قانون كنوانسيون مربوط به تالابهاي بين المللي و تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي

ماده واحده - كنوانسيون مربوط به تالابهاي بين المللي به خصوص تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده كه از تاريخ 21 تير 1351 (12 ژوئيه 1972) براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ 4 شهريور ماه 1351 (26 اوت 1972) از طرف نماينده ايران در پاريس به امضا رسيده است تصويب مي شود و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 18/11/1352، كه در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/12/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران