قانون تاسيس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران كادر ثابت ارتش شاهنشاهي

ماده 1 - صندوق پس انداز ثابت افسران ، همافران و درجه داران كادر ثابت
ارتش شاهنشاهي توسط وزارت جنگ در بانك سپه بر طبق مقررات اين قانون تاسيس
مي گردد.
ماده 2 - درآمد صندوق پس انداز موضوع اين قانون به شرح زير است :
الف - از حقوق ماهانه :
1 - امرا و افسران ارشد ماهانه يك هزار و پانصد ريال (1500) ريال .
2 - افسران جز و همافران ماهانه يك هزار (1000) ريال .
3 - درجه داران ماهانه پانصد (500) ريال .
ب - از بودجه وزارت جنگ :
معادل سهم برداشت شده از حقوق ماهانه هر يك به شرح مندرج در بند بالا.
ماده 3 - وجوه پس انداز از طرف ارتش شاهنشاهي به صورت سپرده ثابت و به
نام صاحب حساب اعم از سهم پرداختي آنان و سهم وزارت جنگ به طور جداگانه
در بانك سپه توديع مي گردد و بهره آن با توافق وزارت جنگ و بانك سپه و
رعايت مقررات بانكي محاسبه و به موجودي صاحب حساب افزوده مي شود.
ماده 4 - وجوهي كه در اجراي اين قانون براي هر يك از افسران ، همافران
و درجه داران كادر ثابت ارتش شاهنشاهي پس انداز ثابت مي شود فقط در خاتمه
خدمت در ارتش شاهنشاهي (بازنشستگي ، معلوليت ، بازخريد و انتقال ) با بهره
متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره - استعفاكنندگان و اخراج شدگان فقط حق دريافت وجوهي را كه از
حقوق آنان كسر شده است به اضافه بهره متعلق به آن خواهند داشت .
ماده 5 - در صورت فوت صاحبان حساب از وجوهي كه به نام آنان پس انداز
ثابت شده است اعم از پرداختي آنان و پرداختي وزارت جنگ پس از وضع ديوني
كه به بانك سپه دارند با بهره متعلق بين وراث قانوني آنان تقسيم خواهد
شد.
تبصره - در صورتي كه متوفي فاقد وراث قانوني باشد سهم پرداختي او و
بهره متعلقه به آن جزو ماترك متوفي محسوب مي شود.
ماده 6 - به موجودي حساب پس انداز ثابت و بهره متعلق به آن در موقع
پرداخت هيچ گونه ماليات و عوارض تعلق نمي گيرد.
ماده 7 - كسر و توديع وجوه مذكور در ماده 3 اين قانون در مورد سهم
صاحب حساب از اول سال 1351 و در مورد سهم وزارت جنگ از اول سال 1352 به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 8 - آن قسمت از وجوه پس انداز ثابت بابت سهم وزارت جنگ و بهره آن
كه طبق مقررات اين قانون به صاحبان حساب يا وراث مستمري بگير آنان قابل
پرداخت نيست به ترتيبي كه بنا بر پيشنهاد وزارت جنگ به تصويب هيات وزيران
خواهد رسيد براي كمك به وراث شهدا و بازماندگان صغير افسران ، همافران و
درجه داران كادر ثابت ارتش شاهنشاهي مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده 9 - بانك سپه موظف است برابر آيين نامه اي كه با موافقت بانك مذكور
به تصويب وزارت جنگ مي رسد در صورت تقاضاي صاحبان حساب به آنان وام بدهد.
شرايط و مبلغ و مدت وام و بهره متعلق در آيين نامه مزبور تعيين مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ
روز شنبه 26/12/1351 در جلسه روز سه شنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/02/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران