول تاييد منظم از طريق بارزسي در محل و نظارت و مراقبت با دستگاههاي موجود در محل طبق قسمت (ب) بخش (4) پيوست تاييد, خواهند بود.
4- هر دولت عضو, بلافاصله بعد از ارسال اظهار نامه طبق قسمت (الف) بند (1) ماده (3), دستيابي به سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (11) را به منظور انجام تاييد منظم اظهارنامه ها از طربق بازرسي در محل فراهم خواهد كرد. پس از آن, هيچ دولت عضور نبايستي هيچ كدام از اين سلاحهاي شيميايي را , مگر به محل تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي جابجا كند. به منظور انجام تاييد منظم در محل دولت عضور بايستي دستيابي به اين سلاحهاي شيميايي ار فراهم نمايد.
5- هر دولت عضو, دستيابي به تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي و مناطق ذخيره سازي آنها را كه در مالكيت يا دراختيار يا واقع در هر محلي از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خود دارد را به منظور تاييد منظم از طريق انجانم بازرسي در محل نظارت و مراقبت با ا بزارآلات در محل فراهم مي نمايد.
6- هر دولت عضو, بايد كليه سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) را مطابق با پيوست تاييد و بر اساس نسبت و ترتيب توافق, توافق شده (كه از اين به بعد به آن «ترتيب انهدام » گفته مي شود) منهدم سازد. چنين انهدامي بايستي دركمتر از دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت شروع و مدت (10) سال از تاريخ لازم الااجرا شدن اين كنوانسيون خاتمه يابد. ممانعتي براي دولت عضو براي انهدام سريعتر چنين سلاحهاي شيمايي وجود ندارد.
7- هر دولت عضو بايد:
(الف) طرحهاي تفصيلي انهدام سلاحها شيميايي كه در بند (11) مشخص شده را حداكثر ظرف مدت (60) روز قبل از شروع دوره سالانه انهدام طبق بند (29) قسمت (ب) بخش (4) پيوست تاييد ارايه نمايد, اين طرحهاي تفصيلي كليه ذخايري كه در دوره انهدام سال بعد منهدم خواهند شد را باد در بربگيرد. (ب) سالانه اظهار نامه هايي در ارتباط با ا جراي طرحهاي خود براي انهدام سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) در مدت كمتر از (60) روز بعد از خاتمه هر دوره انهدام سالانه ارايه نمايد,
و (پ) حداكثر ظرف مدت (30) روز بعد از اتمام مرحله انهدام گواهي نمايد كه كليه سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) از ميان رفته است.
8- در صورتي كه دولتي بعد از گذشت دوره ده سال انهدام اشاره شده در بند (6) به اين كنوانسيون بپيوندد و يا آن را تصويب كند, سلاحها شيميايي مشخص شده در بند (1) را بايد هر چه زودتر منهدم سازد.
ترتيب انهدام و روشهاي دقيق تاييد براي چنين دولت عضور توسط شوراي اجرائي مشخص خواهد شد.
9- هر سلاح شيمايي مكشوفه توسط دولت عضو و بعد از ارسال اظهار نامه هاي اوليه سلاحها شيميايي بر اساس قسمت (ب) بخش (4) پيوست تاييد بايد حفاظت, گزارش و منهدم گردد.
10- هر دولت عضوبايد در طول مدت مل و نقل, نمونه برداري, ذخيره سازي و انهدام سلاحهاي شيميايي, بيشترين اولويت را براي حصول اطمينان از ايمني مردم و حفاظت از محيط زيست قايل شود. هر دولت عضو, بايد حمل و نقل, نمونه گيري, ذخيره سازي و انهدام سلاخحهاي شيميايي را مطابق با استانداردهاي ملي ايمني زيست محيطي انجام دهد.
11- هر دولت عضوي كه در قلمرو خود سلاحها شيميايي داشته باشد كه در مالكيت يا در اختيار دولت عضو ديگري باشد يا در قلمرو يا هر مكاني كه تحت صلاحيت يا كنترل دولت عضو ديگر باشد قرار داشته باشد, بايد حداكثر تلاش را به منظور حصول اطمينان از خروج اين قبيل سلاحهاي شيميايي از سرزمين خود حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد آن دولت انجام دهد, در صورتي كه سلاحهاي ياد شده در ظرف يك سال خارج نشوند, دولت عضو مي تواند تقاضاي ارايه كمك در انهدام اين سلاحهاي شيميايي را از سازمان كنوانسيون و ساير دولتها عضور نمايد.
12- هر دولت عضو متعهد مي شود كه با ساير دولتهاي عضو كه در خواست اطلاعات و كمك دارند بر اساس علل متقابل يا از طريق دبيرخانه فني در مورد روشها و تكنولوژيهاي مربوط به انهدام موثر و ايمن سلاحهاي شيميايي همكاري كند.
13- در اجراي عاليتهاي تاييد بر طبق اين ماده و قسمت ( الف) بخش (4) پيوست تاييد, سازمان بايد اقداماتي را براي اجتناب از تكرار غير ضروري توافقات دو يا چند جانبه در خصوص تاييد ذخاير سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها ميان دولتهاي عضو درنظر بگيرد.براي اين مقصود, شوراي اجرائي تصميم خوا هد گرفت كه تاييد را اقداماتي كه مكمل اقداماتي است كه به موجب موافقتنامه دو يا چند جانبه بر عهده گرفته شده محدود سازد, اگر ملاحظه كند كه :
(الف) مقررات تاييد چنين توافقي با مقررات تاييد اين ماده و قسمت (الف) بخش (4) پيوست تاييد سازگار باشد,
(ب) اجراي چنين توافقاتي ضمانت كافي براي تطابق با مقررات مربوطه كنوانسيون را فراهم نمايد,
و (پ) طرفين توافقات دو يا چند جانبه, سازمان كنوانسيون را كاملا در جريان فعاليتهاي تاييد بگذارند,
14- در صورتي كه شوراي اجرائي طبق بند(13) تصميمي اتخاذ نمايد, سازمان كنوانسيون حق نظارت بر اجراي توافقات دو يا چند جانبه را خواهد داشت.
15- هيچ موردي از بندهاي (13) و (14) بر تعهدات دولت عضونسبت به تهيه اظهار نامه ها بر طبق ماره (3), اين ماده و قسمت (الف) بخش (4) پيوست تاييد نبايد تاثير بگذارد.
16- هر دولت عضو, هزينه هاي انهدام سلاحهاي شيميايي را كه متعهد به انهدام آنهاست بايستي به عهده بگيرد, همچنين هزينه هاي تاييد ذخيره سازي و انهدام اين قبيل سلاحهاي شيميايي را بايد به عهده بگيرد. مگر اينكه شوراي اجرائي و گونه ديگري تصميم بگيرد. در صورتي كه شوراي اجرائي براي محدود ساختن اقدامات تاييد سازمان, طبق بند (13) تصميم بگيرد,هزينه هاي تاييد و نظارت تكميلي سازمان, طبق معيار ارزيابي سازمان ملل متحد به نحوي كه در بند (7) ماده (3) مشخص شده باشدپرداخت گردد.
17- مقررات مندرج دراين ماده و مقررات مربوطه بخش (4) در پيوست تاييد بر حسب نظر دولت عضو در مورد سلاحهاي شيميايي دفن شده در خاك خود قبل از اول ژانويه 1977 برابر با يازدهم اسفند ماه سال 1365 هجري شمسي كه همچنان مدفون مانده اند يا سلاحهاي شيميايي كه از قبل از اول ژانويه 1985 برابر با يازدهم اسفند ماه سال 1365 هجري شمسي در دريا انداخته شده اند به كار برده نمي شود.
ماده 5- تاسيسات توليد سلاحها شيميايي .
1- مقررات اين ماده و مشروح روشهاي آن براي اجرادر مورد هر يك يا كليه تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي اعمال خواهد گرديد كه در مالكيت يا در اختيار دولت عضو يا واقع در هر مكاني از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل او مي باشد.
2- آئين كار تفصيلي در مورد اجراي اين ماده در پيوست تاييد بيان گرديده است.
3- كليه تاسيسات توليد سلاحهاي شيمايي تصريح شده در بند (1) بايد مشمول تاييد دوره أي از طريق بازرسي در محل و نظارت با ابزارآلات نصب شده در محل طبق بخش (5) پيوست تاييد باشند. 4
- هر دولت عضو, كليه فعاليتها تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه در بند(1) مشخص شده به استثناء فعاليت مورد نياز بريا تعطيل تاسيسات را فورا" متوقف مي نمايد. 5
- هيچ دولت عضو نبايد تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي جديد ايجاد كرده يا تاسيسات موجود را به منظور توليد سلاحهاي شيميايي يا هر نوع فعاليت ممنوعه ديگر در اين كنوانسيون, تغيير و تبديل دهد.
6- هر دولت عضو بلافاصله پس از ارسال اظهار نامه ها طبق قسمت (پ) بند (1) ماده (3), بايد امكان دستيابي به تاسيسات توليد سلاحها شيميايي مشخص شده در بند (1), به منظور تاييد منظم اظهار نامه ها را از طريق بازرسي در محل فراهم سازد.
7- هر دولت عضور بايد:
(الف) حداكثر ظرف مدت (90) روز از زمان لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن, كليه تاسيسات توليد سلاحها شيمايي مشخص شده در بند (1) بر طبق بند (5) پيوست تاييد را تعطيل و در آن مورد يادداشت كتبي بدهد و, (ب) پس از تعطيل كردن, امكان دستيابي به تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) به منظور تاييد منظم از طريق بازرسي در محل و نظارت و مراقبت ابزار آلات درمحل به منظور حصول اطمينان از تعطيل تاسيسات و متعاقب آن انهدام تاسيسات را فراهم نمايد.
8- هر دولت عضو بايد كليه تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) و تاسيسات و تجهيزات مربوط به آن را طبق پيوست تاييد و مطابق با نسبت و ترتيب انهدام مورد توافق منهدم سازد(از اين به بعد «ترتيب و انهدام » ناميده مي شود). چنين انهدامي در ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت بايد شروع و حداكثر در ظرف ده سال بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون خاتمه پذيرد. ممانعتي براي دولت عضو براي انهدام سريعتر چنين تاسيساتي وجود ندارد.
9- هر دولت عضو بايد: (الف) طرحهاي تفصيلي براي انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند(1) را حداكثر ظرف مدت(180) روز قبل از شروع انهدام و تاسيساتي ارايه نمايد, (ب) به طور ساليانه اظهارنامه هاي مربوط به اجراي طرحهاي خود براي انهدام كليه تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند(1) را حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از هر دوره سالانه انهدام ارايه نمايد, و (پ) پايان انهدام كليه تسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) را حداكثر ظرف(30) روز پس از خاتمه مراحل آن گواهي نمايد.
10- چنانچه دولتي بعد از دوره ده ساله انهدام كه در بند (8) اين كنوانسيون ذكر شده آن را تصويب يا به آن بپيوندد, بايد تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) را هرچه زودتر منهدم كند. ترتيب انهدام و روش دقيق تاييد براي آن دولت عضو, توسط شوراي اجرائي تعيين خواهد شد.
11- هر دولت عضو, بايد در طول انهدام تاسيسات سلاحهاي شيميايي بيشترين اولويت را براي حصول اطمينان از ايمني مردم و حفاظت از محيط زيست قايل شود, هر دولت عضور بايد تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي را طبق استانداردهاي ملي ايمني زيست محيطي خود منهدم سازذ.
12- تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مشخص شده در بند (1) را مي توان به طور موقت و بر طبق بندهاي (18) الي (25) بخش (5) پيوست تاييد به تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي تبديل كرد. چنين تاسيسات تبديل شده هر چه زودتر و به محض خاتمه استفاده براي انهدام سلاحهاي شيميايي بايد منهدم گردند و به هر حال نبايد اين امر بيش از (10) سال از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون به طول بيانجامد.
13- دولت عضو مي تواند در موارد استثنايي نياز اضطراري, مجوز استفاده از تاسيسات توليد سلاحها ي شيميايي مشخص شده در بند (1) را بريا مقاصد مجاز در اين كنوانسيون, درخاست كند. به توصيه شوراي اجرائي,كنفرانس دولتهاي عضو در مورد تصويب يا عدم تصويب درخواست, تصميم خواهد گرفت و شرايطي كه بر اساس قسمت (ت) بخش (5) پيوست تاييد, تصويب محتمل خواهد شد را تعيين خواهد كرد.
14- تاسيسات توليد سلاحها شيميايي بايد به طريقي تبديل شوند كه امكان تبديل مجدد آن به تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بيشتر از امكان تبديل آ، به هر تاسيسات ديگر مورد استفاده در صنعت, كشاورزي, تحقيقات, پزشكي, دارويي يا ساير مقاصد صلح آميزي كه مواد شيميايي مندرج در جدول (1) سروكارندارد, باشد.
15- كليه تاسيسات تبديل شده بايد مشمول تاييد منظم از طريق بازرسي در محل و نظارت و مراقبت با ابزارآلات موجود در محل بر طبق قسمت (ت) بخش (5) پيوست تاييد باشد.
16- به منظور اجراي فعاليتهاي تاييد بر طبق اين ماده و بخش (5) پيوست تاييد, سازمان بايد اقداماتي را براي اجتناب از تكرار غير ضروري توافقات دو جانبه و چند جانبه بين دولتهاي عضو در مورد تاييد تاسيسات توليد سلاحها شيميايي و انهدام آنها در نظر بگيرد. براي اين منظور شواري اجرائي بايد تصميم بگيرد كه تاييد را محدود به اقداماتي كه مكمل اقداماتي است به موجب اتوافقنامه دو جانبه و چند جانبه به عهده گرفته شده نمايد, مشروط بر آنكه مسايل زير را در نظر بگيرد: (الف) مقررات تاييد چنين توافقي با مقررات تاييد اين ماده و بخش (5) پيوست تاييد منطبق باشد, (ب) اجراي توافقات ضمانت كافي براي انطباق با مقررات مربوطه اين كنوانسيون را فراهم نمايد, و (پ) طرقين توافقات دو جانبه و چند جانبه سازمان را از فعاليتهاي تاييد خود, كاملا آگاه نمايند.
17- در صورتي كه شوراي اجرائي بر طبق بند 166 تصميمي اتخاذ نمايد, سازمان حق نظارت و مراقبت بر اجراي توافق دو يا چند جانبه را خواهد داشت.
18- هيچ مطلبي در بندهاي (16) و (17) نبايد بر تعهذدات دولت عضوردر مورد تتنظيم اظهار نامه ها بر طبق ماده (3) و بخش (5) پيوست تاييد تاثير بگذارد.
19- هر دولت عضو, بايد هزينه هاي انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي خود را كه متعهد به انهدام آنهاست به عهده بگيرد. همچنين بايد هزينه هاي تاييد مندرج در اين ماده را به عهده گرفته, مگر آنكه شوراي اجرائي تصميم ديگري بگيرد. چنانچه شوراي اجرائي تصميم به محدود ساختن اقدامات تاييد سازمان طبق بند (16) بگيرد, هزينه هاي تاييد و نظارت تكميلي توسط سازمان, بايد طبق معيار ارزيابي سازمان ملل متحد همانگونه كه در بند (7) ماده (8) مشخص شده پرداخت گردد.
ماده 6- فعاليتهايي كه توسط اين كنوانسيون منع نشده اند.
1- هر دولت عضو بر اساس مقررات اين كنوانسيون داراي حق توسعه, توليد در غير اينصورت, اكتساب, نگهداري, انتقال و استفاده از مئواد شيميايي سمي و منحصرا" و پيش سازهاي آنها براي مقاصد منع نشده در اين كنوانسيون مي باشد.
2- هر دولت عضو, براي حصول اطمينان از ت وسعه, توليد در غير اين صورت, اكتساب, نگهداري, انتقال يا مورداستفاده قرار گرفتن مواد شيميايي سمي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون در سرزمين خود يا هر مكان ديگري از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خود بايد اقدامات ضروري انجام دهد. براي اين منظور و جهت تاييد فعاليتها در انطباق با تعهدات كنوانسيون, هر دولت عضو مواد شيميايي سمي و پيش سازهاي آنها را كه در جداول(1و2و3 ) پيوست مواد شيميايي درج گرديده اند, تاسيسات مربوط به چنين مواد شيميايي و ساير تاسيسات مشخص شده در پيوست تاييد در سرزمين خود يا واقع در هر مكاني از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خود را تابع اقدامات تاييد پيش بيني شده در پيوست تايد قرار خواهدداد.
3- هر دولت عضو بايد مواد شيميايي مندرج در جدول (1) را (كه از اين پس, «مواد شيميايي جدول (1) »ناميده مي شود) تابع منمنوعيت هاي توليد, اكتساب, انباشت, انتقال و استفادهع بر اساس آنچه در بخش (6) پيوست تاييد مشخص شده قرار دهد, دولت عضو بايد مواد شيميايي جدول (1) و تاسيساتي كه در بخش (6) پيوست تاييد مشخص شده اند را تابع تاييد منظم از طريق بازرسي در محل و نظارت و مراقبت با ابزارآلات نصب شده در محل مطابق با بخش مربوطه از همان پيوست تاييد قرار دهد.
4- هر دولت عضو بايد مواد شيميايي مندرج در جدول (2)- كه از اين پس , «مواد شيميايي جدول (2) »ناميده مي شود- و تاسيساتي كه در بخش (7) پيوست تاييد مشخص شده را مطابق بخش مربوطه پيوست تاييد تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و تاييد در محل قرار دهد.
5- هر دولت عضو بايد, مواد شيميايي مندرج در جداول (3)- كه از اين پس «مواد شيميايي جدول (3) »ناميده مي شود- و تاسيساتي كه در بخش (8) پيوست تاييد مشخص شده را مطابق با همان بخش از پيوست تاييد تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و تاييد در مخحل قر ار دهد.
6- هر دولت عضو, بايد تاسيسات مشخص شده در بخش (9) پيوست تاييد را بر اساس همان بخش از پيوست تاييد تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و ازرسي نهايي در محخل قراردهد, گر اينكه كنفرانس دولتهاي عضو براساس بند (22) بخش (9) پيوست تاييد تصميم ديگري اتخاذ كند.
7- هر ددولت عضو بايد حداكثر ظرف (30) روز پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد آن دولت, اظهار نامه هاي اوليه مربوط به مواد شيميايي و تاسيسات مربوط طبق با پيوست تاييد تنظيم كند.
8- هر دولت عضو بايد اظهار نامه هاي ساليانه را در مورد مواد شيميايي و تاسيسات مربوطه مطابق با پيوست تاييد تنظيم كند.
9- به منظور بازرسي و تاييد در محل, هر دولت عضو بايد به بازرسان اجازه دسترسي به تاسيسات را به گونه أي كه در پيوست بازرسي و تاييد ذكر شده بدهد.
10- انجام فعاليت هاي بازرسي و تاييد, دبيرخانه فني بايد از مداخله بيجا در فعاليت هاي شيميايي دولت عضوكه براي اهداف ممنوع نشده طبق اين كنوانسيون انجام مي گيرد و به ويژه در متابعت از مقررات بيان شده در پيوست حفاظت از اطلاعات محرمانه ( كه از اين پس «پيوست امور امور محرمانه» ناميده مي شود) اجتناب ورزد.
11- مقررات اين ماده بايد به گونه أي اجرا گردد كه براي توسعه اقتصادي با تكنولوژيكي دولتهاي عضو, همكاري بين المللي در زمينه فعاليتهاي شيميايي براي اهداف منع نشده در اين كنوانسيون از جمله مباددله بين المللي اطلاعات علمي و فني و مواد شيميايي و تجهيزات مورد نياز توليد, فرآوردي يا استفاده از مواد شيميايي براي اهداف منع نشده در كنوانسيون مانعي ايجاد ننمايد.

ماده 7- اقدامات اجرائي ملي تعهدات كلي
1- هر دولت عضو بايد طبق مراحل قانون اساسي خود اقدامات ضروري را براي اجراي تعهدات مربوطه در اين كنوانسيون انجام دهد,مشخصا" بايد: (الف) اشخاص حقيقي و حقوقي را در هر جايي از سرزمين خود يا در هر مكاني از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل كه بر اساس حقوق بين الملل شناسايي گرديده از ارتكاب اعمال ممنوع شده براي دولت عضو بموجب اين كنوانسيون منع نمايد, از جمله مجازات قانوني در ارتباط با انجام اين فعاليتها را وضع كند, (ب) در هيچ مكان تحت كنترل خود, اجازه هيچ گونه فعاليت ممنوعه براي دولت عضو در اين كنوانسيون را ندهد,و (پ) مجازات قانوني وضع شده به موجب قسمت (الف) به هر نوع فعاليت ممنوعه براي دولت عضو در اين كنوانسيون در هر جايي كه اشخاص حقيقي مطابق حقوق بين الملل داراي تابعيت قانوني آن دولت هستند, گسترش دهد.
2- هر دولت عضو بايد با ساير دولتهاي عضو همكاري نموده و براي تسهيل در اجراي تعهدات در بند (1) كمك قانوني مناسب را تامين نمايد.
3- هر دولت عضو, بايد در طول اجراي تعهدات خود در اين كنوانسيون, بالاترين اولويت را براي حصول اطمينان از ايمني مردم و حفاظت از محيط زيست قايل شده و با ديگر دولتهاي عضو در اين زمينه به طور مناسب همكاري نمايد. روابط بين دولت عضو و سازمان
4- به منظور انجام تعهدات مربوط به اين كنوانسيون, هر دولت عضو بايد يك «مرجع ملي» را به عنوان مركز تماس ملي جهت ارتباط موثر با سازمان و ساير دولتهاي عضو عيين و يا تاسيس نمايد. هر دولت عضو, بايد سازمان را از «مرجع ملي» خود به هنگام لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد آن دولت مطلع نمايد.
5- هر دولت عضو, بايد سازمان را از اقدامات قانوني و اداري انجام شده براي اجراي اين كنوانسيون, آگاه سازد
6- هر دولت عضو بايد اطلاعات و سوابقي را كه در ارتباط با اجراي اين كنوانسيون محرمانه دريافت نموده محرمانه تلقي و روش جابجايي خاصي رابراي اين اطلاعات فراهم آورد. برخورد دولت عضو با اين اطلاعات و سوبق بايد منحصرا" در ارتباط با حقوق و تعهداتش طبق اين كنوانسيون و بر اساس مقررا مندرج در پيوست امور محرمانه باشد.
7- هر دولت عضو متعهد مي شود كه با سازمان در انجام كليه امور مربوط همكاري نموده و به ويژه به دبيرخانه فني كمك ارايه نمايد.
ماده 8- سازمان
الف- مقررات كلي
1- دولتهاي عضو اين كنوانسيون بدين وسيله سازمان منع سلاحهاي شيميايي را به منظور نيل به هدف و مقصود اين كنوانسيون براي حصول اطمينان از اجراي مقررات آن از جمله مقررات تاييد بين المللي پايبندي به آن و به منظور فراهم آوردن مجمعي براي مشاوره و همكاري ميان دولت هماي عضو تاسيس مي كنند.
2- كليه دولتهاي عضو اين كنوانسيون, اعضاي سازمان مذكور خواهند بود.هيچ دولت عضوي از عضويت در اين سازمان نبايد محروم شود.
3- مقر و مركز سازمان در شهر لاهه در دولت پادشاهي هلند خواهد بود.
4- ارگانهاي سازمان بدين قرار تاسيس مي شوند: كنفرانس دولتهاي عضو, شوراي اجرائي و دبيرخانه فني.
5- سازمان بايد فعاليتهاي تاييد خود راكه در اين كنوانسيون مقرر گرديده با كمترين مداخله ممكن در اجراي به موقع و موثر اهدافش اداره نمايد. اين سازمان بايد فقط اطلاعات و سوابق ضروري براي انجام مسووليتهاي خود طبق اين كنوانسيون را درخواست نمايد. سازمان بايد هرگونه اقدامات احتياطي جهت حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در مورد تاسيسات و فعاليتهاي نظامي و غير نظامي كه از آنها به هنگام اجراي اين كنوانسيون مطلع مي شود را انجام دهد و به ويژه مقررات مندرج در پيوست امور محرمانه را رعايت نمايد.
6- در اجراي فعاليتهاي تاييد, سازمان بايد اقداماتي را براي استفاده از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي در نظر بگيرد.
7- هزينه هاي فعاليت هاي سازمان بايد بر اساس مقياس ارزيابي سازمان ملل كه به منظور در نظر گرفتن تفاوت در عضويت بين سازمان ملل و عضويت در اين سازمان تنظيم شده و بر اساس مقررات مواد (4) و (5) توسط دولتهاي عضو پرداخت شود. كمكهاي مالي دولتهاي عضو به كميسيون مقدماتي بايد با روشي مناسب از پرداختهاي آنهما به بودجه عادي كسر شود. بودجه سازمان بايد از دوبخش مجزا تشكيل شود. يكي مربوط به هزينه هاي اداري و ساير محارج و ديگري مربوط به هزينه هاي تاييد.
8- يك دولت عضو سازمان كه در مورد «پرداخت سهميه» خود به سازمان بدهكار باشد در صورتي كه مبلغ بدهي با مبلغ سهميه دو سال كامل قبل از آن مساوي و يا بيشتر از آن باشد در سازمان حق راي نخواهد داشت. معذالك كنفرانس دولتهاي عضو مي تواند اجازه راي به آن عضو را بدهد به شرطي كه كنفرانس تشخيص دهد كه عدم پرداخت سهميه به دليل وجود شرايطي خارج از كنترل آن دولت بوده است.
ب- كنفرانس دولتهاي عضو تركيب, آئين كار و تصميم گيري
9- كنفرانس دولتهاي عضو(كه از اين پس به عنوان «كنفرانس»ناميده مي شود)از كليه اعضاي اين سازمان تشكيل خواهد شد. هر دولت عضو داراي يك نماينده در كنفرانس خواهد بود, كه مي تواتند با جانشينان و مشاورانش همراه باشد.
10- اولين اجلاس كنفرانس دولتهاي عضو حداكثر ظرف مدت (30) روز از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون به وسيله امين كنوانسيون برگزار خواهد شد.
11- اجلاسهاي عادي كنفرانس به طور سالانه تشكيل خواهد شد, مگر اينكه به گونه ديگري تصميم گيري شود.
12- اجلاسهاي ويژه كنفرانس به صورت ذيل تشكيل خواهد شد: (الف) هنگامي كه توسط كنفرانس تصميم گيري شود, (ب) هنگامي كه توسط شوراي اجرائي در خواست گردد, (پ) هنگامي كه توسط عضوي درخواست و توسط يك سوم اعضاء مورد حمايت قرار گيرد, (ت) مطابق بند(22) به منظور انجام بازنگري عملكرد اين كنوانسيون متعهد به بررسي عمليات كنوانسيون مي باشد. به استثناء مورد اشاره شده در زير بند (ت) اجلاس ويژه بعد از دريافت درخواست توسط مدير كل دبيرخانه فني حداكثر ظرف مدت (30) روز تشكيل مي شود, مگر اينكه به گونه ديگري در درخواست قيد شده باشد.
13- كنفرانس همچنين به صورت اصلاحيه طبق بند(2) ماده (15) تشكيل خواهد شد.
14- اجلاسهاي كنفرانس در مقر سازمان تشكيل مي گردد, مگر اينكه كنفرانس به گونه دديگري تصميم بگيرد.
15- كنفرانس بايد آئين كار خود را تصويب نمايد. در آغاز هر اجلاس عادي, كنفرانس بايد رئيس اجلاس و ديگر اعضاء هيات رئيسه را كه ممكن است وجود آنها نياز باشد انتخاب نمايد. اين افراد تا انتخاب رئيس جديد و ساير اعضاء هيات رئيسه در اجلاس عادي آتي, عهده دار مسووليت خواهند بود.
16- حد نصاب براي تشكيل اجلاسهاي كنفرانس اكثريت اعضاء سازمان خواهد بود.
17- هر عضو سازمان يك راي در كنفرانس خواهد داشت.
18- كنفرانس در مورد مسايل آئين كار با اكثريت نسبي اعضاي حاضر و راي دهنده تصميم خواهد گرفت. تصميمات راجع به موضوعات اساسي تا حد ممكن بايد به اتفاق آراء اتخاذ شود. هنگامي كه موضوعي به مرحله تصميم گيري برسد چنانچه اتفاق آراء قابل حصول نباشد رياست كنفرانس راي گيري را به مدت (24) ساعت به تعويق مي اندازد و مدر طول اين مدت هر گونه تلاشي را براي تسهيل كسب اتفاق آراء مبذول و مراتب را قبل از پايان اين مدت به كنفرانس گزارش خواهد كرد. چنانچه بعد از پايان (24) ساعت اتفاق آراء ميسر نگردد, كنفرانس بايد با اكثريت دوم سوم آراء اعضاي حاضر و راي دهنده تصميم گيري نمايد, مگر اينكه به گونه ديگري در اين كنوانسيون مشخص شده باشد. هنگامي كه مسايل تشخيص اساسي بودن موضوع است, آن مساله به عنوان موضوع اساسي تلقي مي شودمگر اينكه كنفرانس با اكثريت لازم در مورد تصميم گيري راجع به موضوعات اساسي تصميم ديگري بگيرد. وظايف و اختيارات
19- كنفرانس ركن اصلي سازمان خواهد بود كنفرانس بايد هر مساله , موضوع وقضيه أي را كه مربوط به اين كنوانسيون باشد, از جمله آنهايي را كه مربوط به وظايف و اختيارات شوراي اجرائي و دبيرخانه فني است مورد بررسي قرار دهد. كنفرانس مي تواند در مورد مسايل, موضوعات و قضاييي مربوط به اين كنوانسيون كه توسط دولتهاي عضو مطح و يا توسط شوراي اجرائي به سمع آن مي رسد توصيه نموده و تصميماتي اتخاذ كند.
20- كنفرانس بايد بر اجراي اين كنوانسيون نظارت نموده و به منظور ارتقاء هدف و مقصد آن اقدام نمايد. كنفرانس بايد پايبندي به اين كنوانسيون را مورد بررسي قرار دهد. كنفرانس همچنين بر فعاليتهاي شوراي اجرائي و دبيرخانه فني نظارت نموده و مي تواند دستور العمل هايي براي هر يك از آنها مطابق با مفاد اين كنوانسيون در مورد اجراي وظايفشان صادر نمايد.
21- كنفرانس بايد: (الف) در اجلاس عادي خود گزارش برنامه و بودجه سازمان كه توسط شوراي اجرائي ارايه مي شودرا علاوه بر ساير گزارشات مورد بررسي و تصويب قرار دهد, (ب) در مورد ميزان سهميه هاي مالي كه توسط دولتهاي عضو بر طبق بند (7) بايد پرداخت شود تصميم بگيرد, (پ) اعضاي شوراي اجرائي را انتخاب كند, (ت) مدير كل دبيرخانه فني را (از اين پس به عنوان «مدير كل» ناميده مي شود) منصوب نمايد, (ث) آئين كار شوراي اجرائي را كه توسط شورا ارايه گرديده تصويب نمايد, (ج) ارگانهاي فرعي را كه جهت انجام وظايقف خود بر طبق أين كنوانسيون ضروري تشخيص مي دهد تاسيس نمايد, (چ) موجبات تقويت همكاريهاي بين المللي را براي مقاصد صلح آميز در زمينه فعاليت هاي شيميايي فراهم نمايد, (ح) پيشرفتهاي علمي در زمينه هاي علوم و فن آوري كه مي توانند در عملكر د اين كنوانسيون موثر واقع شوند را بررسي كرده و در اين چهار چوب مدير كل را درمورد تشكيل هيات مشورتي علمي راهنمايي كند, تا او بتواند در اجراي وظايفش, مشورتهاي تخصصي و فني مرتبط با اين كنوانسيون را به كنفرانس, شوراي اجرائي يا دولتهاي عضو ارايه دهد. هيات مشورتي علمي از كارشناسان مستقل, براساس شروط و ظايفي كه توسط كنفرانس تصويب شده است, منصوب خواهند شد. (ج) در اولين اجلاس خود هر پيش نويس توافقات, شرايط و رهنمودهايي كه توسط كميسيون مقدماتي ارايه شده را بررسي و تصويب نمايند, (د) در اولين اجلاس خود صندوق كمكهاي اختياري را بر طبق ماده (10) تاسيس نمايد, (ذ) اقدامات لازم براي اطمينان از رعايت كنوانسيون و اطلاح و رفع شرايطي كه با مقررات اين كنوانسيون تداخل دارد را بر اساس ماده (12) انجام دهد. 22- كنفرانس بايد كمتر از يك سال پس از پايان پنجمين و دهمين سال را لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و در اوقات ديگري در خلال اين مدت در صورتي كه تصميم بدان بگيرد, اجلاسهاي ويژه أي براي بازنگري عملكرد اين كنوانسيون تشكيل دهد. چنين بازنگريهايي هر گونه توسعه تكنولوژيك و علمي مربوطه را بررسي خواهد كرد. در فواصل پنج سال از آن زمان, اجلاسهاي ديگر كنفرانس با همان هدف برگزار مي شود مگر آنكه تصميم ديگري اتخاذ گردد. پ- تركيب, آئين كار و تصميم گيري 23- شوراي اجرائي از (41) عضو تشكيل خواهد شد. هر دولت عضو حق دارد بر اساس اصل چرخش, به عضويت در شوراي اجرائي درآيد. اعضاي شوراي اجرائي براي مدت دو سال كنفرانس انتخاب خواهند شد. به منظور حصول اطمينان از اجراي موثر اين كنوانسيون همچنين توجهي ويژه به تقسيمات منفانه جغرافيايي, اهميت صنايع شيميائي و نيز مصالح سياسي و امنيتي معطوف شده تركيب شوراي اجرائي به صورت زير خواهد بود: (الف) نه دولت عضو ار آفريقا به وسيله دولتهاي عضو واقع در همين منطقه تعيين مي شوند. به عنوان مبنايي براي اين انتخاب, توافق شده كه از ميان اين دولت عضو, به عنوان يك رويه, سه عضو از ميان دولتهايي باشند كه مهمترين صنايع شيميايي ملي در منطقه را براساس آمارهاي منتشر و گزارش شده بين المللي دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه أي بايد ساير ملاحظات منطقه أي را نيز در تعيين اين سه عضو در نظر بگيردو (ب) نه دولت عضو از آسيا به وسيله دولتهاي عضو واقع در همين تعيين مي شوند. به عنوان مبنايي براي اين انتخاب توافق شده كه از ميان اين (نه ) دولت عضو, به عنوان رويه چهار عضو از ميان دولتهايي باشند كه مهمترين صنايع شيميايي ملي در منطقه را بر اساس آمارها منتشرو گزارش شده بين المللي دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه أي بايد ساير ملاحظات منطقه أي را نيز در تعيين اين چهار عضو در نظر بگيرد, (پ) پنج دولت عضو از اروپاي شرقي به وسيله دولتهاي عضو واقع در همين منطقه تعيين مي شود. به عنوان مبنايي براي اين انتخاب توافق شده كه از ميان اين پنج دولت عضو به عنوان رويه يك عضو از ميان دولتهايي باشند كه مهمترين صنايع شيميايي ملي در منطقه را بر اساس آمارهاي منتشر و گزارش شده بين المللي دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه أي بايد ساير ملاحظات منطقه أي را نيز در تعيين اين يك عضو در نظر بگيرد. (ت) هفت دولت عضو از آمريكاي لاتين و كارائيب به وسيله دولتهاي عضو واقع در همين منطقه تعيين مي شود. به عنوان بمنايي براي اين انتخاب توافق شده كه از ميان اين هفت دولت عضو به عنوان يك رويه سه عضو از ميان دولتهايي باشند كه مهمترين صنايع شيميايي ملي در منطقه را بر اساس آمارهاي منتشر و گزارش شده بين المللي داراهستند. علاوه بر آن گروه منطقه أي بايد ساير ملاحظات منطقه أي را نيز در تعيين اين سه عضو درنظر بگيرد. (ث) ده دولت عضو از اروپاي غربي به وسيله دولتهاي عضو واقع در همين منطقه تعيين مي شوند. به عنوان مبنايي براي اين انتخاب توافق شده كه از ميان اين ده دولت عضو به عنوان يك رويه پنج عضو از ميان دولتهايي باشند كه مهمترين صنايع شيميايي ملي در منطقه را بر مبناي آمارهاي منتظر و گزارش شده بين المللي دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه أي بايد ساير ملاحظات منطقه أي را نيز در تعيين اين پنج عضو در نظر بگيرد. (ج) يك دولت عضو ديگر توسط دولتهاي عضو واقع شده در مناطق آسيا, آمريكاي لاتين و كارائيب تعيين مي شود. به عنوان مبنايي براي اين انتخاب توافق شده كه اين دولت عضو بايد يك عضو چرخشي ازاين مناطق باشد. 24- بيست عضو بايدبراي يك سال دراولين دوره انتخابات شورايي اجرائي انتخاب شودند.دراين خصوص توجه لازم به نسبتهاي عددي مشروحه دربند(23) خواهد شد. 25- كنفرانس مي تواند طبق در خواست اكثريت اعضاي شوراي اجرائي بعد از اجراي كامل مواد (4) و (5) تركيب شوراي اجرائي را با در نظر داشتن پيشرفتهاي مرتبط با اصول مندرج در بند (23) كه ناظر به تركيب شوراي اجرائي است بررسي نمايد. 27- رئيس شوراي اجرائي, از بين اعضا بايد انتخاب گردد. 28- شوراي اجرائي بايد اجلاسهاي عادي خود را تشكيل دهد . اين شورا در بين اجلاسهاي عادي به هر اندازه كه نياز باشد ايفاي وظايف و اختيارات خود تشكيل اجلاس دهد. 29- هر يك از اعضاي شوراي اجرائي يك راي خواهد داشت. شوراي اجرائي در مورد موظوعات اساسي با اكثريت دو سوم كليه اعضاء خود تصميم خواهد گرفت, مگر اينكه به گونه ديگري در اين كنوانسيون مشخص شده باشد. شوراي اجرائي در مورد مسايل آيين كار با اكثريت نسيب كليه اعضاء تصميم مي گيرد, هنگامي كه تشخيص مساله أي به عنوان اساسي يا غير اساسي مطرح باشد, آن موضوع اساسي تلقي مي شود مگر اينكه شوراي اجرائي با اكثريت لازم براي تصميم گيري در مورد موضوعات اساسي تصميم ديگري بگيرد. وظايف و اختيارات . 30- شواري اجرائي, ركن اجرائي سازمان خواهد بود. اين شورا درمقابل كنفرانس مسوول است. شوراي اجراي, وظايف و اختيارات تفويض شده توسط اين كنوانسيون و همچنين وظايفي را كه از طريق كنفرانس بدان محول مي گردد اجرا مي نمايد اين شورا بايد براي انجام اين امور, مطابق با پيشنهادات, تصميمات و دستورالعملهاي كنفرانس اقدام و از اجراي صحيح و مداونم آنها اطمينان حاصل نمايد. 31- شوراي اجرائي بايد اجراي موثر و پيبندي به اين كنوانسيون را ارتقادهد, همچنين بر فعاليتهاي دبيرخانه فني نظارت كند و با مراجع ملي دولتهاي عضو همكاري كرده و همكاريها و رايزنيهاي بين دولتهاي عضو را بنا به درخواست آنها تسهيل نمايد. 32- شوراي اجرائي بايد: (الف) پيش نويس برنامه و بودجه سازمان را مورد بررسي قرار داده و به كنفرانس تقديم نمايد, (ب) پيش نويس گزارش سازمان را در مورد اجراي اين كنوانسيون, گزارش مربوط به فعاليتهاي خود و گزارشات خاصي را در صورتي كه ضروري بداند و يا انيكه كنفرانس درخواست كند مورد بررسي قرار داده م به كنفرانسي تقديم نمايد, (پ) ترتيب اجلاسهاي كنفرانس از جمله تهيه پيش نويس دستور جلسه را بدهد. 33- شوراي اجرائي مي تواند درخواست برگزاري يك نشست ويژه كنفرانس را بنمايد. 34- شوراي اجرائي بايد: (الف) موافقتنامه ها يا ترتيبات با دولتها و سازمانها بين المللي را منوط به تاييد قبلي كنفرانس از جانب سازمان منعقد نمايد, (ب) با دولتهاي عضو از جانب سازمان در ارتباط با ماده (10) موافقتنامه منعقد كرده و بر امور صندوق داوطلبانه مورد اشاره در ماده (10) نظارت نمايد, (پ) توافقات يا ترتيبات مربوط به اجراي فعاليتهاي تاييد را كه توسط دبيرخانه فني با دولتهاي عضو مذاكره گرديده, تاييد نمايد. 35- شوراي اجرائي بايد هر قضيه و مساله أي كه در صلاحيت دارد و بر اين كنوانسيون و اجراي آن تاثير مي گذارد, از جمله نگرانيهاي مربوط به پايبندي و موارد عدم پايبندي را بررسي و به طريق مقتضي دولتهاي عضو را مطلع و مساله را به استحضار كنفرانس برساند. 36- در ملاحظه ترديدها و يا نگرانيهاي مربوط به پايبندي ويا موارد عدم پايبندي به كنوانسيون از قبيل سوء استفاده از حقوق فراهم شده در اين كنوانسيون, شواري اجرائي بايد با دولتهاي عضو ذي نفع مشورت كند و به طريق مقتضي از دولت عضو بايد بخواهد كه اقدامات لازم را براي اصلاح و ضعيت در ظرف مدت زمان مشخص شده أي انجام دهد. در صورتي كه شوراي اجرائي اقدامات بيشتر را ضروري تشخيص دهد, بايد علاوه بر ساير موارد يك يا چند مورد زير را انجام دهد: (الف) كليه دولتهاي عضو را از موضوع مورد بحث مطلع سازد,(ب) موضوع مورد بحث را به استحضار كنفرانس برساند, (پ) با در نظر گرفتن اقدامات لازم براي اصلاح وضعيت و حصول اطمينان از پايبندي دولتهاي ذي نفع, توصيه هايي را به كنفرانس تقديم دارد. شواري اجرائي بايد در شرايط سخت و اضطراري موضوع مورد بحث شامل اطلاعات و نتايج مربوطه را مستقيما" به استحضار مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان ملل برساندو همزمان كليه دولتهاي عضو را نيز از اين اقدام مطلع نمايد. ت- دبيرخانه فني . 37- دبيرخانه فني بايد به كنفرانس و شوراي اجرائي در مورد انجام وظايف محوله كمك نمايد. دبيرخانه فني بايد اقدامات تاييد پيش بيني شده در اين كنوانسيون را اجرا نمايد. اين دبيرخانه بايد ساير وظايف محول شده در اين كنوانسيون و همچنين وظايفي كه از طرف كنفرانس و شوراي اجرائي به آن تفويض گرديده را اجرا نمايد. 38- دبيرخانه فني بايد: (الف)پيش نويس برنامه و بودجه سازمان را تهيه و به شوراي اجرائي تقديم نمايد, (ب) پيش نويس گزارش سازمان در مورد اجراي اين كنوانسيون و ساير گزارشهايي كه كنفرانس يا شوراي اجرائي ممكن است در خواست كند را تهيه وبه شوراي اجرائي تقديم نمايد, (پ) پشتيباني اداري و فني لازم را براي كنفرانس شوراي اجرائي و ارگانهاي فرعي ديگر را فراهم نمايد, (ت) از سوي سازمان با دولتهاي عضو در مورد موضوعات مربوط به اجراي اين كنوانسيون مكاتبه نمايد, (ث) كمكها و ارزيابي فني, بريا دولتهاي عضو در مورد اجراي مقررات اين كنوانسيون از جمله ارزيابي مواد شيميايي جداول خارج از جداول را فراهم نمايد. 39- دبير خانه فني بايد: (الف) درموردتوافقات وترتيبات مربوط به جاي فعاليتهاي تاييدبا دولتهاي عضو, درصورت تصويب شواري اجرائي مذاكره نمايد،(ب)حداكثرظرف مدت (180) روز پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون, در مورد تاسيس و نگهداري انبارهاي دايمي كمكهاي اضطراري و انسانتي طبق قسمت (ب) و (پ) بند(7) ماده((10) با دولتهاي عضو هماهني نمايد. دبيرخانه فني مي تواند اقلا" نگداري شده را از نظر قابليت استفاده بازرسي كند. فهرست اقلامي كه قرار است ذخيره شود بايد به وسيله كنفرانس بر اساس قسمت (ج) بند(2) بالا بررسي و تصويب شود, (پ) صندوق كمكهاي داوطلبانه اشاره شده در ماده (10) را اداره نموده, اظهار نامه هاي تنظيمي توسط دولتهاي عضو را گردآوري و در صورت درخواست, توافقات دو جانبه منعقده بين دولتهاي عضو يا اين دولت عضو و سازمان براي مقاصد مندرج در ماده(10) را ثبت نمايد. 40- دبيرخانه فني بايد شوراي اجرائي را در مورد هرگونه مشكلي كه در مورد اجراي وظايفش بروز مي كند, از جمله شك و ترديدها, ابهامات و عدم اطمينان از پايبندي به كنوانسيون كه ددر اثر انجام فعاليتهاي تاييد متوجه آنها شده است و قادر به حل و فصل و تبيين آنها ازطريق مشاوره با دولت عضو ذي نفع نبوده, مطلع نمايد. 41- دبيرخانه فني بايد داراي يك مدير كل به عنوان رئيس و مسوول امور اداري, بازرسان, پرسنل عملي .و فني و ساير پرسنل مورد نياز باشد. 42- حوزه بازرسي بايد يكي از واحدهاي دبيرخانه فني بوده و تحت نظارت مدير كل انجام وظيفه نمايد. 43- مدير كل بايد بنا به پيشنهاد شوراي اجرائي براي يك دوره 4 ساله توسط كنفرانس منصوب گددكه فقط تمديد براي يك دوره ديگر مي باشد. 44- مدير كل بايد در مورد انتصاب كاركنان سازمان و نحوه انجام وظايف دبيرخانه فني, در مقابل كنفرانس و شوراي اجرائي مسوول باشد. جهت وصول اطمينان از حفظ بالاترين سطح استاندارد در استخدام كاركنان و تعيين شرايط خدمت آنهما ملاحظه فوق العاده أي بايد به سطح استاندارد كارايي, صلاحيت و صداقت آنان معطوف گردد. فقط افراد داراي تابعيت دولتهاي عضو بايد به عنوان مدير كل, بازرسان و ساير اعضاي حرفه أي و دعتري به خدمت اشتقال ورزند. به اهميت استخدام كاركنان تا سر حد امكان براساس وسعت جغرافيايي بايد توجه لازم مبذول گردد. استخدام بايد بر اساس رعايت حداقل نياز جهت انجام وظايف دبيرخانه فني صورت گيرد. 45- مدير كل بايد مسووليت سازمان و انجام وظيفه هيات مشورتي علمي موضوع قسمت (ح) بند(21) را داشته باشد. مدير كل بايد پس از رايزني با دولتهاي عضو, هيات مشورتي علمي را كه هر يك بر اساس توانايي خود كار مي كنند منصوب نمايد. اعضاي هيات بايد با توجه به تخصص كارشناسي آنان در زمينه هاي علمي خاص كه مربوط به اجراي اين كنوانسيون مي باشد منصوب گردند. مدير كل ممكن است همچنين در صورت مقتضي در مشورت با اعضاي هيات علمي, گروههاي كاري موقت از متخصصان علمي را براي ارايه توصيه در مسايل علمي تاسيس كند. با توجه به نكات فوق, دولتهاي عضو مي توانند ليست كارشناسان مريوطه را به مدير كل تقديم نمايند. 46-مدير كل, بازرسان و ساير اعضاي دبيرخانه در انجام وظايف خود نبايد در پي دريافت ددستور يا كسب تكليف از هيچ دولت يا منبعي خارج از سازمان باشند. آنها بايد از هر عملي كه ممكن است بر موقعيت آنان به عنوان كارمندان بين المللي مسوول در برابر كنفرانس و شواري اجرائي تاثير گذارد خودداري نمايند. 47- هر دولت عضو بايد به ويژگي مسووليت بين المللي منحصر به فرد مديركل,بازرسان و ساير اعضاي دبيرخانه احترام گذارده و از هرگونه اعمال نفوذ در ايفاي مسووليتها آنان خودداري نمايد. ث- مصونيتها و مزايا 48- سازمان در قلمرو يا هر مكاني تحت صلاحيت يا كنترل دولت عضو باشد بايد از اهليت حقوقي و مصونيتها و مزاياي لازم براي انجام وظايف محوله بهره مند باشد. 49- هياتهاي نمايندگي دولتهاي عضو به همراه جانشينان و مسشاوران آنها, نمايندگان انتصابي در شوراي اجرائي, جانشينان و مشاوران مربوطه مدير كل, و كارمندان سازمان بايد از مصونيتها و مزاياي لازم براي انجام مستقل وظايف خود در ارتباط با سازمان بهره مند باشند. 50- اهليت حقوقي, مصونيتها و مزاياي مطروحه در اين ماده بايد در موافقتنامه هاي بين سازمان و دولتهاي عضو و همچنين در موافقتنامه بين سازمان و دولتي كه مقر سازمان در آنجا واقع شده تصريح گردد. اين موافقتنامه ها طبق قسمت (ج) بايد توسط كنفرانس بررسي و تصويب شود. 51- عليرغم بندهاي (48) و (49), امتيازات و مصونيتهايي كه مدير كل و كارمندان دبيرخانه فني در طول اجراي فعاليتهاي تاييد مي توانند از آنها برخوردار شوند آنهايي خواهد بود كه در بخش (ب) از بخش(2) پيوست تاييد بدانها اشاره شده است. ماده 9- رايزنيها, همكاري و حقيقت يابي .
1-دولتهاي عضو كنوانسيون بايد به طور مستقيم ميان خود, يا از طريق سازمان و ساير رويه هاي بين المللي مناسب از جمله رويه هاي موجود در چهارچوب سازمان ملل متحد و مطابق با منشور آن, در مورد هر موضوعي كه مربوط به هدف و مقصد, يا اجراي مقررات اين كنوانسيون باشد رايزني و همكاري نمايند. 2- بدون خدشه دار كردن حق هيچ دولت عضوي در مورد خواست بازرسي اعتراضي, دولتهاي عضو در هر زمان ممكن, بايد ابتدا كليه تلاشها را جهت روشن كردن و حل مسايلي كه مي تواند در پايبندي به كنوانسيون ايجاد شك و شبهه كند و يا به نگرانيها در مورد مسايل كه مبهم تلقي مي شود دامن زند, از طريق مبادله اطلاعات و رايزني بين خود مبذول دارند. دولت عضوي كه در خواست روشن شدن مطلبي را از دولت عضو ديگر در مورد موضوعي كه در باور ايجاد شك و نگراني مي كند دريافت مي دارد, بايد در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت (10) روز اطلاعات كافي در مورد سوال يا موضوع مورد شك و نگراني را همراه با توضيح چگونگي حل مساله توسط اطلاعات ارايه شده فراهم آورد. هيچ چيزي در اين كنوانسيون نبايد بر حق دو يا چند دولت عضو در مورد ترتيب انجام بازرسي بر اساس رضايت طرفين يا ياير رويه هاي ديگر في مابين آنها براي روشن شدن و حل هرموضوعي كه ممكن است در پايبندي به كنوانسيون ايجاد شك نمايد. يا نگراني را در مورد موضوع مرتبطي كه ممكن است مبهم تلقي شود را افزايش دهد تاثير بگذارد. چنين ترتيباتي بر حقوق و تعهدات هيچ دولتي نسبت به ساير مواد كنوايسيون تاثي نباد بگذارد. رويه درخواست توضيح . 3- هر دولت عضو حق دارد از شوراي اجرائي براي روشن شدن وضعيتي كه ممكن مبهم تلقي شده يا باعث افزايش نگارني در مورد احتمال عدم پايبندي دولت عضو ديگري به اين كنوانسيون باشد, درخواست كمك نمايد. شوراي اجرائي بايد اطلاعات مناسب و مربوط به چنين نگراني را كه در اختيار دارد فراهم نمايد. 4- دولت عضو حق دارد كه از شوراي اجرائي بخواهد تا از دولت عضو ديگري در كليه مواردي كه مي تواند مبهم تلقي شود و يا نگراني در مورد عدم پايبندي احتمالي اين دولت به كنوانسيون را افزايش دهد درخواست روشن شدن موضوع را نمايد. در چنين حالتي اقدامات زير بايد صورت پذيرد: (الف) شوراي اجرائي بايددرخواست توضيح از دولت ذيربط را از طريق مدير كل حداكثر ظرف مدت (24) ساعت از زمان دريافت به آن دولت ارسال نمايد, (ب) دولت عضو مورد درخواست بايد در اسرع وقت ممكن و به هر صورت حداكثر در ظرف مدت (10) روز از تاريخ دريافت درخواست, توضيحات را در اختيار شوراي اجرائي قرار دهد, (پ) شوراي اجرائي بايد به توضيحات توجه نمايدو آنرا حداكثر ضرف مدت (24) ساعت پس از دريافت براي دولت تقاضا كننده ارسال دارد, (ب) در صورتي كه دولت عضو درخواست كننده توضيحات راناكافي تشخيص دهد مق دارد از شوراي اجرائي بخواهد تا شورا توضيحات بيشتري از دولت مورد تقاضا كسب كند, (ث) به منظور كسب توضيحات بيشتر كه به استناد بند (ت) درخواست گرديده, شوراي اجرائي مي تواند از مدير كل درخواست تشكيل يك گروه كارشناسي از دبيرخانه فني را بنمايد يا درصورت عدم وجود كارشناس مناسب در دبيرخانه فني, از جايي ديگر بخواهد كه اطلاعات و سوابق موجود مربوط به موقعيتي كه ايجاد نگراني كرده است را بررسي كند. گروه كارشناسان در مورد يافته هاي خود بايستي يك گزارش مستند به شوراي اجرائي تقديم نمايد, (ج) چنانچه دولت عضو درخواست كنند توضيحات دريافتي را به استناد بندهاي فرعي قسمتهاي (ت) و (ث) رضايت بخش تشخيص ندهد, حق درخواست تشكيل اجلاس ويژه شوراي اجرائي را دارد. در اين اجلاس دولتهاي درگير كه در آن شورا عضو نيستند موظف به شركت هستند. در چنين نشست ويژه أي شوراي اجرائي بايدموضوع را بررسي و مي تواند هر اقدامي را كه براي حل و فصل و ضعيت مناسب بداند توصيه نمايد. 5- يك دولت عضو همچنين حق دارد از شوراي اجرائي درخواست نمايد تا درباره هر وضعيتي كه مبهم تشخيص داده شده يا موجبات نگراني از عدم پايبندي احتمالي آن دولت با اين كنوانسيون را فراهم آورده روشن نمايد شوراي اجرائي بايد فراهم ساختن اين كمك پاسخ مقتصي را ارايه نمايد. 6- شوراي اجرائي, بايد دولتهاي عضو را در مورد هر نوع در خواست براي توضيحات لازمه در اين ماده مطلع نمايد. 7- اگر شك و يا نگراني دولت عضو در مورد احتال عدم پايبندي در مدت (60) روز پس از تقديم در خواست توضيحات به شوراي اجرائي برطرف نشود يا بر اين باور باشد كه ترديدهاي او مستلزم بررسي سريع است. عليرغم حق اين دولت در تقاضاي بازرسي اعتراضي, آن دولت مي تواند در خواست يك نشست ويژه كنفرانس را به استناد قسمت (پ) بند (12) ماده (8) بنمايد. در چنين نشست ويژه أي كنفرانس بايد موضوع را مورد بررسي قرار داده و مي تواند اقدامات مناسب براي حل و فصل آن وضعيت را توصيه نمايد. رويه هاي بازرسي اعتراضي 8 – هر دولت عضوي حق درخواست بازرسي اعتراضي در محل از هر تاسيسات يا محلي واقع در سرزمين يا هر مكاني ازز قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل هر دولت عضو ديگري را صرفا" به منظور روشن شدن و حل هر نوع مشكل مربوط به عدم پايبندي احتمالي به مقررات اين كنوانسيون را دارد و مب تواند اجراي اين بازرسي را در هر محلي و بدون تاخير توسط تيم بازرسي تعيين شده به وسيله مدير كل و طبق پيوست تاييد خواستار شود. 9- هر دولت عضو متعهد است كه در خواست بازرسي را در چارچوب اين كنوانسيون رعايت كند و درخواست بازرسي خود كليه اطلاعات مربوط كه بر آن اساس نگراني احتمالي از عدم پايبندي به اين كنوانسيوين ايجاد شده را طبق پيوست تاييد فراهم سازد. هر دولت عضو بايد از درخواستهاي بازرسي بي اساس خودداري كند تا از سوء استفاده جلوگيري به عمل آيد. بازرسي اعتراضي صرفا" به منظور تعيين حقايق مربوط به عدم پايبندي احتمالي به كنوانسيون اجراء خواهد شد. 10- به منظور تاييد پايبندي به مقررات ا ين كنوانسيون, هر دولت عضو بايد به دبيرخانه فني اجازه دهد كه بازرسي اعتراضي در محل ار طبق بند (8) انجام دهد. 11- پيرو در خواست بازرسي اعتراضي از يك تاسيسات يا محل و مطابق با رويه هاي پيش بييني شده در پيوست تاييد, دولت عضو بازرسي شونده: (الف) حق و وظيفه دارد هر گونه تلااش منطقي براي نمايش «پايبندي به كنوانسيون » را ا عمال كند و به اين منظور تيم بازرسي را قادر به اجراي ماموريت خود نمايد, (ب) وظيفه فراهم آوردن امكان دستيابي به محل مورد درخواست را منحصرا" به منظور پيدا كردن حقايق مربوط به نگرانيهاي راجع به عدم پايبندي احتمالي به عهده دارد, و (پ) داراي حق انجام اقدامات لازم براي حفاظت از تاسيسات حساس و جلوگيري از افشاء اطلاعات و سوابق محرمانه و غير مرتبط با كنوانسيون مي باشد. 12- در مورد ناظر موارد ذيل بايد مدنظر باشد: (الف) دولت درخواست كننده مشروط به توافق دولت بازرسي شونده مي تواند نماينده أي كه ممكن است از اتباع دولت درخواست كننده يا دولت عضو ثالث بشد را جهت نظارت درانجام بازرسي اعتراضي اعزام دارد. (ب) در آن صورت دولت بازرسي شونده امكان دستيابي ناظر را مطابق با پيوست تاييد تامين خواهد كرد, (پ) دولت عضو بازرسي شونده به عنوان يك قاعده بايد ناظر پيشنهادي را بپذيرد, در صورت امتناع دولت بازرسي شونده, اين امر بايد در گزارش نهايي قيد گردد. 13- دولت درخواست كننده بايد در خواست ابزرسي اعتراضي در محل را به شوراي اجرائي و همزمان به مدير كل براي به جريان انداختن فوري امر تقديم نمايد. 14- مدير كل فورا" بايد اطمينان حاصل كند كه در خواست بازرسي با شرايط مشخص شده در بند (4) بخش (10) پيوست تاييد منطبق است و در صورت ضرورت, به دولت عضو درخواست كننده در مورد تكميل درخواست برطبق آن كمك نمايد. هنگامي كه در خواست بازرسي با شرايط منطبق باشد, در اين صورت مقدمات بازرسي اعتراضي شروع خواهد شد. 15- مدير كل بايد درخواست بازرسي را (12) ساعت قبل از ورود برنامه ريزي شده تيم بازرسي به نقطه ورودي به دولت بازرسي شونده ارسال دارد. 16- بعد از دريافت درخواست بازرسي, شوراي اجرائي بايد قبل از اقدامات انجام شده درباره تقاضاي بازرسي توسط مدير كل مطلع شده و در طول روند بازرسي مورد را تحت نظر خود داشته باشد. به هر صورت مشاوره شورا, نبايدموجب تاخير در روند بازرسي گردد. 17- اگر شوراي اجرائي تشخيص دهد بازرسي ادعاي واهي, سوء استفاده يا به طور واضح خارج از دامنه شمول بند (8) كنوانسيون مي باشد مب تواند حداكثر ظرف مدت (12) ساعت بعد از دريافت در خواست بازرسي با سه چهارم اكثريت آراء كليه اعضاء تصميمي عليه اجراي بازرسي اعتراضي اتخاذ نمايد. دولت درخواست كننده و بازرسي شونده نبايد در چنين تصميم گيري شركت نمايند. دولت درخواست كننده و بازرسي شونده نبايد در چنين تصميم گيري شركت نمايند. اگر شواري اجرائي بر عليه بازسي اعتراضي تصميم بگيرد, اقدامات مقدماتي متوقف خواهد شد, اقدام ديگر در مورد در خواست صورت نخواهد گرفت و دولتهاي ذي نفع از اين تصميم مطلع خواهند شد. 18- مدير كل بايد حكم بازرسي را براي اجراي بازرسي اعتراضي صادر نمايد. حكم بازرسي همان در خواست بازرسي بوده كه در بندهاي (8) و (9) نحوه اجراي عملياتي آن نوشته شده و بايد با درخواست بازرسي مطابقت داشته باشد. 19- بازرسي اعتراضي, بايد برطبق بخش (10)يا در صورت استفاده مورد ادعا مطابق با بخش(11) پيوست تاييد اجرا شود. تيم بازرسي بايد بر اساس اصل كمترين دخالت ممكن, سازگار با اجراي به موقع و موثر ماموريت تيم هدايت گردد. 20- دولت عضو بازرسي شونده در طول اجراي بازرسي اعتراضي با تيم بازرسي همكاري نموده وظايف آنرا تسهيل مي نمايد. چنانچه دولت بازرسي شونده طبق بخش (پ) بخش (10) پيوست تاييد پييشنهاد ترتيباتي براي نشان دادن پايبندي به اين كنوانسيون را به جاي دسترسي همه جانبه و كامل ارايه نمايد, آن دولت بايد كليه كوششهاي معقول از طريق مشااوره با تيم بازرسي باي دستيابي به توافقي در مورد محوه احراز و اثبات حقايق با هدف نشان دادن پايبندي را بكار بندد. 21- گزارش نهايي بايد شامل يافته هاي حقيقي به اضافه ارزيابي تيم بازرسي از ميزان و ماهيت دسترسي و همكاري ارايه شده براي اجراي رضايتبخش بازرسي اعتراضي باشد. مدير كل بايد گزارش نهايي تيم بازرسي را بلادرنگ به مدولت درخواست كننده , دولت بازرسي شورنده , شوراي اجرائي و كليه دولتهاي عضو كنوانسيون ارسال نمايد. مدير كل همچنين بايد ارزيابي دولت درخواست كننده و بازرسي شونده و نيز ديدگاههاي ديگر دولتهاي عضو كه ممكن است براي آن هدف به مدير كل منتقل شده باشد را بلادرنگ به شوراي اجرائي و سپس به ديگر دولتهاي عضو ارسال نمايد. 22- شوراي اجرائي بايد طبق وظايف و اختيارات خود, گزارش نهايي تيم بازرسي با به محض دريافت بررسي نموده و به موارد نگرانيهاي ذيل پاسخ دهد: (الف) آيا عدم پايبندي به كنوانسيون به وقوع پيوست است, (ب) آيا درخواست در حيطه شمول اين كنوانسيون بوده است, و (پ) آيا از حق درخواست بازرسي اعتراضي سوء استتفاده شده است. 23- چنانچه شوراي اجرائي به اين نتيجه برسد كه با توجه به وظايف و اختيارات خود اقدامات ديگرباعنايت به بند(22) لازم است. بايد اقدامات مناسب را باي بهبود وضعيت و حصول اطمينان از «پايبندي به كنوانسيون» از جمله توصيه هاي مشخص به كنفرانس انحجام دهد. در صورت سوء استفاده , شوراي اجرائي بررسي خواهد كرد كه آيا دولت درخواست كننده بايد چه ميزان از بار مالي بازرسي اعتراضي را عهده دار گردد. 24- دولت درخواست كننده و دولت بازرسي شونده داراي حق شركت در روند بررسي مجدد مي باشند. شوراي اجرائي بايد دولتهاي عضو و اجلاس آتي كنفرانس را از نتايج اين روند آگاه سازد. 25- چنانچه شوراي اجرائي توصيه هاي مشخص به كنفرانس داشته باشد, كنفرانس اقدام لازم را طبق ماده (12) مورد ملاحظه قرار خواهد داد.
ماده 10- كمك و حفاظت در برابر سلاحهاي شيميايي 1- از نظر اين ماده, «كمك » عبارتست از هماهنگي و رساندن حفاظت در برابر سلاحهاي شيميايي به دولتهاي عضو از جمله موارد زير: تجهيزات رديابي و سيستم هاي اعلام خطر, تجهيزات حفاظتي, تجهيزات رفع آلودگي و مواد رفع آلودگي, پادزهر هاي طبي و معالجات و ارايه رهنمود در مورد هر يك از اين اقدامات حفاظتي. 2- براي مقاصدي كه در اين كنوانسيون ممنوع نگرديده است هيچ موردي از اين كنوتنسيون نبايد مانع حق دولت عضو براي تحقيق در توسعه, توليد, كسب, انتقال يا استفاده از وسايل حفاظت در برابر سلاحهاي شيميايي تعبير شود. 3- هر دولت عضو حق مشاركت در مبادله كامل تجهيزات و مواد, اطلاعات علمي و فني مربوط به وسايل حفاظت در برابر سلاحهاي شيميايي را داشته متعهد مي شودتبادل آنها را تسهيل نمايد. 4- به منظور افزايش آشكارسازي در برنامه هاي ملي مربوط به مقاصد حفاظتي, عضو بايد ساليانه اطلاعات مربوط به برنامه هاي خودراطبق رويه هايي كه براساس قسمت (خ) بند(21) ماده (8) به وسيله كنفرانس بررسي و تصويب خواهد شد به دبيرخانه فني ارسال نمايد. 5- دبيرخانه فني بايد حداكثر ظرف مدت (180) روز از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون يك بايك اطلاعات حاوي اطلاعات سهل الوصول درمورد وسايل مختلف حفاظت در برابر سلاحهاي شيميايي و نيز اطلاعاتي كه ممكن است از سوي مدولتهاي عضو تهيه شود را براي استفاده دولتهاي درخواست شده تاسيس و نگهداري نمايد. همچنين دبير خانه فني بايد با استفاده از منابع در دسترس خود و طبق درخواست يك دولت عضو, مشاوره هاي كارشناسي و كمك در شناخت چگونگي اجاري برنامه هاي توسعه و بهبود قابليت هاي حفاظتي در برابر سلاحهاي شيميايي را در اختيارآن دولت قرار دهد. 6- هيچ موردي از اين كنوانسيون نبايد به عنوان مانع حق دولتهاي عضو براي در خواست و فراهم آوردن كمكهاي دو جانبه و انعقاد موافقتنامه هاي مجزا با ساير دولتهاي عضو در مورد تهيه كمكهاي اضطراري تعبير گردد. 7- هر دولت عضو متعهتد مي شود كه از طريق سازمان كمك نمايد و بدين منظور يك يا چند مورد از اقدامات زير ار انتخاب نمايد: (لاف) دركمك به صندوق اعانه داوطلبانه كه در مهستين اجلاس كنفرانس تاسيس مي شود مشاركت نمايد, (ب)در صورت امكان حداكثر ظرف مدت (180) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون درموردآن دولت درصورت تقاضا با سازمان در مورد تهيه و فراهم آوردن كمكگ موافقتنامه أي منعقد نمايد, (پ) حداكثر در ظرف مدت (180) روز بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد آن دولت نوع كمكي را كه در پاسخ به تقاضاي سازمان ممكن است فراهم نمايد, اعلام كند. اگر چنانچه دولت عضوي متعاقبا" قادر به فراهم كردن كمك موردنظر در اظهارنامه خود نباشد, بر طبق اين بند همچنان متعهد به فراهم كردن كمك مي باشد. 8- هر دولت عضو داراي حق درخواست بر اساس روشهايي كه در بندهاي (9), (10)و(11) بيان خواهد شد جهت دريافت كمك و حفاظت بر عليه استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي شيميايي ميباشد در صورتي كه آن دولت بر اين عقيده باشد كه: (الف) سلاحهاي شيميايي بر عليه او استفاده شده است, (ب) از عوامل كنترل اغتشاش بر عليه او به عنوان روش جنگي استفاده شده است, يا (پ) با اقداامات يا فعاليتهاي منع شده براي دولتهاي عضو بر اساس ماده (1) مورد تهديد هر دولتي قرار گرفته باشد. 9- در خواست مبتني بر اطلاعات مربوطه بايد به مدير كل تسليم شود و او بايد آنرا فورا" به شوراي اجرائي و كليه دولتهاي عضو ارسال دارد. مديركل بايد در خواست را بلادرنگ ظرف مدت حداكثر (12) ساعت پس از دريافت آن, براي دولتهاي عضور ارسال نمايد كه بر اساس قسمتهاي (ب) و (پ) بند (7) داوطلب ارسال كمكهاي اضطراري در صورت كاربرد سلاحهاي شيميايي و يا استفاده از عوامل كنترل شيميايي و يا استفاده از عوامل كنترل اغتشاش به عنوان يك روش جنگي شده يا در صورت تهديد جدي به كاربرد سلاحهاي شيميايي و يا تهديد جدي به كاربرد عوامل كنترل اغتشاش به عنوان يك روش جنگي عليه دولت عضو مربوطه داوطلب ارسال كمك هاي انسان دوستانه گرديده اند, مدير كل حداكثر ظرف مدت (24) ساعت بعد از دريافت درخواست, بايد تحقيقي را براي فراهم آوردن اساس اقدامات بعدي آغاز نمايد. تحقيقات او ظرف مدت (72) ساعت بايد كامل گردد و گزارش مربوطه را به شوراي اجرائي ارسال دارد . در صورت احتياج به زمان بيشتر براي تميل تحقيقات, يك گزارش موقت در همين چهارچوب زماني تقديم مي گردد.. زمان اضافي مورد تحقيق در دوره هاي مشابه تمديد شود. گزارشهاي در پايان هر دوره اضافي به شوراي اجرائي بتقديم مي شود. تحقيق بايد متناسب و منطبق با در خواست و اطلاعات همراه در خواست , حقايق مربوط به درخواست و همچنين نوع و دامنه كمكهاي تكميلي و حجفاظتهاي موردنياز را مشخص كند. 10- شوراي اجرايي حداكثر ظرف مدت (24) ساعت بعد ازدريافت گزارش تحقيق, جهت بررسي وضيعت تشكيل جلسه داده و ظرف مدت (24) ساعت بعد با اكثريت نسبي در مورد ارايه رهنمود به دبيرخانه فني را ارسال كمك تكميلي تصميم گيري كند. دبيرخانه فني بايد فورا" گزارش تحقيق و تصميم اتخاذ شده به وسيله شواري اجرائي را به كليه دولتهاي عضو و سازمان بين المللي مرتبط ارسال دارد . در صورت چنين تصميم گيري توسط شوراي اجرائي, مدير كل بايد فورا" كمك را فراهم نمايد . براي اين منظور, مدير كل مي تواند با دولت عضو درخواست كننده , ساير دولتهاي عضو و سازمانهاي بين المللي مرتبط همكاري ميكند, دولتهاي عضو بايد كليه تلاشهاي ممكن را براي فراهم آوردن كمك مبذول دارند. 11- چنانچه اطلاعات موجود از تحقيق جاري يا ساير منابع قابل اعتماد دليل كافي مبني بر وجود قربانيان استفاده از سلاحهاي شيميايي بوده و اقدام فوري را اجتناب ناپذير بداند, مدير كل بايد كليه دولتهاي عضو را آگاه ساخته و با بكار بردن منابعي كه كنفرانس براي چنين احتمالاتي در اختيار گذاشته اقدامات اضطراري كمك رساني را انجام دهد. مدير كل بايد از اقدامات انجام شدكه طبق اين بند, شوراي اجرائي را مطلع سازد.
1-ماده 11- توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي 1- مقررات اين كنوانسيون بايد به گونه أي اجرا شود كهبه توسعه اقتصادي يا تكنولوژيكي دولتهاي عضو و همكاريهاي بين المللي در زمينه فعالتهاي شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون از جمله مبادله بين المللي اطلاعات علمي و فني و مواد شيميايي و تجهيزات براي توليد, فرآوري با استفاده از مواد شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون مانعي ايجاد ننمايدو. 2- بنابرمقررات اين كنوانسيون و بدون خدشه دار كردن اصول و روشهاي قابل اعمال حقوق بين الملل,دولتهاي عضو: (الف) بايد حق داشته باشند كه به طور فردي يا دسته جمعي تخحقبق , توسعه , تولد, دسيتيابي, نگهداري, انتقال و استفاده از مواد شيميايي را انجام دهند, (ب) بايد حق مشاركت در بالاترين سطح مبادله مواد شييمايي , تجهيزات و اطلاعات علمي و فني مرتبط با توسعه و كاربرد شيمي جهت مقاصدي كه در اين كنوانسيونمنع نشده را داشته و تسهيل آن را تعهد كنند. (پ) نبايد هيچ گونه محدوديتي از قبيل محدوديت هاي موجود در موافقتنامه هاي بين المللي مغاير با الزامات تعهد شده در كنوانسيون , كه موجب محدوديت يا متوقف شدن تجارت, توسعه و ارتقاء دانش علمي و تكنولوژيكي در زمينه شيمي براي مقاصد صنعتي, كشاورزي, تحقيقاتي, پزشكي , دارويي و يا ديگر مقاصد صلح آميز مي شود بين خود قايل شوند, (ت)- نبايد از اين كنوانسيون به عنوان زمينه ساز كاربرد اقداماتي غير از آنچه در اين كنوانسيون پيش بيني يا اجازه داده شده, استفاده كنند, همچنين نبايد از ساير موافقتنامه هاي بين المللي براي تعقيب هدفي كه مغاير با اين كنوانسيون است استفاده نمايند, (ث) بايد متعهد شوند مقررات ملي موجود خود در زمينه تجارت مواد شيميايي به منظور انطباق آنها با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون را بررسي نمايند. ماده 12- اقدامات تغيير وضعيت و حصول اطمينان از پايبندي به كنوانسيون , از جمله تحريمات 1- بر اساس آنچه در بندهاي (2),((3)و (4) ذكر گرديده, كنفرانس بايد اقدامات لازم براي حصول اطينان ازپاايبنيد به اين كنوانسيون و تغيي بهبود هر وضعيتي كه بر خلااف مقررات اين كنوانسيو است را بهت عمل آورد. كنفرانس بايد در بررسي اقداماتي كه به موحجب اين بند به عمل مي آورد كليه اطلاعات و توصيه هاي راجع به موضوعاتي كه توسط شوراي اجرائي تقديم شده را مورد تتوجه قرار دهد. 2- در مواردي كه از دولت عضوي توسط شوراي اجرائي خواسته شده كه اقداماتي را جهت تغيير وضعيتي كه در ارتباط با پايبندي آن دولت ( به اين پيمان ) مساله ساز شده انجام دهد و در مواردي كه دولت عضو موفق به اجراي درخواست در زمان مقرر نشود كنفرانس مي تواند بر اساس توصيه شوراي اجرائي به اقداماتي از قبيل تحديد و تعليق حقوق وامتيازت دولت عضو طبق اين كنوانسيون تا انجام اقدام لازم توسط آن دولت جهت انطباق با تعهداتش را دراين كنوانسيون انجام دهد. 3- در موارردي كه ممكن است صدمه جدي ناشي از فعاليتهاي منع شده طبق كنوانسيون به ويژه در مورد ماده (1) به هدف و مقصد اين كنوانسيون وارد شود, كنفانس مي تواتند اقدامايت دسته جمعي را ممطابق حقوقق بين الملل به دولتهاي عضو توصيه نمايد. 4- كنفرانس بايد, در موارد بسيار بدشورا مراتب را همراه اطلاعات و نتايج مربوطه به استحضار مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان ملل برساند. ماده 13- روابط با ساير موافقتنامه هاي بين المللي. هيچ موردي از اين كنوانسيون نبايد به هيچ طريقي به عنوان عامل محدود كنند يا كاهش دهنده تعهدات هر دولتي به موجب پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي حفه كننده., سمي با ساير گازها و روشهاي جنگ ميكربي كه در تاريخ (17) ژوئن 1925 برابر با (28) خرداد ماه سال 1304 هجري شمسي در ژنو به امضاء رسيده و كنوانسيون ممنوعيت توسعه, توليد و ذخيره سازي سلاحها باكتريولوژي (ميكربي) و سمي و انهدام آنها كه در تاريخ (10) آوريل 1927 برابر با (22) فروردين ماه سال 1351 هجري شمسي در لندن, مسكو و واشنگتن به امضاء رسيده تفسير گردد. ماده 14- حل اختلافات 11- اختلافاتي كه ممكن است در مورد كاربرد يا تفسير اين كنوانسيون پيش آيد بايد مطابق با مقررات مربوطه در اين كنوانسيون و طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد حل شود. 2- هنگامي كه بين دو يا چنددولت عضو يا بين يك يا چند دولت عضو و سازمان, در مورد تعبير و يا كاربرد اين كنوانسيون اختلافي بوجود آيد, طرفهاي ذي نفع بايد از نظر حل سريع اختلاف از طربق مذاكره يا ساير طرق صلح آميز انتخابي خود, شامل توسل به اركان مناسب اين كنوانسيون و با رضايت متقابل ارجاع مساله به ديوان بين المللي دادگستري طبق اساسنامه ديوان با يكديگر مشاوره كنند. دولتهاي عضو درگير بايد از ماقدامات انجام شده, شوراي اجرائي را مطلع سازند. 3- شوراي اجرائي مي تواند به حل اختلاف از هر طريق كه مناسب تشخيص دهد از جمله پيشنهاد جميله خودا, دع وت از دولتهاي درگير در مساله جهت آغاز روند حل اختلاف به طريق مورد علاقه آن دولتها و توصيه محدوده زماني براي هر روش توافق شده كمك نمايد. 4- كنفرانس بايد مسايل مربوط به اختلافات مطرح شده به وسله دولتهاي عضو يا آنچه را كه شوراي اجرائي در اين مورد به استخضارش رسانده بررسي نمايد. كنفرانس در صورت لزوم بايد ارگاني با وظايفي مرتبط با حل اين اختلافات مطابف با قسمت (ج) بند (21) ماده (8)ايجاد كرده يا مساله را اركان موجود واگذارنمايد. 5- كنفرانس و شوراي اجرائي به شرط تفويض اختيار از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد هر يك به طور مجزا مختارند در مودر كليه مسايل حقوقي كه در حوزه فعاليتهاي سازمان قرار مي گيرد از ديوان بين المللي دادگستري نقاضاي راي مشورتي نمايند. بر اساس قسمت (الف) بند (34) ماده (8) و براي نيل به اين مقصود موافقتنامه أي بين سازمان ملل متحد و سازمان (كنوانسيون) بايد منعقد شود. 6- اين ماده به ماده (9) يا مقررات مربوط به اقدامات بهبود وضعيت و حصول اطمينان از پايبندي به كنوانسيون از جمله تحريمها خدشه أي وارد نمي سازد. ماده 15- اصلاحيه ها 1- هر دولت عضو مي تواتندا صلاحيه هايي را به اين كنوانسيون پيشنهاد نمايد. هر دولت عضو همچنين مي تتواند, درمورد پيوستهاي اين كنوانسيون به نحوي كه در بند(4) مشخص شده پيشنهاد تغييراتي را بدهد. پيشنهادات بر اساس رويه هاي مندرج در بندهاي (22)و(3) خواهد بود. پيشنهادات اصلاحيه ها تغييرات همچنان كه در بند (4) مشخص شده مشروط به رويه هاي مندرج در بند (5) خواهد بود. 2- متن اصلاحيه پيشنهادي بايد به مدير كل براي انتشار در ميان دولتهاي عضو و امين كنوانسيون ارايه گردد. اصلاحيه پيشنهادي فقط توسط يك «كنفرانس اصلاحيه » مورد بررسي قرار خواهد گرفت . چنين كنفرانسي اصلاحيه أي در صورتي تشكيل مي شود كه يك سوم دولتها يعضو يا بيشتر حداكثر ظرف مدت (30) روز پس از انتشار اصلاحيه حمايت خود را از بررسي بيشتر پيشنهاد رسما" به اطلاع مدير كل برسانند. كنفرانس اصلاحيه, فورا" پس از يك اجلاس زودتري را درخواست كرده باشند, تحت هيچ شرايطي , يك كنفرانس اصلاحيه نبايد ظرف مدت كمتر از (60) روز بعد از تاريخ انتشار اصلاحيه پيشنهاد شده تشكيل شود. 3- اصلاحيه ها ظرف مدت (30) روز بعد از ارايه اسناد تصويب يا قبول آن توسط كليه دولتهاي عضو بر اساس قسمت (ب) زير لازم الاجرا خواهند شد: (الف) هنگامي كه اصلاحيه ها با اكثريت آراء مثبت و بدون هيچ راي منفي دولت عضوي توسط كنفرانس اصلاحيه تصويب شود, و (ب) مورد تنفيذ يا پذيرش تمام آن دولتهاي عضوي قرار گيرند كه در كنفرانس اصلاحيه يه آنها راي مثبت داده اند. 4- به منظور حصول اطمينان از اعتبار و موثر بودن اين كنوانسيون, چنانچه تغييرات پيشنهادي تنها به مسايل به ماهيت اداري و فيني مربوط شوند, مقررات ندرج در پيوستها بر اساس بند (5) قابل تغيير خواهند بود. كليه تغييرات مربوط به پيوست مواد شيميايي بادطبق بند (5) انجام گيرد. بخش (الف) و (ب) پيوست «امور محرمانه », بخش (10) پيوست تاييد و تعاريف بخش (1) پيوست تاييد كه منحصرا" مربوط به بازرسيهاي اعتراضي است تابع تغييرات طبق بند (5) نخواهد بود. 5- تغييرات پيشنهادي مربوط به بند (4) بايد طبق روشهماي ذيل انجام گيرد: (الف) متن تغييررات پيشنهادي توام با اطلاعات ضروري بايد به مدير كل ارسال شود. اطلاعات اضافي براي ارزيابي پيشنهاد مي تواند توسط هر دولت عضو و مدير كل تهيه گردد. مدير كل بايد بلادرنگ پيشنهادات و اطلاعات مزبور را به كليه دولتهاي عضو, شوراي اجرائي و امين كنوانسيون ارسال نمايد, (ب) حداكثر ظرف مدت (620) روز بعد از دريافت, مدير كل بايد پيشنهاد را براي تعيين كليه نتايج احتمالي آن براي مقررات اين كنوانسيون و اجراي آن ارزيابي نموده و اين اطلاعات را با كليه دولتهاي عضو و شوراي اجرائي ارسال نمايد, (پ) شوراي اجرائي بايد پيشنهاد را بر حسب كليه اطلاعات در دسترس خود از جلمه انطباق يا عدم انطباق پيشنهاد با شرايط مندرج در بند (4) بررسي نمايد. شواري اجرائي بايد حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از دريافت پيشنهاد, توصيه هاي خود را همراه با توضيحات مقتضي جهت بررسي به كليه دولتهاي عضو رسما" اعلام نمايد. دولتهاي ع ضو بايد ظرف مدت (10) روز اع لام وصول نمايند. (ت) چنتنچه شوراي اجرائي به كليه دولتهاي عضو پذيرش پيشنهاد را توصيه نمايد, اگر هيچ دولتي بعد از (90) روز پس از دريافت توصيه شوراي اجرائي به آن معترض نباشد پيشنهاد تصويب شده تليقي مي گردد. اگر شوراي اجرائي توصيه كند كه پيشنهدد رد شود چنانچه بعد از مدت (90) روز پس از دريافت هيچ دولتي معترض رد پيشنهاد نباشد پيشنهاد رد شده تلقي ميگردد, (ث) اگر توصيه شوراي اجرائي با شرايط مورد لزوم در بند (ت) تطبيق نمكند, تصميم در مورد پيشنهاد, شامل اينكه اسن پيشنهاد مطابق با شرايط بند (4) بوده يا خير در اجلاس آتي كنفرانس به عنوان يك موضوع اساسي تلقي خواهد شد: (ج) تغييرات مصوب بر اساس اين رويه بعد از گذشت مدت (180) روز پس از تاريخ اعلام رسمي تصويب آنها توسط مدير كل براي كليه دولتهاي عضو لازم الاجرا خواهد شد, مگر اينكه مدت زمان ديگري توسط شوراي اجرائي توصيه يا توسط كنفرانس تصميم گيري شده باشد. ماده 16- مدت اعتبار و خروج 1- مدت اعتبار اين كنوانسيون نامحدود خواهد بود. 2- هر دولت عضو در اعمال حاكميت ملي خود چنانچه تشخيص دهد كه حوادث فوق العاده أي مرتبط با موضوع اين كنوانسيون مصالح عاليه كشورش را به مخاطره افكندهم است حق كناره گيري از اين كنوانسيون را دارد. آن دولت بايد اين كناره گيري را با اخطار قبلي 90 روزه به كليه دولتهاي عضو, شوراي اجرائي, امين كنوانسيون و شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام نمايد. چنين اخطاري بايد حاوي بيان و شرح حوادث فوق العاده أي كه به نظر دولت مورد بحث مصالح عاليه اش را به مخاطره انداخته است باشد. 3- كناره گيري دولت عضو از اين كنوانسيون نبايد روي وظايف دولتها جهت تداوم انجام تعهدات مربوط به هر يك از قواعد مربوطه حقوق بين الملل قوانين بين المللي مرتبط به ويژه پروتكل 1925 ژنو و برابر سال 1304 هجر شمسي تاثير بگذارد. ماده 117- وضعيت پيوستها جزء تفكيك ناپذير اين كنوانسيون را تشكيل مي دهند. هر نوع اشاره به كنوانسيون شامل پيوستها نيز مي شود. ماده 18- امضاء اين كنوانسيون تا قبل از لازم الاجرا شدن جهت امضاء كليه دولتها مفتوح خواهد ماند. ماده 19- تصويب اين كنوانسيون بايد بر اساس روشهاي پيش بيني شده در قانون اساسي دولتهاي امضاء كننده به تصويب برسد.
ماده 20- الحاق هر دولتي كه قبل از لازم الاجرا شدن اسن كنوانسيون آنرا امضاء نكند, بعد از آن هر زمان مي تواند به أن ملحق شود.
ماده21- الزم الاجرا شدن كنوانسيون 1- اين كنوانسيون ظرف مدت (180) روز بعد از تاريخ تسليم شصت ونجمين سند تصويب لازم الاجرا مي گردد, ولي تحت هيچ شرايطي زودتر از دو سال از زمان افتتاح أن براي امضاء لازم الاجرا نمي گردد. 2- براي دولتهايي كه اسناد تصويب يا الحاق أنها بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون توديع خوهد شد, كنوانسيون براي أنها روز سي ام بعد از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22- حق شرط . مواد اين كنوانسيون تابع حق شرط نخواهد بود. يوستهاي اين كنوانسيون تابع حق تفحظ مغاير با هدف و مقصود أن نخواهد بود.
ماده 23- امين كنوانسيون بدين وسيله دبر كل سازمان مل متحد, به عنوان امين كنوانسيون تعيين مي گردد و بايد علاوه بر ساير موارد: (الف) بلادرنگ كليه دولتهاي امضا كننده و ملحق شونده را, از تاريخ هر امضاء تاريخ تسليم هر سند تصويب, يا الحاق و تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون و يا دريافت ساير اطلاعيه هاي كتبي أگاه سازد, (ب) نسخ گواهي شده از اين كنوانسيون را به نحو مقتضي به كليه دول امضاء كنده يا دولتهاي ملحق شونده ارسال نمايد, و (پ) اين كنوانسيون را مطابق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به ثبت برساند. ماده 24- متن هاي معتبر . متن هاي اين كنوانسيون ره زبانها عربي , چيني , انگليسي, فرانسوي, روسي, و اسپانيولي كه به طور يكسال معتبر مي باشند نزد دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امانت توديع خواهند شد. بنا به مراتب بالا, امضاء كنندگان ذيل كه كاملا"براي اين منظور مجاز شناخته شده اند, اين كنوانسيون را امضاء نموده اند. در پاريس در روز سيزدهم ژانويه هزار و نهصدو نودو سه برابر با بيست و سوم دي ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و دوو هجري شمسي تنظيم گرديد. الف- راهنماي جداول مواد شيميايي راهنماي جدول يك 1- معيارهاي زير به منظور قرار دادن يك ماه شيميايي سمي يا پيش ساز در جدول يك بيد در نظر گرفته شوند: (الف) ماده أي كه به صورت سلاح شيميايي تعريف شده در ماده (2), توسعه, توليد, انباشت يا استفاده شده باشد, (ب) ماده أي كه به نحوي در صورت حصول يك يا چند شرط از شروط زير باعث بروز مخاطره أي بزرگ و هدف و مقصود اين كنوانسيون به علت توان باع ث بروز مخاطره أي بزركگ در هدف و مقصود اين مكنوانسيون بعلت توان بالاي خود جهت استفاده در فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون ممنوع شده, مي شود: (اول) ماده أي كه داراي ساختار شيميايي مرتبط و نزديك با ساير مواد شيميايي سمي فهرست شده در جدول يك بوده و خواص قابل قياس را داشته يا مي تواند داشته باشد, (دوم ) ماده أي كه داراي خاصيت سمي كشنده يا فلج كننده و نيز ساير خواصي باشد كه استفاده از أن را به عنوان سلاح شيميايي امكان پذير سازد, (سوم) ماده أي كه بتوان أنرا به عنوان پيش ساز در مرحله تك تكنولوژيكي نهايي توليد يك ماده شيميايي سمي فهرست شده در جدول يك, بدون توجه به اينكه أيا اين مرحله در تاسيسات, در مهمات يا جاي ديگري انجام شده, منظور نمئود. (پ) ماده اي كه براي مقا صدي كه به موجب اين كنوانسيون ممنوع نشدده استفاده اندك داشته يا بلااستفاده باشد. راهنماي جدول دو 2- معيارهاي زير به منظور قرار دادن ماده شيميايي كه در جدول يك فهرست نشده يا پيش ساز يك ماده شيميايي ليست يك يا يك ماده شيميايي فهرست شده در جدول دو, بخش (الف) كه بايستي در ليست دو قرار گيرد بايد در نظر گرفته شود: (الف) ماده أي كه به جهت خاصيت سمي كشنده يا فلج كننده و نيز ساير خواصي كه استفاده از أن را به عنوان يك سلاح شيميايي ممكن مي سازد, مخاطره قابل توجهي را براي هدف و مقصود اين كنوانسيون بوجود أورد. (ب) ماده أي كه بتوان آن را به عنوان پيش ساز در يكي از واكنشهاي شيميايي در مرحله نهايي تشكيل يك ماده شيميايي فهرست شده در جدول يك يا ليست دو, بخش (الف) به كاربرد, (پ) ماده أي كه مخاطره قابل توجهي براي هدف و مقصود اين كنوانسيون به علت اهميتش در توليد يك ماده شيميايي فهرست سشده در جدول يك جدول دو بخش (الف) بوجود أورد, (ت) ماده أي كه براي مقاصدي كه به موجب اين كنوانسيون ممنوع نشده در مقادير زياد به صورت تجاري توليدنشود. راهنماي جدول سه 3- معيارهاي زير براي يك ماده شيميايي يا پيش سزاز سمي فهرست نشده در ساير جداول به منظور قرار گرفتن در جدول سه بايد در نظر گرفته شود: (الف) ماده أي كه به عنوان يك سلااح شيميايي توليد, انباشت يا استفاده شده باشد, (ب) ماده أي كه به نحوي به جهت خاصيت سمي كشنده يا فلج كننده ونيز ساير خواصي كه استفاده از آن را به عنوان يك سلاح شيميايي ممكن مي سازد, براي هدف ومقصود اين كنوانسيون مخاطره آميز باشد, (پ) ماده أي كه براي هدف و مقصود اين كنوانسيون به علت اهميتش در توليد يك يا چند ماده شيمايي فهرست شده در جدول يك يا جدول دو, بخش (ب) مخاطره آميز باشد. (ت) ماده أي كه بتوان آنرا در مقادير زياد تجاري براي مقاصدي كه تحت اين كنوانسيون ممنوع نشده, توليد كرد. ب – جداول مواد شيميايي جداول زير مواد شيمايي و پيش سازهاي سمي آنها را فهرست مي كنند. به منظور اجراي اين كنوانسيون اين جداول, مواد شيميايي را جهت انجام اقدامات تاييد طبق مقررات پيوست تاييد و مشخص مي كنند. قسمت (الف) بند (1) ماده (2) اين جداول تعريف سلاحهاي شيميايي را تشكيل نمي دهند. (هر گاه به گروههايي از مواد شيميايي در الكيله و به دنبال أنها فهرستي از گروهها الكيلي در پرانتز اشاره شود, تمام مواد شيميايي ممكن از تمام تركيبهاي ممكن گروههاي الكلي فهرست شده در پرانتز به صورت فهرست شده در ليست مربوطه در نظر گرفته مي شوند مگر به صورت اخص مستثني شده باشند. ماده شيميايي كه با ستاره (*) در جدول (2) بخش (الف) مشخص شده, مشمول آستانه هاي ويژه براي اظهارنامه و تاييد مي باشد, همانطور كه در بخش (7) ضميمه تاييد مشخص شده است.) مواد شيميايي جدول (1) الف- مواد شيميايي سمي : (شماره ثبت cas) (1) o – الكيل (cio شمال سيكلو آلكيلي)الكيل (متيل, اتيل, پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل)فسفونوفلوئوريداتها مثال :
سارين : O - ايزوپرو پيل متيل فسسفونوفلوئوريدات (8-44-7-107)
سومان : O - پيناكوليل متيل فسفونوفلوئوريدات(0-64-96)
(2) O - الكيل ( CIO ) شامل سيكلوالكيل) N وN در الكيل (متيل,اتيل, پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل فسفرآميد و سيانيداتها
مثال : تابون: O - اتيل N و N - دي متيل
فسفر آميد و سيانيدات
(3) O - آلكيل ( H يا CIO ) شامل سيكلوالكيل) S -2 - دي آلكيل(متيل, اتيل, پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل)- آمينواتيل الكيل (متيل, اتيل, پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل) فسفونوتيولاتها و مشتقات الكيله يا نمكهاي پروتونه آنها.
مثال: وي ايكس: O - اتيل S -2 - دي ايزوپروپيل آمينواتيل متيل (9-60-50782) فسفونوتيولات.
(4) خردلهاي كگوگردي:
2- كلرواتيل كلرومتيل سولفيد(5-76-2625)
گاز خردل: بيس(2- كلرواتيل) سولفيد(2-60-6-505)
بيس (2- كلرواتيل) متان (6-13-63869)
خردل چند عنصره: 1,2 بيس (2- كلرواتيل تيو)اتان (8-36-3563)
1,3 بيس (2- كلرواتيل تيو) پروپان (2-10-5-639)
1,4بيس (2 كلرواتيل تيو) پنتان نرمال (8-94-142868)
بيس (2 كلرواتيل تيومتيل) اتر(1-9063918)
خردل اكسيژن دار: بيس (2- كلرواتيل تيواتيل) اتر (8-89-63918)
(5) لوتيزيتها:
لوئيزيت يك: 2- كلرووينيل دي كلروآرسين (3-25-541)
لوئيزيت دو: بيس (2- كلرووينيل) كلروآرسين (8-69-40334)
(6) خردلهاي نيتروژه دار:
اچ. ان.يك: بس (2- كلرواتيل) اتيلامين(8-7-538)
اچ.ان.دو: بيس (2- كلرواتيل) متيلامين(2-75-51)
اچ.ان.سه: تريس(2- كلرواتيل) آمين(1-77-555)
(7) ساكسي توكسين (8-89-35523)
(8) رايسين (3-86-9009)
ب – پيش سازها:
(9) الكيل (متيل,اتيل,پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل) فسفونيل دي فلوريدها
مثال: دي اف: متيل فسفونيل دي فلوريد(3-99-676)
(10) O - آلكيل (H يا CIO شامل سيكلوالكيل) O -2 - دي الكيل(متيل,اتيل,پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل) آمينواتيل الكيل (متيل,اتيل,پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل)-فسفونيتها و مشتقات الكيله يا نمكهاي پروتونه شده آنها.
مثال:
QL :O - 2 - دي ايزوپلوپيل امينواتيل متيل فسفونيت(8-11-56-578)
(11) كلروسارين: O - ايزوپروپيل متيل فسفونوكلريدات (7-76-1445)
(12) كلروسومان: O - پيناكوليل متيل فسفونوكلريدات(5-57-704)
مواد شيميايي جدول (2)
الف: مواد شيميايي سمي:
(1) آميتون: O,O در اتيل S -2 - دي اتيل آمينو)تيل
فسفوروتيولات(5-53-78)
و مشتقات الكيله يا نمكهاي پروتونه شده آنها.
(2) پي اف آي بي: 1,1,3,3,3, پنتالفوئورو – 2-(تري فلوئورومتيل)- 1 پروپن (8-21-382) (3)بي زد: 3- كوينوكليد نيل بنزيلات(*) (2-06-6581) ب- پيش سازها
(4) مواد شيميايي, به جز آن دسته مواردي كه جزء ليست يك مي باشند, اين مواد شامل يك اتم فسفر متصل به يك گروه متيل, اتيل يا پروپيل (نرمال يا ابزو) محسوب شده و تعداد اتمهاي كربن بيشتر را شامل نمي شود. مثال : متيل فسفونيل دي كلريد(1-97-676)
متيل متيل فسفونات (6-79-756)
معافيت: فونوفوس: O -اتيل S - فنيل اتيل فسفونوتيولوتيونات (9-22-944) (5) دي الكيل (ميتل, اتيل,پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل) فسفر آميداتها(7) آرسنيك تريي كلريد(1-34-7784)
(8) 2و2 – دي فنيل – 2- هيدروكسي استيك اسيد (7-93-76)
(9) كينوكليدين- 3- ال (7-43-1619)
(10) N,N دي آكليل (متيل, اتيل, پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل) آمينواتان-
2- الها و نمكهاي پروتونه شده آنها.
معافيتها: N,N - دي متيل آمينواتانول و نمكهاي پرتونه شده آنها (0-01-108)
N,N - دي متيل آمينواتانول و نمكهاي پرتونه شده آنها (8-37-100)
(12) N,N دي آلكيل (متيل, اتيل, پروپيل نرمال يا ايزوپروپيل) آمينواتان

2- الها و نمكهاي پروتونه شده آنهاو
(13)تيودي كليول: بيس (2- هيدروكسي اتيل) سولفيد(8-48-111)
(14) پيناكوليل الكل: 3و3 دي متيل بوتان –2-ال (3-7-464)
مواد شيميايي جدول (3)
الف- مواد شيمايي سمي:
(1) فسژن: كربونيل دي كلريد(5-44-75)
(2) سيانوژن كلريد(4-77-506)
(3) هيدروژن سينانيد(8-90-74)
(4) كلروپيكرين: تري كلرونيترومتان (2-06-76)
(5) فسفر اكسي كلريد (3-87-10025)
(6) فسفر تري كلريد(2-12-7719)
(7) فسفرپنتاكلريد(1308-10026)
(8) تري متيل فسفيت (9-45-121)
(9) تري اتيل فسفيت(1-52-122)
(10) دي متيل فسفيت(9-85-868)
(11) دي اتيل فسفيت(9-04-762)
(12) سولفورمنوكلريد(9-67-10025)
(13) سولفوردي كلريد(0-99-10545)
(14) تيونيل كلريد(7-09-7719)
(15) تيل دي اتانول آمين(7-87-139)
(16) متيل دي اتانول آمين(9-59-105)
(17) تري اتانول آمين(6-71-102)
پيوست اجرا و تاييد
(پيوست تاييد)
بخش 1- تعاريف
1- «تجهيزات تصويب شده»: به معني دستگاه و ادواتي است كه براي انجام وايف تيم بارسي مورد نياز بوده و توسط دبيرخانه فني مطابق مقررات تدوين شده دبيرخانه طبق بند (27) از بخش دوم ضميمه بازرسي, مورد تاييد قرارگرفته اند. اين گونه تجهيزات مي توانند همچنين شامل تداركات اداري يا لوازم ثبت كننده مورد استفاده تيم بازرسي نيز باشند. 2- «ساختمان »: همانگونه كه در تعريف تاسيسات توليد سلاح شيميايي در ماده دوم كنوانسيون آمده شامل ساختمانهاي ويژه و ساختمانهاي استاندارد مي باشد. (الف) هر گكونه ساختمان شامل سازه هاي زيرزميني, داراي اشكال قابل تمايزي كه آن را از ساختمانهايي كه معمولا براي فعاليتهاي پركردن يا توليد براي مقاصد منع نشده در اين كنوانسيون به كار مي روند, مشخص مي كند. (ب) «ساختمان استاندارد» به معناي هرگونه ساختمان شامل سازه هاي زيرزميني ساخته شده براي ترويج استانداردهاي صنعتي تاسيساتي كه هيچ يك از مواد شيميايي مشخص شده در جز÷ اول قسمت (الف) بند(8) ماده(2) يا ساير مواد خورنده را توليد نمي كنند. 3- «بازرسي اعتراضي» به معناي بازرسي است كه طبق در خواست يك دولت عضو مطابق بندهاي (8) تا (25) از ماده نهم كنوانسيون از هر گونه تاسيسات يا مكان واقع در سرزمين عضوي ديگر يا قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل آن دولت به عمل مي آيد. 4- «ماده شيميايي آلي مجزا » به معناي هر گونه ماده شيميايي كه از خانواده تركيبات شيميايي شامل كليه تركيبات كربني به غير از اكسيدها, سولفيدها و كربناتهاي فلزي آن بوده و توسط نام شيميايي, فرمول ساختماني در صورت اطلاع و شماره ثبت سيستم خلاصه تحقيقات شيميايي (chemical Abstract System, CAS ) در صورت تخصيص شناسايي مي گردد. 5- «تجهيزات» همانگونه كه در تعريف تاسيسات توليد سلاح شيميايي در ماده دوم كنوانسيون ذكر شده شامل تجهيزات ويژه و تجهيزات استاندارد مي گردد: (الف) «تجهيزات ويژه» به معناي: اول- خط اصلي توليد شامل هر نوع راكتور يا تجهيزات تركيب, جداسازي يا تخليص محصول, هرگونه تجهيزاتي كه مستقيما"براي انتقال حرارت در مرحله نهايي فني همانند راكتورها يا جداسازي محصول مورد استفاده قرار مي گيرندو نيز هر گونه تجهيزاتي كه در تماس با مواد شيميايي مندرج در جز÷ اول قسمت(الف) بند(8) ماده(2) كنوانسيون بوده و يا در صورت فعاليت تاسيسات در تماس قرار گيرند, دوم – هرگونه ماشين پركردن سلاح شيميايي, سوم – هرگونه تجهيزات ديگري كه اختصاصا" براي عمليات تاسيسات توليد سلاح شيميايي طراحي, ساخته و يا نصب شده است به نحوي كه از تاسيسات منطبق با استاندارد معمول صنايع شيميايي براي تاسيساتي كه قادر به توليد مواد شيميايي مندرج در جز÷ اول قسمت (ال) بند(8) ماده(2) كنوانسيون يا مواد شيميايي خورنده را توليد نمي كنند, قابل تمايز باشد: براي مثال تجهيزاتي از جنس آلياژ غني از نيكل يا ساير مواد مقاوم به خورندگي, تجهيزات ويژه كنترل پس آب, تصفيه پس آب, تصفيه هوا يا بازيابي حلال, محوطه هاي سربسته ويژه و سپرهاي حفاظتي, تجهيزات آزمايشگاهي غير استاندارد مورد استفاده در آناليز مواد شيميايي سمي براي مقاصد سلاح شيميايي, پاتلهاي ويژه كنترل فرآيند و قطعات يدكي تجهيزات ويژه. (ب) «تجهيزات استاندارد»به معناي: اول – تجهيزات توليدي كه معمولا" براي صنايع شيميايي استفاده شده و شامل انواع تجهيزات ويژه نمي گردد: دوم – ساير تجهيزاتي كه معمولا" براي صنايع شيميايي استفاده مي شوند از قبيل تجهزات اطفا÷ حريق, تجهيزات مراقبت دفاع و حفاظت / ايمني, امكانات پزشكي, تاسيسات آزمايشگاهي يا تجهيزات ارتباطي. 6- «تاسيسات» مورد نظر در ماده ششم كنوانسيون به معناي هرگونه اماكن صنعتي است كه ذيلا" به عنوان مجتمع, كارخانه يا واحد تعريف ي گردد. (الف) «مجمع» (استحكامات, كارخانه) به معناي اجتماع محلي از يك يا چند كارخانه است كه هر كدام داراي بخش اداري مجزا بوده ولي تحت يك بخش كنترل عملياتي قرار دارند و شامل زير ساختهايي مشترك همانند موارد ذيل است:
اول – بخش اداري و ساير دفاتر,
دوم – كارگاههاي تعمير و نگهداري,
سوم – مركز پزشكي,
چهارم- تاسيسات,
پنجم – آزمايشگاه تجزه مركزي,
ششم – آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه,
هفتم – منطقه تصفيه فاضلاب و پس آب, و
هشتم – انبارهاي ذخيره.
(ب ) «كارخانه » (تاسيسات توليد, كارگاه ) به معناي يك منطقه نسبتا" مستقل از ساختمانها يا سازه هايي كه شامل يك يا چند واحد با زير ساختارهايي اضافي و به هم وابسته از قبيل ذيل مي باشد:
اول – بخش اداري كوچك
دوم – مناطق نگهداري/ ذخيره مواد اوليه يا محصولات
سوم – منطقه تصفيه / بازيابي فاضلاب / پس آب
چهارم- آزمايشگاه مركزي كنترل / بخش تجزيه
پنجم – سرويس كمكهاي اوليه / بخش پزشكي ,و
ششم – بايگاني سوابق انتقال مواد شيميايي اعلام شده, مواد اوليه آنها يا محصولات شيميايي حاصل از آنها به داخل و خارج از محل در صورت اقتضا÷. (پ) «واحد»(واحد توليد,واحد فرآوري) به مهناي مجموعه اقلام و تجهيزات از جمله ظروف و سلسله ظروفي كه براي توليد, فرآور يا مصرف يك ماده شيميايي موردنياز مي باشد. 7- «توافقنامه تاسيسات»به معناي توافقنامه يا ترتيبي است بين يك دولت عضو و سازمان در ارتباط با تاسيساتي خاص كه مطابق مواد چهارم, پنجم و ششم اين كنوانسيون مشمول تاييد از محل مي گردد. 8- «دولت ميزبان» به معناي دولتي است كه در قلمرو آن تاسيسات يا مناطقي از يك دولت عضو اين كنوانسيون, قرار داشته و مشمول بازرسي طبق اين كنوانسيون مي باشد. 9- «دوره بازرسي داخل كشوري» به معناي افرادي است كه توسط دولت بازرسي شونده و در صورت اقتضا÷ توسط دولت ميزبان تعيين شده تا در صورت تمايل يا تيم بازرسي در طول دوره بازرسي داخل دولت همراهي و همكاري نمايند. 10- «دوره بازرسي داخل كشوري» به معناي دوره أي است كه از ورود تيم بازرسي به مبداء ورودي يك دولت آغاز شده و ورود به تيم از نقطه ورود به آن دولت ادامه دارد. 11- «بازرسي اوليه» به معناي اولين بازرسي از محل تاسيسات است تا اعلاميه هاي ارايه شده مطابق مواد سوم, چهارم, پنجم و ششم اين كنوانسيون و اين ضميمه مورد تاييد قرار گيرد. 12- «دولت بازرسي شونده» به معناي دولت عضوي است كه در قلمرو يا هر مكان تحت صلاحيت يا كنترل اين دولت, بازرسي مطابق اين كنوانسيون صورت گيرد يا دولت عضوي كه تاسيسات يا مناطق آن در قلمرو يك دولت ميزبان مشمول يك بازرسي شود گر چه شامل دولت عضو مندرج در بند(21) از بخش دوم اين ضميمه نمي گردد. 13- «كمك بازرس» به معناي فردي است كه توسط دبيرخانه فني مطابق .بخش (الف) بخش دو پيوست بازرسي منصوب گرديده تا بازرسان را در بازرسي يا بازديد به عنوان پرسنل پزشكي, امنيتي, اداري يا مترجم ياري نمايد. 14- «حكم بازرسي» به معناي دستورات صادر شده توسط مدير كل سازمان به تيم بازرسي براي انجام يك بازرس خاص مي باشد. 15- «آئين نامه اجرائي بازرسي» به معناي مجموعه گردآوري شده روبه هاي اضافي اجراي بازرسيها توسط دبيرخانه فني است. 16- «محل مورد بازرسي» به معناي هرگونه تاسيسات يا مناطقي است كه در آن يك بازرسي انجام مي پذيردكه اختصاصا" در توافقنامه تاسيسات مربوطه يا در درخواست بازرسي يا حكم بازرسي به صورت محدوده جايگزين يا نهايي تعيين مي گردد. 17- «تيم بازرسي» به معناي گروهي از بازرسان و كمك بازرسان منصوب شده براي اجراي يك بازرسي خاص توسط دبير كل اجرائي سازمان مي باشد. 18- «بازرس» به معناي فردي است كه بر طبق رويه هاي ذكر شده در بخش (الف) بخش دوم پيوست بازرسي توسط دبيرخانه فني منصوب مي گردد تا يك بازرسي يا بازديد را مطابق اين كنوانسيون انجام دهد. 19- «توافقنامه نمونه» به معناي سندي است كه مشخص كننده فرم كلي و محتواي يك توافقنامه منعقده بين دولت عضو و سازمان براي انجام مراحل تاييد مندرج در اين پيوست مي باشد. 20- «ناظر» به معناي نماينده أي از دولت درخواست كننده بازرسي يا دولت عضو ثالث است تا ناظر بر بازرسي اعتراضي باشد. 21- «محدوده» در مورد بازرسي اعتراضي به معناي مرز خارجي محل بازرسي است كه توسط مختصات جغرافيايي يا توضيع بر روي نقشه تعيين مي گردد. (الف) «محدوده مورد درخواست» به معناي محدوده محل بازرسي است كه در تطابق با بند(8) از بخش (10) پيوست بازرسي تعيين شده است. (ب) «محدوده جايگزين» به معناي محدوده محل بازرسي است كه به صورت جايگزين محدوده مورد در خواست توسط دولت مورد بازرسي تعيين مي گردد. اين محدوده مي بايد مطابق بند(17) بخش (10) اين پيوست تعيين شود. (پ) «محدوده نهايي» به معناي محدوده نهايي محل بازرسي است كه طبق توافق درمذاكرات بين تيم بازرسي ودولت موردبازرسي مطابق بند(16) تا(21) ازبخش دهم پيوست بازرسي تعيين ميگردد. (ت) «محدوده اعلام شده»به معناي حدودخارجي تاسيساتي است كه مطابق مواد(3),(4),(5),(6) اين كنوانسيون اعلام مي شود. 22- «مدت بازرسي» از نظر ماده (9) (پيمان) دوره زماني از دسترسي تيم بازرسي به محدوده بارسي تا زمان خروج تيم از محل بازرسي به غير از زمان صرف شده براي اجلاسهاي توجيهي قبل و بعد از فعاليتهاي تاييد اطلاق مي شود. س23- «مدت بازرسي» از نظر مواد (4),(5),)(6) كنوانسيون به معناي دوره زماني از ورود تيم به محل بازرسي تا خروج آن از محل بازرسي به غير از زمانصرق شده براي اجلاسهاي توجيهي قبل و بعد از فعاليتهاي تاييد مي باشد. 24- «نقطه ورودي»/«نقطه خروجي» به معناي مكاني است كه براي ورود تيمهاي بازرسي به داخل كشور جهت بازرسي بر طبق اين كنوانسيون يا براي خروج بعد از تكميل ماموريت تعيين شده است. 25- «دولت درخواست كننده» به معناي دولت عضوي است كه اجراي يك بازرسي اعتراضي را مطابق با ماده (9) كنوانسيون درخواست نموده است. 26- «تن» به معناي تن متر يك معادل 1000 كيلوگرم. بخش 2- قواعد عمومي تاييد. الف- تعيين بازرسان و كمك بازرسان. 1- حداكثر ظرف مدت سي روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون, دبيرخانه فني بايد كتبا" نام, مليت و درجه و مقام همه بازرسان و كمك بازرسان پيشنهادي را براي انتصاب به همراه شرحي از سوابق و تجارب حرفه أي شان به اطلاع تمامي دولتهاي عضوبرساند. 2- هر دولت عضور بايد فورا" دريافت اسامي بازرسان و كمك بازرسان پيشنهادي را به دبيرخانه فني اعلام نمايد. هر دولت عضو بايد كتبا" پذيرش هر يك از بازرسان و كمك بازرسان پيشنهادي را ظرف مدت سي روز بعد از اعلام وصول اسامي به اطلاع دبيرخانه فني برساند. هر يك از بازرسان و كمك بازرسان مندرج در اين ليست منصوب شده تلقي مي گردند مگر اينكه يك دولت عضو ظرف مدت حداكثر سي روز بعد از اعلام وصول ليست كتبا" عدم پذيرش خود را اطلاع دهد. دولت عضو مي تواند دليل اعتراض خود را نيز درج نمايد. در صورت عدم پذيرش, بازرس و كمك باارزش پيشنهادي نبايد در فعاليتهاي تاييد در محدوده سرزمي يا هر محل تحت كنترل و يا قيمومت آن دولت عضو كه عدم پذيرش خود را اعلام كرده شركت نمايد يا عهده دار آن شود. دبيرخانه فني بايد درصورت لزوم پيشنهاد ديگري را علاوه بر ليست اصلي ارايه نمايد. 3- فعاليتهاي تاييد به موجب اين كنوانسيون بايد فقط توسط بازرسان و كمك بازرسان تعيين شده اجرا گردد.
4- نظر به مفاد بند (5), هر دولت عضو حق دارد كه در هر زمان نسبت به بازرس يا كمك بازرسي كه از قبل تعيين گرديده, اعتراض نمايد. دولت عضو كتبا" بايد دبيرخانه فني را از اعتراض خود مطلع و مي تواند دليل اعتراض خود را نيز درج نمايد. اين اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت سي روز بعد از دريافت آن ت وسط دبيرخانه فني مورد توجه و عمل قرار گيرد. دبيرخانه فني بايد فورا" دولت عضو مربوطه را از حذف بازرس يا كمك بازرس تعيين شده مذكور مطلع نمايد. 5- دولت عضوي كه از جريان يك بازرسي مطلع گرديده, نبايد در پي حذف هيچ يك از بازرسان يا كمك بازرسان عضو تيم كه براي بازرسي مذكور تعيين شده اند, برآيد. 6- تعدادبازرسان وكمك بازرسان موردپذيرش وتعيين شده براي يك دولت عضو مي بايد به حد كافي بوده تا امكان در دسترس بودن و چرخش تعداد مورد نياز بازرسان و كمك بازرسان فراهم آيد. 7- در صورتي كه دبير كل سازمان تشخيص دهد كه عدم پذيرش بازرسان يا كمك بازرسان پيشنهادي مانعي براي تعيين تعداد كافي بازرسان يا كمك بازرسانت مي گردد و يا اينكه اجراي موثر وظايف دبيرخانه فني به مخاطره مي افتد بايد موضوع را به شوراي اجراي احاله نمايد. 8- هر زماني كه اصلاحي درليست بازرسان و كمك بازرسان فوق الذكر نياز باشد يا درخواست گردد, بازرسان و كمك بازرسان جايگزين مطابق روش معمول براي ليست اوليه تعيين خواهند شد. 9- اعضاي تيم بازرسي كه مسوول اجراي بازرسي از تاسيسات يك دولت عضو واقع در محدوده سرزميني دولت عضو ديگر مي باشند, مطابق رويه هاي مندرج در اين پيوست تواما" براي دولت مورد بازرسي و دولت ميزبان تعيين خواهند شد. ب – مصونيتها و مزايا 10- هر دولت عضو بايدحداكثر ظرف مدت سي روز بعد از اعلام وصول ليست بازرسان و كمك بازرسان يا تغييرات مربوطه, رواديد ورود/ خروج مكرر و يا رواديد عبور وساير مدارك مربوطه را براي هر بازرس و كمك بازرس فراهم نموده تا وي براي انجام فعاليتهاي بازرسي قادر به ورود و اقامت در محدوده سرزميني دولت عضو گردد. اين مدارك حداقل براي مدت دوسال بعد از ارايه به دبيرخانه فني معتبر خواهند بود. 11- بازرسان و كمك بازرسان به منظور انجام موثر وظايفشان از امتيازات و مصونيتهاي مندرج در قسمتهاي (الف) تا (خ) برخوردار مي گردند. مصونيت و امتيازات مربوط فقط به منظور اين كنوانسيون به بازرسان وكمك بازرسان اعضاي تيم بازرسي اعطاء شده و براي منافع شخصي افراد نمي باشد. اين امتيازات و مصونيتها براي كل مدت زمان بين ورود تا خروج ايشان از سرزمين دولت مورد بازرسي يا دولت ميزبان و پس از اين دوره با عنايت به عملكرد قبلي در انجام وظايف رسمي شان اعطاء خواهد گرديد. (الف) اعضاي تيم بازرسي داراي مصونيت كارمندان سياسي مطابق ماده(29) كنوانسيون وين راجع به روابط سياسي مصوب 18 آوريل 1961 ميلادي برابر با 30 فروردين سال 1346 هجري شمسي خواهند بود. (ب)محل زندگي و محل كار مورد استفاده تيم بازرسي كه فعاليتهاي بازرسي اين كنوانسين را انجام مي دهند, از مصونيت و حفاظت ساختمانهاي كارمندان سياسي مطابق بند اول ماده (30) كنوانسيون وين راجع به روابط سياسي برخوردار مي باشد. (پ) اوراق و مكاتبات, از جمله سوابق تيم بازرسي, از مصونيت اوراق و مكاتبات كارمندان سياسي طبق بند دوم ماده (30) كنوانسيون وين راجع به روابط سياسي وين برخوردارند. تيم بازرسي براي ارتباط خود با دبيرخانه فني حق استفاده از رمز را داراست. (ت) نمونه ها و تجهيزات تصويب شده همراه اعضاي تيم بازرسي مطابق مفاد مندرج در اين كنوانسيون مصون و معاف از هرگونه حقوق گمركي, سود بازرگاني مي باشند. نمونه هاي خطر ساز طبق مقررات مربوطه حمل خواهند گرديد. (ث) اعضاي تيم بازرسي كه در حال انجام فعاليتهاي مربوط به اين كنوانسيون مي باشند مطابق ماده (34) كنوانسيون روابط سياسي, همانند كارمندان سياسي معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي باشند. (چ) اعضاي تيم بازرسي بدون پرداخت هرگونه حقوق گمركي, سود بازرگاني يا هزينه هاي مربوطه مجاز به وارد كردن كالا ولوازم شخصي خود به سرزمين دولت مورد بازرسي يا دولت ميزبان مي باشند. اين امر به استثناي كالاهايي است كه ورود و صدور آنها توسط قانون ممنوع يا مشمل مقررات قرنطينه مي باشد. (ح) اعضاي تيم بازرسي از همان امكانات تبادل ارزي برخوردارند كه نمايندگان دولتهاي خارجي در ماموريتهاي رسمي موقت استفاده مي نمايند. (خ) اعضاي تيم بازرسي نبايد در محدوده دولت مورد بازرسي يا دولت عضو ميزبان در هيچ گونه فعاليت اقتصادي يا تجاري به منظور منافع شخصي شركت نمايند. 12- اعضاي تيم بازرسي در هنگام عبور از سرزمين دولتهاي عضوي كه مورد بازرسي نمي باشند از مصونيتها و امتيازات كارمندان سياسي مطابق بند اول ماده (40) كنوانسيون وين راجع به روابط سياسي برخوردارند. اوراق و مكاتبات از جمله سوابق نمونه ها و تجهيزات تصويب شده كه توسط تيم حمل مي شوند ار مصونيتها و امتيازات مندرج در زير بندهاي (پ) و ( ت) از بند(11) برخوردارند. 13- بدون خدشه دار شدن مصونيت و مزاياي تيم بازرسي اعضاي تيم موظف به احترام ره قوانين و مقررات دولت بازرسي شونده يا دولت ميزبان مي باشند و تاحدي كه با حكم بازرسي آنها تطابق داشته باشدموظفند تا در امور داخلي آن دولت دخالت ننمايند. در صورتي كه دولت مورد بازرسي يا دولت ميزبان تشخيص دهد كه سوء استفاده أي از مصونيتها و امتيازات مندرج در اين پيوست صورت پذيرفته, اجلاسهاي مشورتي بين دولت عضو و دبير كل سازمان برگزار مي شود تا مشخص گردد سوء استفاده أي صورت گرفته يا خير و در صورت اثبات بروز هرگونه سوء استفاده از تكرار آن جلوگيري به عمل آيد. 14- مصونيت قضايي اعضاي تيم بازرسي مي تواند به وسيله دبير كل سازمان مورد چشم پوشي قرار گيرد در مواردي كه دبير كل بر اين عقيده باشد كه اين مصونيت مانع اجراي عدالت خواهد شد و يا لغو آن به اجراي مقررات اين كنوانسيون لطمه أي وارد نمي آورد. هرگونه لغو مصونيت بايد هميشه اعلام شود. 15- ناظران از مصونيتها و امتيازات مشابه بازرسان كه در اين بخش ذكر گرديد به غير از قسمت (ت) بند (11) اين بخش برخوردارند. پ- ترتيبات جاري مبادي ورودي. 16- هر دولت عضو بايد ورودي خود را تعيين و اطلاعات مورد نياز مربوطه را حداكثر سي روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي اين دولت به دبيرخانه فني اعلام نمايد. اين مبادي ورودي بايد به گونه أي باشند كه تيم بازرسي بتواند ظرف مدت (12) ساعت حداقل از يك مبدا ورودي به هر محل بازرسي وارد شود. دبيرخانه فني موظف خواهد بود مكانهاي مبادي ورودي را به اطلاع تمامي دولتهاي عضو برساند. 17- هر دولت عضو مي تواند مبادي ورودي خود را با اعلام كتبي به دبيرخانه فني مبني بر قصد تعويض آن تغيير دهد. تغييرات (30) روز بعد از اينكه دبيرخانه فني با دريافت اطلاعيه كتبي مجاز به صدور اطلاعيه رسمي در اين مورد به تمام دولتهاي عضو مي شود خواهند شد. 18- چنانچه دبيرخانه فني تلقي نمايد كه مبادي ورودي براي اجراي به موقع بازرسيها كافي نيست يا تغييرات پيشنهادي دولت عضو در مورد مبادي ورودي مانع اجراي به موقع بازرسيها خواهدشد, دبيرخانه فني براي رفع مشكل بايد با دولت عضو وارد مشاوره شود. 19- در مواردي كه تاسيسات يا مناطق دولت مورد بازرسي واقع در سرزمين دولت ميزبان يا در محلي است كه دسترسي از مبداء ورود به تاسيسات يا مناطق مورد نياز بازرسي نيازمند عبور از سرزمين دولت عضو ديگري مي باشد, دولت مورد بازرسي بايد از حقوق خود استفاده نموده و حقوق و تعهدات مربوط به اينگونه بازرسيها را بر طبق اين پيوست به انجام برساند. دولت ميزبان بايد, بازرسي از اين تاسيسات يا مناطق مربوطه را تسهيل و پشتيباني لازم را از تيم بازرسي به عمل آورده تا تيم وظايف خود را به موقع و موثر به انجام برساند.دولتهاي عضوي كه بازرسي از تاسيسات يا مناطق دولت مورد بازرسي نيازمند عبور از محدوده سرزميني آنها مي باشد, بايد تسهيلات لازم را جهت اين عبور فراهم نمايند. 20- در مواردي كه تاسيسات يا مناطق دولت مورد بازرسي در محدوده سرزميني دولتي كه عضو اين كنوانسيون نمي باشد قرار دارد, دولت مورد بازرسي بايد تمامي اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمينان حاصل نمايد كه بازرسيها از تاسيسات يا مناطق بتواند مطابق مقررات اين پيوست انجام پذيرد. دولت عضوي كه داراي يك يا تعداد بيشتري از تاسيسات يا مناطق در محدوده سرزميني دولت غ ير عضوي مي باشد, بايد تمامي اقدامات ضروري را براي اطميان از پذيرش بازرسان و كمك بازرسان تعيين شده سازمان توسط دولت ميزبان به عمل آورد. در صورتي كه دولت مورد بازرسي قادر به فراهم آوردن دسترسي نباشد, بايد نشان دهد كه تمام اوقات ضروري را جهت فراهم نمودن دسترسي انجام داده است. 21- در مواردي كه تاسيسات يا مناطق مورد نظر بازرسي در محدوده يك دولت عضو كنوانسيون بوده ولي در محلي قرار گرفته كه تحت كنترل يا صلاحيت (قيمومت) دولت غير عضوديگري است, دولت عضو بايد تمام اقدامات لازمي را كه از دولت بازرسي شونده و دولت ميزبان درخواست مي شود جهت حصول اطمينان از اينكه بازرسيها از اين تاسيسات يا مناطق بتواند مطابق با مقررات اين پيوست انجام گيرد به عمل آورد. در صورتي كه دولت عضو نتواند دسترسي لازم به تاسيسات يا مناطق فوق را فراهم آورد بايد نشان دهد كه تمامي اقدامات لازم را براي اين دسترسي به عمل آورده است اين بنددرموردتاسيسات يامناطقي كه متعلق به دولت عضو است قابل اعمال نمي باشد.ترتيبات استفاده از پروازهاي خارج از برنامه . 22- براي انجام بازرسيهاي مربوط به ماده نهم و ساير بازرسيهايي كه استفاده از پروازهاي تجاري برنامه ريزي شده ميسرنباشد, تيم بازرسي مي تواند از هواپيماي متعلق و يا اجاره شده توسط دبيرخانه فني بهره برداري نمايد. حداكثر ظرف مدت (30) روز بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت هر دولت عضو بايد دبيرخانه فني را از كد جاري مجوز ديپلماتيك در مورد پروازهاي غير برنامه ريزي شده مورد استفاده تيمهاي بازرسي و حمل تجهيزات مورد نياز بازرسي به داخل يا خارج از سرزميني كه محل بازرسي در آن واقع شده مطلع سازد. مسيرهاي پرواز هواپيما به نقطه تعيين شده ورود و بالعكس به موازات خطوط هوايي بين المللي كه در مورد مجوز آنها بين دولتهاي عضو و دبير خنه فني توافق ديپلماتيك به عمل آمده داير خواهد شد. 23- هنگامي كه از يك پرواز غير برنامه ريزي شده استفاده مي شود دبيرخانه فني بايد براي دولت عضو بازرسي شونده از طريق مرجع ملي يك طرح پروازي براي پرواز هواپيما را از آخرين فرودگاه قبل از ورود به فضاي هوايي دولتي كه محل بازرسي در آن قرار گرفته تا نقطه ورود, در ظرف مدت (68) ساعت قبل از زمان عزيمت برنامه ريزي شده از آن فرودگاه را فراهم كند. چنين طرحي مطابق رويه هاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري( ICAO ) قابل اجرا در مورد پروازهاي غير نظامي انجام و كد گذاري خواهد شد. دبيرخانه فني بايد براي هواپيماهاي متعلق به خود و يا اجاره شده, در بخش ملاحظات هر طرح پرواز كد جاري مجوز ديپلماتيك و يادداشت تعيين هويت مبني بر اينكه هواپيماي مزبور هواپيماي بازرسي است را ملحوظ نمايد. 24- حداكثر ظرف مدت سه ساعت قبل از ساعت عزيمت برنامه ريزي شده تيم بازرسي از آخرين فرودگاه, قبل از ورود به فضاي هوايي دولتي كه بازرسان در أن انجام مي شود, دولت عضو بازرسي شونده يا دولت عضو ميزان بايد اطمينان دهند كه طرح پروازي تهيه شده طبق بند(23) به نحوي تاييد شده كه تيم بازرسي بتواند مطابق زمان ورود تقريبي به نقطه ورودي برسد. 25- دولت عضو بازرسي شونده بايد پاركينگ, حفاظت امنيتي, سرويس و سوخت مورد نياز دبيرخانه فني براي هواپيماي تيم بازرسي در نقطه ورودي را هنگامي كه اين هواپيما در مالكيت يا در اجاره دبيرخانه فني است تامين نمايد. اين هواپيما مشمول پرداخت هزينه فرود و ماليات خروج و موارد مشابه نخواهد بود. دبيرخانه فني بايد هزينه سوخت, حفاظت امنيتي و سرويس را متحمل شود. ترتيبات اداري. 26- دولت عضو بازرسي شوند بايد تسهيلات ضروري تيم بازرسي از قبيل وسايل ارتباطي, خدمات ترجمه در حد ضرورت جهت انجام مصاحبه يا ديگر وظايف, حمل و نقل, محل كار, مسكن, إذا و مراقبتهاي پزشكي را فراهم يا برنامه ريزي نمايد. در اين مورد, سازمان بايستي هزينه هاي تيم بازرسي را به دولت عضو بازرسي شونده پرداخت كند. تجهيزات تصويب شده. 27- بر حسب بند (29) هيچ نوع محدوديتي به وسيله دولت عضو بازرسي شونده براي تيم بازرسي در مورد آوردن تجهيزاتي كه طبق بند(28) تصويب شده و دبيرخانه فني وجود آنها را جهت انجام بازرسي ضروري تشخيص دادهع است وجود نخواهد داشت. دبيرخانه فني بايد ليستي از تجهيزات تصويب شده طبق اين پيوست را تهيه و در صورت لزوم آنرا مطابق آخرين پيشرفتهاي تكميل نمايد. در تهيه ليست تجهيزات تصويب شده كه ممكن است براي مقاصد ياد شده در بالا مورد نياز باشد و مقررات ناظر بر تجهيزات مزبور و اين مقررات, دبيرخانه فني بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي ملاحظات ايمني انواع تاسيساتي كه اين تجهزات احتمالا" در آنجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت منظور گرديده اند. ليستي از تجهيزات تصويب شده طبق قسمت (خ) بند(21) ماده هشتم كنوانسيون بايد مورد ملاحظه و تاييد كنفرانس قرار بگيرد. 28- تجهيزات تحت حفاظت دبيرخانه فني بوده و توسط دبيرخانه فني تعيين, درجه بندي و تصويب مي شوند. دبيرخانه فني بايد تا حد امكان تجهيزاتي را انتخاب كند كه مشخصا" براي نوع بازرسي خاص مورد نياز باشد. تجهيزات تعيين و تصويب شده در برابر درستكاري غير مجاز بايد طريقي خاص حفاظت شوند. 29- دولت عضو بازرسي شونده بدون لطمه زدن به جداول زمان بندي در كنوانسيون محق خواهد بود كه تجهيزات مورد نظر را در حضور اعضاي تيم بازرسي و در نقطه ورودي بازرسي نمايدبه اين معنا كه مشخصات تجهيزاتي كه به سرزمين دولت عضو بازرسي شونده يا دولت ميزبان وارد شده يا از آن خارج مي گردند را كنترل نمايد. به منظور تسهيل در امر شناسايي, دبيرخانه فني بايد مدارك و وسايلي را كه دال بر اعتبار تعيين و تصويب تجهيرات مي باشد ضميمه نمايد. بازرسي از تجهيزات بايد به نحوي صورت گيرد تا دولت عضو مورد بازرسي اطمينان حاصل كند كه تجهيزات با شرح مربوط به تجهيزات تصويب شده آن نوع از بازرسي مطابقت دارد. دولت بازرسي شونده مي تواند تجهيزاتي كه مطابق شرح مربوط نبوده يا مدارك ووسايل فوق الذكر را به ضميمه نداشته باشد از ليست تجهيزات ورودي خارج سازد. رويه هاي بازرسي تجهيزات طبق قسمت (خ) بند (21) ماده هشتم بايد مورد بررسي و تصويب كنفرانس قرار گيرد. 30- در مواردي كه تيم بازرسي, استفاده از تجهيزات موجود در محل را كه متعلق به دبيرخانه فني نمي باشد, ضروري بداند و از دولت عضو بازرسي شونده تا آنجايي كه مقدور باشد بايد با درخواست تيم بازرسي موافقت كند. ت- فعاليتهاي قبل از بازرسي . اطلاعيه . 31- مدير كل بايد دولت عضو راقبل از ورود برناخه ريزشده تيم بازرسي به نقطه ورومدي طبق مدت زمانبندي توصيف شده براي اجراي بازرسيمطلع سازد. 32- اطلاعيه هاي صادره توسط دبيركل سازمان بايد شامل اطلاعات ذيل باشد: (الف) نوع بازرسي,
(ب) نقطه ورودي,
(پ) تاريخ و زمان ورود تقريبي به نقطه ورودي,
(ت) نوع وسيله مورد استفاده براي ورود به نقطه ورودي,
(ث) اسامي بازرسان و كمك بازرسان,
(ج) محلي كه بايد بازرسي شود,
(چ) مجوز پروازهاي ويژه در صورت نياز,
33- دولت عضو بازرسي شونده بايد حداكثر ظرف مدت يكساعت پس از دريافت اطلاعيه, دبيرخانه فني راكتبا" از وصول اطلاعيه آگاه نمايد. 34- در صورت انجام بازرسي از تاسيسات يك دولت عضو كه در سرزمين دولت عضو ديگري واقع شده هر دودولت عضو همزمان بايد طبق بندهاي (31),(32) كتبا" مطلع گردند. ورود به سرزمين دولت عضو بازرسي شونده يا دولت ميزبان و انتقال به محل بازرسي 35- دولت عضو بازرسي شونده يا دولت عضو ميزبان كه از ورود تيم بازرسي مطلع شده اند بايد اقدامات ضروري را جهت ورود بلافاصله آنان به محدوده سرزميني و از طريق برقراري يك اسكورت داخل كشوري يا ساير طرق, هر آنچه در توان دارند راانجام داده تا از هدايت امن تيم بازرسي, تجهيزات و تداركات آنها از نقطه ورودي به محلهاي بازرسي و بالعكس تا نقطه خروجي اطمينان حاصل شود. 36- دولت عضو بازرسي شوهنده يا دولت عضو ميزبان بايد در صورت ضرورت, تيم بازرسي را در رسيدن به محل بازرسي حدداكثر ظرف مددت (12) ساعت بعد از رسيدن به نقطه ورودي ياري نمايد. توجيه قبل از بازرسي . 37- به محض ورود به محل بازرسي و قبل از شروع بازرسي, نمايندگان تاسيسات بايد تيم بازرسي را در صورت نياز با كمك نقشه ها و ساير مدارك مناسب, در مورد تاسيسات, فعاليتهايي كه در آن تاسيسات انجام مي شود, اقدامات ايمني و ترتيبات اداري و لجستيكي مورد نياز تيم بازرسي توجيه نمايند. زمان صرف شده براي اين توجيه بايد در حداقل زمان مورد نياز بوده و تحت هيچ شرايطي از سه ساعت تجاوز ننمايد. ث- اجراي بازرسيها قواعد كلي . 38- اعضاي تيم بازرسي بايد وظايف خود را بر اساس مقررات اين كنوانسيون و همچنين قواعد مقرر توسط مدير كل و توافقنامه تاسيساتي كه بين دولتهاي عضو و سازمان منعقد مي گردد, انجام دهند. 39- تيم بازرسي بايد دقيقا" حكم بازرسي را كه توسط مدير كل صادر شده رعايت نمايد. تيم بازرسي بايد از هرگونه اقدامي كه فراتر از اين دستورالعمل باشد, پرهيز نمايد. 40- فعاليتهاي تيم بازرسي بايد به نحوي تنظيم گردند تا از انجام به موقع و موثر وظايف ايشان و همچنين ايجاد حداقل زحمت ممكن براي دولت عضو بازرسي شوندهيا دولت ميزان و اختلال در فعاليتهاي تاسيسات يا منطقه مورد بازرسي اطمينان حاصل شود. تيم بازرسي بايد از صدمه يا تاخير غير ضروري در فعاليتهاي تاسيساتي مورد بازرسي يا لطمه به ايمني آن خودداري نمايد. بالاخص تيم بازرسي نيايد هيچ تاسيساتي را به كار اندازد. در صورتي كه تيم بازرسي براي اجراي كامل حكم بازرسي لازم بداند تا عمليات خاصي در تاسيسات صورت پذيرد. بايد از نماينده تعيين شده تاسيسات مورد بازرسي تقاضا نموده و آنها را مجاب به انجانم نمايد. نماينده بايد اين درخواست را تا حد امكان عملي سازد. 41- اعضاي تيم بازرسي در اجراي وظايف خود در محدوده سرزميني دولت عضو بازرسي شونده يا دولت ميزبان, اگر دولت بازرسي شونده در خواست نمايد بايد توسط نمايندگان اين دولت همراهي گردند, اما اين امر نبايد م.وجب تاخير يا لطمه در انجام وظايف تيم گردد. 42- جزييات مقررات انجام بازرسيها جهت درج در آئين نامه بازرسي بايد توسط دبيرخانه فني, با درنظر گرفتن دستورالعملهايي كه طبق قسمت (خ) بند(21) ماده(8) مورد بررسي و تصويب كنفرانس قرار خواهد گرفت تدوين و تكميل شود. ايمني. 43- در اجراي فعاليتهاي مربوطه, بازرسان و كمك بازرسان بايد مقررات ايمني تعيين شده در محل بارزسي را از جمله موارد مربوط به حفاظت از محيطهاي كنترل شده داخل تاسيسات و ايمني پرسنل را رعايت نمايند. به منظور اجراي مواردفوق, رويه هاي فقصيلي مقتضي طبق قسمت (خ) بند(21) از ماده هشتم كنوانسيون مورد توجه و تصويب كنفرانس قرار خواهد گرفت. ارتباطات . 44- بازرسان در طول مدت اقامت در كشور عضو بازرسي شونده داراي حخق برقراري ارتباط با مقر دبيرخانه فني خواهند بود. براي اين منظور آنها مي توانند از تجهيزاتي كه طبق موازين تاييد و تصويب شده, استفاده نموده يا از دولت عضو يا دولت ميزبان درخواست نمايند كه ديگر وسايل ارتباطي راه دورد را در اختيار آنها قرار دهد. تيم بازرسي حق استفاده از سيستهاي دو طرف ارتباط راديويي بين اعضاي بازرسي و پرسنلي كه گشت زني در محدوده را انجام مي دهند را دارا خواهد بود. حقوق تيم بازرسي و دولت عضو بازرسي شونده. 45- تيم بازرسي بايد بر طبق مواد و پيوستهاي مربوطه اين كنوانسيون و برابر بتوافقنامه تاسيسات و رويه هاي مندرج در آئين نامه اجرائي بازرسان, حق دستيابي بدون مانع به محل بازرسي را داشته باشد.مواردي كه بايستي مورد بازرسي قرار گيرد توسط بازرسان انتخاب خواهد شد. 46- بازرسان حق مصاحبه با هر يك از پرسنل تاسيسات را در حضور نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده به منظور روشن ساختن حقايق مربوطه دارند. بازرسان بايد فقط اطلاعات و سوابقي را كه جهت اجراي بازرسي ضروري است در خواست كنند و دولت عضو بازرسي شونده موظف است كه بر اساس در خواست اين اطلاعات را فراهم نمايد. دولت عضور بازرسي شونده داراي حق اعتراض به سوالاتي از پرسنل تاسيسات است كه ارتباطي با بازرس ندارد. چنانچه رئيس تيم بازرسي در اين مورد معترض و مدعي ارتباط آن با كنوانسيون باشد سوالات بايد كتبا" به دولت عضو بازرسي شونده تسليم تا پاسخ داده شود. تيم بازرسي مي تواند هر گونه امتناع از مصاحبه يا عدم اجازه پاسخ به سوالات و ساير توضيحات را يادداشت و در بخشي از گزارش بازرسي كه مربوط به همكاري دولت عضو بازرسي شونده مي باشد قيد كند. 47- بازرسان حق داستن عكسهايي كه به در خواست آنها توسط نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده يا نماينده تاسيسات مورد بررسي گرفته شده را دارند. امكانات چاپ فوري عكس بايد در اختيارشان قرار گيرد. بازرس بايد تعيين نمايد0
كه عكسها با آنچه در خواست شده است مطابقت دارد, در صورت عدم مطابقت, عكسبرداري مجدد به عمل خواهد آمد. تيم بازرسي و دولت بازرسي شونده هر يك بايد يك نسخه از هر عكس را نزد خود نگهداري نمايند. 49- نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده بايد خحق نارت بر كليه فعاليتهاي تاييد انجام شده ئوسط تيم بازرسي را دارا باشند. 50- دولت عضو بازرسي شونده بايد بنا به درخواست خود تصوير اطلاعات و سوابق جمع آوري شده به وسيله دبيرخانه فني در مورد تاسيسات (يك يا چند) را دريافت نمايد.51- بازرسان حق دارند در مورد ابهاماتي كه حين بازرسي بروز مي كند درخواست توضيحات نمايند. چنين درخواستهايي بايد بلادرنگ به نماينده دولت عضو بازرسي شونده منعكس گردد. نماينده دولت عضو بازرسي شونه باييدحين بازرسي توضيحات لازم را كه ممكن است براي از بين بردن ابهامات ضروري باشد در اختيار تيم بازرسي قرار دهد. اگر سوالات مربوط به يك شي يا ساختماني واقع در داخل محل بازرسي حل نشود, در صورت درخواست جهت روشن شدن ماهيت و كربرد آن شي يا ساختمان بايد از آنها عكسبرداري گردد. چنانچه ابهام در طول بازرسي مرتفع نگردد, بازرسان بايد فورا" دبيرخانه فني را كتبا" مطلع نمايند. بازرسان بايد هر گونه مساله حل نشده و توضيحات مربوطه را در گزارش بازرسي درج و يك نسخه از هر يك ازعكسهاي گرفته شده را ضميمه نمايند. جمع آوري, انتقال و تجزيه نمونده . 52- نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده يا تاسيسات مورد بازرسي طبق درخواست تيم بازرسي در حضور بازرسان عمل نمونه برداري را انجام مي دهند, در صورت توافق قبلي يا نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده يا تاسيسات مورد بازرسي, تيم بازرسي مي تواند خود راسا" نمونه بردار نمايد. 53- در صورت امكان, تجزيه نمونه ها در محل انجام خواهد شد. تيم بازرسي حق تجزيه نمونه ها را در محل با استفاده از تجهيزات تصويب شده أي كه به همراه آورده را دارد. با درخواست تيم بازرسي دولت عضو بازرسي شونده بايد بر طبق رويه هاي توافق شده كمك لازم را جهت تجزيه نمونه ها در محل فراهم آورد. به همين صورت تيم بازرسي مي تواند درخواست كند كه تجزيه مناسب در محل و در حضور تيم انجام گيرد. 54- دولت عضو بازرسي شونده حق نگهداري قسمتهايي از تمام نمونه هاي گرفته شده يا حق نسخه برداري مجدد از نمونه ها را داشته و در هنگام تجزيه نمونه ها در محل نيز مي تواند حضور داشته باشد. 55- تيم بازرسي چنانچه ضروري بداند بايد نمونه ها را جهت تجزيه در آزمايشگاههاي خارج از محل بازرسي كه توسط سازمان تعيين گرديده اند انتقال دهد. 56- مدير كل, مسووليت اوليه تامين امنيت, حفظ و نگهداري نمونه هايي كه جهت تجزيه به خارج از محل انتقال داده مي شودرا به منظرو حصول اطمينان از حفاظت و محرمانه ماندن آنها دارا مي باشد. مدير كل طبق روشهايي كه كنفرانس بر اساس بند(21) ماده هشتم جهت درج در آئين نامه بازرسي, بررسي و تصويب مي نمايدنسبت به موضوع اقدام خواهد نمود. مدير كل موارد زير با بايد انجام دهد: الف: برقرار نمودن رژيم دقيق حاكم بر جمع آوري, جابجايي, حمل و نقل و تجزيه نمونه ها, ب: تاييد آزمايشگاههاي تعيين شده براي انجام انواع اجزيه ها, پ: نظارت بر استانداردنمودن تجهيزات و روشها در آزمايشگاههاي تعيين شده, تجهيزات متحرك انجام عمليات تجزيه و روشها و نظارت بر فعاليتهاي كنترل كيفيت و كليه استانداردهاي تاييد آزمايشگاهها, تجهزات متحرك و روشهاي اجرائي, و ت: انتخاب آزمايشگاهها از بين آزمايشگاههاي تعيين شده كه قادر به انجام عمليات تجزيه يا ساير اعمال مربوط به بررسيهاي ويژه باشد. 57- در صورتي كه تجزيه در خارج از محل قرار است انجام گيرد نمونه ها حداقل در دو آزمايشگاه تعيين شده مورد آزمايش قرار خواهند گرفت, دبيرخانه فني بايد از مراحل سريع تجزه اطمينان حاصل كند. ميزان نمونه ها توسط دبيرخانه فني مورد محاسبه و هر نوع نمونه استفاده نگرديه قسمتهايي از آن كه استفاده نشده به دبيرخانه فني عودت داده مي شود. 58- دبيرخانه فني بايد نتايج نمونه هاي تجزيه شده در آزمايشگاه را در خصوص پايبندي به اين كنوانسيون گردآوري و آنها را به گزارش نهايي بازرسي اضافه نمايد. دبيرخانه فني بايد در گزارش خود اطلاعات مشروح در مورد تجهيزات و روش مورد استفاده آزمايشگاههاي تعيين شده را قيد نمايد. تمديد مدت زمان بازرسي . 59- مدت زمان بازرسي مي اتواند با توافق نماينده دولت عضو بازرسي شونده تمديد گردد. مذاكره پاياني . 60- به محض خاتمه بازرسي, تيم بازرسي بايد, با نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده و پرسنل مسوول محل مورد بازرسي, به منظور بررسي يافته هاي مقدماتي تيم بازرسي و روشن نمودن هر نوع ابهام ملاقات نمايد. تيم بازرسي بايد يافته هاي مقدماتي خود را به صورت كتبي بر طبق يك فرم استاندارد به همراه ليستي از نمونه هاي مقدماتي خود را به صورت كتبي بر طبق يك فرم استاندارد به همراه ليستي از نمونه ها و تصوير اطلاعات و سوابق جمع آوري شده و يا هر سندي كه از محل خارج مي كند را به نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده ارايه دهد. اين سند به امضاء رياست تيم بازرسي خواهد رسيد. نماينده دولت عضو بازرسي شونده نيز بايد به منظورمشخص نمودن اينكه از مندرجات سند مطلع گرديده, آن را متقابلا" امضاء نمايد. اين اجلاس حداكثر ظرف مدت 24 ساعت بعد از اتمام بازرسي خاتمه خواهد يافت. ج – مراجعت . 61- به محض خاتمه مراحل پس از بازرسي, تيم بازرسي بايد هر چه زودتر سرزمين دولت عضو بازرسي شونده يا دولت ميزبان را ترك نمايد. چ- گزارشات . 62 – حداكثر ظرف مدت (10) روز بعد از بازرسي, بازرسان بايد يك گزارش واقعي و نهايي در مورد فعاليتهاي انجام شده و يافته هاي خود را تهيه نمايند. اين گرازش تنها بايد حاوي حقايق مربوط به پايبندي به مفاد كنوانسيون با توجه به حكم بازرسي باشد. گزارش بايد همچنين اطلاعاتي در مورد نحوه همكاري دولت عضو بازرسي شونده با تيم بازرسي را منعكس سازد. مشاهدات متفاوتي كه توسط بازرسان صورت گرفته ضميمه گزارش خواهد شد. اين گزارش به صورت«محرمانه» نگهداري خواهد شد. 63- گزارش نهايي فورا" به دولت بازرسي شونده تسليم خوداهد شد. نظرات كتبي كه توسط دولت عضو بازرسي شونده بر مبناي يافته هايش ايراد مي گرددفورا" به گزارش ضميمه خواهند شد. گزارش نهايي با پيوست حاوي نظر دولت عضو بازرسي شونده ظرفتمدت (30) روز بعد از بازرسي تسليم مدير كل خواهد شد. 64- چنانچه گزارش داراي موارد نامعلومي باشد يا همكاري بين مرجع و بازرسان به استانداردهاي مورد نياز برسد. مدير كل بايد براي روشن شدن موضوع با دولت عضو تماس برقرار نمايد. 65- در صورتي ه مواردمشكوك رفع نگردد يا حقايق بدست آمده مبين عدم رعايت تعهدات مندرج در كنوانسيون باشد, دبير كل بايد بدون تاخير شوراي اجرائي را آگاه سازد. ح- اعمال مقررا كلي . 66- مقررات اين بخش دز مورد كليه بازرسيهاي انجام شده طبق اين كنوانسيون, به استثناء مواردي كه مقررات اين بخش با مقررات بيان شده جهت انواع خاصي از بازرسيها در بخش (3) تا (11) اين پيوست متفاوت مي باشد بايد به مورد اجرا درآيد . در حالت اخير مقررات آن بخشها بايد داراي اولويت باشد. بخش 3- مقررات كلي براي اقدامات بازرسي و تاييد براساس مواد (4),(5)و بند(3) ماده(6) كنواتنسيون. الف – بازرسيهاي اوليه و توافقنامه هاي تاسيسات 1- هر تاسيسات اعلام شده مشمول بازرسي در محل, مطابق مواد چهار, پنج و بند سوم ماده شش بعد از اينكه تاسيسات اظهار مي شود بايد بلادرنگ پذيراي بازرسي اوليه باشد. هدف از اين بازرسي تاييد اطلاعات ارايه شده و كسب هر گونه اطلاعاتد اضافي مورد نياز براي برنامه ريزي جهت اقدامات آتي تاييد تاسيسات, به صورت بازرسي در محل و نظارت و مراقبت دايمي با استفاده از دستگاههاي موجود در محل و انجام كار بر روي توافقنامه هاي تاسيسات خواهد بود. 2- دولتهاي عضو بايد اطمينان حاصل نمايند كه تاييد اعلاميه ها آغاز اقدامات منظم تاييد در تمامي تاسيسات در چهار چوب جدول زماني تعيين شده پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آنها توسط دبيرخانه فني انجام خواهد شد. 3- هر دولت عضو موظف است يك توافقنامه تاسيسات براي هر تاسيسات اعلام شده و مشمول بازرسي در محل طبق مواد چهار, پنج و بند سوم ماده شش كنوانسيون باز سازمان منعقد سازد. 4- توافقنامه هاي تاسيسات حداكثر ظرف مدت(180) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو يا پس از اينكه تاسيسات براي اولين باز اظهار مي گرددبايدتكميل گردند به استثناء تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي كه مشمول بندهاي (5) تا (7) مي شوند. 5- در مورد تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي كه عمليات خود را بيش از يك سال بعداز لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو آغازمينمايد,توافقنامه تاسيسات بايدحداقل ظرف مدت(180) روز قبل از شروع عمليات تاسيسات تكميل گردد. 6- در مورد تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي به هنگام لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو در حال بهره برداري مي باشد. يا بهره برداري از آنها حداكثر ظرف مدت يمك سال از اين تاريخ آغاز شود, توافقنامه تاسيسات بايدحداكثر ظرف مدت (210) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو تكميل شود, مگر اينكه شوراي اجرائي تصميم بگيرد كه ترتيبات تاييد انتقالي تصويب شده طبق بند (51) از قسمت (الف) بخش (4) از اين ضميمه كه شامل توافقنامه تاسيسات, مقررات تاييد از طريق بازرسي در محل, نظارت و مراقبت توسط دستگاههاي موجود در محل و جهار چوب زماني براي اجراي توافقنامه مي باشد كافي هستند. 7- در مورد تاسيساتي كه در بند (6) ره آن اشاره شده و عمليات خود را حدامكثر ظرف مدت (2) سال پس از لازم الاتجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو متوقف خواهد كرد, شوراي اجرائي مي تواند تصميم بگيرد كه ترتيبات تاييد انتقالي تصويب شده طبق بند(1) قسمت (الف) بخش(4) اين ضميمه شامل توافقفنامه انتقالي تاسيسات, مقررات تاييد از طريق بازرسي در محل و نظارت و مراقبت توسط دستگاههاي موجود در محل و چهارچوب زماني براي اجراي اين توافقها كافي هستند. 8- توافقناه هاي تاسيسات, بايد مبني بر نمونه هايي براي اينگونه اتوافقنامه ها بوده و مهيا كننده ترتيبات تفصيلي حاكم بر بازرسيها در هر تاسيسات باشند. توافقنامه هاي نمونه بايد شامل مقرراتي جهت در نظر گرفتن توسعه هاي آتي تكنوليوژيمي بوده و به وسيله كنفرانس طبق قسمت (خ) بند (2) ماده(7) بررسي و تصويب شوند. 9- دبيرخانه فني مي تواند در هر تاسيسات يك منفظه مهر و موم شده براي عكسها, نقشه ها و ساير اطلاعاتي كه ممكن است طي بازرسيهاي بعدي مورد نياز باشند, در اختيار داشته باشد,. ب – ترتيبات جاري . 10- برحسب مورد, دبيرخانه فني بايد اين حق را داشته باشد كه دستگاهها و سيستمهاي نظارت و مراقبت دايمي مجهز به مهر و موم مطابق با مقررات مربوطه در اين كنوانسيون و توافقنامه تاسيسات بين دولتهاي عضو و سازمان را در اختيار داشته و مورد استفاده قرار دهد. 11- دولت عضو مورد بازرسي بايد طبق رويه هاي توافق شده حق داشته باشد كه هر دستگاهي را كه تيم بازرسي مورد استفاده قرار داده يا نصب ميكند بازرسي نموده ودر حضور نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده مورد آزمايش قرار دهد. تيم بازرسي حق دارد تا دستگاههايي را كه توسط دولت عضو بازرسي شونده براي نظارت و مراقبت خود را از مراحل تكنولوژيكي انهدام سلاحهاي شيميايي نصب كرده, مورد مورد استفاده قرار دهد. بدين منظور, تيم بازرسي اين حق را دارد كه دستگاههايي را كه جهت تاييد انهدام سلاحهاي شيميايي قصد دارد به كار گيرد بازرسي نموده و در حضور تيم آنها را مورد آزمايش قرار دهد12- دولت عضو بازرسي شونده بايد تمهيدات و پشتيباني هاي لازم براي استقراردستگاهها و سيستمهاي نظارت و مراقبت دايمي را تامي نمايد. 13- به منظور به اجرا گذاشتن بندهاي(11)و(12) دستورالعملهاي تفصيلي مناسب طبق ماده هشت, قسمت (خ) بند(12) توسط كنفررانس مورد بررسي و تصوييب قرار خواهنتد گرفت. 14- دولت عضوبازرسي شونده بايد در صورت بروز يا امكان بروز حادثه در تاسيساتي كه ممكن است برروي سيستم نظارت و مراقبتي كه در آنجا نصب مي شوند تاثير گذارد مراتب را به دبيرخانه فني اطلاع دهد. دولت عضو بازرسي شونده بايد اقدامات بعدي را در اسرع وقت با دبيرخانه فني به منظور برقراري مجدد و بهره برداري از سيستم نظارت و مراقبت و ارايه اقدامات موقت در صورت نياز هماهنگ نمايد. 15- تيم بازرسي بايد طي هر بازرسي, تاييد نمايد كه سيستم نظارت به طور صحيح كار ميكند و مهر وموم آن دستكاري نشده است . به علاوه, ممكن است بازديدهايي به منظور سرويس كرده سيستم نظارت و مراقبت موردنياز باشد تا هر گونه نگهداري يا جايگزيني ضروري تجهيزات, يا تنظيم پوشش مورد نياز سيستم نظارت و مراقبت انجام پذيرد.16- اگر سيستم نظارت و مراقبت هر گونه حالت غير عادي را نشان دهد, دبيرخانه فني بايد بلافاصله با اتخاذ اقدامي روشن سازد اين حالت ناشي از خرابي دستگاه يا فعاليتهاي انجام گرفته در تاسيسات مي باشد. اگر پس از اين بررسي مشكل همچنان لاينحل باقي بماند دبير خانه فني بايد فورا" وضعيت واقعي را از جمله از طريق بازرسي فوري از محل يا بازديد از تاسيسات در صورت لزوم روشن سازد. دبيرخانه فني بايد هرگونه مشكلي از اين نوع را پس از كشف وفورا" به دولت عضو بازرسي شونده گزارش كند تا نسبت به حل آن كمك نمايد. پ- اقدامات قبل از بازرسي . 17- دولت عضو بازرسي شونده به استثناء مواردي كه در بند(18) مشخص گرديده, بايد حداقل (24)ساعت قبل از ورود برنامه ريزي شده تيم بازرسي در مبداء ورود از بازرسي مطلع شود. 18- دولت عضو بازرسي شونده بايد حداقل(72) ساعت قبل از زمان تقريبي ورود تيم بازرسي به مبدا÷ ورود از بازرسيهاي اوليه مطلع شود. بخش (الف) 4- انهدام سلاحهاي شيميايي و تاييد آنها طبق ماده (4) الف- اظهارنامه ها سلاحهاي شيميايي 1- اعلاميه سلاحهاي شيميايي توسط يك دولت عضو بر طبق قسمت دوم بند (الف) ماده(3), بايد موارد ذيل را شامل شود: (الف) مقدار كل هر ماده شيميايي اعلام شده, (ب) محل دقيق هر يك از تاسيسات ذخيره سازي سلاحهاي شيميايي با ذكر :
اول – نام
دوم – مختصات جغرافيايي,و
سوم – نمودار محل, از جمله نقشه محدوده و موقعيت انبارهماي ذخيره سازي مناطق ذخيره سازي در محدوده تاسيسات.
(پ) فهرست مشروح موجودي هر كدام از تاسيسات ذخيره سلاحهاي شيميايي شامل :
اول – مواد شيميايي كه مطابق ماده(2) به عنوان سلاحهاي شيميايي تعريف شده,
دوم – مهمات پر نشده, مهمات جنبي, تجهيزاتي كه به عنوان سلاحهاي شيميايي تعريف گرديده است,
سوم – تجهيزاتي كه به طور مستقيم براي استفاده و به كارگيري مهمات, مهمات جنبي يا تجهيزات و قطعات مشخص شده در ذيل قسمت(پ)بند(2) طراحي گرديده اند. چهارم – مواد شيمايي كه به طور خاص براي استفاده مستقيم در رابطه با بكارگيري مهمات, مهمات جنبي تجهيزات مشخص شده در ذيل جزء دوم طراحي گشته اند. 2- براي اعلاميه مواد شيميايي اشاره شده جزء اول قسمت (پ) بند(1) موارد ذيل بايد اعمال گردد: (الف)مواد شيميايي بايستي بر طبق جداول مشخص شده در پيوست مواد شيميايي اعلام گردند, (ب) براي ماده شيمايي كه در جداول پيوست مواد شيميايي درج نگرديده بايستي اطلاعات مورد نياز از جمله سمتي تركيب خالص جهت محلوظ نمودن آن ماده شيميايي در جدول مناسب آورده شود. براي يك ماده پيش ساز, سميت و شناسايي واكنش اصلي نهايي محصول (تحصيلات ) بايستي قيد شود, (پ) مواد شيميايي بايستي با ذكر نام ماده شيميايي بر اساس اصطلاحات جاري اتحاديه بين المللي شيميايي خالص و كاربردي
and nomencu chemistry international union of pure
and nomencu ature current (iupac) applied
فرمول ساختاري, شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي, اگر موجود است مشخص شوند, براي يك ماده پيش ساز سميت و شناسايي واكنش اصلي نهايي محصول (محصولات) بايستي قيد شود, (ت) در مواردي كه تركيباتي از دو يا چند ماده شيميايي مطرح است, هر ماده شيميايي بايستي شناخته شود و درصد هر كدام قيد گردد و ماده تركيبي مي بايستي در طبقه بندي سمي ترين مواد شيميايي اعلام گردد. چنانچه يكي از اجزا÷ تشكيل دهنده يك سلاحخ شيميايي دو گانه مركب از دو يا چندماده شيميايي باشد. هر ماده شيميايي بايستي معرف و دصد هر كدام نيز قيد گردد, (ث) سلاحهاي شيميايي دو گانه بايستي در ارتباط با محصول نهايي در چهار چوب طبقه بندي سلاحهاي شيميايي كه در بند(16) بدان اشاره شده. قيد گردد. اطلاعات تكميلي زير براي هر نوع از مهمات و قطعات شيميايي دو گانه بايستي قيد گردد:
اول – نام ماده شيميايي محصول نهايي سمي.
دوم- تر كيب شيميايي و مقدار هر جزء تركيب.
سوم – نسبت وزن واقعي بين اجزاء.
چهارم – جزيي كه جزء اصلي قلمداد مي گردد.
پنجم ميزان تخميني محصول سمي نهايي از جزء اصلي بر اساس محجاسبه «نسبت وزن واقعي اجزا÷ تشكيل دهنده مواد شيميايي » به فرض بازدهي صد در صد محاسبه مي گردد. مقدار اعلام شده جز÷ اصلي مورد نظر(بر حسب تن) براي يك محصول نهايي سمي خاص با مقدار اين محصول نهايي سمي (بر حسب تن) براي يك محصول نهايي سمي خاص با مقدار اين محصول نهايي سمي (بر حسب تن) كه بر اساس نسبت وزن واقعي اجزاء تشكيل دهنده مواد شيميايي بر فض بازدهي صد در صد محاسبه گرديده, معادل تلقي خواهد شد.
(ج) براي سلاحهاي شيميايي چند گانه, اظهار نامه بايد همانند آنچه براي سلاحهاي شيميايي دو گانه پيش بيني گرديده است, باشد, (چ) براي هر ماده شيميايي نحوه انبار سازي مهمات, مهمات جنبي, ابزار و وسايل, تجهيزات يا كنتينرهاي بزرگ و ساير كانتينرها به عنوان مثال, بايستي اعلام شود. براي هر نوع انبار ذخيره موارد ذيل بايستي درج شود:
اول – نوع,
دوم – اندازه يا كاليبر,
سوم – شماره اقلام, و
چهارم – وزن اسمي ماده شيميايي پرشده براي هر قلم.
(ح) براي هر ماده شيميايي وزن كل موجود در تاسيسات ذخيره سازي بايستي اظهار گردد. (خ) به علاوه, براي مواد شيميايي كه در مجم زياد انبار گرديده اند در صد خلوص در صورت تشخيص بايد ظهر گردد. 3- براي هر نوع مهمات پرنشده, مهمات جنبي, قطعات يا تجهيزات اشاره شده جز÷ دوم قسمت (پ) بند(1) اطلاعات بايد شامل موارد زير باشد:
(الف) شماره اقلام,
(ب) مجم اسمي پرشده براي هر قلم,
(پ) ماده شيميايي پركردني مورد نظر.
اظهار نامه ها سلاحهاي شيميايي بر طبق جزء سوم قسمت (الف) بند (1) ماده (3) 4- اعلاميه هاي سلاحهاي شيميايي بر طبق جزء سوم قسمت (الف) بند(1) ماده(3) بايستي كليه اطلاعات تصريح شده در بند (1)الي (3) فوق را شامل شود. دولت عضوي كه سلاحهاي شيميايي در قلمرو آن واقع شده مسوول اتخاذ ترتيبات مقتضي را ساير اعضاء جهت اطمينان از صدور اظهار نامه است. چنانچه, دولت عضوي كه سلاحهاي شيميايي در قلمروآن قرار گرفته, قادر به انجمام تعهدات خود بر طبق اين بند نباشد, بايد دلايل مربوطه را اعلام نمايد. اظهارنامه هاي نقل و انتقالات گذشته 5- دولت عضوي كه سلاحهاي شيميايي را از اول ژانويه 1946 برابر دهم دي ماه سال 1325 هجري شمسي انتقال داده و يا دربافت نموده, طبق جز÷ چهارم قسمت (الف) بند(1) ماده(3) چنانچه مقدار انتقال يافته يا دريافتي از يكم تن در سال براي هر ماده شيميايي به صورت انبوه يا به صورت مهمات تجاوز كند بايد اعلاميه صادر نمايد. اين اعلاميه بايد بر طبق فهرست موجودي تصريح شده در بند (1)و (2) تنظيم گردد. اين اعلاميه بايد دولتهاي تامين كننده و دريافت كننده, تاريخ انتقال يا دريافت و محل دقيق فعلي اقلام انتقال يافته را در حد امكان نيز بيان نمايد. هنگامي ه تمام اطلاعات مضخص شده در مورد انتقالات و دريافتهاي سلاحهاي شيميايي در مدت زمان اول ژانويه 1946 تا اول ژانويه 1970 برابر با دهم دي ماه سال 1325 تا دهم دي ماه سال 1350 هجري شمسي موجود نباشد, دولت عضو بايد با استفاده از هر گونه اطلاعات موجود اظهار نام راتكميل و شرحي نيز در مورد اينكه چرا نمي تواند اعلاميه كاملي صادر نمايد ارايه دهد. ارايه طرح كلي انهدام سلاحهاي شيميايي . 6- طرح كلي انهدام سلاحهاي شيميايي كه طبق جزء پنجم قسمت(الف) بند (1) ماده (3) ارايه گرديده, بايد حاوي كليات برنامه ملي انهدام سلاحهاي شيميايي دولت عضو و همچنين اطلاعات لازم در مورد تلاشهاي آن دولت براي انجمام تعهدات انهدام سلاحهاي شيميايي مندرج در كنوانسيون باشد. اين طرح بايد موارد زير را مشخص كند: (الف) برنامه كلي انهدام, با ذكر انواع و مقدار تخميني سلاحهاي شيمايي طرح ريزي شدده براي انهدام در طول دوره انهدام ساليانه براي هر كدام از تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي موجود در صورت امكان براي تاسيسات طراحي شده انهدام سلاحهاي شيميايي, (ب) تعداد تاسيسات موجود انهدام سلاحهاي شيميايي و آنهايي كه قرار است در طول دوره انهدام راه اندازي شوند, (پ) براي هر يك از موارد تاسيسات موجود با طراحي شده انهدام سلاحهاي شيميايي: اول – نام و موقعيت آن, دوم – انواع و مقدار تخميني سلاحهخا شيميايي و نوع آنها ( به عنان مثال : عامل اعصال, عامل تاولزا) و كميت تخميني ماده شيميايي پرشدني كه قرار است منهدم شود, (ت) طرحها و برنامه هاي آموزشي پرسنل براي راه اندازي تاسيسات انهدامي, (ث) استانداردهاي ملي ايمني و زيست محيطي كه تاسيسات انهدامي بايستي دارا باشند, (ج) اطلاعات مربوط به توسعه روشهاي جديد انهدام سلاحهاي شيميايي و همچنين بهسازي شيوه هاي موجود, (چ) برآورد هزينه هاي انهدام سلاحهاي شيميايي, و (ح) هر مساله ديگري كه مي تواند برروي برنامه ملي انهدام اثر منفي داشته باشد. ب- اقدامات ايمني تاسيسات انبارهما و آماده سازي آنها. 7- همزمان با تقديم اعلاميه سلاحهاي شيميايي, دولت عضو بايستي اقداماتي كه به زعم خود مناسب مي داند جهت ايمن سازي تاسيسات ذخيره سازي مبذول و از خروج هر گونه سلاحهاي شيميايي از تاسيسات مذكور به استثناء جابجايي براي انهدام جلوگيري نمايد. 8- دولت عضو بايد تضمين نمايد كه استقرار سلاحهاي شيميايي در تاسيسات ذخيره سازي مربوطه به گونه أي است كه اجازه دسترسي سريع براي تاييد را طبق بندهاي (37) الي (49) فراهم مي نمايد. 9- در مدتي كه تاسيسات ذخيره سازي براي انتقال و خروج هر گونه سلاحهاي شيميايي به استثناء جابجايي جهت انهدام بسته مي نمايد, دولت عضو مي تواند به فعاليتهاي استاندارد نگهداري تاسيسات از جمله نگهداري استاندارد سلاحهاي شيميايي, نظارت ايمني, فعاليتهاي تامين فيزيكي و آماده سازي سلاحهاي شيميايي جهت انهدام, را ادامه دهد. 10- فعاليتهاي نگهداري سلاحهاي شيميايي موارد زير را شامل نخواهد شد: (الف) جابجايي عامل يا بدنه مهمات, (ب) تغيير خصوصيات اصلي مهمات, قطعات يا اجزا آن . 11- كليه فعاليتهاي نگهداري بايد تحت نظارت دبيرخانه فني باشد. پ- انهدام . اصول و روشهاي انهدام سلاحهاي شيميايي . 12- «انهدام سلاحهاي شيميايي»: فرآيندي است كه طي آن مواد شيميايي به طريق الزاما" غير قابل بازگشت و به فرمي نامناسب براي توليد سلاحهاي شيميايي تبديل و مهمات و ساير قطعات را به اين ترتيب غير قابل استفاده مي سازد. 13- هر دولت عضو بايد نحوه انهدام سلاحهاي شيميايي خود را مشخص نمايد به جز روشهاي ذيل كه نمي توان از آنها استفاده نمود, دفن در آبها, تخليه زميني و سوزانيدن در فضاي باز. دولت عضو بايستي سلاحهاي شيميايي را فقط در تاسيساتي كه مشخصا" به نحو مناسب براي اندام سلاحهاي شيميايي وي به روشي ساخته شده و عمل مي كنند كه مي توان از انهدام سلاحهاي شيميايي مطمئن شد و مراحل انهدام بر طبق مقررات اين كنوانسيون مي توان مورد تاييد قرار داد. ترتيب انهدام . 15- ترتيب انهدام سلاحهاي شيميايي بر اساس تعهدات مشخص شده در ماده (1) و ساير مواد از جمله تعهدات مربوط به بازرسي منظم در محل مي باشد. در اين خصوص منافع دولتهاي عضو در مورد امنيت خدشه ناپذير در طول دوره انهدام, ايجاد اطمينان از مرحله اوله انهدام, كسب تجربه تدريجي در دوره انهدام سلاحهاي شيميايي و قابليت استفاده ( از اينگونه سلاحها) بدون در نظر گرفتن تركيب واقعي انبارها و روشهاي انتخاب شده جهت انهدام سلاحهاي شيميايي نيز مورد توجه قرار مي گيرد. ترتيب انهدام بر اساس اصل همسطح سازي پايه ريزي شده است. 16- از نظر انهدام, سلاحهاي شيميايي اعلام شده توسط هر دولت عضو به طبقه تقسيم مي شوند: طبقه 1- سلاحهاي شيميايي بر اساس مواد شيميايي جدول (1) و قطعات و اجزاء آنها. طبقه 2- سلاحهاي شيميايي بر اساس كليه مواد شيميايي ديگر و قطعات واجزا÷ آنها. طبقه 3- مهمات و ادوات پر نشده و تجهيزاتي كه مشخصا" براي استفاده مستقيم در ارتباط با بكارگيري سلاحهاي شيميايي طراحي شده اند. 17- يك دولت عضو بايد: الف- انهدام سلاحهاي شيميايي طبقه (1) را حداكثر ظرف مدت(2) سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت شروع و انهدام را حداكثر ظرف مدت (10) سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تكميل نمايد. هر دولت عضو بايد سلاحهاي شيميايي را طبق مهلتهاي زير منهدم نمايد: اول – مرحله (1) حداكثر ظرف مدت(2) سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون آزمايش اولين تاسيسات انهدام مربوطه را تكميل نمايد. حداقل مقدار 1% از سلاحهاي شيميايي طبقه (1) را حداكثر ظرف مدت سه سال بعد از لازم الاجرا شدن اسن كنوانسيون منهدم نمايد, دوم – مرحله (2) حداقل مقدار 20% سلاحهاي شيميايي طبقه (1) را حداكثر ظرف مدت (5) سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون منهدم نمايد, سوم - مرحله (3)حداقل مقدار45% از سلاحهاي شيميايي طبقه (1) را حداكثر ظرف مدت هفت سال بعد از لازم الاجرا شدن اسن كنوانسيون منهدم نمايد, و چهارم – مرحله (4) كليه سلاحهاي شيميايي طبقه (1) را حداكثر ظرف مدت (10) سال بعداز لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون منهدم نمايد,(ب) انهدام سلاحهاي شيميايي طبقه (2) را حداكثر ظرف مدت يكسال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت شروع و حداكثر ظرف مدت (5) سال بعد از لازم الاجرا اين كنوانسيون براي آن دولت شروع و حداكثر ظرف مدت (5) سال بعد از لازم الاجرا اين كنوانسيون آن را تكميل نمايد. سلاحهاي شيميايي طبقه (2) در طول مدت انهدام با افزايش يك سال ساليانه منهدم گردن. عامل مقايسه براي چنين سلاحهايي, وزن مواد شيميايي در طبقه (2) مي باشد, و (پ) انهدام سلاحهاي شيميايي طبقه (3) را حداكثر ظرف مدت يك سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت شروع و حداكثر ظرف مدت (5) سال بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون تكميل نمايد. سلاحهاي شيميايي طبقه (3) در طول دوره انهدام يا افزايش يك سال ساليانه منهدم خواهند گرديد. عامل مقايسه جهت مهمات پرنشده و ادوات به صورت حجم اسمي ماده سمي پرشدني به متر مكعب و براي تجهيزات تعداد اقلام بيان شود. 18- براي انهدام سلاحهاي شيميايي دوگانه موارد زير به كاربرده مي شود: (الف) از نظر ترتيب انهدام, مقدار اعلام شده يك جزء كليدي (بر حسب تن ) كه براي يك محصول نهايي سمي خاص منظرو گرديده با مقدار اين محصول نهايي سمي (بر حسب تن) كه بر اساس نسبت وزن واقعي اجزاي تشكيل دهنه مواد شيميايي و با فرض صددرصد بازدهي محاسبه گرديده, معادل منظور خواهد شد. (پ) لازمه انهدام يك مقدار معين از يك جزء كليدي مستلزم انهدام مقدار مشابهي از جز÷ ديگر محسبه شده از نسبت وزن واقعي به اجراء در نوع مربوطه مهمات / قطعه شيميايي دو گانه مي باشد. (پ) اگر بيش از جزء ديگر اعلام شده مورد نياز باشد برمبناي نسبت وزن واقعي بين اجزاء مقدار اضافي در طول سال اوليه بعد از شروع عمليات تخريب منهدم خواهد شد. (ت) متعاقب پايان هر سال عملياتي, يك دولت عضو مي تواند مقداري از جزء ديگر اعلام شده را كه بر اساس نسبت وزن واقعي اجزاء مرتبط با نوع مهمات / قطعه شيميايي دو گانه تعيين گرديده نگهداري نمايد. 19- براي سلاحهاي شيميايي چند گانه, ترتيب انهدام مانند آنچه كه براي سلاحهاي شيميايي دوگانه در نظر گرفته شده خوهد بود. تغيير تاريخ مهلتهاي ميان مدت انهدام . 20- شوراي اجرائي بايد طرحهاي كلي نهدام سلاحهاي شيميايي را كه بر اساس جزء پنجم قسمت (الف) بند(1) و مطابق بند(6) ماده (3) اعلام شده را از جمله براي ارزيابي مطابقت با ترتيب انهدام مندج در بندهاي (15)تا(19) مورد بررسي قرار دهد. شوراي اجرائي بايد با هدف هماهنگ نمودن طرح, با هر دولت عضوي كه طرحش مطابقت ندارد مشاوره نمايد. 21-چنانچه دولت عضوي بر اساس شرايط استثنايي خارج از كنترل خود به اين نتيجه برسد كه نمي تواند به سطح انهدام مشخص شده براي مراحل (1),(2),(3) ترتيب انهدام طبقه بندي يك سلاحهاي شيميايي برسد, مي تواند پيشنهاد تغييراتي را در آن سطوح بدهد. اين پيشنهاد بايد شامل توضيح تفصيلي دلايل مربوطه بوده نبايد حداكثر بيش از 120 روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون ارايه شود. 22- هر دولت عو بايد تمام اقدامات لازم جهت حصول اطمينان از انهدام سلاحهاي شيميايي طبقه بندي يك مطابق با مهلتهاي انهدام مندرج در قسمت (الف) بند(17) كه بر اساس بند(21) تغيير كرده است را به عمل آورد.معذالك چنانچه دولت عضوي به اين نتيجه برسد كه نمي تواند از انهدام درصد(ميزان) سلاحهاي شيميايي طبقه بندي يك خواسته شده در مهلت ميان مدت انهدام اطمينان حاصل نمايد, مي تواند از شوراي اجرائي درخواست نمايد كه به كنفرانس پيشنهاد نمايد كه طول مدت تعهد آن دولت را جهت رسيدن ره آن مهلت تمديد نمايد. اين چنين درخواستي نبايد كنتر از مدت(180) روز قبل از مهلت ميانگين انهدام ارايه و بايد شامل توضيح تفصيلي دلايل درخواست و طرحهاي آن دولت جهت حصول اطمينان از اينكه قادر خواهد بود تعهد خود را در مهلت انهدام ميان مددت بغعدي به انجام برساند, باشد. 23- چنانچه تمديدي مورد قبول واقع شود, دولت عضو همچنان متعهد انجام تمام شروط انهدام انباشت شده مقرر براي مهلت انهدام بعدي نيز مي باشد. تمديدهاي پذيرفته شده مطابق اين بخش به هيچ وجه نبايد تعهد دولت عضو در مورد انهدام تمامي سلاحهاي شيميايي طبقه يك را حداكثر ظرف مدت (10) سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تعديل نمايد. تمديد مهلت انهدام نمايد. 24- چنانچه دولت عضوي معتقد باشد كه قادر نخواهد بود اطمينان حاصل نمايد كه تمام سلاحهاي شيميايي طبقه بندي يك را حداكثر ظرف مدت (10) سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون منهدم نمايد, مي تواند درخواست تمديد مهلت تكميل انهدام اين چنين سلاحهاي شيميايي را به شوراي اجرائي تسليم نمايد. اين درخواست بايد حداكثر ظرف مدت (9) سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون انجام گيرد. 25-درخواست بايد حاوي: (الف) طول مدت تمديد درخواست تمديد, و (پ) يك طرح تفصيلي انهدام در خلال دوره پيشنهادي تمديد و بخش باقيمانده زمان ده ساله انهدام اوليه باشد. 26- تصميم در مورد درخواستهاي تمديد مهلت انهدام توسط كنفرانس اجلاس بعدي بر اساس مهلت انهدام براي دولت عضوجهت تكميل انهدام كليه سلاحهاشيميايي آن دولت بيش از (15) سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تمديد نخواهد شد. شوراي اجرائي بايد جهت صدور مجوز تمديد شرايطي از جمله اقدامات ويژه تاييد كه ضروري تشخيص مي دهد و اقدامات خاصي كه دولت عضو بايد براي غلبه بر مشكلات برنامه انهدام سلاحهاي شيميايي خود به عمل آورد را تعيين نمايد. هزينه هاي تاييد در خلال دوره تمديد بر اساس بند(16) ماده (4) تخصيص داده خواهد شد. 27- اگر اجازه تمديد صادر شد دولت عضو بايد اقدامات مناسب را جهت تطبيق خود با مهلتهاي بعدي به عمل آورد. 28- دولت عضو بايد برنامه هاي تفصيلي سالانه انهدام را طبق بند (29) و گزارشهاي سالانه انهدام مربوط به سلاحهاي شيميايي طبقه يك را مطابق بند (36) تا انهدام تمام سلاحهاي شيميايي طبقه يك مرتبا" تسليم نمايد. به علاوه دولت عضو بايد حداكثر در خاتمه هر (90) روز از دوره تمديد گزارشي از فعاليتهاي انهدام خود را به شوراي اجرائي تسليم نمايد. شوراي اجرائي بايد پيشرفت تكمي لانهدام را بررسي نموده و اقدامات لازم را براي ثبت اين پيشرفت تكميل انهدام را بررسي نموده و اقدامات لازم را براي ثبت اين پيشرفت به عمل آورد. تمام اطلاعات مرتبط با فعاليتهاي انهدام در طول مهلت تمديد به وسيله شوراي اجرائي به كليه دولتهاي عضو بر اساس درخواست سالانه انهدام . 29- طرحهاي تفصيلي سالانه انهدام حداقل ظرف مدت (60) روز قبل از آغاز هر دوره سالانه انهدام طبق قسمت (الف) بند(7) ماده (4) به دبيرخانه فيني ارايه خواهد شد و بايد داراي مشخصات زير باشد: (الف) مقدار هر نوع خاص از سلاح شيميايي كه قرار است در هر تاسيسات تخريب منهدم شود, تاريخ محاسبه شده انهدام هنگامي كه انهدام هر نوع خاص سلاح شيميايي به انجام خواهد رسيد, (ب) نمودار تفصيلي محل براي هر تاسيسات سلاحهاي شيميايي و هر نوع تغييري كه در نمودار هاي قبلي ارايه گرديده است, (پ) برنامه تفصيلي فعاليتهاي سال آتي در هر تاسيسات انهدام سلاحهاي شيمايي, مشخص كردن زمان لازم براي طراحي, ساخت أي تغيير در ساختمان تاسيسات, نصب تجهيزات دستگاه كنترل خروج و آموزش كار با آن, عمليات انهدام براي هر نوع خاص سلاح شيميايي و مقاطع برنامه ريزي شده غير فعال بودن تاسيسات. 30- دولت عضو بايد براي هر يك تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي خود اطلاعات تفصيلي تاسيسات را براي كمك به دبيرخانه فني در جهت تدوين روشهاي مقدماتي بازرسي براي اجراء در تاسيسات فراهم آورد. 31- اطلاعات تفصيلي تاسيسات براي هر تاسيسات انهدام بايد شامل موارد زير باشد: (الف) نام, آدرس, ومكان , (ب) جزييات, نقشه هاي توضيحي تاسيسات, (پ) نقشه هاي طراحي تاسيسات, مراحل طراحيهاي لوله كشي و نقشه ابزارآلات, (ت) شرح جزييات فني شامل نقشه هاي طراحي و مشخصات ويژه ابزارآلات براي تجهيزات مورد نياز جهت: تخليه مواد شيميايي از مهمات, قطعات و مخازني كه موقتا" مواد شيميايي تخليه شده را در خود ذخيره مي نمايد. انهدام عوامل شيميايي وانهدام مهمات, قطعات و مخازن,(ث) ظرفيت طراحي براي هر نوع خاص سلاح شيميايي, (چ) شرح جزييات محصولات انهدام و روشه نهايي دفع آنها, (ح) شرح جزييات فني اقداماتي كه باازرسيها بر اساس اين كنوانسيون را تسهيل مي نمايد, (خ) شرح جزييات دقيق هر انبار نگهداري موقت در تاسيسات تخريب كه براي تحويل مستقيم سلاحها شيميايي به تاسيسات انهدام استفاده خواهد شد, شامل تقشه هاي تاسيسات و محل واطلاعات مربوط به حجم ذخيره براي هر نوع خاص سلااح شيميايي كه قرار است درآن تاسيسات منهدم شود, (د) شرح تفصيلي اقدامات ايمني و پزشكي كه در تاسيسات اجرا مي شود, (ذ) شرح جزييات محل زندگي ومحل كار براي بازرسان, و (ر) اقدامات پيشنهادي براي تاييد بين المللي. 32- دولت عضو بايد براي هريك از تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي خود, كتابهاي راهنماي عمليات در واحد, برنامه هاي ايمني و پزشكي, كتابهاي راهنماي عمليات آزمايشگاهي و تضمين كيفيت و كنترل و مجوزهاي زيست محيطي كه اخذ شده اند, را تحويل نمايد. اين اسناد نبايد شامل آنچه قبلا" تحويل شده است باشد. 33- دولت عضو بايد هرگونه تحولي كه مب تواند بر فعاليتهاي بازرسي در تاسيسات انهدام تاثير گذارد را بلاادرنگ كتبا" به دبيرخانه فني اطلاع دهد. 34- مهلتهاي ارايه اطلاعات مشخص شده در بندهاي (30) تا (32) توسط كنفرانس طبق قسمت (خ) بند (21) ماده (8) مورد تاييد قرار خواهد گرفت. 35- بعد از بررسي جزييات اطلاعات تاسيسات براي هر تاسيسات انهدام, دبيرخانه فني در صورت نياز بايد با دولت عضو مربوطه به منظور اطمينان از اينكه تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي آن دولت طوري طراحي مي شوند كه انهدام سلاحهاي شيميايي به طور مطمئن انجام مي گيرد وارد مشاوره شود تا اجازه برنامه ريزي پيشرفت در مورد چگونگي اقدامات تاييد كه ممكن است اعمال شوند صادر شود و مطمئن گردد كه اجراي اقدامات تاييد كه ممكن است اعمال شوند صادر شود و مطمئن گردد كه اجراي اقدامات تاييد با عملكرد مناسب تاسيسات مطابق است و عمليات تاسيسات اجازه تاييد مناسب را ميدهد. گرازشهاي سالانه انهدام . 36- اطلاعات مربوط به اجراي طرحهاي انهدام سلاحهاي شيميايي بر اساس قسمت (ب) بند (7) ماده (4) حداكثر ظرف مدت(60) روز بعد از خاتمه هر دوره سالانه تخريب, تحويل دبيرخانه فني خواهد شد. اين اطلاعات بايد مقادير واقعي سلاحهاي شيميايي كه در خلال سال قبل در هر تاسيسات انهدام تخريب گرديده اند را مشخص نمايد. در صورت لزوم, دلايل عدم دسترسي به اهداف تخريب بايستي بيان شوند. ت- تاييد . تاييد اظهار نامه هاي سلاحهاي شيميايي از طريق بازرسي در محل 37- هدف از تاييد اظهار نامه هاي سلاحهاي شيميايي از طريق بازرسيي در محل, تاييد صحت اظهارنامه هاي مربوطه كه طبق ماده (3) تنظيم شده اند خواهد بود. 38- بازرسين بايد بعد از اينكه يك اظهارنامه ارايه گرديد, بلادرنگ تاييد را به مورد اجرا گذارند. آنها بايد مواردي از جمله مقدار و مشخصات مواد شيميايي, نوع و تعداد مهمات, قطعات و ساير تجهيزات را تاييد نمايند. 39- بازرسين بايد, در صورت نياز از مهر و موم مورد توافق, نشانه گذارها يا ساير روره هاي كنترل انبار جهت تسهيل در صحت انبار داري سلاحهاي شيميايي در هر انبار ذخيره در تاسيسات استفاده نمايند. 40- هر قدر كه انبارگرداني پيش مي رود, بازرسين براي نشان دادن اينكه آيا از موجودي انبار برداشتي صورت گرفته, بايد نسبت به نصب مهر و مومهاي توافق انبار گرداني اطمينان حاصل كنند. پس از اتمام انبارگرداني اين مهر و مومها برداشته خواهند شد, مگر آنكه توافق ديگري صورت پذيرد. تاييد منظم ازتاسيسات انبارها . 41- هدف از تاييد منظم تاسيسات ذخيره, حصول اطمينان از عدم خروج بدون مجوز سلاحهاي از اين تاسيسات خواهد بود. 42- تاييد منظم در اسرع وقت بعد از ارايه اظهار نامه سلاحهاي شيميايي آغاز و تا خروج تمام سلاحهاي شيمياييي از تاسيسات ذخيره ادامه خواهد يافت. تاييد بايد بر اساس توافقنامه تاسيسات, بازرسي در محل و نظارت و مراقت با دستگاههاي در محل را تواما" با انجام برساند. 43- هنگامي كه تمام سلاحهاي شيميايي از تاسيسات ذخيره خارج شدند, دبيرخانه فني بايد اظهار نامه دولت عضو را بر اين مبنا تاييد نمايد. بعد از اين تاييديه, دبيرخانه فني بايد تاييد منظم از تاسيسات ذخيره را خاتمه داده و بلادرنگ تمام دستگاههاي مراقبت و نظارت نصب شده در محل توسط بازرسين را جمع آوري نمايد. بازرسيها و بازديدها. 44- تاسيسات ذخيره خاصي كه قرار است مورد بازرسي قرار گيرد ت وسط دبيرخانه فني به گونه أي انتخاب خواهد شد كه ماتعي براي پيش بيني زمان دقيقي كه قرار است از تاسيسات بازرسي به عمل آيد وجود نداشته باشد. دستور العملهاي تعيين تناوب بازرسيهاي منظم در محل به وسيله دبيرخانه فني با در نظر گرفتن توصيه هايي كه توسط كنفرانس مطابق قسمت (خ) بند(21) ماده (8) تاييد شده اند مشخص خواهد شد.
45- دبيرخانه فني بايد(48) ساعت قبل از ورود برنامه ريزي شده تيم بازرسي به تاسيسات براي بازرسيها يا بازديدهاي منظم از تاسيسات ذخيره, ذدولت عضو مورد بازرسي را كتبا" تصميم بازرسي يا بازديدمطلع نمايد. در مواردي كه بازرسيها يا بازديدها براي حل مسايل فوري باشد, اين مدت ممكن كوتاهتر شود. دبيرخانه فني بايد هدف بازرسي يا بازديد را مشخص نمايد. 46- دولت عضو بازرسي شونده بايد مقدمات لازم را جهت ورود بازرسان فراهم آوردو از انتقال سريع آنها از نقطه ورود به تاسيسات ذخيره اطمينان حاصل نمايد. توافقنامه تاسيسات ترتيبات اداري بازرسان را مشخص خواهد كرد.47- دولت عضو بازرسي شونده بايد به محض ورود تيم بازرسي به تاسيسات ذخيره سلاحهاي شيميايي جهت انجام بازرسي, اطلاعات ذيل را در مورد تاسيسات در اختيار آنها بگذارد: (الف) تعداد ساختمانهاي ذخيره سازي و مكانها انبار ذخيره, (ب) براي هر ساختمان ذخيره سازي و مكان انبار ذخيره, نوع و شماره شناسايي يا تخصيص نشان داد شده در نمودار محل, و (پ)براي هر ساختمان ذخيره سازي و مكان انبار ذخيره در تاسيسات تعداد اقلام هر نوع خاص سلاح شيميايي و براي مخازني كه بخشي ازمهمات دوگانه محسوب نمي شود, مقدار واقعي ماده شيميايي پر شدهم در هر مخزن . 48- در اجراي انبار گرداني در زمان موجود بازرسان حق داردند كه. (الف) هر يك از روشهاي فني (تكنيك) زير را به كارگيرند: اول – از تمام سلاحهاي شيميايي ذخيره شده در تاسيسات ليست برداري نمايند, دوم- از تمام سلاحهاي شيميايي ذخيره شده در ساختمانها و مكانها خاص در تاسيسات به انتخاب خود ليست برداري نمايند, يا. سوم- از تمام سلاحهاي شيميايي از يك يا چند نوع خاص كه در تاسيسات ذخيره گرديده اند به انتخاب خود ليست برداري نمايند,و (ب) تمام اقلام ليست برداري شده را با مذدارك مورد توافق تطبيق نمايند. 49- بازرسان بايد مطابق با توافقنامه هاي تاسيسات: (الف) دسترسي بدون ممانعت به تمام بخشهاي تاسيسات ذخيره از جمله هر مهمات, قطعات, مخازن جمعي يا ساير مخازن موجود داشته باشند. اقلامي كه قرار است مورد بازرسي قرار گيرند توسط بازرسان انتخاب خواهند شد,و (ب) حق داشته باشند در طول بازرسي اول و هر بازرسي بعدي از تاسيسات ذخيره سلاحهاي شيميايي مشخص نمايند كه مهمات, قطعات و مخازن از كدام نمونه ها برقرار است برداشته شوند و به اين مهمات, قطعات و مخازن يك برچسب خاصي نصب نمايند تا در صورت برداشتن يا دستكلري مشخص گردد. از اقلام برچسب زده شده در تاسيسات ذخيره سلاحهاي شيميايي يا/ تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي به محض اينكه عملا" امكان نمونه برداري بر طبق برنامه هاي انهدام مربوطه فراهم باشد و در هر صورت حداكثر تا اتمام عمليات انهدام نمونه برداري خواهند شد. تاييد منظم (سيستماتيك ) انهدام سلاحهاي شيميايي . 50- هدف از تاييد انهدام سلاحهاي شيميايي موارد ذيل خواهد بود: (الف) تاييد مشخصات و مقدار ذخيره هاي سلاحهاي شيمايي كه قرار است منهدم شوند, و. (ب) تاييد اينكه اين ذهيره ها منهدم گرديده اند. 51- عمليات انهدام سلاحهاي شيميايي در طول 390 روز اوليه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون مطابق ترتبيات تاييد انتقالي اجرا خواهد شد. چنين ترتيباتي شمال يك توافقنامه تاسيسات انتقالي, مقررات تاييد از طريق بازرسي در محل و نظارت و مراقبت با دستگاههاي مستقر در محل و زمان بندي انجام اين ترتيبات مورد توافق بين سازمان و دولت عضو بازرسي شونده قرار خواهد گرفت. اين ترتيبات حداكثر ظرف مدت (60) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي دولت عضوبا در نظر داشتن توصيه هاي دبيرخانه فني كه بر مبناي ارزيابي اطلاعات جزيي تاسيسات كه مطابق بند(31) و بازديد از تاسيسات تهيه شده توسط شوراي اجرائي تصويب خواهد شد. شوراي اجرائي بايد در اولين نشست خود خط مشي ترتيباات تاييد انتقالي را بر اساس توصيه هايي كه توسط كنفرانس, مطابق قسمت (خ) بند (21)ماده(8) مورد تاييد قرار گرفته است تعيين نمايد. ترتيبات تاييد انتقالي به گونه أي طراحي خواهد شد كه بدون ايجاد هيچ گونه مانعي در اجراي عمليات در حال انجام تخريب, تاييد شود كه در طول كل مدت انتقال, سلاحهاي شيميايي مطابق با اهداف بند(50) مورد امضاء قرار گرفته است. 52- مقررات بندهاي (53) تا (61) شامل عمليات انهدام آن دستته از سلاحهاي شيميايي مي شوند كه در نظر است حداقل ظرف مدت (390) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تخريب آنها آغاز شود. 53- بر اساس اين كنوانسيون و اطلاعات تفصيلي تاسيسات تخريب و حسب مورد و در موارد ممكن, بر اساس تجارب بازرسيهاي قبلي دبيرخانه فني بايد پيش نويس طرح بازرسي ا تخريب سلاحهاي شيميايي در هر تاسيسات تخريب را آماده نمايد. اين برنامه حداقل ظرف مدت 270 روز قبل از شروع عمليات انهدام بر طبق اين كنوانسيون تكميل و جهت اظهار نظر به دولت بازرسي شونده ارايه خواهد شد. هر اختلافي بين دبيرخانه فني و دولت عضو بازرسي شونده از طريق مشاوره حل خواهد شد. هر موضوع حل نشده به شوراي اجرائي از نظر تسهيل در اجراي كامل اين كنوانسيون جهت اقدام مقتضي ارجاع خواهد شد. 54- دبيرخانه فني بايد حدلق 240 روز قبل از اينكه هر يك از تاسيسات امضاء سلاحهاي شيميايي دولت عضو بازرسي شونده فعاليبتها انهدام را طبق اين كنوانسيون آغاز كنند, بازديد اوليه أي را جهت آشنايي خود با آن تاسيسات و ارزيابي كفايت طرح بازرسي, از آن تاسيسات به عمل آورد. 55- در مورد تاسيسات موجودي كه عمليات انهدام سلاحهاي شيميايي قبلا" در آنها آغاز گرديده است, دولتع عبضو بازرسي شونده ملزم به رفع آلودگي تاسيسات قبل از اجراي بازديد اوليه دبيخانه فني نخواهد بود. مدت اين بازديد نبايد از (5) روز تجاوز كرده و تعداد پرسنل بازديد كننده نبايد از (15) نفر بيشتر باشد. 56- طرحهاي تفصيلي توافق شده براي تاييد به همراه توصيه مربوطه توسط دبيرخانه فني, براي بررسي به شوراي اجرائي ارسال خواهد شد. شوراي اجرائي بايد اين طرحها را با نظر تصويب سازگار با اهداف تاييد و تعهدات اين كنوانسيون بررسي نايد. به علاوه شوراي اجرائي بايستي تاييد نمايد كه طرحهاي تخريب عملي, كار او با اهداف تاييد مطابق هستند. اين بررسي حداقل ظرف مدت (180) روز قبل از آغاز دوره انهدام تكميل خواهد شد. 57- هر يك از اعضاء شوراي اجرائي مي تواند با دبيرخانه فني در خصوص هر ماسله مربوطه به كفايت طرح تا0ييد مشورت نمايد. چنانچه اعراضي توسط هيچ يك از اعضاي شوراي اجرائي وجود نداشت, طرح به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 58- چنانچه مشكلاتي وجود داشته باشد, شوراي اجرائي بايد جهت حل آنها با دولت عضو وارد مذاكره شود. 59- توفقنامه هاي تفصيلي تاسيسات براي انهدام سلاحهاي شيميايي با در نظر گرفتن مشخصات خاص تاسيسات امحاء و نحوه عمليات آنها بيد موارد ذيل را مشخص نمايد: (الف) رويه هي تفصيلي بازرسي در محل, و (ب) مقررات تاييد از طريق نظارت و مراقبت مستمر با ابزار در محل و حضور بازرسان. 60- به بازرسان مجوز دسترسي به هر تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي حداقل ظرف مدت(60) روز قبل از آغاز تخريب مطابق با اين كنوانسيون در تاسيسات داده خواهد شد. چنين اجازه أي جهت نظارت بر نصب تجهيزات بازرسي, بازرسي اين تجيهزات و آزمايش عمليات آنها و همچنين به هدف آخرين بررسي مهندسي از تجهيرات داده خواهد شد. در كمترين مدت مورد نياز حداكثر ظرف مدت (60) روز براي نصب و آزمايش تجهيزات بازرسي متوقف خواهد شد. بر اساس نتيجه حاصله از آزمايش و بررسي دولت عضو و دبيرخانه فني مي توانند در مورد تغييرات در توافقنامه تفصيلي آن تاسيسات با يكديگر موافقت نمايند. 61- دولت عضو بازرسي شونده بايد حمل هر محموله سلاحهاي شيمياي از تاسيسات انبار ذخيره سلاحهاي شيميايي را به تاسيسات انهدام, حداكثر ظرف مدت (4) ساعت قبل به رهبر تيم بازرسي در تاسيسات انهدام سلاحخهاي شيميايي اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد نام تاسيسات انبار ذخيره, زمان تخميني خروج و ورود محموله, انواع خاص و مقدار سلاحهاي شيميايي حمل شده جابجايي يا عدم جابجايي اقلام برچسب دار و نحوه حمل را مشخص نمايد. اين اطلاعيه مي تواند شامل بيشتر از يك محموله باشد. رهبر تيم بازرسي كتبا" و بلادرنگ در جريان هرگونه تغييرات در اين اطلاعات قرار خواهد گرفت. محل انبار سلاحهاي شيميايي در تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي. 62- بازرسان بايد ورود سلاحهاي شيميايي را به تاسيسات انهدام و نگهداري اين سلاحهاي شيميايي را تاييد نمايند. بازرسان بايد محتويات هر محموله را با استفاده از رويه هاي توافق شده مطابق با مقررات ايمني تاسيسات قبل از امحاء سلاحهماي شيميايي تاييد نمايند. آنها بايد در صورت لزوم از مهر و مومهايي توافق شده, نشانه گذارها يا ساير رويه هاي كنترل انبار جهت تسهيل در امر انبار گرداني دقيق سلاحهاي شيميايي قبل از انهدام استفاده نمايند. 63- در اولين فرصت و مادامي كه سلاحهاي شيميايي در تاسيسات انبار ذخيره سلاحهاي شيميايي واقع در تاسيسات امحاء سلاحهاي شيميايي نگداري مي شوند اين تاسيسات ذخيره تحت تاييد منظم مطابق با توافقنامه هاي تاسيسات مربوطه خواهدت بود. 64- در پايان هر مرحله (فاز) فعال تخريب, بازرسان بايد از سلاحهاي شيميايي كه از تاسيسات ذخيره خارج شده يا نابود شده اند ليستي تهيه نمايد.آنهابا استفاده از رويه هاي كنترل انبار كه در بند(62) بدانها اشاره گرديده صحت اين انبار گرداني از سلاحهاي شيميايي را تاييد نمايند. اقدامات تاييد منظم (سيستماتيك) در محل تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي. 65- در طول كال مرحله فعال انهدام, بايد به بازرسين اجازه داده شود تا فعاليتهاي خود را در تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي و تاسيسات ذخيره سلاحهاي شيميايي واقع در اين تاسيسات اجرا نمايند. 66- براي اطمينان از عدم بازگشت سلاحهاي و تكميل مراحل(پروسه) انهدام در هر تاسيسات امحاء سلاحهاي شيميايي بازرسين بايد حق داشته باشند كه با حضور و نظارت و مراقبت خود با ابزار در محل به شرح زير تاييد را به انجام برسانند: (الف) ورود سلاحهاي شيميايي به تاسيسات, (ب) محل نگهداري موقت سلاحهاي شيميايي و نوع خاص و مقدار سلاحهاي شيميايي كه در آن منطقه انبار شده است, (پ) نوع خاص و مقدار سلاحهاي شيميايي در حال انهدام, (ت) مراحل (پروسه) انهدام, (ث) محصول نهايي انهدام, (ج) اوراق كردن قطعات فلزي, و (چ) يكپارچگي مراحل انهدام و تاسيسات به عنوان يك مجموعه, 67- بازرسان بايد حق داشته باشند كه براي نمونه برداري مهمات, قطعات يا مخازن موجود در محلهاي نگهداري موقت در تاسيسات امحا÷ سلاحهاي شيميايي را برچسب گذاري نمايند. 68- تا حدي كه نيازهاي بازرسي برآورده شود, اطلاعات مربوط عمليات جاري تاسيسات با تاييد اطلاعات و آمار مربوط براي اهداف بازرسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 69- بعد از تكميل هر دوره تخريب, دبيرخانه فني بايد اعلاميه دولت عضو مبني بر تكميل انهدام مقدار تعيين شده از سلاحهاي شيميايي را تاييد نمايد. 70- طبق توافقنامه هاي تاسيسات, بازرسان بايد: (الف) به تمام قسمتهاي تاسيسات تخريب سلاحهاي شيميايي و تاسيسات انبار ذخيره سلاحهاي شيميايي كه در اين تاسيساات قرار دارند و شامل هر مهمات, مخازن جمعي يا ديگر مخازن موجود دسترسي بدون ممانعت داشته باشند. اقلام مورد بازرسي توسط بازرسان مطابق با برنامه تاييد توافق شده توسط دولت عضو مورد تاييد شده توسط شوراي اجرائي انتخاب خواهند شد, (ب) تجزيه و تحليل منظم (سيستماتيك) نمونه ها در محل در خلال مراحل انهدام را نظارت و مراقبت نمايند, و. (پ) نمونه هايي كه بر حسب درخواست خود از هر يك از قطعات, محازن جمعي و ساير مخازن در تاسيسات انهدام يا تاسيسات انبار ذخيره شذده را در صورت نياز دريافت دارند. بخش (ب) 4- سلاحهاي شيميايي قديمي مطابق ،چه كه در بخش(ب) آمده است منهدم خواهند شد. 2- سلاحهاي شيميايي رها شده از جمله آن دسته از سلاحهايي است كه با تعريف مندرج در قسمت(ب) بند(5) ماده(2) مطابفت دارند همانگونه كه در بخش(پ) آمده است مورد انهدام قرار خواهند گرفت. ب- رژيم سلاحهاي شيميايي قديمي. 3- دولتعضوي كه طبق تعريف قسمت(الف) بند(5) ماده(2) در محدوده سرزميني خود داراي سلاحهاي شيميايي قديمي است بايد حداكثر ظرف مدت (30) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت تا حد امكان تمام اطلاعات مربوطه موجود شامل مكان, نوع مقدار و وضعيت كنوني اين دسته از سلاحهاي رابه دبيرخانه فني ارايه نمايد. درمورد سلاحهاي شيميايي قديم آنطور كه در قسمت (ب) بند(5) ماده(2) تعريف شده, دولت عضو بايد مطابق جز÷ اول قسمت (ب) بند(1) ماده (3) اعلاميه أي تاحد امكان شامل اطلاعات مشخص شده در بند يك تاي سه قسمت (الف) بخش (4) اين ضميمه را به دبيرخانه فني ارايه نمايد. 4- دولت عضوي كه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت سلاحهاي شيميايي قديمي كشف نمايد, اطلاعات مشخص شده در بند(3) را بايد حداكثر ظرف مدت (180) روز پس از كشف اين سلاحهاي قديمي به دبيرخانه فني ارايه نمايد. 5- دبيرخانه فني بايد به منظور تاييد اطلاعات ارايه شده مطابق بندهاي (3) و (4) و به ويژه جهت تعيين اينكه آيا اين سلاحهاي شيميايي مطابق باتعريف مشخص شده در بند(5) ماده(2) در مورد سلاحهاي شيميايي قديمي مي باشد يك بازرسي اوليه و به هر تعداد لازم بازرسيهاي بعدي را به عمل آورد. دستورالعمل تشخيص قابليت كاربرد سلاحهاي شيميايي توليد شده بين سالهاي 1925 و 1946 برابر سالهاي 1305 و 1325 هجري شمسي مطابق قسمت (خ) بند(2) ماده(8) توسط كنفرانس تاييد خواهد شد. 6- دولت عضو بايد سلاحهاي شيميايي قديمي كه توسط دبيرخانه فني تاييد شده است و در تعريف قسمت (الف) بند(5) ماده(2) مي گنجد را زباله سمي تلقي نمايد. دولت عضو بايد از اقدامات انجام شده براي انهدام يا در غير اينصورت دفع (دور ريختن) اينگونه سلاحهاي شيميايي قديمي به عنوان زباله رسمي مطابق با قوانين ملي خود دبيرخانه فني را مطلع سازد. 7- بر حسب بندهاي (3)تا(5) دولت عضو بايد سلاحهاي شيميايي قديمي كه توسط دبيرخانه فني تطبيق آنها با تعريف قسمت (ب) بند(5) ماده (2) تاييد گرديده است را بر اساس ماده(4) و بخش(الف) 4 اين پيوست نابود سازد. به علاوه بر مبناي در خواست دولت عضو, شوراي اجرائي مي تواند مقررات مربوط به ترتيب انهدام اين سلاحهاي شيميايي و محدوديت زماني عيين شده را در صورتي كه تصميم بگيرد كه انجام اين كار هدف و مقصود اين كنوانسيون را در معرض خطر قرار نمي دهد تغيير دهد. اين درخواست بايد حاوي پيشنهمادات مشخص براي تغيير اين مقررات و توضيحات تفصيلي دلايل تغيير پيشنهمادي باشد. پ- رژيم سلاحهاي شيميايي رها شده. 8- دولت عضوي كه در محدوده سرزميني آن سلاحهاي شيميايي رها شده وجودداشته باشد (از اين پس «دولت عضو سرزميني»خوانده مي شود) بايد حداكثر ظرف مدت (30) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت تمام اطلاعات مرتبط موجود در رابطه با سلاحهاي شيميايي رها شده را به دبيرخانه فني ارايه نمايد. اين اطلاعات در حد امكان بايد شامل مكان, نوع, مقدار و وضعيت كنوني سلاحهاي شيميايي رها شده و همچنين اطلاعات راجع به چگونگي رها شدن اين سلاحها باشد. 9- دولت عضوي كه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت سلاحهاي شيميايي رها شده كشف نمايد تمام اطلاعات مربوط موجود در مورد سلاحهاي شيميايي رها شده, كشف شده را باايد حداكثر ظرف مدت (180) روز پس از كشف به دبيرخانه فني ارايه نمايد. اين اطلاعات تا حد امكان بايد شامل مكان,نوع, مقددار و وضعيت كنوني اين سلاحهاي شيميايي رها شده و همچنين اطلاعات مربوط به چگونگي رها شدن آنها باشد. 10- دولت عضوي كه در محدوده سرزميني دولت عضو ديگري ( كه از اين پس دولت عضو رها كننده ناميده مي شود) داراي سلاحهاي شيميايي رها شده باشد, بايدحداكمثر ظرف مدت(30) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت تمام اطلاعات مربوط موجود در سلاحهاي شيميايي رها شده را به دبيرخانه فني ارايه نمايد. اين اطلاعات تا حد امكان بايد شامل مكان, نوع, مقدار و وضعيت كنوني اين سلاحهاي شيميايي رها شده و وضعيت سلاحهاي شيميايي رها شده باشد. 11- دبيرخانه فني جهت تاييد اطلاعات ارايه شده مربوطه و طبق بندهاي (8) تا (10) بايد يك بازرسي اوليه و در صورت ضرورت بازرسيهاي بعدي را اجراء و لزوم انجام تاييد منظم (سيستماتيك) بر طبق بندهاي (41) تا (43) قسمت (الف) بخش (4) اين پيوست را تعيين نمايد. دبيرخانه فني در صورت ضبرورت بايد در مورد منشا سلاحهاي شيميايي رهما شده تحقيق نموده و مدارك مربوط به چگونگي رها شدن را تهيه و دولت رها كننده را شناسايي نمايد. 12- گزارش دبيرخانه فني بايد به شوراي اجرائي, دولت عضو سرزميني دارنده سلاحهاي شيميايي دها شده اعلام شده يا توسط دبيرخانه فني به عنوان دارنده سلاحهاي شيميايي رها شده اعلام شده يا توسط دبيرخانه فني به عنوان دارنده سلاحهاي شيميايي رها شده شناسايي گرديده تسليم شود. چنانچه يكي از دولتهاي عضوي كه مستقيما" دگير اين امر است از اين گزارش رضايت نداشته باشد بايد اين حق را داشته باشد كه موضوع را مطابق مقررات اين كنوانسيون حل نمايد يا موضوع را از نظر رفع اختلاف بدون فوت وقت به شوراي اجرائي احاله نمايد. 13- طبق بند(3) ماده يك دولت عضو سرزميني بايد حق داشته باشد كه از دولت عضوي كه به عنوان عضو رها كننده مشخص گرديده بر اساس بندهاي (8) تا (12) درخواست نمايد جهت انهدام سلاحهاي شيميايي رها شده در همكاري با دولت عضو سرزميني, با آن دولت وارده مشاوره گردد. اين دولت عضو بايد فورا" درخواست خود را به اطلاع دبيرخانه فني برساند. 14- مشورتهاي بين دولت عضو سرزميني و دولت عضو رها كننده از نظر تهيه طرح مورد توافق طرفين جهت انهدام بايد حداكثر ظرف مدت(30) روز بعد از اينكه دبيرخانه فني از درخواست اشاره شده دربند(13) مطلع مي گردد آغاز شود. طرحج توافق شده طرفين جهت انهدام بايد حدكثر ظرف مدت 180 روز بعد از اينكه دبيرخانه فني از درخواست مورد اشاره دربند(13) مطلع گرديد به ديبيرخانه فني فرستاده شود. بر اساس درخواست دولت عضو سرزميني و دولت عضو رها كننده شوراي اجرائي مي تواند ضرب الاجل ارسال طرح انهدام مورد توافق را تمديد نمايد. 15- ره منظور انهدام سلاحهاي شيميايي رها شده دولت عضو رها كننده بايدتمام امكانات لازم مالي, فني, نيروي متخصص و ديگر منابع را تامين نمايد. دولت عضو سرزميني بايد همكاري مناسب را به عمل آورد. 16- چنانچه دولت عضو رها كننده قابل شناسايي نبوده و يا عضو(پيمان) نباشد, دولت عضو سرزميني به منظور حصول اطمينان ااز انهدام سلاحهاي شيميايي رها شده مي تواند از سازمان و يا ديگر دولتهاي عضو جهت انهدام اين سلاحهاي شيميايي رها شده درخواست مساعدت نمايد. 17- برحسب بندهاي (8) تا (16), مقررات ماده(4) و بخش(الف)4 و بخش (الف)4 از اين پيوست بايد در مورد انهدام سلاحهاي شيميايي رها شده هم اعمال شود. درمورد سلاحهاي شيميايي رهما شده أي كه در تعريف سلاحهاسي شيميايي قديمي قسمت(ب) بند(5) ماده (2) مي گنجد, شوراي اجرائي بر اساس درخواست دولت عضو سرزميني منفردا" يا همراه دولت رها كننده مي تواند اجراي مقررات تخريب را در صورتي كه تعيين نمايدچنين امري خطري براي اهداف و مقاصد كنوانسيون نخواهد داشت تغيير و يا در موارد استثنايي آنها را به حالت تعليق در آورد. در مورد سلاحهاي شيميايي رها شده أي كه در تعريف سلاحهاي شيميايي مندرج در قسمت (ب) بند (5) ماده (2) نمي گنجد, شوراي اجرائي بر اساس درخواست دولت عضو سرزميني منفردا" يا به همراه دولت عضو رها كننده مي تواند در شرايط استثنايي مقررات زمانبندي و ترتيب انهدام را در صورتي كه تشخيص دهد اين ا مر خطري براي اهداف و مقاصد كنوتنسيونخواهد داشت تغيير دهد. هر گونه درخواست همانطور كه در اين بند بدان اشاره گرديد بايد حاوي پيشنهاد خاصي براي تغيير در مقررات و توضيح تفصيلي دلايل تغييرات پيشنهادي باشد. 18- دولتهيا عضو مي توانند موافقتنامه ها يا توفقهمايي را در رابطه با انهدام سلاحهاي شيميايي رها شده بين خود منعقد نمايند. شوراي اجرائي مي تواند تصميم بگيرد كه براساس درخواست دولت عضو سرزميني منفردا" يا به همراه دولت عضو رها كننده بعضي از مقررات انتخاب شده در اين موافقتنامه ها يا توافقها بر مقررات اين بخش داراي ارجحيت باشند, در صورتي كه شوراي اجرائي تعيين كند كه اين موافقتنامه ها و توفقهاي تخريب سلاحهاي شيميايي رها شده را طبق بند(17) تضمين مي نمايد. بخش 5- انهدام تاسيسات توليدا سلاحهاي شيميايي و تاييد آنها مطابق ماده (5) الف- اظهار نامه ها . اظهار نامه هاي تاسيسات توليد سلاحها شيميايي. 1- اظهار نامه تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي توسط يك دولت عضو طبق جزء دوم قسمت (پ) بند(1) ماده(3) براي هر تاسيسات بايد شامل موارد زير باشد: (الف) نام تاسيسات, اسامي مالكين و اسامي شركتها يا موسساتي كه تاسيسات را از اول ژانويه 1946 برابر دهم دي ماه سال 1325 راه اندازي نموده اند, (ب) محل دقيق تاسيسات, شامل آدرس, مكان مجتمع, مكان تاسيسات در داخل مجتمع يا مشخص كردن ساختمان و شماره سازه آن, در صورت وجود, (پ) بيانيه أي دال بر اينكه آن تاسيسات, تاسيسات توليدي مواد شيميايي هستند كه به عنوان سلاحهاي شيميايي تعريف شده اند يا اينكه تاسيساتي براي پركردن سلاحهاي شيميايي مي باشند و يا اينكه براي هر دو منظور هستند, (ت) تاريخ تكميل بناي ساختمان و دوره هايي كه هرگونه تغييراتي در آن تاسيسات ايجاد شده از جمله نصب تجهيزات جديد يا اصلاح شده كه به طور عمده ويژگيهاي فرآيند توليد را در آن تاسيسات دگرگون كرده باشد, (ث) اطلاعات راجع به مواد شيمايي تعريف شده به عنوان سلاحهاي شيميايي كه در آن تاسيسات پر شده اند و تاريخ شروع و توقف چنين توليد يا پرسازي: اول – براي موات شيميايي تعريف شده يه عنوان سلاحهاي شيميايي كه در آن تاسيسات توليد گرديده اند, چنين اطلاعاتي بايد بر حسب انواع خاص مواد شيميايي توليد شده , مبين نام ماده شيميايي مطابق با اسامي موجود در ليستهاي «اتحاديه بين المللي شيمي محض و كاربردي», فرمول ساخت و شماره ثبت ماده شيميايي خدمات خلاصه تحقيقات شيمايي در صورتي كه تعيين شده و بر اساس اعلام وزن آن ماده به تن. دوم – براي مهمات, قطعات و ظروفي كه در تاسيسات پرشده, چنين اطلاعاتي بايد بر حسب نوع خاص سلاحهاي شيميايي پرشده و وزن ماده شيميايي آن در هر واحد اعلام شوند. (ج ) ظرفيت توليد تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي: اول – براي يك تاسيسات جايي كه سلاحهاي شيمايي توليد مي شده, ظرفيت توليد بايستي بر حسب مقدار توان بالقوه ساليانه توليد براي يك ماده خاص بر اساس فرآيندي تكنولوژي واقعي به كار رفته, يا در مواردي كه فرآيندها به طور واقعي مورد استفاده نبوده (ولي)براي استفاده در آن تاسيسات طارحي شده اعلام گردد. دوم- براي يك تاسيسات, جايي كه سلاحهاي شيميايي پر مي شده, ظرفيت توليد بايستي بر حسب مقدار ماده شيمايي كه سالانه در بآن تاسيسات مي تواند براي پر كردن هر نوع خاص سلاحهاي شيميايي مورد استفاده قرار گيرد بيان گردد. (چ) براي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه امحاء نگرديده اند, شرحي از تاسيسات شامل مورد زير: اول- نقشه محل (دياگرام سايت), دوم- نمودار فرايندهاي جاري تاسيسات, سوم – ليست ساختمانها, تجهزات ويژه و هر نوع قطعات يدكي اين تجهيزات در تاسيسات. (ح) وضعيت فعلي كارخانه شامل: اول – تاريخ آخرين توليد سلاحهاي شيميايي در آن تاسيسات, دوم- چنانچه آن تاسيسات منهدم شده است, تاريخ و نحوه انهدام آن, سوم – چنانچه آن تاسيسات پيش از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي فعاليتي غير مرتبط با سلاحهاي شيميايي مورد استفاده قرار گرفته يا بدين منظور تغيير يافته و در اين صورت اطلاعات مربوط به تغييرات ايجاد شده تاريخ شروع فعاليتهاي مربوط به توليد سلاحهاي غير شيميايي و ماهيت چنين فعاليتي كه در صورت امكان مبين نوع محصول باشد, (خ) مشخص كردن اقدامات انجام شده توسط دولت عضو براي بستن (تعطيل كردن) و شرحي از اقدامات انجام شده و آنچه دولت عضو در آتيه قرار است در راستاي غير فعال كردن تاسيسات انجام دهد, (د) شرحي از نمونه معمول فعاليتهاي ايمني و امنيتي انجام شده در تاسيسات غير فعال, (ذ) بيانيه أي در اين مورد كه آيا تاسيسات, تبديل به تاسيسات امحاء سلاحهاي شيميايي خواهد شد, در اين صورت, تاريخ اين تبديل. اظهارنامه هاي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي. طبق جزء سوم قسمت (پ) بند (1) ماده (3) 2- اظهارنامه تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بر طبق جزء سوم قسمت (پ) بند (1) ماده (3) بايد شامل كليه اطلاعات مشخص شده دربنديك فوق باشد. دولت عضوي كه تاسيسات در قلمرو آن قرار داشته يا قرار داده شده است مسووليت دارد كه با ساير دولتها ترتيبات لازم را جهت حصول اطمينان از صدور اعلاميه ها اتخاذ نمايد. اگر دولت عضوي كه تاسيسات در قلمرو آن قرار داشته يا قرار داده شده است قادر به انجام اين تعهد نباشد, بايستي دلايل لازم را ارايه نمايد. اظهار نامهنقل و انتقالات گذشته. 3- يك دولت عضو كه تجهيزات توليد سلاحهاي شيميايي را از اول ژانويه 1946 برابر دهم دي ماه سال 1325 هجري شمسي منتقل يا دريافت نموده است. بايستي اين نقل و انتقالات را بر طبق جزء چهارم قسمت (پ) بند(1) ماده(3) و بند (5) ذيل اعلام نمايد. در صورتي كه كليه اطلاعات مشخص شده در مورد نقل و انتقال اينگونه تجهيزات بين اول ژانويه 1946 تا اول ژانويه 1970 برابر با دهم دي مال سالهاي 1325 تا 1350 هجري شمسي موجود نباشد, دولت عضو بايستي هر گونه اطلاعات موجود در اين رابطه را اعلام و علت عدم ارايه اعلاميه كامل را توضيح دهد. 4- تجهيزات توليد سلاحهاي شيميايي اشاره شده در بند(3) به موارد زير اطلاق مي گردد: (الف) تجهيزات تخصصي, (ب) تجهيزاتي كه منحصرا" براي توليد قسمتهاي غير شيميايي براي مهمات شيميايي طراحي يا استفاده شده است. (پ) اظهار نامه مربوط به نقل و انتقال تجهيزات توليد سلاحهاي شيميايي بايستي به شرح ذيل مشخص خواهد نمود: (الف) دريافت كننده / انتقال دهنده تجهيزات توليد سلاحهاي شيميايي, (ب) اوراق شناسايي تجهيزات, (پ) تاريخ نقل و انتقال, (ت) تخريب يا عدم تخريب تجهيزات اگر مشخص است,(ث)محل استقرار فعلي, اگر مشخص است. ارايه طرحهاي كلي انهدام. 6- براي هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي, دولت عضو بايد اطلاعات زير را ارايه نمايد: (الف) جدول زمان بندي پيش بيني شده براي اقدامات يكه قرار است انجام شود, (ب) روشهاي تخريب. 7- براي هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه دولت عضو در نظر دارد به طور موقت آنرا تبديل به تاسيسات تخريب سلاحهاي شيميايي نمايد, اطلاعت زير بايد توسط آن دولت ارايه گردد: (الف) جدول زمان بندي پيش بيني شده جهت بهره برداري از آن تاسيسات به عنوان تاسيسات تخريب سلاحهاي شيميايي, (ب) جدول زمان بندي پيش بيني شده جهت بهره برداري از آن تاسيسات به عنوان تاسيسات امحا÷ سلاحهاي شيميايي, (پ) توصيف تاسيسات جديد, (ت) روش تخريب تجهيزات خاص, (ث) جدول زمان بندي براي تخريب تاسيسات تبديل شده بعد از بهره برداري جهت تخريب سلاحهاي شيميايي, (ج) روشهاي تخريب تاسيسات تبديل شده. ارايه طرحها و گزارشات سالانه انهدام. 8- دولت عضو بايستي حداقل ظرف مدت(90) روز قبل از شروع «سال امحاء» يك طرح ساليانه براي تخريب سلاحهاي شيميايي ارايه نمايد اين طرح سالانه بايد موارد زير را مشخص نمايد: (الف) ظرفيتي كه قرار است مورد تخريب قرار گيرد, (ب) نام ومكان تاسيساتي كه امحاء در آنجا واقع خواهد شد, (پ) ليست ساختمانها و تجيزاتي كه درهر تاسيسات نابود خواهند شد, و (ت) روشهاي طراحي شده تخريب. 9- دولت عضو بايد گزارش سالانه تخريب را حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از پايان سال تخريب قبلي ارايه نمايد و اين گزارش سالانه موارد زير را بايستي مشخص نمايد: (الف) ظرفيت امحاء شده, (ب) نام ومكان هر تاسيسات كه امحاء در آن صورت پذيرفته است, (پ) ليست ساختمانها و تجهزات امحا÷ شده در هر تاسيسات, (ت) روشهاي امحاء 10- براي يك تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي اعلام شده طبق جزء سوم قسمت (پ) بند(1) ماده(3) دولت عضوي كه تاسيسات در قلمرو آن قرار داشته يا قرار داده شده است مسوول است كه با اتخاذ ترتيبات مناسب اطمينان حاصل نمايد كه اعلاميه ها طبق بند(6) تا (9) فوق صادر مي شوند. چنانچه دولت عضوي كه تاسيسات در قلمرو آن قرار داشته يا قرار داده شده است قادر به انجام اين تعهد نباشد, بايستي دلايل لازم را ارايه نمايد. ب- انهدام. اصول كلي انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي. 11- هر دولت عضو بايدبرطبق اصول مندرج در ماده (7) و اين بخش در مورد روشهاي انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تصميم گيري نمايد. اصول و روشهاي تعطيل تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي 12- هدف از تعطيل(بستن) تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي, غير فعال ساختن آن است. 13- اقدامات توافق شده براي تعطيل بايستي توسط دولت عضو و با در نظر گرفتن خصوصيات ويژه هر تاسيسات انجام شود. اين اقدامات بايد از جمله شامل موارد زير باشد: (الف) منع تصرف استفاده از ساختمانهاي تخصصي و ساختمانها استاندارد تاسيسات جز براي فعاليتهاي موافقت شده, (ب) قطع ارتباط تجهيزاتي (دستگاههايي) كه مستقيما" با توليد سلاحهاي شيميايي مربوطند شامل از جمله تجهيزات كنترل فرآيندها و تسهيلات, (پ) از كارانداختن دستگاهها حفاظت كننده و تجهيزاتي كه منحصرا" براي ايمني عمليات تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي به كار ي رود. (ت) نصب در پوشهماي كور كننده و ساير قطعاتي كه از ورود و يا خروج مواد شيميايي از هر تجهيزات ويژه مربوط به فرآيند تركيب, جداسازي يا تخليص مواد شيميايي كه تحت عنوان سلامحهاي شيميايي تعريف مي شوند, هر تانك ذخيره كننده و هر ماشيني كه براي پركردن سلاحهاي شيميايي به كار مي رود, سيستم حرارتي , سيستم بودتي و منبع توليد برق و يا هر منبع ديگر برق رساني به اين تجهيزات, تانكهاي ذخيره سازي يا ماشينهاي ديگر جلوگيري مي كنند, و . (ث) قطع ريل, جاده و ساير راهمهاي موجود جهت حمل و نقل سنگين به تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي به استثناء تعطيل است, دولت عضو مي تواند فعاليتهاي مربوط به ايمني و حفاظت فيزيكي در تاسيسات را ادامه دهد. نگهداري فني تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي قبل از انهدام آنها 15- دولت عضو مي تواند فعاليتهاي استاندارد نگهداري شامل بازرسي بصري, نگهداري به منظور پيشگيري و تعميرات جاري را در تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي فقط به دلايل ايمني كه انجام دهد. 16- كليه فعاليتهماي طراحي شده نگهداري بايد در طرحهما كلي و جزيي انهدام مشخص گردند. فعاليتهاي مربوط به نگهداري شامل موارد زير نمي شوند: (الف) جايگزيني هر يك از تجهيزات (دستگاههاي) فرآوري, (ب) تغيير ويژگيهاي تجهيزات فرآوري شيميايي.(پ) توليد مواد شيميايي از هر نوع. 17- تمام فعالتهاي نگهداري بايد تحت مراقبت و نظارت دبيرخانه فني قرار گيرند. اصول و روشهاي تبديل موقت تاسيسات توليد ساحهاي شيميايي به تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي 18- اقدامات مربوط به تبديل موقت تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي به تاسيسات امحاء سلاحهاي شيميايي بايد اين اطمينان را ايجاد نمايد كه رژيم تبديل موقتي تاسيسات حداقل به دقت و شدت رژيم مربوط به تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تبديل نشده باشد. 19- تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تبديل شده به تاسيسات امحا÷ سلاحهاي شيميايي, قبل از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون بايد در ليست طبقه بندي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي اعلام گردند. اين تاسيسات بايد در معرض بازديد مقدماتي بازرسان قرار گيرند تا صحت اطلاعات مربوط به اين تاسيسات رامورد تاييد قرار دهند. تاييديه أي مبني بر تبديل اين تاسيسات به نحوي انجام گرفته است كه ديگر به عنوان تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي عمل نخواهد كگر نيز مورد نياز است و اين امر بايستي مدر چهار چوب اقداماتي قرار گيرد كه براي تاسيساتي كه قرار است در مدت حداكثر(90) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون غير عملياتي گردند, پيش بيني شده است. 20- دولت عشوي كه قصد تبديل تاسيسات توليد سلاحهاي شينمايي را داشته باشد بايد حداكثر ظرف مدت(30) روز بعد ار لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت با حداكمثر ظرف مدت (30) روز بعد از تصميم گيري در مورد تبديل موقت, يك طرح كلي تبديل تاسيسات سپس طرحهاي سالانه را به دبيرخانه فني ارايه نمايد. 21- چنانچه دولت عضوي نياز داشته باشد تا يك تاسيسات(كارخانه) توليد سلاحهاي شيميايي ديگري را كه بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد آن دولت تعطيل كرده بود تبديل به تاسيسات تخريب سلاحهاي شيميايي بنمايد, بايد مراتب را حداقل (150) روز قبل از انجام تبديل به دبيرخانه اطلاع دهد. دبيرخانه فني در ارتباط با آن دولت بايد اطمينان حاصل كند كه اقداماتي ظضروري صورت گرفته و موجب شده تا آن تاسيسات بعد از تبديل به عنوان تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي عمل نكنند. 22- تاسيساتي كه به تاسيسات تخريب سلاحهاي شيميايي تيديل شده ديگر نبايد مناسب از سرگيري توليد سلاحهاي شيميايي در مقايسه با تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تعطيل شده و در حال نگهداي باشند. 23- تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي تبديل شده بايد حداكثر ظرف مدت (10) سال بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون منهدم گردند. 24- هر اقدامي كه براي تبديل يك تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي خاص انجام شود بايد منحصر به ويژگيها و مشخصات انحصاري آن تاسيسات باشد. 25- مجموعه اقدامات انجام شده به منظور تبديل تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي به تاسيسات تخريب سلاحهاي شيميايي, نبايد كمتر از اقدامات پيش بيني شده أي باشد كه جهت از كار انداختن ساير تاسيسات تولي سلاحهاي شيميايي حداكثر انجام گرفته و بايد ظرف مدت)(90) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي دولت عضو قرار است انجام گردد. اصول و روشهاي مرتبط با انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي 26- دولت عضو بايد تجهيزات وساختمانهايي كه مشمول تعريف تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مي باشند را به قرا ذيل از بين ببرد: (الف) تمامي تجهيزات ويژه و تجهيزات استاندارد بايد عينا" نابود شوند, (ب) تمامي ساختمانهاي ويژه و ساختمانهاي استاندارد بايد عينا" نابود شوند. 27- دولت عضو بايد تاسيسات توليد مهمات شيميايي پر نشده و تجهزات بكارگيري سلاحهماي شيميايي را بقرار ذيل نابود نمايد: (الف) تاسيساتي كه منحصرا" براي توليد اجزاء غير شيميايي مهمات شيميايي يا تجهيزاتي كه به طور خاصي براي استفاده مستقيم در ارتباط با بكارگيري سلاحهاي شيميايي طراحي شده اند, بايد اعلام و نابود شوند. فرآيند امحاء و تاييد آن بر اساس مقررات ماده(5) و اين بخش از همين پيوست كه بر امحاء تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي حاكم است بايد انجام شود, (ب) تمام تجهيزاتي كه منحصرا" براي توليد اجزاء غيرشيميايي مهمات شيميايي طراحي يا مورد استفاده قرار گرفته اند بايد عينا" نابود شوند. چنين تجهيزات كه شامل قالبهاي طراحي شده ويژه داراي ويژگيهايي با پايه فلزي مي باشند ممكن است به يك محل مخصوص براي نابود سازي برده شوند, (پ) تمام ساختمانها و تجهيزات استاندارد كه براي اينگونه فعاليتهاي توليدي استفاده شده اند بايد نابود يا جهت مصارفي كه در اين كنوانسيون منع نشده است در صورت نياز با تاييد از طريق مشاوره و بازرسي همانگونه كه در ماده (9) درج گرديده است تبديل شوند. (ت) فعاليتهايي كه بر اساس اهداف كنوانسيون منع نشده اند مي توانند همزمان با پيشرفت امحاء يا تبديل ادامه يابند. ترتيب اندام . 28- ترتيب نابودسازي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي مبتني است بر تعهدات مشخص شده در ماده (1) و ساير مواد اين كنوانسيون, از جمله وظايف مربوط به تاييد منظم در محل در خلال دوره ترتيب انهدام , منافع دولتهاي عضو براي خدشه دار شدن امنيت آنها در مدت دوره انهدام, ايجاد اعتماد در مرحله اوليه نابودسازي, كسب تجربه تدريجي در دوره نابود سازي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي و عملي بودن آن بودن توجه به خصوصيات واقعي تاسيسات و روشهاي متخذه امحاء مورد توجه قرار مي گيرد. ترتيب امحاء بر اساس اصل يكنواختي مي باشد. 29- دولت عضو بايد, براي هر دوره نابودسازي, مشخص كند كه كدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي قرار است نابود شوند و انهدام رابه گونه أي انجام دهد كه در خاتمه هر دوره نابود سازي بيش از آنچه كه در بندهاي (30)و(31) مشخص شده است باقي نماند. براي دولت عضو در نابودسازي تاسيسات توليديش با سرعتي بيشتر منعي وجود ندارد. 30- مقررات ذيل براي تاسيساتتوليد سلاحهاي شيميايي كه مواد شيميايي جدول (1) را توليد مي كنند اعمال خواهد شد: (الف) دولت عضو بايد نابد سازي چنين تاسيساتب را حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسون درمود آن دولت شروع كند و تكميل اين امر نبايد بيش از ده سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون به طول بيانجامد. براي دولتي كه در زمان لازم الااجرا اين كنوانسيون عضو آن است, كل اين مدت بايد به سه دوره مجزاي نابود ساازي يعنينسالهاي (5-2), سالهاي (8-6) و سالهاي (10-9) تقسيمي گردد. براي دولتهايي كه پس ازلازم الاجرا شدن كنوانسيون عضو آن مي شوند دوره هاي نابود سازي بايد با توجه به بندهاي (28-29) مطابقت دارده شوند. (ب) ظرفيت توليد بايد به عنوان عامل مقايسه براي چنين تاسيساتي مورد استفاده قرار گيرد. ظرفيت توليد بايد با توجه به قوانين مشخص شده براي سلاحهاي شيميايي دوگانه بر اساس عامل تن بيان شود.(پ) سطوح ظرفيت توليدي تواق شده مناسب براي آخر سال هشتم پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون بايد ايجاد شود. مازاد ظرفيت توليدي كه از سطح مربوطه تجاوز كند بايد به صورت اجزا÷ مساوي در اولين دو دوره امحاء از بين برود, (ت) در خواست براي تخريب ميزان معين از ظرفيت بايد شامل درخواست براي تخريب هرتاسيسات توليدسلاحهاي شييميايي ديگري كه تاسيسات جدول(1)راتامين مي كند يا مواد شيميايي توليد شده جدول يك در آن محل براي پركردن مهمات يا افزار مورد استفاده قرار مي دهد, باشد, (ث) تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه براي تخريب سلاحهاي شيميايي به طور موقتي تبديل شده اند كماكان مشمول تعهد تخريب ظرفيت طبق مقررات اين بنياد مشخص شده خواهند بود. 31-دولت عضو بايد تخريب تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي را كه مشمول بند(30) نمي شود, حداكثر ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت آغاز نمايد و آن را حداكثر ظرف مدت پنج سال پس از لازم الاجرا شدو اين كنوانسيون تكميل نمايد. طرحهاي تقصيلي انهدام. 32- حداقل ظرف مدت (180) روز قبل از شروع امحاء تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي دولت عضو بايد طرحهماي تفصيلي تخريب تاسيساتن شامل اقدامات پيشنهادي تاييد تخريب طبق قسمت (ج) بند (33) از حجمله موراد ذيل از به دبيرخانه فني ازايه نمايد: (الف) زمان حضور بازرسان در تاسيساتي كه بايد نابودشوند, و (ب) روشهاي مربوط به تاييد اقداماتي كه بايد براي هر يك از اقلام اعلام شده در انبار اعمال گردد. 33- طرحهاي تفصيلي تخريب هر يك از تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بايد شامل موارد زير باشد(الف) جدول تفصيلي زمان بندي مراحل تخريب, (ب) ترتيب تاسيسسات, (پ) نمودار جريان مراحل, (ت) ريز صورددت موجودي تجهيزت ساختمانها و ساير اقلامي كه بايد نابود شوند, (ث) اقداماتي كه بايد در مورد هر قلم از موجودي اعمال شود,(ج) اقدامات پيشنهادي براي تاييد, (چ) اقدامات امنيتي / حفاظتي كه در خلال نابودي امكانات بايد رعايت شود, و (ح) شرايط كار و اامتي كه بايستي براي بازرسين فراهم گردد. 34- چنانجچه دولت عضوي قصد دارد كه موقتا" تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي را به تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي تبديل كند. بايد دبيرخانه فني را حدداقل (150) روز قبل از انجام هر گونه فعاليت تبديل مطلع كند. اين اصلاهيه بايد: (الف)نام, آدرس و موقعيت آن تاسيسات را مشخص كند, (ب) نمودار محل شامل كليه بناها و ناحيه هايي كه از انهدام سلاحهاي شيميايي متاثر خواهند شد را فراهم نموده و همچنين تمام بناهاي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه موقتا" تبديل خواهند د را مشخص كند, (ب) نمودار محل شامل كليه بناها و ناحيه هايي كه از انهدام سلاحهاي شيميايي متاثر خواهند شد را فراهم نموده و همچنين تمام بناهاي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه موقتا" تبديل خواهند شد را مشخص كند, (پ) انواع سلاح شيميايي و نوع و مقدار ماده شيميايي داخل آن را كه بايد نابود شود مشخص كند, (ت) روش انهدام را مشخص كند, (ث) نمودار جريان مراحل شامل آن بخشهايي ازفرآيند توليدو تجهيزات ويژه أي كه براي انهدام سلاحهاي شيميايي تبديل خواهند شد را فراهم نمايد, (ج) مهر و مومها و تجهيزات بازرسي كه بالقوه به واسطه تبديل تاثير مي پذيرد را در صورت امكان مشخهص نمايد, و (چ) برنامه أي كه زمان تخصيص يافته ره طراحي , تبديل موقت تاسيسات, نصب تجهيزات, جمع آوري تجهزات, عمليات انهدام وزمان اختتام را معين مي كند تهيه نمايد.
35-در ارتباط با اهدام تاسيساتي كه موقتا" براي انهدام سلاحهاي شيميايي تبديل شده اند, اطلاعات بايد طبق بندهاي (32)و(33) تهيه شود. بازنگري طرحهاي تفصيلي. 36- بر طبق طرح تفصيلي انهدام و اقدامات پيشنهادي جهت تاييد كه توسط دولت عضو ارايه شده و بر اساس تجربه حاصل از بازرسيهاي قبلي, دبيرخانه فني بايد طراحي براي تاييد انهدام آن تاسيسات از طريق مشاوره نزديك با دولت عضو آماده نمايد. هر گونه اختلاف بين دبيرخانه فني و دولت عضو در باره اقدامات مناسب بايد از طريق مشاوره حل گردد. هر مساله حل نشده جهت اقدام مناسب, از نظر تسهيل اجراي كامل اين كنوانسيون بايد به شوراي اجرائي احاله شود. 37- جهت اطمينان از اجراي مقررات ماده (5)و مقررات اين بخش , طرحهاي تركيبي براي انهدام و تاييد بايد بين شوراي اجرائي و دولت عضو مورد توافق قرار گيرد. اين توافق بايد حداقل ظرف مدت(60) روز قبل از زمان پيش بيني شده شروع انهدام, تكميل گردد. 38- هر عضوي از شوراي اجرائي مي تواند با دبيرخانه فني دركليه موارد مربوط به كفايت طرح تركيبي انهدام تاييد مشورت نمايد, اگر هيچ عضوي از شوراي اجرائي اعتراضي نداشت, آن طرح بايد به مورد اجرا گذارده شود. 39- در صورت وجود هر گونه مشكلات, شوراي اجرائي بايد با دولت عضو براي حل آنها وارد مشاوره شود, اگر مشكلي حل نشده باقي بماند به كنفرانس احاله خواهد شد. حل اختلافات درباره روشهاي انهدام نبايد اجراي ساير قسمتهاي قابل قبول طرح انهدام را به تاخير بيانداززد. 40- چنانچه در مورد جوانب تاييد با شورا اجرائي به توافق نرسند, يا اگر طرح توصيف شده تاييد را ناوان به مورد اجرا گذاشت, تاييد از انهدام بايد از طريق نظارت مستمر به وسيله وسايل درمحل و حضور فيزيكي بازرسان ادامه يابد. 41- انهدام و تاييد بايد براساس طح توافقق شده ادامه يابد. تاييد نبايد بي جهت با فرايند نابود سازي تداخل يابد و بايد از طريق حضور بازرسان در محل, جهت شماهمده انهدام اجرا شود. 42- اگر اقدامات لازم تاييد يا انهدام مطابق با طرح اجراء نگردد, تمام دولتهاي عضو بايد از آن مطلع شوند. پ- تاييد. تاييد اظهار نامه هاي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي. از طريق بازرسي در محل. 43- دبيرخانه فني بايد يك بازرسي مقدماتي از هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي درمدت زماني بين (90) تا (120) روز پس ازلازم الاجرا شدن اين كنوانسيون برا آن دولت عضو به مورد اجرا گذارد. 44- اهداف بازرسي اوليه بايد اينگونه باشند: (الف) تاييد نمايند كه توليد سلاحهاي شيميايي توقف و اينكه تاسيسات بر اساس اين كنوانسيون غير فعال شده است . (ب) به دبيرخنه فني اجچازه دهد تا خود را با اقداماتي كهه براي توقف توليد سلاحهاي شيميايي در آن تاسيسات انجام شده آشنا سازد. (پ) به بازرسين اجازه دهد تا بطور موقت تاسيسات را مهروموم كنند. (ت) به بازرسين اجازه دهد تا صورت موجودي ساختمانهما و تجهيزات ويژه را تاييد نمايند. (ث) اطلاعات لازم براي طراحي فعاليتهاي بازرسي در آن تاسيسات راحاصل نمايد, از جمله استفاده از مهر و موماي مشخص كننده هر گونه دستكار و ساير تجهيزات توافق شدهم أي كه بايد متعاقب موافقتنامه تفصيلي تاسيسات براي آن تاسيسات نصب شوند,و (ج) مذاكرات مقدماتي مربوط به موافقتنامه تفصيلي در مورد آئين كار بازرسي در آن تاسيسات را انجام دهد. 45- بازرسين بايد در صورت لزوم از مهر و مومهاي توافق شده, نشانه گذارها يا ساير روشهاي كنترل صورت موجودي استفاده كنند تا دقت در صورت موجودي اقلام اعلام شده در هر تاسيسات توليد سلاحهماي شيميايي را تسهيل نمايند. 46- بازرسين بايد چنين دستگاههاي توافق شده را كه ممكن است براي مشخص ساختن شروع مجدد توليد سلاحهاي شيميايي با جابجايي هر يك از اقلام اعلام شدده ضروري باشد نصب نمايند. آنها بايد احتياطهاي لازم را رعايت كنند تا فعاليتهاي تعطيل (تاسيسات) توسط دولت عضو مورد بازرسي به تاخير نيافتد. بازرسين مي توانند باي تعمير و نگهداري و تاييد سلامتي دستگاهها مراجعه نمايند. 47- اگر بر مبناي بازرسي اوليه, مدير كل معتقد باشد كه اقدامت اضافي براي غير فعال كردن آن تاسيسات طبق اين كنوانسيون ضروري ايت , مدير كل مي تواند حداكثر ظرف مدت (135) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي دولت عضو, تقاضا كند كه آن اقدامات به وسيله دولت بازرسي شوندده حداكثر ظرف مدت (180) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دئولت اجرا گردد. دولت بازرسي شونده مي تواند با صلاحديد خود به آن تقاضا رضايت دهد. اگر به آن تقاضا رضايت ندهد دولت عضو بازرسي شونده و مدير كل بايد برياي حل آن مساله مشورت نمايند. تاييد منظم از تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي و توقف فعاليتهاي آنها. 48- هدف از تاييد منظم يك تاسيسات توليد سلاحهاي شيمايي بايد حصول اطمينان از اين باشد كه هرگونه آغاز مجدد توليد سلاحهاي شيميايي بايد موارد ذيل را مشخص كند: (الف) جزييات آئين كار بازرسي در محل مي تواند شامل: اول- آزمايشات تصري, دوم- بازبيني و رسيدگي به مهر و مومها و ساير دستگاههاي توافق شده, و سوم- نمونه برداري و تجزيه و تحليل آنها, (ب) آئين كاري براي استفاده از مهر و مومهي نشان دهنده هر گونه دستكاري و ساير تجهيزات مورد توافق كه مانع از فعاليت مجدد و غير آشكار آن تاسيسات بشود كه اين آئين كار بايد مشخص نميد: اول – نوع, محل و ترتيبات نصب,و دوم – تعمير و نگهداري چنين تجهيزات و مهر و مومها,و (پ) ساير اقدامات توافق شده. 50- مهر و مومها يا ساير تجهيزات مصوب كه در موافقتنامه تفصيلي در مورد اقداماتت بازرسي براي آن تاسيسات مقرر شده بايد حداكثر ظرف مدد(240) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي هر دولت عضو نصب گردد. بازرسين بايد اجازه يابند تا از هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي براي نصب چنين مهرو مومها يا تجهيزات بازدي نمايند. 51- در خلال هر سال تقويمي دبيرخانه فني بايد اجازه يابد چهاربازرسي از هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي انجام دهد. 52- مدير كل بايد به دولت بازرسي شونده تصميم خود را براي بازرسي يا بازديد از تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي (48) ساعت قبل از ورود برنامه ريزي شده تيم بازرسي به آن تاسيسات براي بازرسيها, يا بازديدهاي منظم اطلاعد دهد. در صورتي كه بازرسيها يا بازديدها براي حل مشكلات فوري باشند اين مدت مي تواند كاهش يابد, مدير كل بايد هدف از آن بازرسي با بازدي را مشخص كند. 53- بازرسين بايد طبق توافقتنامه به تمام قسمتهاي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بدون مانع دسترسي داشته باشدند. اقلام مندرج در صورت موجودي اعلام شده كه مورد بازرسي قرار مي گيردند, بايد به وسليه بازرسين انتخاب شوند. 54- دستورالعملها براي تعيين تناوب بازرسيها منظم در محل بايد توسط كنفرانس طبق قسمت (خ) بند(21) ماده(8) بررسي و تصويب شوند. تاسيسات توليد خاصي كه بازرسي مي شوند بايد توسط دبيرخانه فني به گونه أي انتخاب گردند كه جلوي پيش بيني دقيق زماني كه آن تاسيسات بازرسي خواهند شد را بگيرد. تاييد انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي. 55- هدف تاييد منظم از انهدام تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بايد تاييد اين باشد كه آن تاسيسات طبق تعهدات مقرر در اين كنوانسيون منهدم و هر يك از اقلاممندرج در ليست اعلام شده بر اساس طرح تفصيلي مورد توافق براي انهدام, نابود شده است. 56- هنگامي كه تمام اقلام صورت مووجودي افلام شده از بين رفته باشند دبيرخانه فني بايد اعلاميه دولت عضو را بر آن مبنا تاييد نمايد, سپس از اين تاييديه دبيرخانه فني بايد تاييد منظم تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي را خاتمه و بلادرنگ تمام دستگاهها و وسايل مراقبتي نصب شده توسط بازرسين را جمع آوري نمايد. 57- پس از اين تاييد, آن دولت عضو بايد اعلاميه أي صادر نمايد كه آن تاسيسات نابود شده است. تاييد تبديل موقت تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي به تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي. 58- حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از دريافت اطلاعيه اوليه در مورد قصد تبديل موقتي تاسيسات, بازرسان بايد حق بازديد از آن تاسيسات را داشته باشند تا با تبديل موقتي پيشنهاد شده آشنا گرديده و اقدامات ممكن بازرسي را كه حين تبديل, مورد نياز خواهد بود مطالعه نمايند. 59- حداكثر ظرف مدت (60) روز پس از چنين بازديدي, دبيرخانه فني و دولت عضو بازرسي شونده بايد يك موافقتنامه موقت شامل اقدامات اضافي بازرسي براي دوره تبديل موقت منعقد نمايند. اين موافقتنامه موقت بايد آئين كار بازرسي, از جمله استفاده از مهر و مومها, را مشخص نمايد, تجهيزات مراقبت و نظارت و بازرسي را كه اطمينان ايجاد خواهند نمود كه توليد سلاحهاي شيميايي در طول مراحل تبديل انجام نخواهد گرفت, اين موافقتنامه بايد از شروع فعاليت تبديل موقت تا زماني كه آن تاسيسات به عنوان تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي آغاز به كار نمايد به قوت خود باقي بماند. 60- هنگامي كه آن تاسيسات به عنوان تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي شروع به كار كند آن تاسيسات بايد تابع مقررات قسمت (الف) بخش(4) پيوست كه در مورد تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي قابل اعمال است قرار گيرد. تمهيدات براي دوره قبل از عمليات بايد تابع توافقنامه موقت باشد. 62- در خلال عمليات انهدام, بازرسان بايد به تمام بخشهاي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه موقتا" تبديل شده اند از جمله آن بخشهايي كه به طور مستقيم يا انهدام سلاحهاي شيميايي مرتبط نمي باشند دسترسي داشته باشند. 63- قبل از آغاز كار در تاسيساتي كه به طور موقت به هدف انهدام سلاحهاي شيميايي تبديل خواهند شد و پس از اينكه آن تاسيسات به عنوان تاسيسات انهدام سلاحهاي شيميايي فعاليتش خاتمه يابد, آن تاسيسات بايد تابع مقررات اين بخش كه براي تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي قابل اعمال است, باشد. ت- تبديل تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي براي مقاصد منع نشده بر اساس اين كنوانسيون. آئين كار درخواست تبديل . 64- در خواست استفاده از تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي براي مقاصد منع نشده طبق اين كنوانسيون مي تواند براي هر تاسيساتي كه دولت عضو در حال حاضر براي چنين مقاصدي قبل از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت از آن استفاده يا قصد استفاده از آن را براي چنين اهدافي داشته صورت پذيرد. 65- هنگامي كه اين كنوانسيون براي دولت عضو لازم الاجرا مي گردد, درخواست بايد حداكثر ظرف (30) روز پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت عضو به مدير كل تسليم شود. درخواست غير از داده هايي كه بر طبق جزء سوم قسمت (ح) بند(1) ارايه شده بايد شامل اطلاعات ذيل باشد: (الف) توجيه تفصيل براي آن درخواست, (ب) طرح كلي تبديل تاسيسات مشخص كند كه: اول – ماهيت فعاليتي كه در آن تاسيسات انجام خواهد شد, و دوم – چنانچه فعاليت طراحي شده متضمن توليد, فرآوري يا مصرف مواد شيميايي باشند, نام هر يك از مواد شيميايي, نمودار مراحل جريان در آن تاسيسات و مقاديري كه در نظر است سالانه توليد, فرآوري يا مصرف گردد, سوم – هر كدام از ساختمانها يا بناهايي كه براي استفاده برنامه ريزي شده اند و در صورت وجود تغييراتي كه پيشنهاد گرديده است, چهارم – هر كدام از ساختمانها يا بناهايي كه تخريب شده يا پيشنهاد شده كه تخريب گردند و طرحهاي انهدام, پنجم- تجهيزاتي كه قرار است در آن تاسيسات استفاده شود, ششم – تجهيزاتي كه منتقل و منهدم شده اند و تجهيزاتي كه جابجايي و انهدام آنها پيشنهاد گرديده و طرحهاي انهدام آنها, هفتم – برنامه پيشنهاددي براي تبديل, در صورت امكان, و هشتم – ماهيت فعاليت هر يك از تاسيسات فعال ديگر در آن محل. (پ) توضيح تفصيلي چگونگي اقدامات مقرر در زير بند(ب) و ساير اقدامات پيشنهاد شده به وسيله دولت عضو كه عدم آمادگي توان توليد سلاحهاي شيميايي در آن تاسيسات را تضمين خواهد نمود. 66- براي يك تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي كه جهت مقاصد منع نشده در اين كنوانسيون استفاده نمي شود هنگامي كه اين كنوانسيون براي آن دولت عضو لازم الاجرا گرديد, در خواست بايد حداكثر ظرف مدت (30) روز پس از تصميم به تبديل به مدير كل ارايه شود, اما در هر صورت اين امر نبايد ديرتر از (4) سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو انجام پذيرد. اين خواست بايد شامل اطلاعات ذيل باشد, (الف) توجيه تفصيلي براي اين درخواست كه شامل نيازهاي اقتصادي آن دولت باشد, (ب) طرح كلي تبديل تاسيسات كه مشخص مي كند: اول – ماهيت فعاليت طراحي شده أي كه در آن تاسيسات انجام خواهد شد, دوم – چنانچه فعاليت طراحي شده متظمن توليد, فرآوري يا مصرف مواد شيميايي باشد: نام هر يك از مواد شيميايي, نمودار جريان در آن تاسيسات و مقاديري كه در نظر است سالانه توليد, فرآوري يا مصرف گردد, سوم – كدام ساختمانها يا بناها كه براي استفاده برنامه ريزي شده اند و در صورت وجود تغييراتي كه پيشنهاد گرديده اند, چهارم – گدام ساختمانها يا بناها كه تخريب شده يا پيشنهاد شده كه تخريب گردند و طرحهاي تخريب, پنجم – تجهزاتي كه براي استفاده در آن تاسيسات پيشنهاد شده است, ششم – تجهيزاتي كه در نظر است منتقل و منهدم شوند و طرحهماي تخريب آنها, هفتم – برنامه پيشنهادي براي تبديل,و هشتم – ماهيت فعاليت هر يك از تاسيسات فعاليت ديگر آن محل, (پ) توضيح تفصيلي چگونگي اقدامات مقرر در قسمت (ب) و ساير اقدامات پيشنهاد شده به وسيله آن دولت عضو كه جلوگيري از توان ذخيره توليد سلاحهاي شيميايي در آن تاسيسات را تضمين خواهد نمود. 67- آن دولت مي تواند در درخواست خود, هر اقدام ديگري را كه براي ايجاد اطمينان نماسب مي داند, پيشنهاد نمايد. اقدامات منوط به تصميم گيري. 68- بنابر تصميم كنفرانس, هر دولت عضو مي تواند براي مقاصد منع نشده طبق اين كنوانسيون به استفاده از تاسيساتي كه جهت چنين مقاصدي پيش از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو, استفاده مي گرديده است ادامهه دهد, اما فقط در صورتي كه آن دولت عضو در تقاضايش گواهي نمايدكه از هيچ ساختمان و تجهيزات ويژه أي استفااده نمي شود و آن تجهيزات و ساختمانهاي ويژه با استفاده از روشهاي مشخص شده در بند (13) غير فعال باقي مانده اند. 69- اگر تاسيساتي كه درخواست براي آن صورت گرفته پيش از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو بر اساس مقاصدي كه در كنوانسيون منع نشده فعاليت نمي نموده و يا تاييديه مورد نياز در بند (68) صادر نشود, آن دولت عضو بايد بلافاصله تمام فعاليتها را طبق بند(4) ماده(5) متوقف نمايد. آن دولت عضو بايد طبق بند (13) حداكثر ظرف مدت (90) روز پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي وي آن تاسيسات را تعطيل نمايد. شرايط تبديل . 70- به عنوان يك شرط براي تبديل تاسيسات توليد سلاحهاتي شيميايي جهت اهداف منع نشده بر اساس اين كنوانسيون تمام تجهيزات ويژه در آن تاسيسات بايد نابود شده و تمام ويژگيهاي خاص ساختمانها و سازه هايي كه آنها از ساختمانها و سازه هايي كه به طور طبيعي براي اهداف منع نشده بر اساس اين كنوانسيون به كار برده مي شوند و با مواد شيميايي جدول يك سروكار ندارند متمايز مي گرداند, بايد از بين بروند. 71- تاسيسات تبديل شده نبايد براي مورد زير مورد استفاده قرار گيرند: (الف) هر فعاليتي كه متضمن توليد, فرآوري و مصرف يك ماده شيميايي جدول يك يا يك ماده شيميايي جدول (2) باشد, يا . (ب) توليد هر ماده شيميايي بسيار سمي از جمله ماده بسيار سمي ارگانوفسفر يا ساير فعاليتهايي كه نيازمند تجهيزات ويژه براي كار با مواد شيميايي بسيار سمي يا بسيار خورنده مي باشند مگر اينكه شوراي اجرائي تصميم بگيرد كه چنين توليد يا فعالتي هيچ خطري براي اهداف و مقاصد اين كنوانسيون با توجه به معيارهاي سميت و خورندگي و در صورت امكان ساير عوامل فني كه بوسيله كنفرانس طبق قسمت (خ) بند(21) ماده هشت, بررسي و تاييد خواهد شد, نداشته باشد. 72- تبديل تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بايد حداكثر ظرف مدت (6) سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تكميل يابد. تصميمات شوراي اجرائي و كنفرانس. 73- حداكثر ظرف مدت (90) روز پس از دريافت درخواست به وسيله مدير كل, بازرسي مقدماتي از تاسيسات بايد به وسيله دبيرخانه فني انجام گيرد. هدف از اين بازرسي بايد تعييين دقت اطلاعات ارايه شده در درخواست, كسب اطلاعات در مورد مشخصات فني تاسيسات پيشنهادي به منظور تبديل و ارزيابي شرايطي باشد كه تحت آن شرايط بتوان به تاسيسات جهت مقاصدي كه طبق اين كنوانسيون منع نشده اجازه استفاده داد. مدير كل بايد بدون درنگ يك گزارش به شوراي اجرائي, كنفرانس و تمام دولتهاي عضو ارايه نمايدكه در برگيرنده توصيه هايش درمورد اقدامات ضروري براي تبديل آن تاسيسات در جهت مقاصد منع نشده طبق اين كنوانسيون بوده و ايجاد اطمينان نمايد كه آن تاسيسات تبديل شده, فقط براي مقاصد منع نده طبق اين كنوانسيون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 74- اگر آن تاسيسات پيش از لازم اجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت عضو در جهت مقاصد منع نشده طبق اين كنوانسيون مورد استفاده قرار گرفته و در حال ادامه كار باشد ولي اقدامات مورد نياز جهت صدور گواهي طبق بند (68) انجام نگرديده باشد, مدير كل بايد فورا" به شوراي اجرائي اطلاع دهد, كه اجراي اقداماتي از جمله بستن آن تاسيسات و انتقال تجهيزات ويژه و تغيير در ساختمانها و سازه ها را متناسب تشخيص دهد. شوراي اجرائي بايد ضرب الاجلي را براي اجراي اين اقدامات, قيد نموده و بررسي درخواست را تا تكميل رضايت بخش اين اقدامت بايد به حالت تعليق در آورد. آن تاسيسات بدون درنگ پس از خاتمه ضرب الاجل براي تعيين اينكه اين اقدامات اجرا شده, بايد مورد بازرسي قرار گيرد. در غير اين صورت آن دولت عضو بايد ملزم باشد كهم به طور كامل تمام فعاليتهاي تاسيسات را متوقف نمايد. 75- در اسرع وقت ممكن پس از دريافت گزارش مدير كل, بر اساس توصيه شوراي اجرائي, با درنظر گرفتن آن گزارش و هرگونه نظراتي كه توسط دولتهاي عضو ابراز نشده بايد تصميم بگيرد كه آيا درخواست را تصويب كند و بايد شرايطي كه تصويب درخواست را به آن موكول مي كند مشخص گرداند. اگر دولت عضوي به تصويب آن در خواست و شرايط مربوطه اعتراض كند, بايد ميان دولتهاي عضو ذي نفع حداكثر تا مدت (90) روز مشورتهايي براي دستيابي به راه حل مورد قبول طرفين صورت گيرد. هر تصميمي در مورد آن درخواست و شرايط مربوطه همراه با تغييرات پيشنهادي آن بايد به عنوان يك موضوع اساسي در اسرع وقت ممكن پس از پايان زمان مشورت اتخاذ گردد. 76- اگر آن درخواست تصويب شود, يك موافقتنامه تاسيسات بايد حداكثر ظرف مدت (90) روز پس از اتخاذ چنين تصميمي تكميل گردد. اين موافقتنامه تاسيسات بايد شامل شرايطي از جمله اقدامات تاييد كه طبق آن تبديل و استفاده از اين تاسيسات اجازه داده مي شود. تبديل نبايد پيش از اتعقاد موافقتنامه تاسيسات آغاز گردد. طرحهاي تفصيلي تبديل. 77- حداقل (180) روز پيش از زماني كه قرار است تبديل تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي شروع شود دولت عضو بايد طرحهاي تفصيلي تبديل آن تاسيسات را به دبيرخانه فني ارايه نمايد. اين طرحها شامل اقدامت پيشنهادي براي تاييد اين تبديل از جمله با توجه به موارد زير خواهد بود: (الف) زمان حضور بازرسان در تاسيساتي كه تبديل خواهد شد, و . (ب) رويه هاي تاييد از اقداماتي كه در مورد هر قلم صورت موجودي اعلام شده اعمال خواهد شد.78- اين طرح تفصيلي براي تبديل هر تاسيسات توليد سلاحهاي شيميايي بايد شامل موارد زير باشد: (الف) جدول زمان بندي تفصيلي مراحل تبديل, (ب) نحوه استقرار تاسيسات قبل و بعد از تبديل, (پ) نمودار جريان مراحل در آن تاسيسات قبل و در صورت مقتضي بعد از تبديل, (ت) صورت موجودي تفصيلي تجهيزات, ساختمانها و سازه ها و ساير اقلامي كه قرار است منهدم شوند و سازه ها و ساختمانهايي كه قرار است تغييراتي در آنها ايجاد شود, (ث) اقداماتي كه در مورد هر يك از اقلام صورت موجودي قرار است اعمال شود چنانچه وجود داشته باشد, (ج) اقداماتي پيشنهادي براي تاييد, (چ) اقدامات امنيتي / ايمني كه در خلال تبديل آن تاسيسات رعايت خواهند شد, و (ح) شرايط كاري و سكونتي كه براي بازرسان فراهم خواهد شد. 79- بر اساس طرح تفصيلي براي تبديل و اقدامات پيشنهادي كه براي تاييد به وسيله دولت عضو ارايه مي گردد و برمبناي تجزيه حاصل از بازرسيهماي قبلي دبيرخانه فني بايد با مشاوره نزديك به دولت عضو طراحي را براي تاييد تبديل آن تاسيسات تهيه نمايد. هر اختلافي بين دبيرخانه فني و دولت عضو در مورد اقدامات مقتضي بايد از طريق مشاوره, حل گردد. هر موضوع حل نشده از نظر تسهيل اجراي كامل اين كنوانسيون براي اقدام مقتضي بايد به شوراي اجرائي احاله گردد. 80- براي اطمينان از اجراي مقررات ماده (5) و اين بخش طرحهاي تركيبي تبديل و تاييد بايد بين شوراي اجرائي و آن دولت عضو, مورد توافق قرار گيرد. اين توافق بايد حداقل ظرف مدت(60) روز قبل از زماني كه قرار است تبديل گيرد حاصل گردد. 81- هر عضو شوراي اجرائي م تواند با دبيرخانه فني در مورد هر مساله, مربوطه به كفايت طرح تركيبي تبديل و بارزسي و تاييد مشورت نمايد. اگر اعتراضي از سوي هيچ عضو شوراي اجرائي وجود نداشته باشد آن طرح بايد به مورد اجرا در آيد. 82- اگر مشكلاتي وجود داشته باشد, شوراي اجرائي بايستي براي حل و فصل آنها با آن دولت عضو وارد مشاوره گردد. اگر مشكلاتي لاينحل باقي بمانند, بايستي به كنفرانس ارجاع شوند, حل هر اختلافي در مورد روشهاي تبديل نبايستي اجراي ديگر بخشهاي طرح تبديل را كه مورد پذيرش است به تاخير بايندازد. 83- اگر توافق با شوراي اجرائي در مورد ابعاد تاييد حاصل نشود يا اگر طرح تصويب شده تاييد را نتوان به اجرا گذارد, تاييد تبديل بايد از طريق نظارت مستمر با تجهيزات در محل و حضور فيزيكي بازرسان ادامه يابد. 84- تبديل و تاييد بايد طبق طرح توافق شده ادامه يايد. اين تاييد نبايد بردون دليل در مراحل تبديل دخالت نموده و بايد از طريق حضور بازرسان انجام تا اين تبديل تاييد گردد. 85- براي مدت (10) سال پس از آنكه دبير كل گواهي نمود كه تبديل كامل است آن دولت عضو بايد در هر زمان دسترسي بدون مانع به آن تاسيسات درا براي بازرسان فارهم نمايد. بازرسان بايد حق داشته باشند تا بر تمام نواحي, فعاليتها و تمام اقلام تجهيزات در آن تاسيسات نظارت نمايند. اين بازرسان بايد حق داشته باشند تا تاييد نمايند كه فعاليتها در اين تاسيسات مطابق شرايطي هستند كه توسط شوراي اجرائي و كنفرانس بر طبق اين بخش مقرر گردديده است. اين بازرسان بايد همچنين حق داشته باشند كه مطابق قسمت (ث) بخش (2) از اين ضميمه از هر بخش از تاسيسات نمونه برداشته و تجزيه نمايند تا عدم وجود مواد شيميايي جدول يك محصولات جانبي ثابت آنها و محصولات تفكيكي و مواد شيميايي جدول (2) را تاييد نمايند كه فعاليتهاي شيميايي در آن تاسيسات مطابق ساير شرايطي است كه به وسيله شوراي اجرائي و كنفرانس طبق اين بخش مقرر گرديده است. آن بازرسان بايد همچنين بر طبق بخش (10) بخش و ضميمه داراي اين حق باشند كه به محل كارخانه كه آن تاسيسات در آن واقع است دسترسي هدايت شده داشته باشند. در خلال دوره (10) ساله آن دولت عضو بايدد سالانه در مورد فعاليتها درآن تاسيسات تبديل شده گزارش دهد به محض پايان دوره (10) ساله, شوراي اجرائي با توجه به توصيه هاي دبيرخانه فني بايد در مورد ماهيت اقدامات مستمر تاييد تصميم بگيرد. 86- هزينه تاييد تاسيسات تبديل شده بايد بر اساس بند(19) ماده(5) تخصيص يابد. بخش 6- فعاليتهايي كه مطابق ماده (6) در اين كنوانسيون منع نشده است. رژيم مواد شيميايي جدول (1) و تاسيسات چنين موادي. الف- مقررات عمومي. 1- دولت عضو مجاز نيست مواد جدول (1) را خارج از محدوده سرزميني خود توليد, اكتساب , نگهداري و مصرف نمايد مجاز نيست اين مواد را به خارج از محدوده سرزميني خود منتقل نمايد مگر به دولت عضو ديگر. 2- دولت عضو نبايستي مواد جدول (1) را توليد, اكتساب, نگهداري و منتقل يا مصرف نمايد مگر: (الف) مواد شيميايي براي مقاصد تحقيقاتي, پزشكي, دارويي و يا موارد حقاظتي مورد استفاده قرار گيرد و. (ب) نوع و مقادير اين مواد شيميايي كاملا" محدود به موارد قابل توجيه براي چنين مقاصدي باشد, (پ) مجموع اين مواد شيميايي در هر مقطع زماني براي چنين مقاصدي مساوي يا كمتر از يك تن باشد, و . (ت) جمع مقاديري كه براي اينگونه اهداف توسعه دولت عضو در هر سال از طريق توليد يا استخراج از ذخاير سلاحهاي شيميايي و انتقال آن به دست مي آيد مساوي يا كمتر از يك تن باشد. ب- انتقالات. 3- دولت عضو مطابق بند دوم فوق مي تواند مواد شيميايي جدول (1) را براي مقاد تحقيقاتي, پزشكي, دارويي يا حفاظتي به خارج از محدوده سرزميني خود ولي تنها به دولت عضو ديگري منتقل نمايد.
4- مواد شيميايي منتقل شده نبايد به دولت ثالث انتقال پيدا نمايد. 5- حداقل (30) روز قبل از هر انتقالي به دولت عضو ديگر, هر دو دولت عضو بايد دبيرخانه فني زا از اين انتقال مطلع نمايند. 6- هر دولت عضوي بايد در ارتباط با نقل و انتقالات سال گذشته خود اعلاميه سالانه دقيقي صادر نمايند. اين اعلاميه ها حداكثر طي مدت(90) روز بعد از پايان همان سال ارايه مي گردند و براي هر كدام از مواد شيميايي جدول (1) كه منتقل شده است بايد حاوي اطلاعات زير باشد: (الف) نام شيميايي, فرمول ساختماني, شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي (CAS) , در صورتي كه اختصاص داده باشد. (ب) مقادير اكتسابي از ساير دولتها و يا منتقل شده به ساير دولتهاي عضو براي هر كدام از نقل و انتقالات بايد مقدار دريافتي و هدف آن گزارش شود. پ- توليد. اصول كلي توليد. 7- از هر دولت عضوي در حين توليد بر اساس بند (8) تا (12) بايد بالاترين اولويت را براي حفظ سلامت مردم و حفاظت محيط زيست منظور نمايد, هر دولت عضوي اين توليدات را بايد بر طبق استانداردهاي ملي ايمني و زيست محيطي انجام دهد. تاسيسات منفرد كوچك. 8- هر دولت عضو بايد توليد مواد جدول (1) را براي مقاصد تحقيقاتي, پزشكي, دارويي و يا موارد حفاظتي در تاسيسات منفرد كوچك كه توسط دولت عضو تاييد شده است انجام دهد مگر مواردي كه در بندهاي (10),(11)و(12) ذيل آمده است. 9- توليد در تاسيسات منفرد كوچك بايد در ظروف واكنشي كه در خط توليد ممتد قرار نگرفته اند, انجام گيرد. حجم چنين ظرف واكنشي نبايد از (100) ليتر تجاوز كند و جمع حجم تمام ظروف واكنش بيش از (5) ليتر نبايداز (500) ليتر تجاوز كند. ساير تاسيسات. 10- توليد مواد جدول (1) براي مقاصد حفاظت به صورتي كه مجموع همه آنها بيش از (10) كيلوگرم در سال نگردد مي تواند خارج از تاسيسات منفرد كوچك انجام پذيرد. اين تاسيسات بايد مورد تاييد دولت عضو قرار گيرد. 11- توليد مواد جدول (1) بيش از (100) گرم در سال مي تواند براي مقاصد تحقيقاتي يا پزشكي, دارويي خارج از تاسيسات منفرد كوچگ انجام پذيرد ولي مجموع كل مقادير اين مواد نبايد از 10 كيلو گرم در سال براي هر تاسيسات تجاوز نمايد. اين تاسيسات بايد توسط دولت عضو تاييد گردد. 12- تركيب مواد جدول (1) براي مقاصد تحقيقاتي, پزشكي و دارويي و نه حفاظتي, مي تواند در آزمايشگاهها انجام پذيرد به شرطي كه مجموع كل آن كمتر از (100) گرم در سال براي هر تاسيسات باشد اين تاسيسات متهد به ارايه اعلاميه نبوده و تحت پوشش سيستم تاييد معين شده در قسمتهاي (ت) و (ث) ذيل قرار نمي گيرند. ت- اعلاميه ها . تاسيسات منفرد كوچك. 13- هر دولت عضوي كه در نظر داشته باشد تاسيسات منفرد كوچك را راه اندازي كند بايد دبيرخانه فني را از محل دقيق آن آگاه نمايد همچنين شرح فني دقيق تاسيسات از جمله ليست تجهيزات و نمودارهاي تفصيلي نيز بايد ارايه گردد. براي تاسيسات موجود, اعلاميه بايد حداكثر (30) روز بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت ارايه گردد. صدر اعلاميه هاي اوليه براي تاسيسات جديد بايد حداقل (280) روز قبل از شروع فعاليت صادر گردد. 14- هر دولت عضو بايد تغييرات برنامه ريزي شده در ارتباط با اعلاميه اوليه را توسط اطلاعيه قبلي به دبيرخانه فني ارسال نمايد. اين اطلاعيه مي بايست حداقل (180) روز قبل از انجام تغييرات ارايه گردد. 15- دولت عضو توليد كننده مواد جدول(1) در تاسيسات منفرد كوچك بايد اعلاميه تفصيلي سالانه در ارتباط با فعاليتيهاي انجام شده در سال گذشته را تنظيم نمايد. اين اعلاميه بايد حداكثر مدت(90) روز بعد از پايان همان سال ارايه و شامل موارد زير باشد: (الف) شناساسي تاسيسات, (ب) براي هر ماده شيميائي جدول (1), توليد, اكتساب, مصرف و ذخيره شده در تاسيسات, اطلاعات زير ارايه مي گردد: اول – نام شيميايي, فرمول ساختاري, شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي در صورتي كه مشخص شده باشد, دوم- روش به كار رفته و مقدار توليد شده, سوم- نام و مقدار پيش سازهاي مندرج در جداول (1)و(2)(3) كه براي توليد مواد شيميايي جدول (1) استفاده شده اند. چهارم- مقدار مصرف شده در تاسيسات, هدف و يا اهداف مصرف, پنجم – مقدار منتقل شده به ساير تاسيسات در دولت عضو كه براي هر انتقال, مقدار, گيرنده و هدف بايد منعكس شود, ششم – حداكثر مقدار ذخيره شده در هر مقطع زماين در طول سال, و. هفتم – مقدار ذخيره شده موجود در پايان سال . (پ) اطلاعات در مورد هر گونه تغييرات در تاسيسات در طول سال در مقايسه با شرح فني تفصيلي ارايه شده قبلي تاسيسات شامل ليست تجهيزات و نمودارهاي تفصيلي. 16- هر دولت عضوي كه مواد جدول (1) را در تاسيسات منفرد كوچك توليد مي كند بايد اعلاميه سالانه تفصيلي در ارتباط با فعاليتهاي جاري و توليد محتمل سال آتي را تنظيم نمايد. اين اعلاميه ها بايد حداقل (90) روز قبل از شروع سال ارايه گرديده و شامل موارد زير باشد: (الف) شناسائي تاسيسات, (ب) براي هر ماده شيميايي جدول (1) كه قرار است توليد, مصرف و يا در تاسيسات انبار شوند اطلاعاتت زير ارايه گردد: اول – نام شيميايي, فرمول ساختاري و شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي اگر مشخص شده باشد, دوم – مقدار توليد پيش بيني شده و هدف از توليد. (پ) اطلاعات در ارتباط با هر گونه تغييرات محتمل در تاسيسات در طول سال با مقايسه با شرح فني تفصيلي قبلي ارايه شده تاسيسات شامل ليست تجهيزات و نمودارهاي تفصيلي. ساير تاسيسات اشاره در بندهاي (10) و (11), 17- دولتهاي عضو براي هر تاسيسات خود بايد نام, موقعيت و شرح فني تفصيلي تاسيسات يا بخش يا بخشهاي مربوط كه مورد درخواستت دبيرخانه فني مي باشدرا ارايه نمايند. تاسيساتي كه مواد جدول (1) را براي موارد حفاضي توليد مي كنند بايد مشخصا" «شناسايي» شوند. براي تاسيسات موجود اعلاميه اوليه حدكثر (30) روز بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي دولت عضو ارايه مي گردد, اعلاميه اوليه براي تاسيسات جديد بايد حداقل (180) روز قبل از شروع فعاليت تاسيسات ارايه گردد. 18- هر دولت عضو بايد تغييرات برنامه ريزي شده در ارتباط با اعلاميه اوليه را طي اعلاميه قبلي به دبيرخانه فني ارسال نمايد. اطلاعيه بايد حداقل (180) روز قبل از انجام هر تغييري ارايه گردد. 19- هر دولت عضو بايد براي هر كدام از تاسيسات اعلاميه سالانه أي دقيق در مورد فعاليتهاي مربوط به سال قبل را ارايه نمايد اعلاميه بايد حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از پايان همان سال ارايه شامل موارد زير باشد: (الف) شناسايي تاسيسات, (ب) براي هر ماده شيميايي جدول (1) اطلاعات زير ارايه مي گردد: اول- نام شيميايي, فرمول ساختاري و شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي اگر تعيين شده باشد, دوم – مقدار توليد شده و در مورد توليد براي اهداف حفاظتي روش مورد استفاده قرار گرفته, سوم- نام و مقدار بپيش سازهاي ليست شده در جدول 1,2 يا 3 كه براي توليد مواد شيميايي جدول (1) مصرف شده اند. چهارم مقدار مصرف شده در تاسيسات وهدف از مصرف فوق, پنجم مقدار منتقل شده به ساير تاسيسات در داخل دولت عضوكه براي هر انتقال, مقدار, گيرنده و هدف بايد منعكس شود. ششم – حداكثر مقدار ذخيره شده در هر مقطع زماني در طول سال, هفتم – مقدار ذخيره شده موجود در پايان سال. (پ) اطلاعات در مورد هر گونه تغيير در تاسيسات و يا بخشهاي مرتبط در طول سال در مقايسه با شرح دقيق فني تاسيسات كه قبلا" ارايه شده است. 20- هر دولت عضو براي هر تاسيسات بايد اعلاميه سالانه دقيقي درمورد برنامه فعاليتها و پيش بيني توليد در تاسيسات را براي سال آتي تنظيم نمايد. اعلاميه بايد حداقل (90) روز قبل از روع سال ارايه و شامل موراد زير باشد: (الف) شناسايي تاسيسات, (ب) براي هر ماده شيميايي جدول (1) شامل اطلاعات زير ارايه گردد: اول – نام شيميايي, فرمول ساختاري, شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي در صورتي كه مشخص شده باشد, دوم- مقدار توليد پيش بيني شده, مدت زماني كه پيش بيني مي شود توليد انجام گيرد و اهداف توليد, (پ) اطلاعات در مورد تغييرات پيش بيني شده در تاسيسات يا در بخشهاي مرتبط در طول سال در مقايسه با شرح دقيق فني تاسيسات كه قبلا" ارايه شده است. ث- تاييد. تاسيسات منفرد كوچك. 21- هدف از فعاليتهاي تايييد در تاسيساتمنفد كوچك تاييد سحت مقدار توليد اعلام شده مواد جدول (1) خصوصا" اينكه مقادير مجموع از يك تن تجاوز نكند مي باشد. 22- تاسيسات بايد تحت تاييد منظم به روش بازرسي در محل و نظاارت با دستگاههاي نصب شده در محل باشد. 23- تعداد, شدت, طول, مدت, زمان بندي و روش بازرسي براي هر تاسيسات خاص بايد بر مبناي مخاطره أي كه براي اهداف اين كنوانسيون به لحاظ مواد شيميايي مربوطه, خصوصيات تاسيسات و طبيعت فعاليتهاي انجام شده در آنجا وجود دارد تعيين گردد دستورالعمل مناسب بايد توسط كنفرانس مطابق قسمت (خ) بند (21) ماده(8) كنوانسيون بررسي و تاييد شود. 24- هدف از بازرسي اوليه تاييد اطلاعات ارايه شده مرتبط با تاسيسات است و شامل تاييد حدود (ظرفيت) ظروف واكنش اشاره شده در بند (9) اين بخش مي باشد. 25- حداكثر ظرف مدت (180) روز بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي دولت عضو بايدتوافقتنامه تاسيسات بر اساس توافقنامه نمونه بين سازمان و دولت عضو تنظيم و در آن روشهاي تفصيلي بازرسي از هر تاسيسات ذكر گردد. 26- هر دولت عضوي كه در نظر داشته باشد تاسيساتي منفرد كوچك را بعد از تاريخ لازم الاجا شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت تاسيس نمايد. بايد توافقنامه تاسيسات را بر اساس توافقنامه نمونه كه شامل روشهاي تفصيلي بازرسي از تاسيسات مي باشد را قبل از شروع فعاليت يا استفاده از تاسيسات با سازمان منعقد نمايد. 27- توافقنامه نمونه بايد مطابق قسمت (خ) بند(21) ماده(8) اين كنوانسيون مورد بررسي و تاييد كنفرانس قرار گيرد. ساير تاسيسات اشاره شده در بندهاي (10) و (11) 28- هدف از فعاليتهاي تاييد در تاسيساتي كه در بندهاي (10) و (11) به آن اشاره شده است بايد شامل تاييد موارد زير باشد: (الف) تاسيساتي براي توليد ساير مواد شيميايي جدول (1) به غير از مواد اعلام شده به كارگرفته نشده است, (ب) مقادير توليد شده, فرآوري شده و يا مصرف شده مواد شيميايي جدول (1) به درستي اظهار شده و با نيازهاي هدف اعلام شده مطابقت داشته باشند, (پ) مواد شيميايي جدول (1) براي مقاصد ديگر مصرف يا تغيير نيابند. 29- اين تاسيسات بايد تحت تاييد منظم به روش بازرسي در محل و نظارت به وسيله دستگاههاي نصب شده درمحل قرار گيرند. 30-تعداد, شدت,طول مدت,زمان بندي وروش بازرسي براي هر تاسيسات خاص بايد بر مبناي مخاطره أي كه براي اهداف اين كنوانسيون به لحاظ مقاديرمواد شيميايي توليدشده, خصوصيات تاسيسات وطبيعت فعاليتهاي انجام شده درآنجا وجود دارد تعيين گردد. دستورالعمل مناسبي بايد توسط كنفراس مطابق قسمت(خ) بند(1)ماده (8) كنوانسيون بررسي و تاييد شود. 31- حداكثر ظرف مدت (180) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي دولت عضو بايد توافقنامه تاسيسات بر اساس توافقنامه نمونه بين سازمان و دولت عضو تنظيم گرديده و در آن روشهاي تفصيلي بازرسي براي هر تاسيسات ذگر گردد. 32- هر دولت عضوي كه نظر داشته باشد چنين تاسيساتي را بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت تاسيس نمايد بايد توافقنامه تاسيسات را قبل از شروع فعاليت يا استفاده از اين تاسيسات با سازمان منعقد نمايد. بخش 7- فعاليتهايي كه مطابق ماده(7) اين كنوانسيون منع نشده است, رژيم مواد شيميايي جدول (2) و تاسيسات مربوط به اين مواد. الف- اظهارنامه ها. اظهارنامه مجموع داده هاي ملي. 1- اظهارنامه هاي اوليه و سالانه ارايه شده توسط دولتهاي عضو بر اساس بندهاي (7) و(8) ماده(6) بايد شامل مجموع داده هاي ملي براي طول سال تقويمي گذشته در مورد مقادير توليد شده, فرآوري شده, مصرف شده, وارد شده و صادر شده به تفكيك هر كدام از مواد شيميايي جدول (2) و همچنين مشخصات كمي واردات و صادرات براي هر كشور مربوط باشد. 2- هر دولت عضو بايد موارد زير را ارايه نمايد: (الف) اظهمار نامه اي اوليه طبق بند(1) فوق حداكثر ظرف مدت(30) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي دولت عضو و با آغاز سال تقويمي بعد, (ب) اظهار نامه سالانه حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از پايان سال قبل, اظهارنامه كارخانجات توليد كننده, فرآوري كننده و مصرف كننده مواد شيميايي جدول (2) 3- تمام مجتمع هايي كه شامل يك يا چند كارخانه أي باشند كه در طول هر يك از سه سال تقويمي قبل بيش از مقادير زير توليد, فرآوري و يا مصرف كرده و يا اينكه پيش بيني مي شود در طول سال آينده توليد فرآوري يا مصرف نمايند نياز به صدور اظهارنامه هاي اوليه و ساليانه دارند: (الف) يك كيلو گرم از مواد شيميايي مشخص شده با علامت(*) در جدول (2) بخش (الف), (ب) صد كيلو گرم از ساير مواد ليست شده در جدول (2) بخش (الف), يا (پ) يك تن از مواد شيميايي ليست شده در جدول (2) بخش (ب) 4- هر دولت عضوي بايد موارد زير را ارايه نمايد: (الف) اظهار نامه اوليه بر طببق بند(30) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت و يا شروع سال تقويمي بعد. (ب) اظهارنامه هاي سالانه در مورد فعاليت هاي قبلي حداكثر ظرف مدت(90) روز بعد از پايان سال تقويمي قبل, (پ) اظهارنامه هاي سالانه در مورد فعاليتهاي قابل پيش بيني حداكثر ظرف مدت (60) روز قبل از شروع سال تقويمي بعد. هر گونه فعاليت برنامه ريزي شده اضافي بعد از تحويل اظهارنامه سالانه حداكثر ظرف مدت(5) روز قبل از شروع آن فعاليت اعلام خواهد شد. 5- صدوراظهارنامه ها بر اساس بند(3) فوق عموما" براي مخلوطهايي كه شامل غلظتهاي كم از مواد شيميايي جدول (2) هستند شروري نمي باشد. بر اساس دستورالعملها تنها در مواردي كه سهولت بازيابي از مخلوط مواد شيميايي جدول (2) و كل وزن آن براي هدف و مقصود اين كنوانسيون مخاطره آميز باشد صدور اظهار نامه ها, مورد نياز مي باشد, اين دستورالعملها بايد مطابق قسمت (خ) بند(21) ماده(8) كنوانسيون توسط كنفرانس مورد بررسي و تاييد قرار گيرند.
6-اظهار نامه هاي هر مجتمع بر اساس بند(3) فوق بايد شامل موارد زير باشد: (الف) نام كارخانجات, اسم مالك, شركت يا موسسه أي تجاري كه آن را اداره مي كند, (ب) محل دقيق شامل آدرس آن, (پ) تعداد كارخانه هاي موجود در مجتمع كه بر اساس بخش (8) اين پيوست براي آنها اظهارنامه صادر شده است. 7- اظهار نامه مجتمع بر اساس بند(3) بايد براي هر كارخانه كه در داخل اين مجتمع قرار گرفته و مشخصات بر شمرده در بند(3) را دارا است شامل اطلاعات زير باشد: (الف) نام كارخانه و نام مالك, نام شركت يا موسسه تجاري كه آن را اداره مي كند, (ب) محل دقيق در داخل مجتمع شامل شماره مخصوص ساختمان يا بنا در صورتي كه وجود داشته باشد,(پ) فعاليتهاي اصلي آن، (ت) آيا كارخانه فعاليتهاي زير را انجام مي دهد: اول – مواد شيميايي اعلام شده در جدول (2) را توليد، فرآوري يا مصرف مي كند، دوم- اختصاص به فعاليتهاي فوق دارد يا چند منظوره است، و سوم – اختصاص به فعاليتهاي ديگر در مورد مواد شيميايي اعلام شده در جدول (2) شامل مشخصه هايي از ساير فعاليتها(از آن جمله ذخيره سازي ) را انجام مي دهد، و (ث) ظرفيت توليد كارخانه براي هر يك از مواد اعلام شده در جدول (2) 8- اظهار نامه كارخانجات بر طبق ماده (3) نيز بايد اطلاعات زيررادرمورد هركدام ازموادشيميايي جدول (3)كه بيش از حد آستانه توليد مي گردد ارايه نمايد: (الف) نام شيميايي، نام معمول ياتجارتي كه توسط تاسيسات به كار مي رود، فرمول ساختاري، شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي در صورتي كه تعيين شده باشد، (ب) در مورد اظهارنامه اوليه: جمع مقادير توليد شده، فرآوري شده، مصرف شده، وارد شده و صادر شده توسط كارخانجات در طول هر يك از سه سال تقويمي قبل، (پ) در مورد اظهارنامه ساليانه فعاليتهاي گذشته: جمع مقادير توليد شده، فرآوري شده، مصرف شده، وارد شده توسط كارخانجات در طول سال تقويمي قبل، (ت) در مورد اظهار نامه سالانه براي فعاليتهاي قابل پيش بيني: جمع مقادير پيش بيني شده توليد، فرآوري شده، مصرف شده در كارخانجات براي سال آتي، شامل مدت زمان پيش بيني جهت توليد، فرآوري يا مصرف، (ث) اهدافي كه توليد، فرآوري يا مصرف مواد شييمايي بدين منظور انجام گرديده است و ياخواهمد گرديد: اول – فرآوري ومصرف در محل با تعيين انواع محصول، دوم- فروش يا انتقال درمحدود سرزميني خود يا ساير محلهاي تحت قيموميت و نظارت دولت با عيين مشخصان ساير صنايع، تجار و يا ساير مقاصد، در صورت امكان انواع محصول نهايي، سوم – صادرات مستقيم با تعيين دولتهاي درگير، چهارم – ساير (موارد)، شامل تعيين ساير اهداف، اظهارنامه در مورد توليد گذشته مواد شيميايي جدول (2) با هدف سلاحهاي شيميايي 9- هر دولت عضو بايد حداكثر ظرف مدت (30) روز بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت تمام مجتمع هايي را كه شامل كارخانه هايي بوده كه مواد شيميايي جدول (2) را در هرزمان از تاريخ اول ژانويه 1946 برابر دهم ديماه سال1325 منظور سلاحهاي شيميايي توليد مي كرده اند با صدور اظهارنامه معرفي نمايند. 10- اظهار نامه هاي يك مجتمع بر طبق بند(9) فوق بايد شامل موارد زير باشد: (الف) نام مجتمع، نام مالك، شركت يا موسسه تجاري كه آن را اداره ميكند، (ب) موقعيت دقيق، شامل آدس آن، (پ) براي هر كارخانه كه در داخل آن مجتمع قرار داد و مشخصات اشاره شده در بند(9) را دارا باشد همان اطلاعات مورد نياز طبق قسمتهاي (الف) تا (ث) بند(7) ارايه گردد، و (ت) براي هر ماده شيميايي جدول (2) توليد شده جهت اهداف سلاحهاي شيميايي: اول – نام شيميايي، نام معمول يا تجارتي به كار رفته توسط آن مجتمع براي توليد سلاحهاي شيميايي، فرمول ساختاري شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي در صورتي كه معين باشد، دوم – تاريخهايي كه ماده شيميايي توليد شده و مقدار توليد، سوم – محلي كه ماده شيميايي به آن تحويل شده و محصول نهايي توليد شده، در صورتي كه مشخص باشد. اطلاعات قابل ارايه به دولتهاي عضو 11- ليست مجتمع هايي اعلام شده در اين بخش به انضمام اطلاعات ارايه شده در قسمت( الف) بندهاي(6) و (7)، قسمت(پ) بند(7)، جزة اول قسمت (ت) بند(7)، جزء سوم قسمت(الف) بند (8) و بند(10) مي بايددر صورت درخواست دولتهايعضو توسط دبيرخانه فني به آنها منتقل گردد. ب- تاييد . كليات. 12- تاييد ارايه شه در بند چهارم ماده شش كنوانسيون از طريق بازرسي در محل بايد براي مجتمعهاي اظهار شده اي انجام گيرد كه داراي يك يا چند كارخانه توليد كننده، فرآوري كننده و مصرف كننده مي باشند و در طي يكي از سه سال تقويمي گذشته و يا در سال آتي توليد، فرآوري يا مصرف كننده بيش از مقادير زير باشند: (الف) ده كيلوگرم از مواد شيميايي مشخص شده با علامت (*) در بخش (الف) جدول(2). ،(ب) يك تن از سايرمواد شيميايي ليست شده در بخش(الف) جدول (2) (پ) ده تن از مواد شيميايي ليست شده در بخش (ب) جدول (2)، 13- برنامه و بودجه سازمان كه طبق قسمت(الف) بند (21) از ماده (8) كنوانسيون مورد پذيرش كنفرانس قرار مي گيرد بايد شامل بخش مجزاي برنامه و بودجه تاييد اين بخش باشد. در اختصاص منابع جهت تاييد طق ماده (6) دبيرخانه فني بايد در طي سه سال اول لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون اولويت را به بازرسي اوليه مجتمعهاي اظهار شده در بخش(الف) فوق قرار دهد. اختصاص منابع بعد از آن مي بايستي بر اساس تجارب بدست آمده موردبررسي قرار گيرد. 14- دبيرخانه فني بايد بازرسيهاي بعدي رابر اساس بندهاي (15) تا (22) ذيل انجام دهد. اهداف بازرسي. 15- هدف عمده از بازرسي، تاييد فعاليتها مطابق با تعهدات اين كنوانسيون و تطابق آن با اطلاعات ارايه شده در اظهارنامه ها است . اهداف ويژه در بازرسيهاي مجتمعهاي اظهار شده در بخش(الف) شامل تاييد موراد زير مي باشد: (الف) عدم وجود مواد شيمياي جدول (1) مخصوصا" توليد آن، مگر مطابق با بخش (6) اين ضميمه باشد، (ب) مطابقت اظهار نامه ها با مقادير توليد، فرآوري و مصرف شده از مواد شيميايي جدول (2)، (پ) عدم تبديل مواد شيميايي جدول (2) براي فعاليتهاي منع شده در اين كنوانسيون. بازرسيهاي اوليه. 16- مطابق بند(12) فوق هر يك از مجتمعها بايد هرچه سريعتر ولي ترجيحا" حداكثر تا سه سال بعد از لازم الاجر شدن اين كنوانسيون مورد بازرسي اوليه قرار گيرند، مجتمعهاي كه بعد از اين زمان اظهار شوند بايد حداكثر يكسال بعد از اولين اظهار توليد، فرآوري يا مصرف، مورد بررسي اوليه قرار گيردند انتخاب مجتمعها جهت بازرسي اوليه بايد وسط دبيرخانه فني به گونه اي صورت گيرد كه پيش بيني دقيق زمان بازرسي ادر آن امكان پذير نباشد. 17- در ط بازرسي اوليه پيش نويس توافقنامه تاسيسات بايد تنظيم گردد مگر اينكه دولت بازرسي شونده و دبيرخاه فني تشخيص دهند كه اين امر مورد نياز نمي باشد. 18- در مورد تعداد و شدت بازرسيهاي بعدي، بازرسان در طول بازرسي اوليه بايد مخاطره ناشي از مواد شيميايي مربوطه، خصوصيات مجتمع و ماهيت فعاليتاي انجام شده را براي اهداف كنوانسيون مورد ارزيابي قرار دهند و معيارهايي از جمله موارد زير را نظر بگيرند: (الف) سميت مواد شيمايي مندرج در جداول و محصولات نهايي توليد شده است توسط آنها در صورتي كه وجود داشته باشد، (ب) آن مقدار از مواد شيميايي كه معمولا" در محل بازرسي ذخيره مي شود، (پ) مقدار اوليه مواد شيميايي ذخيره شده براي توليد مواد شيميايي جداول كه در محل بازرسي معمولا" ذخيره مي شود، (ت) ظرفيت توليد كارخانه هاي توليدمواد شيميايي جدول (2)و . (ث) توانايي تبديل پذيري جهت شرورع توليد، ذخيره سازي و پر كردن مواد سمي شيميايي در محل مورد بازرسي. بازرسيها. 19- بعد از انجام بازرسي اوليه، هر مجتمعي كه مشمول بازرسي مي شود بايد مطاب بند(12) مورد بازرسيهاي بعدي هم قرار گيرد. 20- در انتخاب مجتمعهاي ويژه براي بازرسي و تعيين تعداد و شدت بازرسيها، دبيرخانه فني بايد ملاحظات لازم را در ايجاد مخاطه براي اهداف اين كنوانسيون به احاظ مواد شيميايي مربوطه و خصوصيات كرخانجات وماهيت فعالتيهاي انجام شده در آن با در نظر گرفتن توافقنامه تاسيسات مربوط و همچنين نتيجه بازرسيهاي اوليه و بعدي منظور نمايد. 21- دبيرخانه فني بايد يك مجتمع ويژه را جهت بازرسي به گونه اي مشخص كند كه امكان پيش بيني زمان دقيق بازرسي در آن ميسر نباشد. 22- بر اساس مقررات اين بخش هيچ مجتمعي نبايد بيش از (2) بازرسي در طول يكم سال تقويمي مورد بازرسي قرار گيرد. البته اين امر موجب محدود كردن بازرسيها مطابق ماده (9) نمي شود. رويه هاي بازرسي. 23- علاوه بر دستورالعملهاي توافق شده ساير مقررات اين پيوست و پيوست امور محرمانه و بندهاي (24) تا (30) ذيل نيز اعمال مي شوند. 24- توافقنامه تاسيسات براي مجتمع اظهار شده بايد حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از پايان بازرسي اوليه بين دولت بازرسي شونده و سازمان منعقد گردد، مگر اينكه دولت بازرسي شونده و دبيرخانه فني توافق كنند كه نيازي به انعقاد توافقنامه نيست. اين توافقنامه بايد بر مبناي توافقنامه نمونه تنظيم گردد و ناظر به اجراي بازرسي از مجتمع اظهار شده باشد. توافقنامه نمونه تنظيم گردد و ناظر به اجراي بازرسي از مجتمع اظهار شده باشد. توافقنامه بايد تعداد و شسدت بازرسي و همچنين رويه هاي تفصيلي بازرسي را مطابق بندهاي (25) تا (29) ذيل مشخص نمايد. 25- تاكيد بازرسي بايد بركارخانه (كارخانه هاي ) مواد شيميايي اظهار شده جدول (2) در مجتمع رانمايد، اين مر بايد مطابق تعهدات دولت عضو جهت رفع ابهامات طبق بند (51) از بخش دوم اين ضميمه و مطابق با توافقنمه تاسيسات انجام گيرد، در صورت عدم وجو توافقنامه تاسيسات اين امر مطاب قواعد دسترسي هدايت شده كه در بخش (پ) قسمت دهم اين ضميمه مشخص گرديده انجام مي شود. 26- دسترسي به سوابق باي به طور مقتضي فراهم آيد تا از عدم تبديل هر ماده شيميايي اظهار شده و اينكه توليد مطابق اظهار نامه ها صورت گرفته است، اطمينان حاصل شود. 27- نمونه برداري و تجزيه بايستي جهت كنترل عدم وجود مواد شيميايي اعلام نشده جداول بادي انجام گيرد. 28- محلهايي كه بايد مورد بازرسي قرار گيدند مي توانند شامل موارد زير باشند: (الف) محلهايي كه مواد شيميايي اوليه (واكنش دار) تحويل يا انبار مي شنوند، (ب) محلهايي كه فرآيند آماده سازي بر روي مواد اوليه واكنش دار قبل از افزودن به ظروف واكنش انجام مي گيرد، (پ) خطوط تغذيه ار محلهاي مقتضي اشاره شد در زير بندهاي (الف) يا (ب) به ظروف واكنش به انضمام شيرها و جريان سنهياي مرتبط و غيره، (ت) بخشهاي خارجي ظروف واكنش و تجهيزات كمكي، (ث) خطوط خروجي از ظروف واكنش كه منتهي به محازن ذخيره باند مدت يا كوتاه مدت يا به تجهيزاتيكه فرآوري بيشتري روي مواد شيميايي ازظهار شده در جدول (2) انجام مي دهند، (ج) تجهيزات كنترل وابستهبه اقلام اشاره شده در زير بندهاي (الف) تا (ث)، (چ) تجهيزات و محلهاي مخصوص زياله و فاضلاب، و (ح) تجهيزات ومحل دفع مواد شيميايي كه مشخصات آن معيين نگرديده است. 29- زمان بازرسي نبايد بيش از (96) ساعت طول بكشد ولي مي توان در صورت توافق بين دولت بازرسي شونده و تيم بازرسي آن را مديد نمود. اعلاميه رسمي بازرسي. 30- دولت عضو بايد توسط دبيرخانه فني حداقل (48) ساعت قبل از ورود ازرسان به مجتمع مورد بازرسي از اين امر مطلع شود. پ- انتقالات به دولتهاي غير عضو اين كنوانسيون. 31- مواد شيميايي جدول (2) تنها بايد به دولتهاي عضو منتقل و يا از آنها دريافت شود. اين تعهد سه سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون نافذ خواهد شد. 32- در خلال اين دوره موقت سه ساله، هر دولت عضو بايد گواهي مصر نهايي را به شرحي كه ذيلا" مشخص شده براي انتقالات مواد شيميايي جدول (2) به دولتهاي غير عضو اين كنوانسيون ارايه نمايد. براي اين انتقالات هر دولت عضو بايد اقدامات لازم را اتخاذ نمايد كه مطمئن شود واد شيميايي مننتقل شده تنها براي اهداف منع نشده در اين كنوانسيون مورد استفاده قرار گيرد. از جمله دولت عضو بايد از دولت دريافت كننده بخواهد كه در ارتباط با واد شيميايي منتقل شده گواهينامه به شرح ذيل ارايه نمايد: (الف) اين واد شيميايي تنها براي اهداف مجاز در اين كنوانسيون مورد استفاده قرار خواهند گرفت، (ب) اين مواد شيمايي مورد انتقال مجد قرار نخواهند گرفت، (پ) انواع و مقادير آنها، (ت) مصرف (مصارف) نهايي مواد، و (ث) نام (ها) و آدرس (هاي)مصرف كننده(گان) نهايي. بخش 8- فعاليتهايي كه مطابق ماده (6) اين كنوانسيون منع نشده است، رژيم مواد شيميايي جدول (3) و تاسيسات مربوط به اين مواد شيميايي. الف- اظهار نامه ها. اظهارنامه هاي مجموعه داده ملي. 1- اظهار نامه هايي اوليه و سالانه كه مي بايد توسط دولتهاي عضو بر اساس بندهاي(7) و (8) ماده(6) اين كنوانسيون ارايه شوند بايد شامل مجموعه داده هاي ملي سال تقويمي گذشته در مورد مقادير توليد شده، وارد شده و صادر شه براي هر كدام از مواد شيميايي جدول (3) و همچنين مشخصات كمي واردات و صادرات براي هز كشور درگير باشد. 2- هر دولت عضو بايد موارد زير را ارايه نمايد: (الف) اظهار نامه اوليه بر طبق بند(1) حداكثر ظر مدت (30) روز بعد از لازم الاجراع شدن اين كنوانسيون براي آن دولت و باشروع آن در سال تقويمي بعد، (ب) اظهارنامه هاي سالانه در مورد فعاليتهاي قبلي حداكثر ظرف مدت (90) روز بعد از پاييان سال تقويمي قبل، (پ) اظهار نامه هاي سالانه در مورد فاليتهاي قابل پيش بيني حداكثر ظرف مدت (60) روز قبل از شورع سال تقويمي بعد، هر گونه فاليت اضافي كه بعد از تحويل اظهارامه سالانه برنامه ريزي شده بايد حمداكثر (5) روز قبل از آغاز اين فعاليت اظهار گردد. 5- صدور اظهار نامه ها بر اساس بند (3) فوق عموما" براي مخلوطهايي كه شامل علظتهاي كم از مواد جدول (3) هستند ضروري نمي باشد. بر اساس دستورالعملهاي صدور اظهارنامه تنها در مواردي كه سهولت بازيابي از مخلوط مواد جدول(3) و مجموع كل وزن براي اهدف اين كنوانسيوين مخاطره آميز باشد مورد نياز است. اين دستور العملها باي مطابق قسمت (خ) بند(21) ماده (8) اين كنوانسيون توسط كنفرانس مورد بررسي و تاييد قرار گيرد. 6- اظهار نامه هاي يك مجتمع بر اساس بند (3)فوق بايد شامل موارد زير باشد: (الف) نام مجتمع، نام مالك، شركت و يا موسسه تجاري كه آن را اداره ميكند، (ب) موقعيت دقيق شامل آدرس آن، (پ) تعداد كارخانه هاي موجود در مجتمع كه اظهار نامه در مورد آنها طبق بخش (7) اين پيوست صادر شده است، 7- اظهار نامه هاي يك مجتمع بر اساس بند(3) فوق براي ر كارخانه كه در داخل مجتمع قرار گرفته و مشخصات ذكر شده در بند(3) را دارا است بايد شامل اطلاعات ذيل باشد: (الف) نام كارخانه، نام مالك، نام شركت يامجتمع كه آن را اداره ميكند، (ب) موقعيت دقيق د داخل مجتمع شامل شماره محصوص ساختمان يا بنا در صورتي كه مشخص باشد، (پ) فعاليتهاي اصلي، 8- اظهارنامه يك مجتمع بر طب بند (3) فوق در مورد هر كدام از مواد شيميايي جدول (3) كه بيش از حد آستانه، توليد مي گردند بايد حاوي اطلاعات زير باشد: (الف) نام شيميايي، نام معمول يا تجارتي كه توسط تاسيسات به كار مي رود، فرمول ساختاري، شماره ثبت خدمانت خلاصه تحقيقات شيميايي در صورتي كه مشخص باشد، (ب) مقدار تقريبي توليد ماده شيميايي در سال تقويمي قبل يا در مورد اظهارنامه براي فعاليتهي بپيش بيني شده براي سال آتي در محدود(30) تا (200) تن،(200) تا(1000)تن،(1000)تا (10000) تن ، (10000) تا (100000) تن و از(100000) تن كه بالا اعلام گرديده اند، و . (پ) اهدافي كه ماده شيميايي به اينمنظور توليد شده يا خواهد شد. اظهارنامه در مورد توليد گذشته مواد شيميايي. جدول (3) با هدف توليد سلاحهاي شيميايي. 9- هر دولت عضو بايد حداكثر ظرف مدت (30) روز بعد از لازم الارا شدن اين كنوانسيون براي آن دولت، مجتمع هايي را كه در آن كارخانه هايي بوده كه مواد شيميايي جدول (3) را از تاريخ اول ژانويه 1946 برابر دهم ديماه سالل 1325 هجري شمسي به بعد به منظور سلاحهاي شيميايي توليد مي كرده اند اعلام نمايد. 10- اظهارنامه هاي يك مجتمع طبق بند(9) فوق باي شامل موارد زير باشد: (الف) نام مجتمع، نام مالك، شركت و يا موسسه تاري كه آن را اداره مي كند. (ب) موقعيت دقيق شامل آدرس، (پ) براي هركارخانه كه درداخل مجتمع قرارداشته ومشخصات اشاره شده در بند(9) را دارا باشد همان اطلاعات مورد نياز طبق قسمتهاي (الف) تا (پ)، (ت) براي هر ماده شيميايي جدول (3) هت سلاحهاي شيميايي توليد شده: اول – نام شيميايي، نام معمول يا تجارتي به كار رفته توسط مجتمع براي توليد سلاحهاي شيميايي، فرمول ساختاري و شماره ثبت خدمات خلاصه تحقيقات شيميايي در صورتي كه تعيين شده باشد، دوم – تاريخ توليد ماره شيميايي و مقدار آن، سوم- محلي كه ماده شيميايي تحويل شده و محصول نهايي توليد شده از آن در صورتي كه مشخص باشد، اطلاعات قابل ارايه به مدولتهاي عضو. 11- ليست مجتمع هاي اظهار شده در اين بخش به انضمام اطلاعات ارايه شده در قسمت (الف) بندهاي (6) ، (7)، قسمت (پ) بند(7) قسمت (الف) بند (8) و بند (10) در صورت درخواست دولتهاي عضو بايد توسط دبيرخاه فني به آنها منتقل گردد. ب – تاييد. كليات.12- سيستم تاييد ذكر شده در بند (5) ماده (6) اين كنوانسيون از طريق بازرسي در محل براي مجتمع هاي اظهار شده اي كه در سال تقويمي قبل توليد مي كرده يا پيش بيني مي شود كه در سال تقويمي بعد در مجموع بيش از (200) تن از هر يك از موا شيمياي جدول (3) را بيش از حد آستانه (30) تن اظهار شده توليد نمايند بايد اجرا گردد. 13- برنامه و بودجه سازمان كه طبق قسمت (الف) بند (21) ماده8 (8) اين كنوانسيون مورد تصويب كنفرانس قرار مي يرد بايد شامل بخش مجزايي جهت برنامه و بودجه تاييد اين بخش با در نظر گرفتن بند (13) بخش (7) اين پيوست باشد . 14- در اين بخش دبيرخانه فني بايد به طور تصادفي مجتمع هايي را جهت بازرسي از طريق مكانيسمهاي مناسب مانند بكارگيري نرم افزار كامپيوتري طراحي شده ويژه براساس شاخصهاي ارزشي زير انتخاب نمايد. (الف) توزيع جغرافيايي عادلانه بازرسيها، و (ب) اطلاعات قابل دسترسي دبيرخانه فني در ارتباط با مجتم هاي اعملام شده مرتبط با مواد شيميايي موردنظر، خصوصيات مجتمع و ماهيت فعاليتهايي كه در آن جا صورت مي گيرد. 15- هيچ مجتمعي ب طبق مقررات اين بخش نبايد بيش از دو نوبت در سال بازرسي شود. البته اين امر نبايد بازرسيها را طبق ماده (9) كنوانسيون محدود نمايد. 16- در انتخاب مجتمع ها براي بازرسي طبق اين بخش، دبيرخانه فني محدوديت ذيل را در تركيب تعداد بازرسيهايي كه از يك دولت عضو در طول سال تقويمي بر اساس اين بخش، و بخش نهم اين پيوست انجام مي گيردبايد مورد ملاحظه قرار دهد. تعداد جمع بازرسيها نبايد بيشتر از (3) به علاوه (5) در صد تعداد كل مجتمعهاي اظهار شده توسط يك دولت عضو بر اساس اين بخش و بخش (9) اين پيوست شده و يا كلا" از (20) بازرسي بيشتر نشودبه تعداد هر كدم از اين دو رقم كه كمتر باشد. اهداف بازرسيها. 17- هدف كلي از بازرسيها در مجتمع هاي اظهار شه طبق بخش (الف) تاييد تطابق فعاليتهاي انجام شده با اطلاعات ارايه شده در اظهارنامه ها مي باشد، هدف ويژه از بازرسيها بايد تاييد عدم وود مواد شيميايي جدول (1) بخصوص توليد آن باشد مگر اينكه مطابق بخش (6) اين پيوست صورت پذيرد. رويه هاي بازرسي. 18- علاوه بر دستورالعملهاي توافق شده، ساير مقررات مربوطه در اين بپيوست و پيوست امور محرمانه، بندهاي (19) تا (25) ذيل نيز بايد در بازرسيها اعمال شوند. 19- هيچ گونه توافقنامه تاسيسات نبايد منعقد شور مگر اينكه توسط دولت مورد بازرسي در خواست شده باشد. 20- تمركز بازرسيها بايد بر كارخانه (كارخانه هاي) اظهار شده مواد شيميايي جدول (3) باشد كه در داخل مجتمع اظهار شده قرار دارند. اگر تيم بازرسي بر طبق بند(51)بخش (2) اين پيوست تقاضاي دسترسي به ساير بخشهاي مجتمع را براي رفع ابهامات نمايد، حدود اين دسترسي بايد مورد توافق تيم بازرزسي و دولت بازرسي شونده قرار گيرد. 21-تيم بازرسي در شرايطي كه دولت مورد بازرسي و تيم به اين تواف برسند كه دسترسي به مدارك مي تواند رسيدن به اهداف بازرسي را تسهيل نمايد مي تواند يبه اين اسناد و مداركم دسترسي داشته باشد. 22- نمونه برداري و تجزيه در محل مي تواند براي كنترل عدم وجود مواد شيميايي اظهار شده مندرج در جداول انجام گيرد، در مواردي ك ابهامات حل نشده باقي بمانند در صورت توافق دولت عضو بازرسي شونده مي توان نمونه ها را براي تجزيه به آزمايشگاههاي معتمد خارج از محل ارسال نمود. 23- محلهايي كه مورد بازرسي قرار مي گيردند مي توانند شامل موار زير باشند: (الف) محلهايي كه موا شيميايي اوليه (واكنش دار) تحويل يا انبار ميشوند، (ب) محلهايي فرآيند آماده سازي بر روي مواد شيميايي اوليه واكنش دار قبل از افزودن به ظروف واكنش انجام مي گيرد، (پ) خطوط تغذيه به طور مناسب از محلهايي ذكر شده در قسمتهاي (الف) يا (ب) به ظرو ف واكنش به همراه شيرها و جريان سنجهاي مرتبط و غيره، (ت) بخش خارجي ظروف واكنش و تجهيزات كمكي، (ث) خطوط خروجي از ظروف واكنش كه منتهي به مخازن ذخيره بلند مدت يا كوتاه مدت يا به تجهيزاتي كه فرآوري بيشتري روي مواد شيميايي اظهار شده در جدول (3) انجام مي دهند، (ج) تجهيزات كنترل مربوط به هر يك از اقلام مورد اشاره در زير بندهاي (الف) تا (ث)، (چ) تجهيزات و محلهاي مخصوص زباله و فاضلاب، (ح)تجهيزات و محل دفع مواد شيميايي ضايعاتي. 24- مدت زمان بازرسي نبايد بيش از (24) ساعت به طول بيانجامد، ولي مي توان در صورت توافق بين تيم بازرسي و دولت مورد بازرسي آن را تمديد كرد. اعلام رسمي بازرسي. 25- دولت عضو بايد توسط دبيرخانه فني حداقل (120) ساعت قبل از رسيدن تيم بازرسي به مجتمع مورد بازرسي مطلع شود. پ- انتقالات به دولتهاي غير عضو اين كنوانسيون. 26- در زمان انتقال مواد شيميايي جدول (3) به دولتهاي غير عضو اين كنوانسيون، هر دولت عضو بايد اقدامات لازم جهت حصول اطمينان از اينكهخ بر اينكه مواد شيميايي منتقل شده تنها براي اهداف مجاز در اين كنوانسيون مورد استفاده قرار مي گيرد را به عمل آورد. دولت عضو علاوه بر ساير موارد بايد از دوئلت دريافت كننده بخواهد كه در ارتباط با مواد شيميايي متقل شده گواهينامه اي به شرح ذيل ارايه نمايد. (الف) اين مواد شيميايي تنها براي اهداف مجاز در اين كنوانسيون مورد استفاده قرار خواهد گرفت، (ب) اين مواد شيميايي مورد انتقال مجد قرار نخواهد گرفت، (پ) انواع و مقادير آنها، (ت) مصرف (مصارف) نهايي آنها،و (ث) نام (ها) و آدرس (هيا) مصرف كننده (گان ) نهايي. 27- پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون، كنفرانس بايد نياز به اتخاذ اقدامات ديگري را در ارتباط با انتقال موا شيميايي جدول (3) به دولتهاي غير عضو اين كنوانسيون مورد بررسي قرار دهد. بخش 9- فعاليتهايي كه مطابق ماده (6) اين كنوانسيون منع نشده اند رژيم مربوط به ساير تاسيسات توليد مواد شيميايي. الف- اظهارنامه ها. ليست ساير تاسيسات توليد مواد شيميايي. 1- اظهار نامه اوليه اي كه توسط هر دولت عضو مطابق بند هفتم از ماده(6) كنوانسيون ارايه مي گردد بايد شامل ليستي از تمام مجتمع هايي باشد كه: (الف) در طول سال تقويمي گذشته بيش از (200) تن از مواد شيميايي آلي مجزاي غير مندرج در جداول را از طريق تركيب توليد كرده باشد، يا (ب) از يك يا چند كارخانه تشكيل شده باشند كه در طول سال تقويمي گذشته بيش از (30) تن از مواد شيميايي آلي مجزاي غير مندرج در جداول شامل عناصرفسفر، گوگرد و يا فلوئور( كه از اين به تبعد كارانجات psf و مواد شيميايي psf خوانده خواهد شد) را از طريق تركيب توليد كرده باشند. 2- ليست ساير تاسيسات توليد مواد شيميايي كه بر اساس بند (1) قوق ارايه مي گردد نبايد شامل مجتمع هاييي كه انحصار" مواد منفجره و يا هيدروكربنها را توليد مي كنند، بشود. 3- هر دولت عضو مطابق بند (1) فوق به عنوان بخشي از اظهارنامه اوليه ليست ساير تاسيسات توليد مواد شيميايي را بايد حدكثر ظرف مدت (30) روز بعد از لازم الجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت ارايه نمايد. هر دولت عضو بايد حداكثر ظرف مدت(90) روز بعد از شروع هر سال تقويمي بعدي اطلاعات لازم را هست به روز كردن ليست ارايه نمايد. 4- ليست ساير تاسيسات توليد مواد شيميايي كه بر اساس بند (1) فوق ارايه مي شود، بايد براي هر متمع شامل اطلاعات ذيل باشد: (الف) نام مجتمع، نام مالك آن، شركت و يا موسسه تجاري كه آن را ادره مي كند، (ب) محل دقيق مجتمع شامل آدرس، (پ) فعاليتهاي اصلي آن، و (ت) تعداد تقريبي كارخانه هايي كه مواد شيميايي مشخص شده در بند(1) را در مجتمع توليد مي كنند. 5- در ارتباط با مجتمعهاي ليست شده طب قسمت (الف) بند (1)، اين ليست بايد شامل اطلاعاتي در مورد مجموع تقريبي توليد مواد شيميايي آلي مجزاي غير مندرج در جداول طي سال گذشته كه در محدوده ها زير نيز باشد كمتر از يكهزار تن، هزار تا ده هزار تن و بيش از ده هزار تن. 6- در ارتباط با مجتمعهاي ليست شده طبق قسمت (ب) بند(1)، اين ليست بايد تعداد كارخانه هاي psf واقع در مجتمع را مشخص كند و حاوي اطلاعاتي در مورد مجموع تقريبي توليد مواد شيميايي psf كه توسط هر كارخانه psf در سال تقويمي گذشته توليد در محدوده هاي ذيل توليد گرديده است نيز باشند: كمتر از دويست تن، دويست تا هزار تن، هزار تا ده هزار تن و بيش از ده هزار تن. مساعدت توسط دبيرخانه فني 7- اگر دولت عضو به لحاظ دلايل اداري براي جمع آوري ليست تاسيسات توليد مواد شيميايي خود مطابق بند در خواست كمك را ضروري تشخيص دهد، مي تواند از دبيرخانه فني تقاضاي كمك كند. سوالات مربوط يه نحوه تكميل ليست مي تواند بعدا" از طريق مشاوره بين دولت عضو و دبيرخانه فني حل و فصل گردد. اطلاعات قابل ارايه به دولتهاي عضو. 8- ليست ساير تاسيسات توليد مواد شيميايي كه مطابق بند(1) فوق ارايه گرديده و شامل اطلاعات تهيه شده در بند(4) مي باشد بايد در صورت درخواست توسط دبيرخاهه فني به دولتهاي عضو منعكس گردد. ب – تاييد. كليات. 9- به استناد مقررا ت بخش (پ) ذيل، تاييد به طوري كه در بند ششم از ماده (6) كنوانسيون آمده است از مكانهماي زير بازرسي در محل بايد صورت گيرد: (الف) مجتمع هاي ليست شده طبق قسمت( الف) بند(1)،و (ب) مجتمع هاي ليست شده طبق قسمت (ب) بند(1) كه شامل يك يا چند كارخانه psf باشند كه در طول سال تقويمي گذشته بيش از 200 تن از ماده شيميايي psf توليد كرده باشند. 10- برنامه و بوده سازمان طبق قسمت (الف) بند (21) ماده (8) به تصويب كنفرانس مي رسد به نعنوان يك بخش مجزا بايد شامل برنامه و بودجه تاييد در اين بخش بعد از آغاز اين امر باشد: 11- بر طبق اين بخش، دبيرخانه فني بايد به طور تصادفي مجتمع هايي را براي بازرسي از طريق مكانيسمهايي مانند استفاده از نرم افزار ويژه كامپيوتري طراحي شده بر اساس شاخصهاي ارزشي زير انتخاب نمايد: (الف) توزيع عادلانه جغرافيايي بازرسيها، و (ب) اطلاعات مجتمع هاي ليست شده در ارتباط باخصوصيات مجتمع و فعاليتهايي كه در آنجا انجام مي گيرد و در اختيار دبيرخانه فني قرار دارد، و (پ) پيشنهاداتي كه توسط دولتهاي عضو بر مبناي بند(25) ذيل ارايه مي گردد تا مودر توافق قرار گيرد. 12- بر اساس مقررات اين بخش هيچ مجتمعي نبايد بيش از (2) نوبت در سال مورد بازرسي قرار گيرد. اين امر نبايد بازرسيهاي مطابق ماده (9) را محدود نمايد. 13- در يك انتخاب مجتمع ها براي بازرسي طبق اين بخش دبيرخانه فني بايد در تركيب تعداد كل بازرسيهايي كه در هر سال تقويمي طبق اين بخش و بخش هشت اين پيوست را دولت عضو انجام مي شود محدوديت زير را مورد ملاحظه قرار دهد: تعداد بازرسيها نبايد از (3) به اضافه (5) درصد كل مجتمع هماي اظهمار شده توسط يك دولت عضو طبق اين بخش و بخش هشت اين پيوست و يا مجموع (20)بازرسي در سال تجاوز نمايد, به تعداد هر كدام از اين دورقم كه كوچكتر باشند. اهداف بازرسي. 14- هدف كلي از بازرسيها در مجتمع هاي ليست شده طبثق بخش (الف) بايد تاييد تطابق فعاليتها با ااطلاعات ارايه شده در اظهار نامه ها مي باشد هدف ويژه از بازرسيها بايد تاييد عدم وجود مواد شيميايي جدول (1) بالاخص توليد آن باشد مگر اين كه مطابق با بخش (6) اين پيوست صورت پذيرد. رويه هماي بازرسي. 15- علاوه بر دستور العملهماي توافق شده, ساير مقررات مربوط در اين پيوست و پيوست امور محرمانه بندهاي (16) تا (20) زير نيز بايد در بازرسيها اعمال گردند. 16- هيچ گونه توافقنامه تاسيسات نباير منعقد شود مگر اينكه توسط دولت مورد بازرسي درخواست شده باشد. 17- تمركز بازرسي در مجتمع انتخاب شده براي بازرسي بايد معطوف كارخانه هايي شود كه مواد شيميايي مشخص شده در بند (1) را توليد مي كنند بالاخص كارخانه هاي psf ليست شده مطابق قسمت (ب) بند(1) مدولت بازسي شونده مق دارد طبق قواعد دسرسي هدايت شده مطابق آنچه در قسمت (پ) بخش (10) اين پيوست مشخص گرديده است كه به اين كارخانجات دسترسي هدايت شده داشته باشد. اگر تيم بازرسي طبق بند (51) بخش دولم اين پيوست براي روشن شدن ابهامات تقاضاي دسترسي به ساير بخشهاي مجتتمع را بنمايد, خجحدود اين دسترسي بايد مورد توافق دولت عضو و تيم بازرسي قرار گيرد. 18- تيم بازرسي در مواقعي مي تواند به مدارك دسترسي پيدا كند كه تيم يا دولت عضو بازرسي شونده به اين ترتيب برسند كه اين دسترسي در رسيدن به اهداف بازرسي كممك خواهد كرد. 19- نمونه برداري و تجزيه در محل مي تواند براي كنترل عدم وجود مواد شيميايي اظهار نشده در جداول انجام گيرد. درمواردي كه ابهامات حل نشده باقي بمانند, نمونه ها را مب اوان در صورت توافق دولت عضو بازرسي شونده در آزمايشگاههاي معتمد خارج از محل انجام داد . 20- زمان بازرسي نبايد بيش از (24) ساعت به طول بيانجامد, در عين حال در صورت توافق بين تيم بازرسي و دولت عضو بازرسي شونده مي توان اين زمان را تمديد كرد. اعلام رسمي بازرسي. 21- دولت عضو بايد حداقل (120) ساعت قبل از ورود تيم بازرسي به حل مجتمع مورد بازرسي توسط دبيرخانه فني مطلع گردد. پ- اجرا و بازنگري بخش (ب).اجرا . 22- اجراي بخش (ب) در شروع سال چهارم لاازم الاجرا شدن اين كنوانسيون آغاز مي شود مگر اينكه كنفرانس در سال سوم لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در اجلاس عادي خود تصميمم ديگري بگيرد. 23- مدير كل بايد براي اجلاس عادي سال سوم بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون گزارشي تهيه نمايد كه در آن تجاربب دبيرخانه فني در ارتباط با اجراي مفاد بخشهاي (7),(8) اين پيوست و همچنين قسمت (الف) اين بخش قيد شده باشد. 24- در اجلاس عادي سال سوم بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون كنفرانس بر اساس گزارش مدير كل مي تواند در تقسيم منابع مختص بازرسي و نظارت قسمت (ب) بين كارخانه هاي p s f و ساي تاسيسات توليد مواد شيميايي تصميمم بگيرد. در غير اينصورت اين تقسيم بندي به كارشناسان دبيرخانه فني محول شده و به شاخصهاي ارزشي بند (11) افزوده خواهد شد. 25- در نشست عادي سال سوم بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون با توصيه شوراي اجراي, كنفرانس بايد تصميم بگيرد كه بر مچه مبنايي (براي مثال منطقه أي) پيشنهادات دولتهاي عضو براي بازرسي ارايه گردد تا به عنوان شاخصهاي ارزشي در فرآيند انتخاب طبق بند (11) به كارآيند. بازنگري. 26- در اولين نشست ويژه كنفرانس كه مطابق بند (22) ماده (8) مقررات اين بخش از پيوست تاييد تشكيل مي گردد, در پرتوي بازنگري جامع از كل نظام تاييد صنايع شيميايي ماده (6), كنفرانس سپس بايد توصيه هايي جهت توسعه اثرات نظام تاييد ارايه نمايد. بخش 10- بازرسيهاي اعتراضي مطابق ماده (9) كنوانسيون. الف- تعيين و انتخاب بازرسين و كمك بازرسين. 1- بازرسيهاي اعتراضي مطابق ماده 09) بايد فقط توسط بازرسين و كمك بازرسيني كه صرفا" براي اين عمل تعيين شده اند, انجام گيرد. براي انتخاب بازرسين و كمك بازرسين جهت بازرسيهاي اعتراضي مطابق ماده (9) مدير كل بايد از بين بازرسين و كمك بازرسين كه براي بازرسيهاي عادي برگزيده شده اند, ليستي تهيه و پيشنهاد نمايد. اين ليست بايد شامل
تعداد كثيري از بازرسين و كمك بازرسين داراي توانايي, تجربه و مهمارت و آموزش لازم بوده تا اتعطاف پذيري در انتخاب بازرسين را با در نظر گرفتن, در دسترس بودن و نياز به چرخش (تعويض) ميسر سازد. اهميت انتخاب بازرسين و كمك بازرسين حتي الامكان بر اساس وسعت توزيع جغرافياي بايد مورد توجه لازم قرار گيرد. در تعيين بازرسين و كمك بازرسين از روشهماي ارايه شده در بخش (2) قسمت (الف) اين پيوست بايد پيروي كرد. 2- مدير كل بايد تعداد نفرات تيم بازرسي را تعيين نموده و اعضاء آن را با توجه به شرايط يك درخواست خاص انتخاب نمايد. تعداد نفرات تيم به خاطر انجام موثر دستورالعمل بازرسي بايستي در حداقل ضرورت باققي بماند. هيچ يك از بازرسين نبايد مليت عضو بازرسي شونده و دولت عضودرخواست كننده بازرسي را داشته باشند. ب- فعاليتهاي قبل از بازرسي. 3- قبل از ارايه در خواست بازرسي براي بازرسي اعتراضي, دولت عضو بايد از مدير كل تاييديه أي دريافت نمايد به اسن مفهوم كه دبيرخانه فني در موقعيتي قرار دارد كه مي تواند بلافاصله به اين درخواست عمل نمايد. اگر مدير كل ناتواند بلافاصله چنين تاييديه أي را ارايه نمايد در اولين فرصت به ترتيب وصول درخواستها نسبت به ارايه تاييديه هاي اقدام نمايد. وي همچنين بابيد بلافاصله دولت عضو را از زمان انجام احتمالي عمليات بلافاصله مطلع نمايد. اگر مديركل دولت عضو را از زمان انجام احتمالي عمليات بلافاصله عمليات بلافلصله مطلع نمايد اگكر مدير كل به اين نتيجه برسد كه به موقع نمي تواند به درخواستها پاسخ دهد مي تواند از شوراي اجرائي در خواست نمايد كه در جهت بهبود اوضاع در آينده تصميماتي اتخاذ نمايد. اطلاعيه. 4- درخواست بازرسي براي بازرسي اعتراضي كه به شوراي اجرائي و مدير كل رايه ميگردد حداقل بايد شامل اطلاعات زير باشد: (الف) دولت عضو بازرسي شونده و در صورت ضرورت دولت ميزبان, (ب)نقطه ورود كه مورد استفاده قرار مي گيرد, (ّ) تعداد نفرات و نوع محل بازرسي, (ت) نگراني در ارتباط با عدم تبعيت احتمالي از اين كنوانسيون شامل مشخص كردن مقررات مربوطه اين كنوانسيون كه در مورد آن نگراني ايجاد شده و ماهيت و كيفيت عدم تبعيت اححتمالي و همچنين تمام اطلاعات مقتضي كه بر اساس آن اين نگراني حاصل شده است. (ث) اسم ناظر دولت عضو در خواست كننده بازرس, دولت عضو در خواست كننده بازرسي در صورتي كه لازم بداند مي تودند اطلاعات بيشتري ارايه دهد. 5- مدير كل بايد ظرف يك ساعت وصول درخواست دولت عضو درخواست كننه بازرسي را اعلام نمايد. 6- دولت در خواست كننده بازرسي بايد مدير كل را از موقعيت محل مورد بازرسي به گونه أي مطلع نمايد كه مدير كل بتواند اين اطلاعات را حداقل(12) ساعت قبل از رسيدن تيم بازرسي به نقطه ورود به دولت عضو بازسي شونده اطلاع دهد. 7- محل بازرسي بايستي توسط دولت در خواست كننده با ارايه نقشه محل مربوط به نقطه مرجعي با مختصات جغرافيايي كه در صورت امكان به نزديكترين ثانيه جغرافياي مشخص گرديده حتي الامكان دقيقا" مشخص گردد. در صورت امكان دولت عضو درخواست كننده بايد تقشه محل با مشخصات عمومي محل بازرسي و نقشه أي كه با دقت لازم تعيين كننده محدوده مورد درخواست بازرسي است را ارايه نمايد.8- محدوده مورد درخواست بايستي: (الف) حداقل (10) مرت از ساختمانها و ساير بناها به طرف بيرونفاصله داشسته باشد. (ب) از مرزمهاي حفاظتي فراتر نرود. (پ) حداقل (10) متر به طرف خارج از مرزهاي حفاظتي موجود كه دولت عضو درخواست كننده در درخواست خود آورده فراتر رود. 9- اگر محدوده درخواستي با مشخصات بند(8) فوق مطابق نباشد تيم بازرسي مجددا" آن را بريا انطباق با مقررات ترسيم خواهند نمود. 10- مدير كل حداكثر ظرف مدت(12) ساعت قبل از رسيدن تيم بازرسي به نقطه ورود بايد شوراي اجرائي را از موقعيت محل بازرسي به طوري كه در بند (7) مشخص شدده است, آگاه نمايد. 11-همزمان با مطلع كدن شوراي اجر يي مطابق با بند(10) مدير كل بايد مدرخواست بازرسي را به دولت مورد بازرسي اطلاع دهد, اين اطلاعات شاممل موقعيت محل بازرسي همانگونه كه در بند(7) مشخص شده است مي باشد اين ا طلاعيه همچنين بايد شمل اطلاعات موجود در بند (32) بخش (2)اين پيوست باشد. 12- به محض ورود تيم بازرسي به نقطه ورود دولت با زرسي شوندده باايد توسط تيم بازرسي از دستورالعمل بازرسيمطلع شود. ورود به خاك دولت ورود به خاك دولت مورد بازرسي يا دولت ميزبان. 13- مدير كل مطابق با بندهاي (13) تا(18) ماده(9) بايد بعد از وصول درخوست بازرسي مك تيم بازرسي را در اسرع وقت اعزام نمايد اين تنيم بازررسي بايد در حداقل زمان ممكن مقررات بندهماي (10) و (11) فوق به نقطه ورودي كه در درخواست مشخص شده است وارد شود. 14- اگر محدوده مورد درخواست توسط دولت مورد بازرسي پذيرفته شود ا ين محدوده بايد در اسرع وقت به عنوان محدوده نهايي شده تعيين گردد اما در هيچ حالتي اين مدت نبايد بيش از (24) ساعت بعد از رسيدن تيم بازرسي به نقطه ورود باشد. دولت عضو مورد بازرسي بايد اين بارزسي را به محدوده نهايي شده محل بازرسي منتقل نميد.در صورتي كه دولت عضبو مرود بازرسي ضروري تشخيص دهد اين انتقال مي تواند تا (12) ساعت قبل از انقضا÷ مدت زمان مشخص شده در اين بند جهت تعيين محدوده نهايي آغاز گردد. اين حمل و نقل بايد در هر صورت حداكثر ظرف مدت (36) ساعت بعد از ورود تيم بازرسي به نقطه ورود پايان بپذيرد. 15- براي تمام تاسيسات اظهار شده, رويه هاي مندرج در قسمتهاي (الف) و (ب) ذيل بايد اعمال گردند. (از نظر اين بخش, تاسيسات اظهار ظده به تاسيساتي اطلاق مي شود كه مطابق مواد (3),(4)و (5) كنوانسيون اظهار گرديده اند. در ارتباط ما ماده (6) تاسيسات اظهار شده تنها به تاسيسات اظهار شده مطابق بخش اين پيوست و همچنين كارخانجات اظهار شده مطابق اعلاميه هاي بند (7) و قسمت (پ) بند(10) بخش (7) و بندهاي (7) و قسمت (پ) بند(10) بخش (8) اين پيوست, اطلاق مي شود):, (الف) اگر محدوده مورد درخواست مطابق با محدوده اعلام شده يا داخل آن باشد, محدوده اظهار شده بايد به عنوان محدوده نهايي منظور گردد. به هر حال در صورت موافقت دولت عضو بازرسي شونده مي توان محدودخه نهايي را جهت تطبيق با محدوده مورد درخواست توسط دولت عضو در خواست كننده كوچكتر كرد. (ب) دولت عضو بازرسي شونده بايد تنيم بازرسي را در اسرع وقت ممكن به محدوده نهايي منتقل نمايد, اما در هر صورت بايد اطمينان حاصل كرد كه زمان ورود انها به محدوده بيش از (24) ساعت بعد از ورود تيم بازرسي به نقطه ورود نباشد. روش جايگزيني تعيين محدوده نهايي. 16- در نقطه ورودي اگر دولت عضو بازرسي شونده نتوا ند محدوده مورد در خواست با بپذيرد, بايد در اسرع وقت ممكن محدوده ديگري را پيشنهاد كند در هر صورت اين امر نبايد بيش از (24) ساعت بعد از رسيدنن تيم بازرسي به نقطه ورودي به طول بيانجامد, در صورت وجود اختلاف نظر, دولت عضو بازرسي شونده و تيم بازرسي بايد مداكراتي را جهت دستيابي به تواقفل در مورد محدوده نهايي انجام دهند. 17- محدوده جايگزين بايد حتي الامكان محصوصا" به گونه أي تعيين شود كه مطابق با بند(8() فوق باشد. اين محدودده بايد شامل تنمام محدوده مورد درخواست و به عننوان يك قاعده داراي يك ارتباط نزديك با محخدوده اخير با در نظر گرفتنن ويژگيهاي طبيعي زمين و مرزهاي مصنوعي باشد. طبيعتا" اين محدوده در صورت وجود حفاظتهاي امنتيتي بايد در جوار اين حفاظها باشد. دولت عضو بازرسي شونده بايد اين گونه ارتباط بين دو محدوده را حداقل با تركيب دو عامل ذيل برقرار نمايد: /(الف) محدوده جايگزيني كه به منطقه أي به ور قابل ملاحظه أي بزرگكتر از محدوده مورد درخواست بسط پيدا نكند, (ب) محدوده جايگزيني كه داراي فاصله أي يكنواخت و كوتاه اتز محدوده مورد درخواست باش, (پ) حداقل بخشي از محدوده مورد درخواست از محدوده جايگزين قابل رويت باشد. 18- اگر محدوده حايگزين مورد قبول تيم بازرسي باشد بايد به عنوان محدودده نهايي شده تلقي گرديده و تيم بازرسي بايد از نقطه ورود به اين محدوده منتقل شود. اگر درولت مورد بازرسي لازم بداند اين انتقال را جايگزين آغاز نمايد. ولي در هر حال اين انتقال بايد حداكثر ظرف مدت (36) ساعت بعد از رسيدن تيم بازرسي به نقطه ورود به پايان برسد. 19- اگر در ممحدوده نهايي توافقي حاصل نگردد, مذاكرات محدود بايد در اسرع وقت به نتيجه برسد, اما در هر صورت اين مذاكرات نباايد بيش زا (24) ساعت بعد از ورود تيم بازرسي به نقطه ورود به طول بيانجامد . در صورتي كه هيچ نوع توافقي حاصل نشود دولت عضو بازرسي شونده باييد تيم بازرسي را به محلي در محدوده جايگزين منتقل نمايد. اگر دولت عضو بازرسي شونده لازم بداند انتقال را مي تاواند (12) ساعت قبل از مدت زمان انقضا÷ مشخص شده در بند (16) براي پيشنهاد محدوده جايگزين ـآغاز نمايد. در هر صورت انتقال بايدد حداكثر ظرف مدت (36) ساعت بعد از ورود تيم بازرسي به نقطه ورود خاتمه پيدا نمايد. 20- به محض ورود به محل, درولت عضو بازرسي شوندده بايد بايد بلافاصله دسترسي تيم بازرسي را به مخحدئوده جايگرزين فراهم آورده تا امر مذاكرات و توافق بر روي محدوده نهايي و دسترسي به يآن تسهيل گردد. 21- در صورتي كه در خلال (72) ساعت پس از ورود تيم بازرسي به محل هيچ توافقي حاصل نگردد, محدوده جايگزين بايد به عنوان محدوده نهايي تعيين گردد. تاييد محل. 22- جهمت كمك كردن به تشخيص اين ماسله كه محل مورد بازرسي كه تيم بازرسي به آنجا انتقال داده شده همان محل بازرسي است كه توسط دولت عضو تقاضا كننده بازرسي مشخص گرديده است, تيم بازرسي بايد اين حق را داشته باشد تا از تجهيزات تصويب شده تشخيص موقعيت استفاده نمايد و دستور نصب چنين وسايلي را بر طبق دستورالعملهايش صادر نمايدتيم بازرسي مي تواند موقعيت خود را با توجه به علايم شناختته شده در نقشه ها مورد تاييد قرار دهد. دولت عضو بازرسي شونده بايد در انجام اين وظيفه تيم بازرسي را ياري نمايد. تامين امنيت محل, نظارت و كنترل خروج. 23- حداكثر ظرف مدت (12) ساعت پس از ورود تيم بازرسي به نقطه ورود, دولت عضو بازرسي شونده بايد شروع به جمعت آوري اطلاعات حقيقي در مورد فعاليت خروجي تمام وسايط نقليه از تمام مبادي خروج زميني, هوايي و دريايي از محدوده درخواست شده نمايد. دولت عضو بازرسي شونده بايد اين اطلاعات را به محض ورود درخواست شده نمايد. دولت عضو بازرسي شونده بايد اين اطلاعات را به محض ورود تيم بازرسي به محخدوده نهايي يا جايگزين هر كدام كه اول انجام پذيرد, در اختيار تيم بازرسي قرار دهد. 24- اين تعهدئ مي تواند با جمع آوري اطلاعات واقعي به وصورت گزارشات تردد, عكسها, نوارهاي ويدئو, يا اطلااعات تجهيزات ثبت كننده مواد شيميايي كه توسط تيم بازرسي براي نظارت و مراقبت اينگوهه فعاليتهاي خروج تامين گرديده , صورت پذيرد. به عنوان يكم روش جايگزين دولت عضو بازسي شونده مي تواند اين تعهد رابا مجاز نمودن يك يا چند نفر از اعضاي تيم بازرسي طوري كه بطور مستقل بتوانند گزارشهاي تردد را نگهدارند, عكسبرداري نمايد, خروج و سايط نقليه را ضبط ويدئويي نمايند از تجهيزات ثبت كننده مواد شيمايي استفاده نمايند و ساير فعاليتهايي كه ممكن است مورد توافق دولت عضو بازرسي شونده و تيم بازرسي قرار گيرد, را هدايت نمايد, به انجام برساند. 25- به محض ورود تيم بازرسي به محدوده جايگزين يا محدوده نهايي هر كدام كه زودتر صورت پذيرد, محصور كردن تاسيسات كه به معناي اجراي رويه هايي براي كنترل و نظارتبر خروج مي باشد, بايد آغاز گردد. 26- اين رويه هاي اجرائي بايد شامل شناسايي خروج خودروها, تهيه گزارشات تردد, عكسبرداري, ضبط نوارهاي ويدئويي توسط تيم بازرسي از محلهاي خروج و وسايل خروجي باشد. تيم بازرسي حق دارد تادر معيت تيم اسكورت به هر محلي ديگر در محدوده عزيمت تا اطمينان حاصل نمايد كه فعاليت خروجي ديگري وجود ندارد. 27- رويه هاي اضافي براي فعاليتهاي مراقبت و نظارت بر خروج همانگونه كه مورد توافق دولت عضو بازرسي شونده و تيم بازرسي قرار گرفته است مي تواند شامل مواردي از جمله موارد زير باشد: (الف) استفاده از تجهيزات حساس, (ب) دسترسي انتخابي تصادفي, (پ) تجزيه نمونه ها. 28- تمام فعاليتها جهت تامين امنيت محل نظارت و مراقبت از خروجيها بايد در محدوده كمربندي پيرامون خارج از محدوده مورد بازرسي كه از عرض (50) متر ره طرف خارج تجاوز ننمايد صورت پذيرد. 29- تيم بازرسي حق دارد تا بر اساس دسترسي هدايت شده, تردد وسايط نقليه أي را كه از محل مورد بازرسي خارج مي شوند مورد بازرسي قرار دهد. دولت عضو بازرسي شونده بايد تمام تلاش منطقي خود را انجام دهد تا براي تيم بازرسي اثبات نمايد كه هر خود روي مورد بازرسي كه تيم بازرسي به آن اجازه دسترسي كامل را پيدا ننموده, براي مقاصد مربوط به نگرانيهاي اخحتمالي عدم پايبندي مندرج در درخواست بازرسي, مورد استفاده فقرار نگرفتهه است. 30- ورود پرسنل و خودروها فوق براي تمام مدت بازرسي مي تواند ادامه پيدا كند اما نمي تواند بدون دليل باعث تاخير يا صدمه به اجراي عمليات عادي تاسيسات طرح گردد. توجيه قبل از بازرسي و طرح بازرسي . 32- جهت تسهيل در توسعه طرح بازرسي, دولت عضو بازرسي شونده قبل از اعطاي دسترسي به تيم بازررسي بايد يك اجلاس توجيهي ايمني و لجستيكي رابراي تيم برگزار نمايد. 33- توجيه ماقبل بازرسي بايد بر اساس بند(37) از بخش (2) پيوست صورت پذيرد. در جريان اجلاس توجيهي قبل از باززسي دولت عضو بازرسي شونده مي تواند تجهيزات, اسناد يا مناطقي را كه حساس تلقي كرده و ارتيباطي با مقصود بازرسي اعتراضي ندارد را براي تيم بازرسي مشخص نمايد. بعلاوه پرسنل مسسوول مح-ل بايد تيم بازرسي را در مورد طرح فيزيكي و ساير خصوصيات محل توجيه نمايد. به تيم بازرسي بايد نقشه يا طرح مقياس بندي شده تمام بناها و خصوصيات بارز جغرافيايي در ممل ارايه گردد. تيم بازرسي به علاوه بايد در مورد دسترسي به پرسنب تاسيسات و بايگاني نيز توجيه شوند. 34- پس از انجام توجيه ما قبل بازرسي, تيم بازرسي بايد بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با آن يك طرخح اوليعه بازرسي را تهيه نمايد كه فعاليتهايي را كه بايد توسط تيم بازرسي انجام پذيرد از جملخ مناطق خاصزي از محل كه خواستار دسترسي به آن است رامشخص كند. اين طرح بازرسي همچنين بايد مشخص نمايد كه آيا تيم بازرسي به زير گروه هايي تقسيم خواهد شد. و ممحل مورد بازرسي قرار گيرد. اجراي اين طرح بايد با مقررات بخش (پ) از جمله مقررات مربوط به دسترسي و فعاليتها منطبق باشد. فعاليتهاي محدوده. 35- به محض ورود تيم بباتزرسيبه محدوده نهايي يا جايگزين, هر كدام كه زودتر صورت كگيرد تيم حق دارد تا بالافاصله فعاليتهاي محدوده را مططابق به رويه هاي مندرج در اين بخش آغاز و تا تكميل بازرسي اعتراضي اين فعاليتها را ادامه دهد.36- در اجراي فعاليتهاي ممحدوده, تيم بازرسي حف دارد تا:(الف) از تجهيزات مراقبت و نظارت مطابق با بندهاي (27) و (30) بخش (2) پيوست استفاده نمايد: (ب) از وسايل نظافت, هوا, خاك يافاضلاب نمونه هايي تهيه نمايد, و (پ) هر نوع فعاليتهايي اضافي كه ممكن است مورد توافق دولت عضو بازرسي شونددده و تينم بازرسي قرار گرفته باشد را به مورد اجرا گذارد. 37- فعاليتهاي محدوده تيم بازرسي مي تواند در محدوده كمربند پيرامون خارج محدوده تا عرض پنجاه متر به طرف خارج محدوده انجام پذيرد. در صورت توافق دولت عضو بازرسي شونده تيم بازرسي مي تواند به ساختمان يا بناي اين محدوده نيز دسترسي داشته باشد. تمام مرافقبت و نظارتهاي معينه بايد به طرف داخل محدوده اين كمربند معطوف گردد. براي تاسيسات اظهار شده بر اساس تشخيص دولت عضو بازرسي شونده, محدوده اين كمربند مي تواند درجهت داخل, خارج يا هر دوسوي محدوده اظهار شده گسترش يابد. قواعد عمومي 38- دولت عضو بازرسي شونده بايد دسترسي در محدوده مورد درخواست همچنين محدوده نهايي را اگر متفاوت باشد فراهم آورد. ميزان و طبيعت دسترسي به يك محل خاص يا محلهاي داخل اين محدوده ها بايد بين تيم بازرسي و دولت عضو بازرسي شونده بر اساس دسترسي هدايت شده مورد توافق قلرار گيرد. 39- دولت عضو بازرسي شوندده بايد در اسرع وقت ممكن دسترسي به محدوده مورد درخواست را فراهم نمايد, ولي در هر صورت اين دسترسي حداكثر ظرف مدت (108) ساعت بعد از ورود تيم بازرسي به نقطه ورود براي روشن كردن نگرانيهاي ناشي از عدم پايبندي احتمالي به اين كنوانسيون همانطور كه دردرخمتاتست بازرسي منظور گرديده است بايد فراهم گردد. 40-بر اساس در خواست تيم بازرسي, دولت عضو بازرسي شونده مي تواند دسترسي هوايي براي محل مورد بازررسي را فراهم نمايد 41- جهت رسدن به شرط تامين دسترسي همانطور كه در بند (38) فوق مشخص گرديده است, دولت عضو بازرسي شونده بايد بيشترين حد دسترسي را با در نظر گرفتن تمامي الزامات قانون اساسي ممكن است اين دولت به لحاظ حقوق مالكيت خصوصي يا حق تصرف و مالكيت داردرا فراهم آورد. دولت عضو بازرسي شونده براي حقظ امنيت ملي خود اين حق را داراست كه تحت دسترسي هدايت شده اقداماتي را كه لازم است انجام دهد. مقررات مندرج در اين بند نمي تواند توسط دولت عضو بارزسي شونده به نحوي مورد استفاده قبرار گيرد كه منجر به پنهان كردن, طفره رفتن از تعهدات اين دولت از درگير شده در فعاليتهاتي منع شده در اين كنوانسيون گردد. 42- در صورتي كه دولت عضو بازرسي شونده دسترسي كامل به اماكن, فعاليتها يا اطلاعات را فراهم نياورد, ملزم است تمام تلاش منطقي خود را جهت فراهم آوردن روشي جايگزين براي روشن كردن نگراني ناشي از عد. پايبندي احتمال موجب بازرسي اعتراضي گرديده به عمل آورد. 43- به محض ورود به محدوده نهايي تاسيساتي كه مطابق مواد (4),(5)و(6) اظهار شده اند و متعاقب توجيه ماقبل بازرسي و مباحثه در ارتباط با طرح بازرسي كه بايد به حداقل لازم محدود و در هر صورت از سه ساعت تجاوز ننمايد, دسترسي اعطا شود. در مورد تاسيسات اظهار شده مطابق قسمت (الف)بند (1) ماده (3) مذاكرات بايد اجراء و دسترسي هدايت شده حداكثر ظرف مدت (12) ساعت پس از رسيدن به محدوده نهايي آغاز گردد. 44- در اجراي بازرسي اعتراضي مطابق درخواست بازرسي, تيم بازرسي فقط بايد روشهاي ضروري را جهت فراهم كردن حقايق كافي براي روشن شدن نگرانيهاي مربوط به عدم پايبندي احتمالي به مقررات اين كنوانسيون را بكار برده و فعاليتهاي غير مربوط اجتناب ورزد. تيم بازرسي بايد حقايق مربوط به عدم پايبندي احتمالي دولت بازرسي شونده به اين كنوانسيون را جمع آوري و ثبت نمايدولي نبايد اطلاعاتي را كه به وضوح با مساله ارتباطي ندارد جستجو و ثبت ننمايد, مگر اينكه دولت عضو بازرسي شونده به صراحت انجام اين امر را درخواست نمايد. هر گونه موواد جمع اوري شده و متعاقب آن وقتي كشف گردد كه غير مربوط مي باشند, نبايد نگهداري شوند. 45- تيم بازرسي بر اساس اصل هدايت بازرسي اعتراضي با كمترين مداخله ممكن, در جهت اجراي مور و به موقع ماموريت خود بايد راهنماييي شود. در هر جاي ممكن ماموري نبايد با كمتري رويه هاي مداخله گرادانه كه به نظر تيم قابل قبول باشد آغاز و فقط در صورتي كه تيم ضروري تشخيص دهد با روشهاي مداخله گرانه تر پيش رود. دسترسي هدايت شده. 46- تيم بازرسي بايد تغيييرات پيشنهادي در برنامه بازرسي و پيشنهاداتي راا كه ممكنه است توسط دولت عضو بازرس شونده در هر مرحله از بازررشسي منجمله در توجيه ماقبل بازرسي ارايه گردد مورد توججه قرارددهد تا از حفاظت تجهيزات, اطلاعات يا مناطقي كه مرتبط با سلاحهايي شيميايي نمي باشند, اطمينان حاصل نمايد. 47- دولت عضو بازرسي شونده بايد نقاط ورودي و خروجي در محدوده را كمه براي دسترسي مقرر گكرديده استفاده شود مشخص سازد. تيم بازرسي و دولت عضو بازرسي شونده در اين موارد بايد مذاكره نميند: گستره دسترسي به هر محل ويژه يا اماكن واقع در محدوده هاي مورد درخواست و نهيي همانطور كه در بند گ"(48) (ذيل) آمده است, 48- در انطباق با مواد مربوط در پيوست امور محرمانه دولت عضو بازرسي شونده بايد حق داشته باشد كه اقداماتي را براي حقظ تاسيسسات حساس و پيشگيري از افشاء اطلاعات محرمانه و آمار غير مرتبط با سلاحهاي شيميايي به عمل آورد. اين اقدامات مي تواند شامل مواردي از جمله موارد ذيل باشد: (الف) خارج نمودن اوراق حساس از محل دفاتر كار, (ب) پوشاندن مناظر, انبارهما و تجهيزات حساس, (پ) پوشااندن قطعات حساس تجهيزات, مانند سيستمهاي كامپيوتري يا الكترونيكي, (ت) قطع سيستم كامپيوتري و خاموش كردن ادوات نشان دهند آمار, (ث) محدوديت تجزيه نمونه هابه انجام آزمايش وجود يافقدان موادشيميايي مندرج درليستهاي (1)
(2),(3) يا محصولات ضعيف شده مناسب, (ج) استفاده از روشهاي دسترسي انتخابي تصادفي زماني كه از بازرسان خواسته مي شود كه در صدي معين ساختمانهاي گزينش خود را جهت بازرسي انتخاب كنند, اين اصل مي تواند براي محتوي و تفاضاي داخلي ساختمانهاي حساس نيز بكار رود. (چ) در موارد استثنايي, فقط بعضي از بازرسان مي توانند به بخشهايي خاصي از محل بازرسي دسترسي داشته باشند. 49- دولت عضو بازرسي شونده بايد هر گونه تلاش مقطعي را به عمل آورد تابراي تيم بازرسي روشن سازد كه شى, ساختممان, سازه, كانتينر يا وسيله نقليه أي كه تيم بدان دسترسي كامل نداشته يا بر اساس مقاد بند (48) مورد حفاظت قرار گرفته, براي مقاصد مربوط به نگرانيهاي ناشي از عدم تطابق احتمالي مندرج در درخواستبازرسس استفاده نمي گردد. 50- اين امر مي تواند بر اساس تشخيص دولت عضو بازرسي شونده به وسيله روشهايي از جمله, برداشتن قسمتي از حفاظت يا پوشش حفاظتي زيست محيطي مربوطه صورت پذيرد تا از طريق بازرسي بصري داخل فضاي سربسته از طريق مسير ورودي با روشهايي ديگر انجام پذيرد. 51- در مورد تاسيساتي كه داراي توافقنامه تاسيسات مي باشند, دسترسي و فعاليتها در محدوده نهايي بايد در داخل مرزهمايي كه در توافقنامه ثبت شده اند, بدون ممانعت باشد, (ب) براي تاسيسات فاقد توافقنامه تاسيسات, مذاكرات مربوط به دسترسي و فعاليتها بايد تحت حاكميت دستورالعملهاي عمومي قابل اجراي بازرسي كه به موجب اين كنوانسيون وضع گرديده اند, صورت پذيرد. (پ) مدسترسي ماوراي آنچه كه در مواد(4),(5),(6) كنوانسيون براي بازرسيها اعطاء مي گردد بايد بر اساس رويه هاي منردج در اين بخش صورت پذيرد. 52- در مورد تاسيساتي كه مطابق قسمت (ت) بند(1) ماده(3) كنوانسيون اظهار گرديده اند, موارد ذيل اعمال مي گردد: در صورتي كه دولت عضو بازرسي شونده با استفاده از رويه هاي موجود در بندهاي (47) و (48) دسترسي كامل به منطقه يا ساختمانهاي غير مربوط به سلاحهاي شيميايي را فراهم نياورد, بايد هر گونه تلاش منطقي خود را به عمل آورد تا به تيم بازرسي نشان دهد كه اين مناطق يا ساختمانها براي مقاصد مربوط به نگرانيهماي ناشي از عدم تطابق احتمالي مندرج در درخواست بازرسي استفاده نمي گردد. 53- مطابق مقررات بند دوازدهم از ماده (9) كنوانسيون, در مورد شركت يك ناظر در جريان بازرسي اعتراضي دولت عضو در خواست كننده بازرسي بايد با دبير خانه فني تماس گرفته تا ورود ناظر را به همان نقطه ورودي تيم بازرسي در فاصله زماني منطقي از ورود تيم بازرسي هماهنگ نمايد. 54- ناظر بايد در طول دوره باطزرسي اين حق را داشته باشد تا با سفارتخانه دولت عضو درخواست كننده بازرسي كه درمحل دولت عضوبازرسي شونده يادولت ميزبان واقع است, يادر حالتي كه سفارتخانه أي موجود نباشد, با خود دولت درخواست كننده تماس دشته باشد . دولت عضو بازرسي شونده بايد وسيله ارتباط را براي ناظر فراهم آورد. 55- ناظر بايد اين حق را داشته باشد تا در محدوده جايگزين يا نهايي محل بازرسي هر كدام كه تيم بازرسي ابتدا به آن وارد مي گردد, وارد شود و به محل بازرسي هنمانگونه كه از طرف عضو بازررسي شونده به تيم بازرسي اعطاء گرديده دسترسي داشته باشد . ناظر بايد اين حق را داشته باشد تا به تيم بازرسي توصيه هايي نمايد كه تيم بتواتد تا حد مقتضي آنها را مورد ملاحظه قرار دهد. تيم بازرسي درطول بازرسي بايد ناظر را در جريان اجراي بازرسي و يافته هاي خود قرارد دهد. 56- در مدت دوه داخل دولت, دولت عضو بازرسي شونده بايد امكانات رفاهي لازم از قبيل ملزومات مخابراتي, خدمات ترجمه, حمل و نقل, محل كار, خواب , إذا, و مراقبت پزشكي را براي ناظر فراهم يا تامين ننمايد. تمام هزينه هاي مربوط به اقامت ناظر در سرزمين دولت عضو بازرسي شونده يا دولت ميزبان بايد توسط دولت درخواست كننده تقبل گردد. مدت زمان بازرسي. 57- طول دوره بازرسي از (84) ساعت نيايد تجاوز كند, مگر با موافقت دولت عضو بازرسي شونده. ت- فعاليتهاي بعد از بازرسي. خروجي . 58- به محض تكميل مراحل اجرائي بعد از بازرسي در محل بازرسي, تيم باازرسي و ناظران دولت عضو درخواست كننده بايد بلافاصله به محل ورودي عزيمت و در حداقل زمان ممكن قلمرو دولت عضو بازرسي شونده را ترك نمايند. گزارشها. 59- گزارش بازرسي بايد به صورت كلي فعاليتهاي انجام شده توسط تيم بازرسي را و يافته هاي واقعي تيم بازرسي بلاخص در ارتباط با نگرانيهاي ناشي از عدم تطابق احتمالي به اين به اين كنوانسيون كه در درخواست بازرسي اتهامي ذكر گرديده را خلاصه كرده و بايد مستقيما" به اطلاعات مربوط به اين كنوانسيون محدود گردد. گزارش همچنين بايد حاوي ارزيابي تيم بازرسي از ميزان و ماهيت دسترسي و همكاري ارايه شده به بازرسان و حدي كه اين امر تيم را موفق به انجام دستورالعمل بازرسي نموده, باشد اطلاعات تفصيلي در ارتباط با نگرانيهاي ناشي از عدم تطابق احتمالي به اين كنوانسيون كه در خواست بازرسي اعتراضي ذكر گرديده بايد به صورت يك ضميمه در گزارش نهاي ارايه و دبير خانه فني تحت محافظتهاي مناسب براي حفظ اطلاعات حساس نگهداري شود. 6- تيم بازرسي بايد حداكثر ظرف مدت(72) ساعت بعد از بازگشت خود به محل كار اوليه اش, گرازش ابتدايي بازرسي را با در نظر گرفتن بند(17) پيوست امور محرمانه تقديم مدير كل نمايد. مدير كل بايد گزارش ابتدايي را بدون درنگ تسليم دولت عضو درخواست كننده, دولت عضو بازرسي شونده و شوراي اجرايي نمايد. 61- پيش نويس گزارش نهايي بازرسي بايد حداكثر ظرف مدت (20) روز بعد از پايان اتهام در اختيار دولت عضو بازرسي شونده قرارگيرد. دولت عضو بازرسي شونده اين حق را داراست تا هرگونه اطلاعات و آمار غير مربوط به سلاحهاي شيميايي كه به نظر اين دولت به لحاظ ماهيت محرمانه بودن نبايد در خارج از دبيرخانه فني منتشر گردد, شناسايي نمايد. دبيرخانه فني بايد پيشنهادهاي دولت عضو بازرسي شونده براي تغيير پيش نويس گزارش نهايي را مورد بررسي و بر اساس صلاحديد خويش در هر جاي ممكن آنها را بپذيرد. سپس گزارش نهايي بايد ظرف مدت حداكثر سي روز بعد از پايان بازرسي به منظور توزيع و رسيدگي بيشتر مطابق بندهاي (21)تا(25) ماده (9) كنوانسيون تسليم مدير كل گردد.
بخش 11-
تحقيقات در موارد اداعاي استفاده از سلاحهاي شيميايي.
الف- كليات
1-بررسي اداعاي كاربر سلاحهاي شيميايي, يا ادعاي استفاده از مواد ضد اغتشاش به عنوان يك روش جنگي كه طبق مواد(9) يا (10) آغاز شده, بايد مطابق با اين پيوست و رويه هاي تفصيلي كه توسط مدير كل تعيين مي شود, انجام پذيرد. 2
2-مقررات اضافي ذيل, مربوط به دستورالعملهاي ويژه مورد نياز در منوارد كاربرد اداعايي سلاخحهماي شيميايي است. ب- فعاليتهاي قبل از بازرسي. درخواست براي تحقيق.
3- درخواست براي تحقيق در مورد كاربرد ادعايي سلاحهاي شيميايي كه به مدير كل سازمان تسليم مي شود, در حد امكان, بايد حاوي اطلاعات ذيل باشد: (الف) دولت عضو كه ادعاي كاربرد سلاحهاي شيميايي در قلمرو سرزمين وي اتفاق افتاده است, (ب)نقطه ورود يا ساير راههاي امن پيشنهادي براي دسترسي, (پ) مكان و مشخصات مناطقي كه اداعاي كاربر سلاح شيميايي در آنها مطرح است, (ت) زمان كاربرد اداعايي سلاحهاي شيميايي, (ث) انواع سلاحهاي شيميايي كه اعتقاد به استفاده از آنها وجود دارد, (ج) حدود كاربرد اداعايي, (چ) مشخصات مواد شيميايي سمي احتمالي, (ح) آثار بر انسانها, حيوانات و زندگي گياهان, (خ) در خواست كمك ويژه, در صورت لزوم.
4- دولت عضوي كه درخواست تحقيق را كرده مي تواند در هر زمان هر نوع اطلاعات اضافي را كه ضروري بداند تسليم نمايد.
اطلاعيه
5- مدير كل بايد بلادرنگ وصول درخواست دولت عضو درخواست كننده را اعلام و آن را به اطلاع شوراي اجرايي و تمام دوتلهاي عضو برساند.
6- در صورت لزوم, مدير كل بايد دولت عضوي كه تحقيق سرزمين او درخواست گرديده را مطلع نمايد. مدير كل همچنين بايد ساير دولتهاي عضو كه ممكن است دسترسي به قلمرو آنان در طول تحقيقات مورد درخواست واقع گردد را مطلع نمايد. تعيين گروه بازرسي.
7- مدير كل بايد ليست (اسامي) متخصصين واجد شرايطي را كه زمينه ويژه تخصصشان ممكن است در بررسي كاربرد ادعايي سلاحهاي شيميايي مورد نياز باشد تهيه و اين فهرست را دايما" به روز نمايد. اين ليست بايد به صورت كتبي, حداكثر ظرف مدت (30) روز بعد از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و پس از هر تغيير در ليست اعلام گردد. هر متخصص واجد شرايط در اين ليست انتخاب شده تلقي مي گردد. مگر دولت عضو حداكثر ظرف مدت(30) روز پس از دريافت اين ليست, عدم پذيرش خود را كتبا" اعلام كند.
8- مدير كل بايد رئيس و اعضاء گروه بازرسي را از بين بازرسان و كمك بازرسان كه قبلا" براي بازرسيهاي اعتراضي انتخاب شده اند با توجه به شرايط و ماهيت خاص يك در خواست ويژه انتخاب نمايد. به علاوه اعضاء تيم بازرسي را مي اتوان از ليست متخصصين واجد شرايط, هر زماني كه طبق نظر مدير كل, تخصص مورد نياز در اين بازرسان منتخب قبلي موجود نباشد براي اجراي صحيح يك تحقيق ويژه انتخاب نمود.
9- هنگام توجيه تيم بازرسي, مديركل بايدهر گونه اطلاعات اضافي كه توسط دولت عضو در خواست كننده يا هر منبع ديگر فراهم آمده است براي اطمينان از اين هم بازرسي به موثرترين و سريعترين وجه ممكن انجام پذيرد, اضافه نمايد. اعزام تيم بازرسي.
10-بلافاصله پس أي دريافت درخواست تحقيق در مورد ادعاي كاربرد سلاحهاي شيميايي, مدير كل بايد از طريق تماس با دولتهاي عضو مربوطه, درخواست ترتيبات لازم براي پذيرش امن ان گروه را كرده آن را تاييد نمايد.
11- مدير كل, با در نظر گرفتن ايمني تيم, بايد آنها را در اوليين فرصت مناسب اعزام نمايد.
12- اگر تيم بازرسي ظرف (24) ساعت پس از دريافت درخواست اعزام نشده باشد, مديركل بايد دلايل تاخير را به اطلاع شوراي اجرائي و دولتهاي عضو ذينفع برساند. توجيهات.
13-تيم بازرسي محق است كه به محض ورود و در هر زماني در طول بازرسي توسط نمايندگان دولت عضو بازرسي شونده توجيه شود.
14-قبل از آغاز بازرسي, تيم بازرسي بايد طرح بازرسي را از جمله عنوان تامين مبناي ترتيبات لجستيك و ايمني, مهيا نمايد. طرح بازرسي در مواقع مقتضي بايدبه روز در آيد. پ- انجام بازرسيها. دسترسي.
15- تيم بازرسي بايد حق دسترسي به هر كدام و تمام مناطقي كه مي تواتنند توسط كاربرد ادعايي سلاحهاي شيميايي متاثر شده باشند را داشته باشد. تيم همچنين بايد حق دسترسي به بيمارستانها, اردوگاههاي پناهندگان و ساير اماكني را كه براي بررسي موثر كاربرد ادعايي سلاحهاي شيميايي ضروري بپندارد را داشته باشد. براي چنين دسترسي, تيم بازرسي بايد با دولت عضو بازرسي شونده مشورت نمايد.
نمونه گيري.
16- تيم بازرسي بايد حق جمع آوري انواع نمونه ها به مقدار كه لازم مي داند را داشته باشد. اگر تيم بازرسي ضروري تشخيص دهد و اگر درخواست نمايد. دولت عضو بازرسي شونده بايد در جمع آوري نمونه ها تحت نظارت بازرسان يا كمك بازرسان همكاري نمايد. دولت عضو بازرسي شونده همچنين بايد جمع آوري نمونه هاي مناسب تطبيقي(جهت كنترل) از مناطق مجاور مكان مورد ادعاي كاربرد و ساير مناطقي كه مورد درخواست گروه بازرسي است را مجاز و در اين مورد همكاري نمايد.
17- نمونه هاي حائز اهميت در بررسي كاربرد ادعايي شامل مواد شيميايي,سمي, مهمات و ادوات, مهمات و ادوات باقيمانده, نمونه هاي زيست محيطي (هوا, خاك, گياهان, آب, برق و غيره) و نمونه هاي پزشكي حياتي از منابع انساني يا حيواني(خون, ادرار, مدفوع, بافت و غيره) مي باشد.
18- اگر نمونه هاي مضاعف قابل برداشت نباشد و تجزيه شيميايي در آزمايشگاههاي خارج از محل انجام شود. هر نمونه باقيمانده, در صورت درخواست بايد, پس از تكميل عمل تجزيه به دولت عضو بازرسي شونده برگردانده شود. گسترش محل بازرسي.
19- اگر حين بازرسي, تيم بازرسي گسترش دامنه تحقيقات به دولت عضو همسايه أي را ضروري تشخيص دهد, مدير كل بايد دولت عضو مربوطه را در باره ضرورت دسترسي به سرزمين آن مطلع كرده و درخواست ترتيبات لازم براي پذيرش امن گروه را كرده و آنرا تاييد نمايد. تمديد دوره بازرسي
20- اگر تيم بازرسي تشخيص دهد كه دسترسي امن و به محل ويژه أي كه مرتبط با امر تحقيقات است امكان پذير نيست, بايد مراتب بلافاصله به اطلاع دولت عضو درخواست كننده رسانده شود. در صورت لزوم, مدت بازرسي بايد تا تامين دسترسي امن تمديد شده و گروه بازرسي ماموريت خود را به پايان رساند.
مصاحبه ها
21- تيم بازرسي حق مصاحبه و معاينه افرادي كه ممكن است تحت تاثير كاربرد ادعايي سلاحهماي شيميايي قرار گرفته باشند را دارد. تيم همچنين حق مصاحبه با شهود عيني كاربرد اداعايي سلاحهاي شيميايي, كاركنان پزشكي و ساير كساني كه مورد معلجه قرار كگرفته يا با اقرادي كه در تماس با اشخاصي بوده اند كه احتمالا" تخت تاثير كاربرد ادعايي سلاحهاي شيمياي, قرار گرفته اند را دارند تيم بازرسي بايد به سوابق پزشكي, در صورت وجود, دسترسي داشته و مجاز باشد تا در كالبد شكافي افرادي كه ممكن است تحت تاثير كاربرد ادعايي سلاحهاي شيميايي قرار گرفته باشند, برحسب مورد شركت كند. ت- گزارشات.
روشهاي اجرائي
22- تيم بازرسي بايد حداكثر ظرف مدت(24) ساعت پس از ورود به قلمرو سرزميني دولت عضو بازرسي شونده, يك گزارش و ضعيتي براي مدير كل ارسال نمايد. تيم بايدبه علاوه طي دوره تحقيقات در مواقع مقتبضي گزارش پيشرفت كار را ارسال نمايد.
23- تيم بازرسي بايد حداكثر ظرفت مدت(72) ساعت پس از مراجعت به مكان كار اوليه اش, يك گزارش مقدماتي به مدير كل ارايه دهد. گزارش نهايي بايد حداكثر ظرف مدت (30) روز پس از بازگشت به مكان كار اوليه ايفاد گردد. مدير كل بايد بلادرنگ گزارشات مقدماتي و نهايي را به ظوراي احجرايي و تمامي دولتهاي عضو ارساال نمايد. محتواي گزارشات.
24- گزارش وضعيت بايد هر گونه نياز فوري به كمك يا هر اطلاعات مربوطه ديگر را مشخص سازد. گزارشهماي پيشرفت كار بايد هر گونه نياز بيشتر به كمك كه طي مرحله تحقيق مورد شناساييي واقع مي شوند را مشخص نمايد.
25- گزارش نهايي بايد يافته هاي واقعي بازرسي را مخصوصا" در رابطه با كاربرد ادعايي اعلام شده در درخواست خلاصه كند. به علاوه, گزارش تحقيقات كاربرد ادعايي بايد شامل شرحي از فرآيند تحقيقات كه مراحل مختلف آن را مشخص كند., خصوصا" در ارتباط با موارد زير باشند: (الف) مكانها و زمان نمونه گيري و نتايخ به عمل آمده در محل, (ب) مدارك مويد (ثابت كننده), از قبيل سوابق مصاحبه ها, نتايج معاينات پزشكي و تحليلهاي علمي و اسناد بررسي شده توسط تيم بازرسي.
26- اگر تيم بازرسي از طريق مواردي از جمله شناسايي هر گونه ناخالصي يا مواد ديگر طي تجزيه آزمايشگاهي نمونه هماي گرفته شده, هر گونه اطلاعاتي در طول تحقيقاتش جمع آوري كند كه در شناسايي مبدا هر سلاح شيميايي استتفاده شده, كمك كند, آن اطلاعات بايد در گزارش آورده شود. ث- دولتهاي غير عضو اين كنوانسيون.
27- در مورد ادعاي كاربرد سلاحهاي شيميايي كه دولت غير عضو اين كنوانسيون درگير باشد يا در قلمرو سرزميني كه تحت كنترل دولت عضو نيست, سازمان بايد با دبير كال سازمان ممل متحد همكاري نزديكي به عمل آورد. در صورت درخواست, سازمان بايد امكانات خود را در اختيار دبير كل سازمان ملل متحد قرار دهد. پيوست حفااظت از اطلاعات محرمانه «پيوست امور محرمانه » الف- اصول كلي اقدام بر روز اطلاعات محرمانه. 1- تعهد حفاظت از اطلاعات محرمانه در ارتباط با تاييد فعاليتها و تاسيسات نظامي و غير نظامي مي باشد. بر طبق تعهدات كل بيان شده در ماده (8) سازمان بايد: (الف) فقط حداقل اطلاعهات و دانستنيهاي مورد نياز براي انجام به موقع و موثر مسووليتهاي مربوط به اين كنوانسيون را خواستار شود, (ب) اقدامات لازم براي حصول اطمينان از اينكه بازرسان و ساير كاركنان عضو دبيرخانه فني داراي بالاترين سطح استانداردهاي كارايي, صلاحيت و صدافت باشند را به عمل آورد, (پ) توافقات و مقررات به كارگيري مقاد اين كنوانسيون را توسعه داده, حتي الامكان به طور دقيق اطلاعاتي كه سازمان از طريق دولتهاي عضو بدانها دست يابند را مشخص نمايد. 2- مدير كل مسووليت عمده حصول اطمينان از حفظ اطلاعات محرمانه راداراست. مدير كل مسووليت عمده حصول اطمينان از حقظ اطلاعات محرمانه راداراست. مدير كل بايد نظام دقيق حاكم بر نحوه به كارگيري اطلاهعات محرمانه در توسط دبيرخانه فني وضع نموده و بريا انحجام اين كار بايد دستورالعملهاي ذيل را مد نظر قرار دهد: (الف) اطلاعات محرمانه تلقي خواهند شد اگر: اول- توسط دولت عضو مربوطه كه اطلاعات از آن كسب شده يا بدان مربوط مي گردد, محرمانه اع لام شود, يا دوم – بر اساس قضاوت مدير كل, فاش كردن غير مجاز آن مطلقا" بتواند موجببروز خسارت به دولت عضو ذي زبط يا مكانيزمهاي اجرائي اين كنوانسيون گردد(ب) كليه اطلاعات و مدارمك واصله توسط دبيرخنه فني بايد توسط واحد ذي طلاح اين دبيرخانه به منظور مشخص نمودن اينكه آيا مدارك مذكور حاوي اطلاعات محرمانه هستند مورد ارزيابي قرار گيرند.اطلاعات مورد نياز دولتهاي عضو جهت حصول اطمينان از تداوم پيروي ساير دولتهاي عضو از مفاد اين كنوانسيون بايد به طور مرتب در اختيار آنها قرار داده شود. اين اطلاعات شامل موارد ذيل مي باشند: اول- گزارشات اوليه وساليانه واظهارنامه هاي تهيه شده توسط دولتي عضوحسب مواد(3),(4),(5), (6) كنوانسيون و مطابق مقررات مندرج در پيوست تاييد, دوم- گزارشات كلي در مورد نتايج و تاثير فعالتهاي مربوط به تاييد, و سوم- اطلاعاتي كه براي تمامي دولتهاي عضو بر طبق مقررات اين كنوانسوين فراهم مي گردد. (پ) هيچ يك از اطلاعات واصله توسط سازمان در ارتباط با اجراي اين كنوانسيون كه نبايد منتشر و يا فاش گردد, به استثناء موارد ذيل:اول اطلاعات كلي درمورد اجراي اين كنوانسيون بر طبق تصميمات كنفرانس يا شوراي اجرائي مي تواندجمع آوري و دربين عموم منتشر گردد, دوم- هر گونه اطلاعات مربوط به دولت عضوي كه اين امر در مورد انتشار آن اعلام رضايت نمايد مي تواند منتشر گردد, سوم- اطلاعات داراي طبقه بندي محرمانه توسط سازمان تنها از طريق رويه همايي بايستي منتشر گردد كه اين اطمينان را حاصل نمايد كه انتشار اين اطلاعات فقط بر طبق نياز حتمي اين كنوانسيون انجام مي پذيرد اين رويه ها بايستي توسط كنفرانس مطابق قسمت(خ) بند(21)ماده(8) مورد بررسي و تصويب قرار گيرند, (ت) سطح حساسيت اطاعات يا مدارك محرمانه بر مبناي معيارهايي يكنواخت تعيين خواهد شد تا از كنتل مقتضي و حفاظت مربوطه اطمينان حاصل گردد. براي اين منظور يك سيستم طبقه بندي ايجاد مي گردد تا با در نظر گرفتن كارهاي مربوطه أي كه براي آماده شدن اين كنوانسيون صورت گرفته بتواند معيارهاي روشن تضمين وارد كردن اطلاعات در طبقه بنديهاي محرمانه مربوطه و تداوم موجه ماهيت محرمانه اطلاعات را ارايه نمايد. سيستم طبقه بندي بايد توسط كنفرانس مطابق قسمت (خ) بند(21) ماده (8) كنوانسيون مورد بررسي و تصويب قرار گيرد, (ث) اطلاعات محرمانه بايستي به طور امن در ساختمان سازمان نگهداري شود. بعضي از اطلاعات نظير مدارك ممكن است در مرجع ملي دولت عضو نگهداري گردد. اطلاعات حساس شامل مواردي از جمله عكسها, طرحها و ساير مداركي كه انحصارا" ممكن است براي بازرسي از يك تاسيسات مشخص مورد نياز باشند, مي توانند در محلي در همين تاسيسات به صورت قفل شده نگهداري شوند, (ج) براي اجراي موثر مقررات تاييد مفاد اين كنوانسيون در بهترين وجه ممكن توسط دبيرخانه فني, اطلاعات بايد به صورتي استفاده و نگهداري شوند كه از شناسايي مستقيم تاسيسات مربوطه جلو گيري گردد, (چ) حجم اطلاعات محرمانه اخذ شده از يك تاسيسات بايستي به به حداقل ممكن براي اجراي به موقع و موثر مقررات تاييد اين كنوانسيون محدود گردد,و (ح) دستيابي به اطلاعات محرمانه بايد مطابق طبقه بندي آن تنظيم شود. انتشار اطلاعات محرمانه در داخل سازمان بايد اكيدا" بر اساس اصل نياز به دانستن صورت پذيرد. 3- مدير كل بايستي سا لانه نحوه اجراي نظام حاكم بر كاربرد از اطلاعات محرمانه توسط دبيرخانه فني را به كنفرانس گزارش نمايد. 4- هر دولت عضو بايد با اطلاعات دريافتي از سازمان بر طبق سطح محرمانه مشخص شده براي آن اطلاعات رفتار نمايد. بر حسب درخواست دولت عضو بايد جرييات مربوط به كاربرد اطلاعات فراهم شده توسط سازمان را اعلام نمايد. ب- استخدام و اداره پرسنل در دبيرخانه فني. 5- شرايط استخدام كارمند بايد به نحوي باشد كه اين اطمينان حاصل گردد كه دستيابي و كاربرد اطلاعات محرمانه هماهنگ با رويه هاي تدوين شده توسط مدير كل و مطابق با بخش (الف) باشد. 6- هر پستي (شغلي) در دبيرخانه فني, بايد توسط شرح وظيفه شغلي رسمي كه حدود دستيابي به اطلاعات محرمانه را در صورت لزوم در آن شغل مشخص مي نمايد تعريف گردد. 7- مدير كل, بازرسان و ساير كارمندان سازمان حتي پس از پايان وظايف خود نبايد اطلاعات محرمانه أي كه در زمان اجراي وظايف رسمي شان از آنها اطلاع يافته اند را براي اشخاص غير مجكاز فاش سازند. آنها نبايد اطلاعاتي را كه در ارتباط با فعاليتهاي مربوط به هر دولت بدست آورده اند به هيچ دولت, سازمان يا شخصي خارج از دبيرخانه فني منتقل نمايند. 8- در اجراي وظايف محوله, بازرسان فقط بايد اطلاعات و سوابق مورد نياز جهت انجام ماموريت خود را درخواست نمايند. آنها نبايد به هيچ وجه اطلاعات جمع آوري شده تصادفي (اتفاقي) غير مرتبط با امر تاييد رعايت اين كنوانسيون را, ثبت نمايند. 9- كارمندان بايد توافقنامه هاي رازداري فردي با دبيرخانه فني براي طول مدت استخدام و يك دوره (5) ساله بعد از خاتمه آن منعقد سازند. 10- به منظور اجتناب از افشاء نادرست, بازرسان و كارمندان سازمان بايستي به طور مناسب توجيه شده و ملاحظات ايمني و نوع مجازاتهاي محتملي را كه ممكن است به لحاظ افشاء نادرست اطلاعات با آن مواجه شوند. 11- حداقل (30) روز قبل از صدور مجوز دسترسي كارمند به اطلاعات محرمانه مربوط به فعاليتهماي دولتي كه در سرزمين و يا هر مكان ديگري كه در قلمرو قانوني يا تحت كنترل يك دولت عضو قرار دارد, دولت عضو ذينفع بايد از صدور اين مجوز پيشنهادي مطلع گردد. براي بازرسان اعلام انتصاب پيشنهادي به منزله اجراي اين شرط مقرر خواهد بود. 12- در ارزيابي عملكرد بازرسان و ساير كارمندان دبيرخانه فني, توجه خاص به سوابق كارمند در حفاظت از اطلاعات محرمانه معطوف مي گردد. پ- اقدامات حفاظت از تاسيسات حساس و جلوگيري از افشاء اطلاعات محرمانه در روند فعالتهاي تاييد در محل. 13- دولتهاي عضو مي توانند اقداماتي كه براي حفاظت ازمحرمانه بودن ضروري بدانند را انجام دهند به ترتيبي كه انجام تعهداتشان نشان دهنده پيروي آنها از مواد مربوطه و پيوست تاييد باشد. هنگام بازرسي, دولت عضو مي تواند تجهيزات, اسناد و مناطقي كه حساس تلقي شده و مربوط به هدف بازرسي نمي شوند را براي تيم بازرسي مشخص نمايد.14- تيمهاي بازرسي توسط اصل اجراي بازرسيها در محل با كمترين ميزان مداخله ممكن مطابق با اجراي موثر و به موقع ماموريت خود هدايت شوند. آنها بايستي بپيشنهاداتي را كه ممكن است در هر مرحله از بازرسي توسط دولت عضو بازرسي شونده داده شود مورد ملاحظه قرار دهند تا از حفاظت تجهيزات و اطلاعات حساس كه مربوط به تسليحات شيميايي نمي شود, اطمينان حاصل نمايند.
15-تيمهماي بازرسي بايد دقيقا"پايبند مقررات عنوان شده در مواد و پيوستهاي مربوطه كه حاكم بر اجراي بازرسي است باشند. آنها بايد به رويه هاي درنظر گرفته شده جهت حفاظت از تاسيسات حساس و جلوگيري از افشاء اطلاعات محرمانه كاملا" احترام بگذرند. 16- در شرح ترتيبات و توافقنامه هاي تاسيسات بايستي توجه خاصي به ضرورتهاي حفاظت از اطلاعات محرمانه معطوف گردد. توافقنامه هاي مربوط به رويه هاي بازرسي براي هر تاسيسات هنچنين بايد شامل ترتيبات تفصيلي و مخصوص در خصوص تعيين آن مناطقي از تاسيسات كه بازرسان مجاز به دستيابي به آن گرديده اند. محل بايگاني اطلاعات محرمانه در محل, محدوده فعاليت بازرسي در مناطق توافق شده, نمونه برداري و تجربه آنها, دسترسي به سوابق و استفاده از ابزار و تجهيزاات نظارت مستمر باشد. 17- گزارشي كه بعد از هر بازرسي تهيه مي شود بايد فقط شامل حقايق مربوط به تبعيت از اين كنوانسيون باشد. گزارش بايد طبق مقررات حاكم بر كاربرد از اطلاعات محرمانه كه توسط وضع گرديده است مورد استفادده قرار گيرد. در صورت لزوم اطلاعات مندرج در گزارش, قبل از ارسال به خارج از دبيرخانه فني و دولت عضو بازرسي شونده بايد در فرمهاي با حساسيت كمتر بررسي گردد. ت- رويه هاي مربوط به موارد نقض بار ادعاي نقض رازداري. 18- مدير كل بايد رويه هاي لازمي را كه به هنگام نفض يا ادعاي نقضق رازداري بايستي از آن تبعيت شود با رعايت پيشنهاداتي كه توسط مجمع مطابق قسمت (خ) بند (21) ماده(8) كنوانسيون بررسي و تصويب مي شوند تهيه نمايد.19- مدير كل بايد بر اجراي توافقات رازداري فردي نظارت داشته باشد مدير كل بايد در صورت تشخيص خود مبني بر وجود نشانه هاي كافي در نقض تعهدات مربوط به حفاظت از اطلاعات محرمانه بلادرنگ تحقيقات را آغاز نمايد. مدير كل همچنين بايد در صورت ادعاي يك دولت ضبو در مورد نقض راز داري بلادرنگ تحقيقات را آغاز نمايد. 20- مدير كل بايد در مورد كارمندان عضوي كه تعهدات خود را در مورد حفاظت از اطلاعات محرمانه نقض كرده اند, اقدامات كيفري و انضباطي مناسب اعمال نمايد. در موارد نقض جدي مدير كل مي تواند مصونيت فرد را لغو نمايد. 21-دولتهاي عضو بايد تا سر حد ممكن, مدير كل را در تحقيق پيرامون نقض يا ادعاي نقض راز داري حمايت و با وي همكاري نموده و در صورت اثبات نقض, اقدام مناسيب اتخاذ نمايند. 22- سازمان مسوول نقض رازداري كه اعضاي دبيرخانه فني مرتكب مي شوند نمي باشند. 23- در مورد نقض هاي كه هم دولت عضو و هم سازمان درگير باشند, يك «كميسيون براي رفع اختلافات مربوط به راز داري» به صورت يك نهاد فرعي كنفرانس تشكيل مي گردد كه بايد مورد را رسيدگي نمايد. اين كميسيون بايد توسط كنفرانس منصوب شود. قواعد حاكم بر تركيب و رويه هاي اجراي آن بايستي در اولين اجلاس كنفرانس مورد تصويب قرار گيرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و چهار ماده و ضمائم آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 8/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

15397 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1376/10/11 :تاريخ ابلاغ 1376/05/05 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور خارجه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران