مشمولين قانون كار ، براساس آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي تطبيق وضع داده نميشوند و سوابق خدمت كارگري ازحيث ارتقاء درجه محاسبه نميشودتاريخ 16/4/71 شماره دادنامه 43 كلاسه پرونده 71/32
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه ماده 17 آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 13/2/48 مبني براستخدام رسمي افراد درپستهاي ثابت سازماني دردرجه يك رتبه مربوط وعنايت به ماده 53 آئين نامه مزبوردرخصوص عدم جوازتطبيق وضع مشمولين قانون كار با آئين نامه فوق الذكر و اينكه منحصراسوابق خدمت مستخدمين ثابت و روزمزد حكم بشرح تبصره ماده 53 قابل احتساب بوده و احتساب سوابق خدمت كارگران مشمول قانون كارازحيث ارتقاء درجه تجويز نگرديده است دادنامه شماره 458 مورخ 21/7/70 شعبه نهم ديوان عدالت اداري مشعربرعدم جوازاحتساب سوابق خدمت كارگري موردبحث موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/32 7/7/1371
تاريخ 16/4/71 شماره دادنامه 43 كلاسه پرونده 71/32

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس شعبه نهم ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه 3و8و9ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/311موضوع شكايت آقاي سهراب زارع بطرفيت سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان فارس بخواسته احتساب سوابق قبلي طي دادنامه شماره 152-27/30/70چنين راي صادر نموده است :نظربه اينكه آقاي سهراب زارع ازجمله كاركنان هتل هماوابسته به هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران بوده كه درسال 59 هتل مزبورباپرسنل آن به سازمان بهداشت ودرمان استان فارس واگذارونامبرده طي ابلاغ 3/10/59 وباحفظ سمت اصلي مامورخدمت دربيمارستان سلمان فارسي بهداري فارس و ازتاريخ 1/7/60طبق حكم مورخ 23/6/61براساس مقررات استخدامي تامين اجتماعي ابتدابصورت آزمايشي وسپس بصورت قطعي دراين سازمان بخدمت پذيرفته شده وعنايت به اينكه صدوراحكام استخدامي اخيربنام وي بنابه مراتب يادشده استخدام جديدتلقي نمي شودواحتساب سوابق خدمت مشاراليه درهتل همابشرط پرداخت حق بيمه اين مدت بارعايت سايرمقررات قانون بلامانع تشخيص وازاين قسمت حكم به واردبودن شكايت صادرمي گردد.
ب - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/375موضوع شكايت آقاي فرهادشادمان بطرفيت اداره بهداري استان فارس بخواسته احتساب سابقه كارطي دادنامه شماره 458-21/7/70چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه شاكي درمدت خدمت درهتل هماازنظراستخدامي مشمول قانون كاربوده كه پس ازانتقال هتل مزبوربه سازمان منطقه اي بهداشت درمان استان فارس ازتاريخ 1/7/60باتفويض پست ثابت سازماني براساس مقررات آئين نامه استخدامي تامين اجتماعي مصوب 48به استخدام سازمان مزبوردرآمده اعطاءدرجه يك به نامبرده باعنايت به ماده 17آئين دادرسي استخدامي مزبوروعدم جواز احتساب سوابق كارگري اودرهتل هماازحيث اعطاءدرجه خلاف مقررات نبوده وشكايت دراين خصوص موجه نمي باشددردمي شود.بديهي است كليه سوابق خدمت دولتي شاكي ازحيث بازنشستگي واعطاءرتبه درحدودمقررات آئين نامه فوق الذكروهمچنين دراجراي قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مصوب 30/5/69قابل احتساب مي باشد.
ج - شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/206موضوع شكايت آقاي علي اكبرزردموبطرفيت سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان فارس بخواسته رسيدگي به احتساب سوابق هتل همابشرح دادنامه شماره 580-18/8/70چنين راي صادر نموده است :باتوجه به محتويات پرونده ومدارك ومستندات مربوط به افرادديگري كه وضع مشابه شاكي راداشته ودرپرونده كلاسه 64/344مضبوط مي باشدمشخص است كه هتل همادرسال 1351دراختيارهواپيمائي ملي كه از شركتهاي دولتي محسوب است قرارگرفته بنابراين وضعيت اين قبيل كاركنان ازمصاديق ماده 15مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بوده وانتقال وقرار گرفتن هتل وكاركنان آن دراختياروزارت بهداري وتغييروضعيت به استخدام رسمي درسال 1360براي نامبرده اين حق راايجادمي نمايدكه برطبق ماده 15 مذكورسوابق قبلي وي موردمحاسبه قرارگيرد.عليهذاحكم به ورودشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371

2

43 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/08/24 :تاريخ ابلاغ 1371/04/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران