قانون اصلاح ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي

ماده واحده - ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي به شرح زير اصلاح مي شود.
ماده 4 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي در حوزه مسئوليت پليس راه ژاندارمري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري كل كشور منظور مي شود و بر اساس بودجه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت دفتر مركزي بودجه و وزارت دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد به مصرف هزينه هاي مربوط به پيشگيري از تصادفات ، كمك به تهيه وسائل و لوازم مخابراتي و موتوري مورد نياز پليس راه و نيز ايجاد تاسيسات در جاده هاي خارج از محدوده شهرها خواهد رسيد. نحوه مصرف وجوه مزبور طبق آيين نامه اين قانون تعيين خواهد
شد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 22/12/1351 در جلسه روز دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است .
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/02/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران