قانون كنوانسيون منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي و انهدام سلاحهاي مذكور

ماده واحده - كنوانسيون راجع به منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره
سلاحهاي باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي و انهدام اين سلاحها مشتمل بر يك
مقدمه و پانزده ماده كه به نام دولت شاهنشاهي ايران در مسكو - واشنگتن و
لندن به امضا رسيده است تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس
شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 6/12/1351 در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم
خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
كنوانسيون راجع به منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي
باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي و انهدام اين سلاحها
دولتهاي طرف اين كنوانسيون :
با عزم به اقدام براي تحقق پيشرفت موثر در راه خلع سلاح عمومي و كامل من
جمله منع و امحا كليه اقسام سلاحهاي انهدام دسته جمعي و
با اطمينان به اين كه منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي شيميايي
و باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و امحا اين گونه سلاحها از طريق اقدامات موثر
تحقق خلع سلاح عمومي و كامل را تحت نظارت دقيق و موثر بين المللي - تسهيل
خواهد نمود - و
با اعتقاد به اهميت پروتكل مربوط به منع استعمال گازهاي و سمي و گازهاي
مشابه و وسايل باكتريولوژيك در جنگ كه در تاريخ 17 ژوئن 1925 در ژنو به
امضا رسيده - و همچنين به اعتقاد به نقشي كه پروتكل مزبور در تخفيف فجايع
جنگ ايفا نموده و مي نمايد- و
با تاييد وفاداري به اصول و هدفهاي پروتكل مذكور و دعوت از كليه دول براي
تبعيت از آن - و با يادآوري اين كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كرارا هر
نوع اقدام مخالف اصول و هدفهاي پروتكل 17 ژوئن 1925 را محكوم نموده است -
و
با تمايل به تزييد اعتماد بين ملتها و بهبود عمومي محيط بين المللي - و
همچنين با تمايل به اقدام در راه تحقق هدفها و اصول منشور ملل متحد
با اعتقاد به اهميت و فوريت لزوم خارج كردن سلاحهاي انهدام دسته جمعي نظير
سلاحهاي خطرناكي كه در آن عوامل شيميايي و باكتريولوژيك (بيولوژيك ) به كار
رفته از زمره تسهيلات دول از طريق اقدامات موثر - و
با قبول اين كه - توافق درباره منع سلاحهاي باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي
- به منزله اولين گام در راه نيل به موافقت درباره انجام اقدامات موثر
براي منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي شيميايي محسوب خواهد شد -
و
با تصميم به ادامه مذاكرات براي نيل به اين هدف - و
با عزم به از بين بردن امكان استفاده از عوامل باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و
سمي به عنوان سلاح به خاطر رفاه تمام اعضاي بشر - و
با اعتقاد به اين كه وجدان بشريت توسل به روشهاي فوق را طرد مي نمايد و
اين كه نبايد از بذل مساعي براي تخفيف اين خطر فروگذار نمود -
به شرح زير موافقت نمودند:
ماده 1 - هر يك از دول طرف اين كنوانسيون متعهد مي شوند كه هرگز و تحت هيچ
اوضاع و احوالي به تكميل و توسعه و توليد و ذخيره و يا به نحوي از انحا
به تحصيل و نگهداري مواد زير مبادرت ننمايد.
1 - عوامل ميكربي يا ساير عوامل بيولوژيك يا مواد سمي از هر منشا كه باشد
و يا به هر طريق و يا به هر نوع يا مقدار كه توليد گردد - غير از آن چه
كه جهت پيشگيري يا حفاظت در مقابل امراض و يا ساير مقاصد صلحجويانه
اختصاص داده شده باشد.
2 - سلاحها و تجهيزات و يا وسايل انتقال كه براي استفاده از اين قبيل
عوامل يا مواد سمي در راه مقاصد خصومت آميز با برخوردهاي مسلحانه به كار
رود.
ماده 2 - هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شود در سريعترين اوقات
ممكنه كه در هر حال از نه ماده پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تجاوز
نخواهد كرد - كليه عوامل و مواد سمي و سلاحها و تجهيزات و وسايل انتقال
مذكور در ماده يك اين كنوانسيون را كه در اختيار دارد و يا تحت حاكميت و
يا نظارت او مي باشد منهدم ساخته و يا به مواد قابل استفاده در مقاصد
صلحجويانه تبديل كند.
در اجراي مقررات اين ماده تمام احتياطات لازمه براي حفاظت مردم و محيط
رعايت خواهد گرديد.
ماده 3 - هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شود - هيچ يك از عوامل
و مواد سمي و سلاحها و تجهيزات و وسايل انتقال مذكور در ماده 1 اين
كنوانسيون را مستقيما يا به طور غير مستقيم به هيچ كس منتقل نساخته و هيچ
دولت يا گروهي از دول يا سازمان بين المللي را در توليد و تحصيل عوامل و
مواد سمي و سلاحها و تجهيزات و يا وسايل انتقال مذكور به هر نحو كه باشد
كمك يا تشويق يا وادار ننمايد.
ماده 4 - هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شود - طبق مقررات
قانون اساسي خود - تدابير لازم را جهت منع و جلوگيري از تكميل و توسعه و
توليد و تجهيز و ذخيره و نگهداري عوامل و مواد سمي و تجهيزات و وسائل
انتقال مذكور در ماده 1 اين كنوانسيون را كه در سرزمين چنين دولتي واقع
بوده يا در هر جاي ديگر تحت حاكميت و كنترل خود داشته باشد اتخاذ نمايد.
ماده 5 - هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند - براي حل مسائلي
كه ممكن است در مورد هدف يا اجراي مقررات كنوانسيون حاضر بروز نمايد با
يكديگر مشاوره و همكاري نمايند - مشاورات و همكاريهاي مندرج در اين ماده
- همچنين ممكن است از طرق مقتضي بين المللي در چهارچوب سازمان ملل متحد و
طبق منشور آن انجام گيرد.
ماده 6 - 1 هر يك از دول طرف اين كنوانسيون - كه اطلاع حاصل نمايد يكي
ديگر از دولتهاي متعاهد - تعهدات ناشي از مندرجات كنوانسيون حاضر را نقض
مي نمايد - مي تواند شكايتي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم نمايد.
اين شكايت بايد كليه دلايل ممكنه در موجه بودن آن را ارائه نموده و مبتني
بر تقاضاي رسيدگي آن شكايت توسط شوراي امنيت باشد.
2 - هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شود در امر بررسيهايي كه
شوراي امنيت ممكن است طبق مفاد منشور ملل متحد و بر اساس شكايت واصله
انجام دهد - همكاري نمايد. شوراي امنيت دولتهاي طرف اين كنوانسيون را از
نتايج اين بررسيها مطلع خواهد نمود.
ماده 7 - هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شود - طبق منشور ملل
متحد به هر يك از طرفهاي اين كنوانسيون كه تقاضا نمايد كمك كرده يا
كمكهايي را كه به آن طرف مي شود مشروط بر اين كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه
طرف متقاضي بر اثر نقض اين كنوانسيون در معرض مخاطره قرار گرفته است .
ماده 8 - هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون به نحوي تفسير نخواهد شد - كه
تعهداتي را كه دولتي به موجب پروتكل مربوط به منع استعمال گازهاي
خفه كننده و سمي و يا مشابه آن و وسايل باكتريولوژيك در جنگ - مورخ 17
ژوئن 1925 - ژنو - پذيرفته است به نحوي از انحا محدود نموده و يا تقليل
دهد.
ماده 9 - هر يك از دول كنوانسيون حاضر هدف شناخته شده منع موثر سلاحهاي
شيميايي را تاييد مي كند و براي نيل بدين منظور متعهد مي شود جهت حصول
توافق سريع درباره تدابير موثر براي منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره
اين سلاحها و به منظور انهدام آن ها و همچنين درباره اتخاذ تدابير مقتضي در
مورد تجهيزات و وسايل انتقال آن كه بخصوص براي توليد و استعمال عوامل
شيميايي به عنوان سلاح جنگي به كار مي رود - مذاكرات را با حسن نيت ادامه
دهد.
ماده 10 - 1 -دولتهاي طرف كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند - مبادله هر چه
سريعتر تجهيزات و مواد و اطلاعات علمي و فني مربوط به استعمال عوامل
باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي به منظورهاي صلحجويانه را تسهيل نمايند و
نيز حق دارند در اين مبادله شركت كنند.
طرفهاي كنوانسيون حاضر همچنين در صورت امكان به توسعه بيشتر كشفيات علمي
در زمينه باكتريولوژي (بيولوژي ) و استفاده از آنها براي جلوگيري از امراض
يا براي مقاصد صلحجويانه ديگر منفردا يا با مشاركت دولتهاي ديگر يا
سازمانهاي بين المللي - كمك خواهند كرد.
2 - كنوانسيون حاضر به نحوي اجرا خواهد گرديد - كه در راه توسعه اقتصادي
و تكنولوژيك دولتهاي طرف كنوانسيون يا همكاريهاي بين المللي در زمينه
فعاليتهاي صلحجويان باكتريولوژيك (بيولوژيك ) منجمله مبادله بين المللي
عوامل باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي و همچنين تجهيزات مربوط به تكميل و
توسعه و استعمال يا توليد عوامل باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي براي
مقاصد صلحجويانه طبق مقررات كنوانسيون حاضر - مانعي ايجاد ننمايد.
ماده 11 - هر يك از دول طرف مي تواند اصلاحاتي را بر كنوانسيون حاضر
پيشنهاد كند. اصلاحات مزبور نسبت به هر يك از دول متعاهد كه آن را بپذيرد
از تاريخي كه اكثريت دول عضو كنوانسيون آن را پذيرفته باشد - و از آن پس
نسبت به هر يك از دول متعاهد از تاريخ پذيرش اصلاحات توسط آن دولت
لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 12 - پنج سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر يا قبل از اين
تاريخ در صورتي كه اكثريت دولتهاي طرف كنوانسيون پيشنهادي در اين مورد به
حكومتهاي نگهدارنده تسليم نمايند كنفرانسي متشكل از دولتهاي طرف اين
كنوانسيون در ژنو (سوئيس ) تشكيل خواهد گرديد تا نحوه اجراي كنوانسيون
حاضر را بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه هدفهاي مذكور در مقدمه و همچنين
مقررات كنوانسيون منجمله مقررات مربوط به انجام مذاكره درباره سلاحهاي
شيميايي در حال تحقق و اجرا است ضمن اين بررسي كليه پيشرفتهاي علمي و فني
كه به موضوع كنوانسيون حاضر ارتباط پيدا كند ملحوظ خواهد گرديد.
ماده 13 - 1 - مدت اين كنوانسيون نامحدود خواهد بود.
2 - هر يك از دولتهاي طرف اين كنوانسيون در اعمال حق حاكميت خود حق دارد
در صورتي كه تشخيص دهد حوادث فوق العاده اي مربوط به موضوع اين كنوانسيون ،
منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است - از اين كنوانسيون
كناره گيري كند.
طرف مذكور اين كناره گيري را سه ماه قبل از اقدام - به كليه دولتهاي ديگر
كنوانسيون حاضر و شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام خواهد نمود. اين
اعلاميه متضمن شرح حوادث فوق العاده اي است كه به زعم طرف مذكور منافع
اساسي اش را به مخاطره افكنده است خواهد بود.
ماده 14 - 1 - اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح خواهد بود و هر
دولتي كه قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر به امضاي آن مبادرت ننمايد
مي تواند طبق مقررات بند 3 اين ماده در هر زمان به اين كنوانسيون ملحق
گردد.
2 - اين كنوانسيون از طرف دولتهاي امضاكننده به تصويب خواهد رسيد و اسناد
تصويب و اسناد الحاق به حكومتهاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و
انگلستان و ممالك متحده آمريكا به بدين وسيله به عنوان حكومت هاي
نگهدارنده تعيين مي شوند، تسليم خواهد گرديد.
3 - اين كنوانسيون پس از تسليم اسناد تصويب 22 حكومت منجمله حكومتهايي كه
به عنوان نگهدارنده تعيين شده اند لازم الاجرا خواهد گرديد.
4 - در مورد دولي كه اسناد تصويب يا الحاق خود را بعد از لازم الاجرا شدن
تسليم نمايند كنوانسيون از تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق لازم الاجرا
خواهد بود.
5 - حكومتهاي نگهدارنده بلافاصله كليه دول امضاكننده و ملحق شونده را از
تاريخ هر امضا و تاريخ تسليم اسناد تصويب و الحاق و تاريخ دريافت ساير
اطلاعيه ها مطلع خواهند نمود.
6 - اين كنوانسيون طبق ماده 102 منشور ملل متحد توسط حكومتهاي نگهدارنده
به ثبت خواهد رسيد.
ماده 15 - اين كنوانسيون كه متون انگليسي و چيني و اسپانيايي و فرانسوي و
روسي آن متساويا معتبر مي باشند نزد حكومتهاي نگهدارنده توديع خواهد شد و
نسخ گواهي شده آن از طرف حكومتهاي نگهدارنده براي حكومت دول امضاكننده يا
ملحق شونده ارسال خواهد گرديد.
بنا به مراتب - امضاكنندگان زير كه داراي اختيارات لازم مي باشند كنوانسيون
حاضر را امضا نمودند.
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون كنوانسيون
منع تكميل و توسعه و توليد و ذخيره سلاحهاي باكتريولوژيك (بيولوژيك ) و سمي
و انهدام سلاحهاي مذكور مي باشد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/03/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران