قانون عهدنامه راجع به توسعه همكاري اقتصادي و فني بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

ماده واحده - عهدنامه راجع به توسعه همكاري اقتصادي و فني بين ايران و
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده كه در تاريخ
20 مهر ماه 1351 برابر 12 اكتبر 1972 در مسكو به امضاي وزيران امور خارجه
دو دولت رسيده است تصويب مي گردد و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده
مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در
تاريخ روز دوشنبه 21/12/1351 در جلسه روز پنجشنبه ششم ارديبهشت ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
عهدنامه راجع به توسعه همكاري اقتصادي و فني بين ايران و اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي
دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با توجه به
تمايل متقابل براي تحكيم و توسعه روابط دوستي و حسن همجواري دو جانبه و
به پيروي از روح عهدنامه ها و موافقتنامه ها و اسناد ديگر موجود فيمابين و
طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد و بر اساس اصول برابري و عدم مداخله در
امور داخلي و احترام متقابل به حق حاكميت و استقلال ملي و تماميت ارضي و
با تمايل به توسعه بيشتر روابط اقتصادي و بازرگاني و فني تصميم گرفتند
عهدنامه حاضر مندرج در ذيل را منعقد سازند.
ماده 1 - طرفين متعاهدين تصميم خود را مبني بر استفاده كامل تر از امكانات
مساعد موجود در ايران و اتحاد شوروي - به منظور گسترش و تحكيم همكاري همه
جانبه اقتصادي و فني مفيد براي طرفين و نيز تجارت بين دو كشور بر مبناي
متعادل و دراز مدت اعلام مي دارند.
ضمنا در نظر است بين صادرات مجموعه گاز و سنگهاي فلزات الوان و پنبه و
كالاهاي ديگر صنعتي و كشاورزي ساخت ايران از ايران به اتحاد شوروي و از
طرف ديگر صادرات تجهيزات و ماشين آلات و مصالح و كالاهاي ديگر ساخت شوروي و
همچنين واگذاري خدمات از طرف شوروي به ايران تعادل و موازنه حاصل گردد.
ماده 2 - همكاري اقتصادي و فني بين دو كشور مندرج در ماده يك عهدنامه
حاضر دائما گسترش و توسعه خواهد يافت - در زمينه هايي مانند:
توسعه ذوب آهن و فلزات رنگين و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و شيميايي و
ماشين سازي و كشاورزي و آبياري و ماهيگيري .
طرح و ساختمان مراكز نيروي برق و خطوط انتقال برق و ساير تاسيسات نيروي
برق و طرحهاي صنعتي و غيره و توسعه ارتباطات حمل و نقل .
تجسسات زمين شناسي به منظور كشف مواد زيرزميني و نفت .
تربيت كادرهاي ملي در زمينه فني و حرفه اي و انجام مشورتهاي متقابل بين
كارشناسان دو طرف در قسمت برنامه ريزي و در توسعه اقتصادي و فني .
حفظ محيط زيست انساني .
ماده 3 - طرفين متعاهدين با تمام وسائل به توسعه همكاري بين سازمانهاي
ذينفع ايران و اتحاد شوروي در رشته هاي مناسبات اقتصادي و بازرگاني و فني
و همچنين انعقاد موافقتنامه ها و قراردادهاي مربوطه بر اساس عهدنامه حاضر
و طبق قوانين جاري در هر دو كشور مساعدت خواهند نمود.
ماده 4 - مسائل مربوط به اجراي عملي همكاري دو جانبه اقتصادي و فني و
همچنين تجارت بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در كميسيون
دائمي همكاري اقتصادي شوروي و ايران مورد مذاكره نمايندگان دو طرف قرار
خواهد گرفت .
كميسيون مذكور توصيه هايي را كه مورد موافقت قرار گرفته باشد جهت بررسي به
دولت ارائه خواهد نمود.
ماده 5 - طرفين متعاهدتين كوشش براي توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني و
فني به كار خواهند برد و در عين حال آمادگي خود را براي مساعدت در اجراي
نظريات همكاري منطقه اي در امور اقتصادي و بازرگاني و همچنين در امر حمل و
نقل ترانزيتي با در نظر گرفتن منافع همه دولي كه خود را با نظرات مذكور
سهيم مي دانند و از آن پشتيباني مي كنند اعلام مي دارند.
ماده 6 - طرفين متعاهدتين اعلام مي دارند كه مقررات عهدنامه حاضر به
تعهداتي كه طرفين سابقا نسبت به دول ثالث بر عهده گرفته اند خللي وارد
نمي سازد و بر عليه دول ثالث متوجه نمي باشد و تعهداتي كه طرفين طبق
معاهدات موافقتنامه هاي جاري با دول ثالث دارند با مقررات عهدنامه حاضر
مغايرت نداشته و نخواهد داشت .
ماده 7 - عهدنامه حاضر از روزي كه به موقع اجرا گذاشته مي شود به مدت 15
سال معتبر خواهد بود و هر گاه تا يك سال قبل از انقضاي مدت عهدنامه هيچيك
از طرفين متعاهدتين به طرف متعاهد ديگر تمايل خود را براي خاتمه دادن به
اعتبار قانوني عهدنامه اعلام ننمايد - اعتبار آن خود به خود هر بار براي
پنج سال ديگر تمديد خواهد شد.
ماده 8 - عهدنامه حاضر به تصويب خواهد رسيد و از روز مبادله اسناد تصويب
كه در تهران صورت خواهد گرفت به مرحله اجرا در خواهد آمد.
عهدنامه حاضر در مسكو به تاريخ 20 مهر 1351 مطابق با 12 اكتبر 1972 در دو
نسخه هر يك به زبانهاي فارسي و روسي تنظيم گرديد و هر دو متن داراي
اعتبار مساوي است .
از طرف دولت از طرف دولت
شاهنشاهي ايران اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
عهدنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به قانون عهدنامه راجع به
توسعه همكاري اقتصادي و فني بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/02/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران