دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را از دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد

كلاسه پرونده : 74/11/2229و5660
تاريخ رسيدگي : 28/6/73
شماره دادنامه : 110851084/7/74
مرجع رسيدگي : شعبه 11دادگاه تجديدنظراستان تهران 0

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف )54 ساله با سواد اهل تهران ساكن تهران ، مسلمان ، ايران بدون سابقه كيفري داراي عيال و اولاد داير به صدور19 فقره چك بلامحل به شماره هاي 876624و876194و876625 و 952829و876195و952804و876622و876199و 876623 و876626 و 875914و 875913و875915و 876196و52801 و952827 با عنايت به شكايت شاكي و صدور گواهي عدم پرداخت وجوه چكها و دفاعيات بلاوجه متهم و عدم ارائه دليل در مورد ادعاي خود و اين كه فقط 2فقره چكهاي 876626و 875913 قبل از موعد به بانك ارائه شده و گواهي عدم پرداخت دريفات شده است و نيز ساير قراين وامارات موجود در پرونده و اينكه تصميم دادسراي عموي سابق تهران ودادگاه كيفري يك شعبه 144 در خصوص كلاهبرداري بلحاظ اينكه بزه صدور چك بلامحل است و به عنوان كلاهبرداي قابل تعقيب نمي باشد و نيز آقاي (ب ) شاكي اين پرونده در دادگاه كيفري يك اعلام شكايتي ننموده است لذا بزهكاري متهم نسبت به 17 فقره از چكهاي فوق التوصيف ( به استثناي چكهاي شماره 876626و875913) محرز و مسلم بوده مستندا" به ماده 10و 7 قانون صدور چك بلامحل متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 000/500/2 ريال جزاي نقدي معدل ربع وجه چك شماره 875915 در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد و در خصوص چكهاي شماره 876626 و شماره 875913 با عنايت به اينكه قبل از تاريخ سررسيد (10/9/69و28/8/69) به ترتيب در تاريخ 12/8/69و13/8/69به بانك ارائه شده اند كه دليل بر وعده دار بودن چكهاي فوق مي باشد و بزه در زمان حكومت قانون صدور چك مصوب 1355 راي بربرائت متهم صادرمي نمايد در خصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي آقاي (ب ) به طرفيت آقاي (الف ) مبني بر مطالبه مبلغ 000/100/38 ريال بابت 19 فقره چك فوق التوصيف و خسارات وارده به مبلغ 000/713 ريال با عنايت به محكوميت كيفري متهم نسبت به 17 فقره چك بلامحل و صدور گواهي هاي عدم پرداخت و ساير قرائن موجوده و اينكه گرچه چكهاي شماره 876626و875914 فاقد جنبه جزائي مي باشند ليكن با توجه به حلول موعد چكهاي خواسته خواهان به كليه 19 فقره چك موجه تشخيص و آقاي (الف ) را به پرداخت مبلغ 000/100/38 ريال بابت اصل وجه چكهاي فوق الذكربه مبلغ 000/713 ريال بابت خسارات وارده از باب تسبيب مستندا" به مواد15 ق چك و 357 قانون آ0د.م محكوم مي نمايد در حق آقاي (ب ) راي صادره حضوري و مستندا" به ماده 21 بند 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در ديوان محترم عالي كشور ظرف مهلت بيست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض خواهد بود.
دادرس شعبه 11دادگاه عمومي تهران

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) به دادنامه هاي شماره 1084 1085 مورخ 1/7/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي تهران نظرباينكه از جانب تجديدنظرخواه در محدوده مواد 18 و 19 و25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 ايراد و اعتراض موجه ومدللي كه موجبات گسيختن راي صادره را فراهم سازد ارائه واقامه نشده 000 دادنامه فوق الاشعار عينا"تاييد مي گردد. اين راي قطعي است.(74/ت 7/651)
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145

1085 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/07/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران