قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كانتينر هاي ايمن مصوب سال 1972 مبلادي برابر با سال 1351 هجري شمسي


شماره 298 ـ ق 17/8/1379
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 81882 / 19899 مورخ 3/12/1378 دولت در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كانتينرهاي ايمن مصوب 1972 ميلادي برابر با سال 1351 هجري شمسي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/8/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي

شماره 36232 21/8/1379
وزارت راه و ترابري
« قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كانتينرهاي ايمن مصوب 1972 ميلادي برابر با سال 1351 هجري شمسي » كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/8/1379 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1379 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون بين المللي كانتينر هاي ايمن مصوب سال 1972 ميلادي برابر با سال 1351 هجري شمسي مشتمل بر يك مقدمه و 16 ماده و دو ضميمه به شرح پيوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد .
رعايت اصل 139 قانون اساسي در بخش ارجاع به داوري الزامي است .

بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بين المللي كانتينر هاي ايمن مصوب 1972 ميلادي ( 1351 هجري شمسي )
مقدمه
اعضا :
با درك نياز به حفظ ايمني كامل جان افراد در هنگام كار ، رويهم چيني و حمل و نقل كانتينرها .
با توجه به نياز تسهيل حمل و نقل بين المللي كانتينري ،
با تشخيص مزاياي رسمي كردن الزامات ايمني مشترك بين المللي در اين زمينه .
با توجه به اينكه اين مهم با انعقاد يك كنوانسيون به بهترين وجهي حاصل ميگردد تصميم به رسمي نمودن الزامات ساختاري براي تضمين ايمني در كار ، رويهم چيني و حمل و نقل كانتينرها در روند فعاليتهاي معمول گرفته و در اين راستا به شرح زير توافق نموده اند :
ماده 1 ـ تعهد كلي به موجب اين كنوانسيون :
اعضا تعهد مي نمايند مفاد اين كنوانسيون و ضمايم آن را در بخش جدائي ناپذير از اين كنوانسيون را تشكيل مي دهند ، اجرا نمايند .
ماده 2 ـ تعريف :
از نظر كنوانسيون ، مگر اينكه به گونه ديگري تصريح شده باشد :
1 ـ كانتينر يعني ركني از تجهيزات حمل و نقل كه داراي ويژگي هاي زير باشد :
الف ـ ثابت و پايدار و در نتيجه به اندازه كافي محكم و مناسب كاربرد مداوم باشد ؛
ب ـ داراي طراحي ويژه براي تسهيل حمل و نقل كالا از طريق يك نوع يا انواع حمل و نقل بدون بارگيري مجدد ميان راهي باشد ؛
پ ـ دارا بودن طراحي كه با پيش بيني بستهائي در گوشه ها باعث محفوظ و محكم نگاهداشتن و / يا حمل و نقل آسان ميگردد ؛
ت ـ داراي اندازه اي كه فضاي محصور به وسيله 4 گوشه پاييني بيروني به يكي از دو ترتيب زير باشد :
1 ـ دست كم 14 متر مربع (150 فوت مربع ) ؛ يا
2 ـ دست كم 7 متر مربع (75 فوت مربع ) چنانچه بستهاي گوشه اي بالائي بر روي آن نصب شده باشند .
اصطلاح كانتينر شامل هيچ يك از وسايل نقليه يا بسته بندي نمي گردد با اين وجود زماني كه كانتينرها روي شاسي حمل شوند آنها را شامل مي شود .
2 ـ « بستهاي گوشه اي » يعني آرايش و ترتيبي از روزنه ها و سطوح در بالا و / يا پايين كانتينر جهت حمل و نقل ، رويهم چيني و يا محكم و محفوظ نگاهداشتن آن .
3 ـ « دستگاه اجرائي » يعني دولت يك عضو كه تحت اختيار و صلاحيت آن كانتينرها تاييد مي گردند .
4 ـ تاييد شده يعني تاييد شده به وسيله دستگاه اجرائي .
5 ـ « تاييد » يعني تصميم دستگاه اجرائي مبني بر اينكه نوع طرح يا كانتينر در چارچوب شرايط اين كنوانسيون ايمن و بي خطر باشد .
6 ـ حمل و نقل بين المللي يعني حمل و نقل ميان نقاط مبدا و مقصد كه در قلمرو دو كشور كه به اين كنوانسيون در مورد دست كم يكي از اعمال مي شود ، قرار گرفته است .
اين كنوانسيون همچنين زماني كه بخشي از عمليات حمل و نقل ميان دو كشوري انجام شود كه در قلمرو يكي از آنها اين كنوانسيون اعمال مي شود اجرا ميگردد .
7 ـ ( محموله )يعني هرگونه كالا ، اجناس ، مال التجاره و اقلامي از هر نوع كه در كانتينرها حمل مي شوند .
8 ـ « كانتينر جديد » به معناي كانتينري است كه ساخت آن در تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون يا پس از آن آغاز شد باشد .
9 ـ كانتينر موجود يعني به معناي كانتينري است كه كانتينر جديد نباشد .
10 ـ « مالك » عبارت است از مالك به گونه مقرر در حقوق داخلي عضو يا مستاجر يا امين ، چنانچه توافق ميان طرفها مقرر نمايد كه مالك به اعمال مسئوليت خويش براي نگهداري و بازديد و بازرسي كانتينر توسط چنين مستاجر يا ايمني بپردازد .
11 ـ نوع كانتينر به معناي نوع طرح تاييدي از سوي دستگاه اجرائي مي باشد .
12 ـ كانتينر از مجموعه با نوع طرح به معناي هرگونه كانتينر ساخته شده بر طبق نوع طرح تاييد شده مي باشد .
13 ـ « نمونه اوليه » به معناي كانتينري است كه نماينده كانتينرهائي است كه در مجموعه نوع طرح ساخته شده يا قرار است ساخته شوند.
14 ـ حداكثر ميزان يا وزن ناخالص مفيد و موثر يا ( آر ) عبارت است از حداكثر وزن مجاز كانتينر همراه با محموله آن .
15 ـ « وزن خود كانتينر » به معناي وزن كانتينر خالي همراه با تجهيزات فرعي ثابت شده بر روي آن مي باشد .
16 ـ « حداكثر با مجاز يا (پي) عبارت است از تفاوت ميان حداكثر ميزان يا وزن ناخالص مفيد و موثر و وزن خود كانتينر.
ماده 3 ـ كاربرد :
1 ـ اين كنوانسيون در مورد كانتينرهاي جديد و موجود مورد استفاده در حمل و نقل به استثناي كانتينرهائي كه براي حمل و نقل هوائي به گونه خاصي طراحي شده اند اعمال مي شود .
2 ـ هر كانتينر جديد بايد طبق مفاد مربوط به آزمايش نوع يا آزمايش خاص مستقل به گونه اي كه در ضميمه 1 درج گرديده ، تاييد شود .
3 ـ هر كانتينر موجود بايد طبق مفاد مربوط به تاييد كانتينرهاي موجود كه در زمينه 1 بيان شده است ظرف 5 سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تاييد شود .
ماده 4 ـ آزمايش ، بازرسي ، تاييد و نگهداري :
1 ـ براي اجراي مفاد ضميمه 1 هر دستگاه اجرائي بايد رويه موثري را براي آزمايش ، بازرسي و تاييد كانتينرها طبق معيارهاي موجود دراين كنوانسيون ايجاد نمايد . با اين توضيح كه دستگاه اجرائي مي تواند انجام چنين آزمايش بازرسي و تاييد را به سازمانهائي كه به طور مقتضي از سوي آن مجاز شده اند واگذار نمايد .
2 ـ دستگاه اجرائي كه آزمايش ، بازرسي و تاييد را به يك سازمان مي سپارد بايد دبير كل سازمان مشورتي دريائي يا بين الدولي ( كه از اين پس به آن « سازمان » اطلاق مي شود ) را براي اطلاع دادن به اعضا آگاه نمايد .
3 ـ درخواست تاييد ممكن است به دستگاه اجرائي هر عضوي داده شود .
4 ـ هر كانتينري بايد طبق مفاد ضميمه 1 در وضعيتي ايمن نگهداشته شود .
5 ـ چنانچه يك كانتينر تاييد شد واقعا مطابق با الزامات ضمايم 1 و 2 نباشد دستگاه اجرائي ذيربط بايد اقدامات ضروري را براي تطبيق كانتينر با چنين الزاماتي اتخاذ نموده با تاييد را پس بگيرد .
ماده 5 ـ پذيرش تاييد :
1 ـ تاييد اعطا شده به موجب اختيار يك عضو تحت شرايط اين كنوانسيون بايد توسط اعضاي ديگر براي تمام اهداف موضوع اين كنوانسيون پذيرفته شود اعضاي ديگر بايد اين تاييد را همانند تاييد صادر شده از جانب خود معتبر و نافذ بدانند .
2 ـ يك عضو نبايد هيچگونه الزامات ايمني ساختاري يا آزمايشهاي ديگري را در مورد كانتينرهاي مشمول اين كنوانسيون وضع نمايد ، با اين توضيح كه هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون مانع كاربرد مفاد يا قانون داخلي با موافقتنامه هاي بين المللي نمي گردد كه براي كانتينرهائي كه به طور خاص جهت حمل و نقل كالاهاي خطرناك طراحي شده اند ، يا براي ويژگي هاي منحصر به فرد كانتينرهاي حامل مايعات فله يا براي كانتينرهائي كه به صورت هوائي حمل مي شوند الزامات ايمني ساختاري يا آزمايشهاي اضافي را تجويز مي كند.
اصطلاح « كالاهاي خطرناك » همان معنائي را خواهد داشت كه موافقتنامه بين المللي براي آن تعيين كرده اند .
ماده 6 ـ كنترل :
قلمرو اعضا به وسيله ماموران آنها به طور مقتضي مجاز شده اند خواهد شد اين كنترل بايد محدود به تشخيص اين امر گردد كه كانتينر داراي پلاك تاييد ايمني معتبر به گونه اي است كه به وسيله اين كنوانسيون مقرر شده مگر اينكه ادله واضحي بر اين باور موجود باشد كه وضعيت كانتينر به گونه اي است كه تهديد آشكاري براي ايمني به حساب مي آيد در چنين موردي ، مامور مجري كنترل بايد فقط تا جائي كه ممكن است ضرورت داشته باشد براي اطمينان از اينكه كانتينر پيش از ادامه سرويس دهي به وضعيت ايمن برگشته به انجام كنترل بپردازد .
2 ـ در صورت نا امن جلوه كردن كانتينر به علت نقصي كه ممكن است در هنگام تاييد كانتينر در آن وجود داشته ، دستگاه اجرائي مسئول تاييد بايد توسط عضوي كه نقص را پيدا كرده است آگاه گردد .
ماده 7 ـ امضا تنفيذ ، پذيرش ، تصويب و الحاق :
1 ـ اين كنوانسيون تا تاريخ 15 ژانويه 1973 ميلادي (25/10/1351 ) هجري شمسي براي امضا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنوس و پس از آن از تاريخ 1 فوريه 1973 تا 31 دسامبر 1973 ميلادي ( از 12/10/1351 ) تا ( 10/10/1352 ) هجري شمسي در مقر سازمان در لندن توسط تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا اعضاي هر يك از آژانسهاي تخصصي يا آژانس بين المللي انرژي اتمي يا اعضاي اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و توسط هر كشور ديگري كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شده اند است تا عضو اين كنوانسيون شود ، بازخواهد ماند .
2 ـ اين كنوانسيون منوط بر تنفيذ پذيرش يا تصويب به وسيله كشورهاي امضا كننده آن است .
3 ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر كشور موضوع بند 1 باز خواهد ماند .
4 ـ اسناد تنفيذ ، پذيرش ، تصويب يا الحاق بايد به دبيركل سازمان (كه از اين پس « دبير كل » به آن اطلاق مي شود ) سپرده شوند .
ماده 8 ـ لازم الاجرا شدن :
1 ـ اين كنوانسيون دوازده ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تنفيذ ، پذيرش تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد .
2 ـ اين كنوانسيون درمورد هر كشوري كه پس از سپردن دهمين سند تنفيذ ، پذيرش ، تصويب يا الحاق اين كنوانسيون را تنفيذ ، پذيرش يا تصويب ميكند يا به آن ملحق مي شود 12 ماه پس از تاريخ سپردن سند تنفيذ ، پذيرش ، تصويب و الحاق آن كشور ، لازم الاجرا خواهد شد .
3 ـ هر كشوري كه پس از لازم الاجرا شدن يك اصلاحيه بدون نياز قصد متفاوتي توسط آن كشور عضو اين كنوانسيون مي شود .
الف ـ به عنوان عضو كنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهد شد .
ب ـ در ارتباط با هر عضو كنوانسيون كه متعهد به اصلاحيه نمي باشد به عنوان عضو كنوانسيون اصلاح نشده تلقي خواهد شد .
ماده 9ـ رويه اصلاح هر بخش يا بخشهاي اين كنوانسيون :
1 ـ اين كنوانسيون مي تواند با پيشنهاد يك عضو از طريق هر يك از رويه هاي مشخص شده در اين ماده اصلاح شود .
2 ـ اصلاح پس از رسيدگي در سازمان :
الف ـ به محض درخواست يك عضو هرگونه اصلاحيه پيشنهاد آن عضو در مورد اين كنوانسيون در سازمان رسيدگي خواهد شد چنانچه اصلاحيه مزبور به تصويب اكثريت دو سوم حاضران و راي دهندگان در كميته ايمني دريانوردي سازمان ، كه از تمامي اعضا براي حضور و راي دادن در آن دعوت خواهد شد ، برسد ، دست كم 6 ماه پيش از رسيدگي به آن در مجمع سازمان و كليه اعضا به اطلاع تمامي اعضاي سازمان خواهد رسيد . هر عضوي كه سازمان نباشد حق حضور و راي را در هنگام بررسي اصلاحيه توسط مجمع خواهد داشت .
ب ـ در صورت تصويب اصلاحيه به وسيله اكثريت دو سوم حاضران و راي دهندگان در مجمع و در صورتي كه اين اكثريت شامل اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و راي دهندگان باشد ، اصلاحيه توسط دبير كل براي پذيرش تمامي اعضا به آنها اطلاع داده خواهد شد .
پ ـ چنين اصلاحيه اي 12 ماه پس از تاريخ پذيرفته شدن آن توسط دو سوم اعضا لازم الاجرا خواهد گرديد اين اصلاحيه در رابطه با تمامي اعضا لازم الاجرا خواهد بود مگر آنهائي كه پيش از لازم الاجرا شدن اصلاحيه ، اعلاميه اي را مبني بر نپذيرفتن اصلاحيه ارايه دهند .
3 ـ اصلاح به وسيله اجلاس :
به محض درخواست يك عضو كه دست كم يك سوم اعضا با آن موافقت كرده باشند اجلاسي با دعوت از كشورهاي ماده 7 توسط دبير كل تشكيل خواهد گرديد .
ماده 10 ـ رويه ويژه براي اصلاح ضميمه ها :
1 ـ هرگونه اصلاح ضميمه ها توسط عضوي پيشنهاد مي شود در سازمان به درخواست آن عضو رسيدگي خواهد شد .
2 ـ چنانچه اين اصلاحات به تصويب اكثريت دو سوم حاضران راي دهندگان در كميته ايمني دريانوردي سازمان ـ كه از تمامي اعضا براي حضور و راي گيري در آن دعوت خواهد شد برسد و اگر اكثريت شامل اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و راي دهنده باشد چنين اصلاحيه به وسيله دبير كل به تمامي اعضا جهت پذيرش آنها اطلاع داده خواهد شد .
3 ـ چنين اصلاحيه اي در تاريخ تعيين شده از سوي كميته ايمني دريانوردي در زمان تصويب آن ، لازم الاجرا خواهد شد مگر اينكه تا تاريخ مقدمتر تعيين شده توسط كميته در همان زمان ، يك پنجم اعضا يا پنج عضو ، هر كدام كه تعداد كمتري داشته باشد دبير كل را از مخالفت خويش با اصلاحيه آگاه نمايند تعيين تاريخهاي موضوع اين بند توسط كميته ايمني دريانوردي به وسيله اكثريت دو سوم حاضران و راي دهندگان كه شامل اكثريت دو سوم اعضاي حاضر راي دهنده مي باشد ، صورت خواهد گرفت .
4 ـ هر اصلاحيه در زمان لازم الاجرا شدن در مورد تمامي اعضائي كه با اصلاحيه مخالفت نكرده اند ، جايگزين مفاد قبلي كه اصلاحيه به آنها اشاره مي كند شده و مفاد مزبور را لغو خواهد كرد مخالفت يك عضو براي ديگري اعضا جهت پذيرش كانتينرهائي كه اين كنوانسيون در مورد آنها اعمال مي شود الزام آور نخواهد بود .
5 ـ دبير كل تمامي اعضا و اعضاي سازمان را از هر درخواست و مكاتبه به موجب اين ماده و تاريخ لازم الاجرا شدن هر اصلاحيه اي آگاه خواهد كرد .
6 ـ در صورتي كه اصلاحيه پيشنهادي ضميمه ها در كميته ايمني دريانوردي مورد بررسي قرار گرفته ولي تصويب نشده باشد هر عضو مي تواند درخواست برگزاري اجلاسي را نمايد كه كشورهاي موضوع ماده 7 به آن دعوت خواهند شد اجلاس مزبور به محض دريافت اطلاعيه توافق دست كم يك سوم اعضاي ديگر توسط دبير كل براي رسيدگي به اصلاحات ضميمه ها تشكيل خواهد شد .
ماده 11 ـ انصراف :
1 ـ هر عضو مي تواند با سپردن سندي به دبير كل از اين كنوانسيون اعلام انصراف نمايد . انصراف يك سال پس از تاريخ سپردن سند به دبير كل نافذ خواهد شد .
2 ـ عضوي كه مخالفت خود را با اصلاحيه اطلاع داده است مي تواند از اين كنوانسيون انصراف نمايد و انصراف مزبور در تاريخ لازم الاجرا شدن چنين اصلاحيه اي نافذ خواهد شد .
چنانچه تعداد اعضاي براي هر دوره زماني 12 ماه پي در پي كمتر از پنج عضو باشد ، اين كنوانسيون فسخ خواهد شد .
ماده 13 ـ حل و فصل اختلافات :
1 ـ هرگونه اختلافات ميان دو عضو يا بيشتر در ارتباط با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه به وسيله مذاكره يا از راههاي ديگر حل اختلاف رفع شدني نباشد ، به درخواست يكي از آنها به ديوان داوري كه به شرح زير تشكيل مي شود ارجاع خواهد شد .
هر طرف دعوا ، داوري را انتخاب خواهد كرد و اين دو داور ، داور سومي را انتخاب خواهند كرد كه رييس ديوان خواهد بود . چنانچه سه ماه پس از دريافت درخواست ، يكي از طرفها داور را انتخاب نكند يا اگر داوران در انتخاب رييس كوتاهي كنند ، هر يك از طرفها مي توانند از دبير كل تقاضاي انتصاب داور يا رييس ديوان داوري را بنمايند .
2 ـ حكم ديوان داوري كه به موجب مفاد بند 1 صادره شده است براي طرفهاي دعوا لازم الرعايه خواهد بود .
3 ـ ديوان داوري قواعد دادرسي خود را تعيين خواهد نمود .
4 ـ تصميمات ديوان داوري هم نسبت به رويه ها و محل گردهمائي خود و هم نسبت به هرگونه اختلاف مطرح نزد آن با راي اكثريت گرفته شد .
5 ـ هرگونه اختلافي كه ممكن است ميان طرفهاي دعوا در زمينه تفسير و اجراي حكم ايجاد شود مي تواند توسط هر يك از طرفها براي قضات به ديوان داوري كه حكم صادر نموده است ارجاع شود.
ماده 14 ـ حق شرط نسبت به اين كنوانسيون مجاز است مگر در مورد مقررات مواد 1 تا 6 ، 13 اين ماده و ضميمه ها مشروط بر اينكه اين حق شرطها به صورت كتبي اعلام شده باشد و اگر پيش از سپردن سند تنفيذ ، پذيرش ، تصويب يا الحاق اعلام شده در آن سند تاييد شده باشد دبير كل چنين حق شرطهائي را به اطلاع تمامي كشورهاي موضوع ماده 7 خواهد رساند .
2 ـ هر حق شرط در نظر گرفته شده طبق بند 1 :
الف ـ مفاد اين كنوانسيون را كه حق شرط به آن مربوط مي شود در حد حق شرط براي عضوي كه حق شرط را در نظر گرفته اصلاح و تعديل مي كند .
ب ـ آن مفاد را در همان حد براي اعضاي ديگر در ارتباطات آنها با عضوي كه حق شرط را وارد نموده است اصلاح و تعديل مي كند .
3 ـ هر عضوي كه حق شرطي را به موجب بند1 تدوين نموده است مي تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه اي به دبير كل از آن انصراف نمايد .
ماده 15 ـ علاوه بر اطلاعيه ها و مكاتبات پيش بيني شده در مواد 9 ، 10 و 14 دبير كل تمامي كشورهاي موضوع ماده 7 را از موارد زير نيز آگاه خواهد نمود :
الف ـ امضاها ، تنفيذ ها ، پذيرشها ، تصويبها و الحاقها به موجب ماده 7 .
ب ـ تاريخهاي لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون طبق ماده 8 ؛
پ ـ تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحات اين كنوانسيون طبق مواد 9 ، 10 ؛
ت ـ انصرافها به موجب ماده 11 ؛ و
ث ـ فسخ اين كنوانسيون به موجب ماده 12
ماده 16 ـ متون معتبر :
نسخه اصلي اين كنوانسيون كه متن آن به زبانهاي چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيائي همگي موثق و معتبرند به دبير كل سپرده خواهد شد تا نسخه هاي گواهي شده برابر با اصل را به تمامي كشورهاي موضوع ماده 7 ارسال نمايد .
در گواهي مراتب فوق ، نمايندگان تمام الاختيار امضا كننده زير كه از جانب دولتهاي متبوع خود را به نحو مقتضي بدين منظور مجاز شده اند اين كنوانسيون را امضا كرده اند .
تنظيم شده در ژنو به تاريخ دوم سپتامبر 1972 ميلادي (11/6/1351 ) هجري شمسي .

ضميمه 1
مقررات آزمايش ، بازرسي ،تاييد و نگهداري كانتينرها
فصل 1 ـ مقررات مشترك براي تمامي نظامهاي تاييد
ماده 1 ـ پلاك تاييد ايمني :
1 ـ
الف ـ پلاك تاييد ايمني طبق ويژگي مقرر در پيوست اين ضميمه بايد به طور دايمي به هر كانتينر تاييد شده در محل كاملا در معرض ديد ، مجاور هر گاه پلاك تاييد ديگري كه براي مقاصد رسمي و اداري صادر گرديده است در جائي كه به راحتي آسيب نبيند ، الصاق شود .
ب ـ روي كانتينر ، تمامي علامتگذاريهاي مربوط به حداكثر وزن ناخالص بايد طبق اطلاعات مربوط به حداكثر وزن ناخالص بر روي پلاك تاييد ايمني باشد .
پ ـ مالك كانتينر به گونه اي تغيير داده شده باشد كه تاييد اوليه و اطلاعات مندرج بر روي پلاك تاييد ايمني را باطل نمايد ؛ يا
2 ـ كانتينر از سرويس و ارايه خدمات خارج شده و طبق كنوانسيون نگهداري نشده باشد ؛ يا
3 ـ تاييد به وسيله دستگاه اجرائي پس گرفته شده باشد .
2 ـ
الف ـ پلاك بايد اطلاعات زير را دست كم به زبان انگليسي يا فرانسوي در بر داشته باشد .
تاييد ايمني
كشور صادر كننده تاييد و مرجع تاييد
تاريخ ( ماه و سال ) ساخت
شماره شناسائي سازنده كانتينزها يا در مورد كانتينرهاي موجودي كه اين شماره در مورد آنها ناشناخته است شماره اختصاص يافته از سوي دستگاه اجرائي،
حداكثر وزن ناخالص مفيد و موثر ( كيلوگرم و پاوند )
وزن مجاز رويهم چيني براي 1/8 كيلو گرم و پاوند
مقدار بار مربوط به آزمايش فشار عرضي كيلو گرم
ب ـ در روي پلاك بايد يك جاي خالي براي درج مقادير عوامل استحكام ديواره انتهاي و يا / جانبي طبق بند 3 اين ماده و ضميمه 2 آزمايش هاي 6و7ودرنظر گرفته شود همچنين يك جاي خالي در روز پلاك براي درج تاريخ هاي ماه وسال بازديده و بازرسي اول و بعدي مربوط به نگهداري بايد در نظر گرفته شود
3 ـ در صورتي كه دستگاه اجرائي، كانتينزي را مطابق با الزامات اين كنوانسيون در مورد ايمني بداند و اگر براي چنين كانتيزي مقادير استحكام ديواره انتهائي و يا جانبي بيشتر يا كمتر از مقادير قيد شده در ضميمه 2 در نظر گرفته شده باشد اين مقادير بايد بر روي پلاك تاييد ايمني نشان داده شوند .
4 ـ وجود پلاك تاييد ايمني ضرورت نمايش بر چسب ها يا اطلاعات ديگري را كه ممكن است ساير مقرراتي كه احتمالا نافذ هستند مقرر كرده باشند از ميان نمي برد .
ماده 2 ـ نگهداري و بازديده و بازرسي
1 ـ مالك كانتيز مسئوول نگهداري آن در وضعيت ايمن مي باشند .
2 ـ
الف ـ مالك كانتينز تاييد شده بايد طبق رويه تجويز يا تاييد شده عضو ذي ربط در فواصل زماني مناسب با شرايط كاري كانتيز را بازديد و بازرسي نمايد يا اقدام به اين كار كند .
ب ـ تاريخي (ماه و سال) كه قبل از آن بايد كانتيز جديد تحت اولين بازديد و بازرسي قرار بگيرد بايد روي پلاك تاييد ايمني ثبت شود .
پ ـ تاريخي (ماه و سال) كه قبل از آن كانتينر بايد بازديده و بازرسي مجدد گردد بايد به وضوح روي كانتينر در روي پلاك تاييد ايمني يا حتي الامكان نزديك به آن ثبت شود و به گونه اي قابل قبول براي آن عضوي كه رويه خاص بازديد و بازرسي را مقرر يا تاييد نموده است باشد .
ت ـ فاصله زماني ميان تاريخ ساخت تا تاريخ اولين بازديده و بازرسي نبايد بيش از پنج سال باشد بازديد و بازرسي بعدي كانتينزهاي جديد و بازديده و بازرسي دوباره كانتينرهاي موجود نبايد در فواصل زماني بيش از 30 ماه باشد تمامي بازديده ها و بازرسيها بايد معين نمايند كه آيا كانتينر نقصي كه باعث به مخاطره افكندن جان اشخاص شود داراست يا خير .
3 ـ
الف ـ به عنوان شق ديگري از بندهاي دو عضو ذي ربط مي تواند برنامه بازديد و بازرسي دائمي را در صورتي كه طبق ادله ارائه شده از سوي مالك قانع شود كه چنين برنامه اي استاندارد ايمني پائين تري را نسبت به استاندارد تعيين شده در بند 2 بالا فراهم نمي كند تاييد كند .
ب ـ براي نشان دادن اينكه كانتينر تحت برنامه تاييد شده بازديده و بازرسي دائمي عمل مي كند علامتي با حروف ( ا - سي - اي - پي ) و مشخصه عضو اعطاء كننده تاييد برنامه بايد روي كانتينز در روي پلاك تاييد ايمني يا حتي الامكان نزديك به آن نشان داده شود .
پ ـ تمامي بازديده و بازدسيهاي انجام شده به موجب اين برنامه بايد معين كنند كه آيا كانتينر داراي نقايصي است كه مي تواند جان اشخاص را به خطر بياندازد يا خير بازديدها و بازرسيها بايد در ارتباط با تعمير اساسي نو سازي يا تبديل كانتينر از وضعيت خارج از سرويس انجام شوند و به هيچ وجه كمتر از هر 30 ماه يكبار نباشند .
4 ـ از نظر اين ماده عضو ذي ربط عضوي است كه مالك در قلمرو آن اقامت دائمي يا دفتر اصلي دارد با اين حال در صورتي كه مالك اقامت دائمي يا دفتر اصلي در كشوري داشته باشد كه دولت هنوز ترتيباتي را براي مقرر يا تاييد نمودن برنامه بازديد و بازرسي ايجاد نكرده است تا زمان ايجاد ترتيبات مالك مي تواند رويه مقرر يا تاييد شده به وسيله دستگاه اجرائي عضوي را كه آماده كردن به عنوان عضو ذي ربط مي باشد به كاربگيرد مالك بايد شرايط استفاده از چنين رويه هائي را كه به وسيله دستگاه اجرائي مورد نظر مقرر شده رعايت نمايد .
فصل دوم 2ـ مقررات تاييد كانتينر هاي جديد از نظر نوع طرح
ماده 3 ـ تاييد كانتينر هاي جديد
تمامي كانتينر هاي جديد جهت واجد شرايط شدن براي گرفتن تاييد از نظر ايمني به موجب اين كنوانسيون بايد الزامات مقرر در ضميمه 2 را رعايت كنند .
ماده 4 ـ تاييد نوع طرح
در مورد كانتينر هائي كه در خواست تاييد براي آنها ارائه شده است دستگاه اجرائي به بازديد و بازرسي طرحها پرداخته وشاهد آزمايش نمونه اول كانتينر خواهد بود تا اطمينان حاصل نمايد كه كانتينر ها مطابق با الزامات مقرر در ضميمه 2 مي باشند دستگاه اجرائي پس از متقاعد شدن بايد متقاضي را به طور كتبي آگاه نمايد كه كانتينر الزامات اين كنوانسيون را رعايت مي نمايد و اين اطلاعات به سازنده حق الصاق پلاك تاييد ايمني را بر روي هر كانتينر ي را مجموعه نوع طرح مي دهد .
ماده 5 ـ مفادي براي تاييد از نظر نوع طرح
1 ـ چنانچه قرار باشد كانتينرها طبق مجموعه نوع طرح ساخته شوند در خواست ارائه شده به دستگاه اجرائي براي تاييد از نظر نوع طرح بايد منضم به طراحيها ،خصوصيات طراحي نوع كانتينري كه بايد تاييد شود و اطلاعات ديگري از اين دست باشد كه ممكن است مورد نياز دستگاه اجرائي باشد .
2 ـ متقاضي بايد نمادهاي شناسائي را كه سازنده در مورد نوع كانتينري كه در خواست تاييد مربوط به آن مي شود اختصاص خواهد داد بيان نمايد .
3 ـ درخواست بايد همچنين همراه با تضميني از سوي سازنده مبني بر موارد زير باشد كه وي:
الف ـ چنين كانتينرهائي را بانوع طرح در صورت درخواست دستگاه اجرائي براي بازديد و بازرسي به دستگاه اجرائي تحويل خواهد داد .
ب ـ دستگاه اجرائي را از هر گونه تغيير در طرح يا خصوصيات آن آگاه نموده و منتظر تاييد آن پيش از الصاق پلاك تاييد ايمني به كانتينر خواهد نمود .
پ ـ پلاك تاييد ايمني را به هر كانتينري از همان مجموعه نوع طرح الصاق خواهد نمود و نه كانتينرهاي ديگر
ت ـ سوابق كانتينر هاي ساخته شده طبق نوع طرح تاييد شده را نگاه خواهد داشت اين سوابق بايد دست كم حاوي شماره هاي شناسائي سازنده تاريخ هاي تحويل نامها و نشانيهاي مشتريان تحويل گيرنده كانتينرها باشد .
4 ـ دستگاه اجرائي ميتواند كانتينرهاي ساخنه شده به عنوان نمونه هاي اصلاحي نوع تاييد شده طرح را در صورتي كه متقاعد شود كه اين اصلاحات و تغييرات بر اعتبار و ارزش آزمايشهاي انجام گرفته در جريان تاييد نوع طرح تاثيري نمي گذارد تاييد نمايد .
5 ـ دستگاه اجرائي اختيار الصاق پلاك هاي ايمني را برپايه تاييد نوع طرح به سازنده نخواهد داد مگر اينكه متقاعد شود سازنده مشخصه اي داخلي توليد كنترل را ايجاد نموده است تا اطمينان حاصل شود كانتينرهاي توليدي با نمونه اوليه تاييد شده مطابقت خواهند داشت .
ماده 6 ـ بازديد و بازرسي حين توليد:
به منظور اطمينان از اينكه كانتينرهاي همان مجموعه نوع طرح طبق طرح تاييد شده ساخته مي شوند دستگاه اجرائي بايد هر تعداد كانتينري را كه لازم مي بيند در هر مرحله از توليد مجموعه نوع طرح مورد بازديد و بازرسي يا آزمايش قرار دهد .
ماده 7 ـ اطلاع به دستگاه اجرائي:
سازنده بايد دستگاه اجرائي را بيش از آغاز توليد هر مجموعه جديد كانتينرهائي كه قرار است طبق يك نوع طرح تاييد شده ساخته شوند آگاه نمايد .
فصل 3 ـ مقررات تاييد كانتيزهاي جديد از طريق تاييد تك به تك
ماده 8 ـ تاييد كانتينرها به صورت تك به تك
دستگاه اجرائي مي تواند در صورتي كه پس از بازديد و بازرسي و مشاهده آزمايشها متقاعد گرديد كه كانتينر الزامات اين كنواسيون را رعايت مي كند تاييد كانتينرها را به صورت تك به تك اعطاء نمايد . دستگاه اجرائي پس از متقاعد شدن بايد متقاضي را كتبا از تاييد آگاه نموده و اين اطلاعيه حق الصاق پلاك تاييد ايمني را به روي چنين كانتينري به وي مي دهد .
فصل چهارم ـ مقررات تاييد كانتينرهاي موجود و كانتينر هاي جديد تاييد نشده در زمان ساخت
ماده 9 ـ تاييد كانتينرهاي موجود
1ـ چنانچه در ظرف پنج سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون مالك كانتينر موجود اطلاعات زير را به دستگاه اجرائي ارائه دهد:
الف ـ تاريخ و محل ساخت
ب ـ شماره شناسائي سازنده كانتينر در صورت دسترسي به آن
پ ـ توان و قابليت حداكثر ناخالص موثر و مفيد
ت ـ
1 ـ مدركي دال بر اينكه كانتينري از اين نوع به طور بي خطري براي دوره اي دست كم به مدت دو سال در حمل و نقل دريائي و يا زميني فعال بوده است يا
2 ـ مدركي دال بر رضايت دستگاه اجرائي از اينكه كانتينراز نوع طرحي ساخته شده است كه قبلا آزمايش شده و مطابق با شرايط مقرر در ضميمه 2 تشخيص داده شده به استثناي آن دسته از شرايط فني كه مربوط به آزمايشهاي استحكام ديواره انتهائي و جانبي مي باشند يا
3 ـ مدركي دال بر اينكه كانتينر طبق استاندارد هائي ساخته شده كه به منظور دستگاه اجرائي همانند شرايط فني مقرر در ضميمه 2 هستند به جز آن دسته از شرايط فني كه مربوط به آزمايشهاي استحكام ديواره انتهائي و جانبي مي باشند .
ث ـ وزن مجاز روي هم چيني براي 8/1 كيلو گرم و پاوند
ج ـ اطلاعات ديگري از اين دست كه براي پلاك تاييد ايمني مورد لزوم است در اين صورت دستگاه اجرائي پس از تحقق و بررسي بايد مالك را كتبا از اعطاي تاييد آگاه نمايد و در صورت انجام اين كار اين اطلاعيه حق الصاق پلاك تاييد ايمني را به مالك پس از انجام بازديده و بازرسي بر روي كانتينر مربوط طبق ماده 2 مي دهد بازديد و بازرسي كانتينر مربوط و الصاق پلاك تاييد ايمني بايد حداكثر تا اول ژانويه 1985 ميلادي 11/10/1364 هجري شمسي انجام شوند
2 ـ كانتينرهاي موجودي را كه واجد شرايط تاييد به موجب بند 1 اين ماده نيستند مي توان براي تاييد به موجب مفاد فصل 2 يا فصل3 اين ضميمه معرفي نمود براي چنين كانتينرهاي الزامات ضميمه 2 كه مربوط به آزمايشهاي استحكام ديواره انتهائي و جانبي است اعمال نمي شود دستگاه اجرائي مي تواند در صورتي كه متقاعد شود كه كانتينرهاي مورد بحث مورد استفاده بوده اند از چنين الزاماتي در ارتباطات با ارائه طراحي ها آزمايش به جز آزمايش هاي استحكام بلند كردن و كف كانتينر در صورت اقتضا صرفنظر نمايد .
ماده 10ـ تاييد كانتينرهاي جديد تاييد نشده در زمان ساخت
چنانچه در تاريخ ششم سپتامبر 1982 ميلادي 15/6/1361 هجري شمسي يا قابل از آن مالك كانتينر جديدي كه در زمان ساخت تاييد نشده است اطلاعات زير را به دستگاه اجرائي ارائه نمايند :
الف ـ تاريخ و محل ساخت
ب ـ شماره شناسائي سازنده كانتينر در صورت دسترسي به آن
پ ـ توان و قابليت حداكثر وزن ناخالص مفيد و موثر
ت ـ مدركي دال بر رضايت دستگاه اجرائي از اينكه كانتينرطبق نوع طرحي كه آزمايش شده ومطابق با شرايط فني در ضميمه 2 تشخيص داده شده ساخته شده است .
ث ـ وزن مجاز روي هم چيني براي 81 ( كيلوگرم و پاوند ) و
ج ـ اطلاعات ديگري از اين دست كه براي پلاك تاييد ايمني مورد لزوم است .
دستگاه اجرائي مي تواند پس از تحقق و بررسي علي رغم مفاد فصل 2 كانتينر را تاييد نمايد در صورت اعطاي تاييد مراتب بايد كتبا به مالك اطلاع داده شود و اين اطلاعيه حق الصاق پلاك تاييد ايمني را پس از انجام بازديد و بازرسي كانتينر مربوط طبق ماده 2 به مالك مي دهد بازديد و بازرسي كانتينر مربوط و الصاق پلاك تاييد ايمني بايد حداكثر تا اول ژانويه 1985 ميلادي 11/10/1364 هجري شمسي انجام شوند .
فصل 5 ـ مقررات تاييد كانتينرهاي اصلاح شده
ماده 11 ـ تاييد كانتينرهاي تغيير داده و اصلاح شده
مالك كانتينرتاييد شده كه به گونه اي در آن تغيير ايجاد گرديده كه منجر به تغييرات ساختاري شده است بايد دستگاه اجرائي يا سازمان تاييد شده اي كه به طور مقتضي از طرف ان مجاز شده را از اين تغييرات آگاه نمايد . دستگاه اجرائي يا سازمان مجاز مي تواند خواستار آزمايش دوباره كانتينر تغيير داده . در صورت اقتضاء بيش از تاييد و تصديق مجدد شود .

پيوست
پلاك تاييد ايمني مطابق با نمونه ارائه شده در زير بايد به شكل مستطيلي ثابت و دائمي ضد زنگ ،ضد آتش در اندازه دست كم 100 ميلي متر × 200 ميلي متر باشد كلمات
Csc SAFETY APPROVAL
با حداقل بلندي حروف به اندازه 8 ميلي متر و كلمات و شماره هاي ديگر با حداقل بلندي 5 ميلي متر بايد در سطح پلاك مهر شده بر جسته حك شوند يا به طريقي ديگر به صورت دائمي و خوانا نشان داده شوند .

1ـ كشور محل تاييد و مرجع تاييد همان طوري كه در مثال در سطر اول آمده است ( كشور محل تاييد بايد از طريق علامت مشخصه براي استفاده در نشان دادن كشور محل ثبت وسايط نقليه موتوري در حمل و نقل جاده اي بين المللي نشان داده شود .)
2 ـ تاريخ (ماه و سال ) ساخت .
3 ـ شماره شناسائي سازنده كانتينر يا در مورد كانتينرهاي موجودي كه اين شماره در مورد آنها نا شناخته است ، شماره اختصاص يافته از سوي دستگاه اجرائي .
4 ـ حداكثر وزن مفيد و موثر و ناخالص ( كيلو گرم و پاوند )
5 ـ وزن مجاز رويهم چيني براي 8/1 كيلو گرم و پاوند )
6 ـ مقدار بار مورد استفاده در آزمايش فشار عرضي ( كيلو گرم )
7 ـ استحكام ديواره انتهائي روي پلاك نشان داده شود فقط وقتي كه ديواره هاي انتهائي براي تحمل باري به اندازه 4% برابر كمتر يا بيشتر از حداكثر بار مجاز يعني پي 4/0 طراحي شده باشد بايد روي پلاك نشان داده شود .
8 ـ استحكام ديواره جانبي فقط وقتي كه ديواره هاي جانبي براي تحمل باري به اندازه پي 6/0 طراحي شده باشند بايد روي پلاك نشان داده شود .
9 ـ تاريخ اولين بازديد و بازرسي نگهداري ( ماه و سال ) براي كانتينرهاي جديد و تاريخهاي بازديد و بازرسي بعدي نگهداري (ماه و سال ) چنانچه پلاك براي اين منظور استفاده شود .

ضميمه 2
آزمايشها و الزامات ايمني ساختاري
مقدمه
در تنظيم الزامات اين ضميمه روشن است كه در تمامي مراحل كاركرد كانتينرها ، نيروهاي حاصل از حركت ، جايگيري ، رويهم چيني و وزن كانتينر پر و نيروهاي بيروني بيشتر از استحكام طرح كانتينر نمي گردند به ويژه فرضيات زير در نظر گرفته شده اند :
الف ـ كانتينر به گونه اي نگهداري خواهد شد كه در معرض نيروهائي بيش از نيروهاي پيش بيني شده در طراحي قرار مي گيرد.
ب ـ محموله كانتينر طبق رويه هاي توصيه شده تجارت به گونه اي چيده مي شود كه نيروهائي بيش از نيروهاي پيش بيني شده در طراحي بر كانتينر وارد نمي كند .

ساخت
1 ـ كانتينر ساخته شده از هرگونه ماده مناسبي كه آزمايشهاي زير را به طور مطلوب و بدون هيچگونه تغيير شكل يا از شكل خارج شدن دايمي و در نتيجه نامناسب گشتن براي استفاده به منظوري كه طراحي شده است بتوان با آن انجام دادن بايد بي خطر و سالم در نظر گرفت .
2 ـ ابعاد ـ چگونگي وضعيت و مقاومت بستهاي گوشه اي در ارتباط با سيستم هاي بلا برنده و حفاظتي كه در آنها كاربرد دارند بايد نظارت و بررسي گردند.

بارگيريهاي آزمايشي و رويه هاي آزمايش
بارگيريهاي آزمايشي و رويه هاي آزمايش زير در صورتي كه با طرح كانتينر تناسب داشته باشد بايد در مورد تمامي كانتينرهاي تحت آزمايش اعمال گردند .
1 ـ بلند كردن
كانتينري كه داراي بار داخلي تجويز شده است بايد به گونه اي بالا برده شود كه هيچگونه نيروهاي شتاب قابل توجهي بر آن وارد نشود پس از بالا بردن ، كانتينر بايد براي پنج دقيقه معلق مانده و سپس به زمين گذاشته شود .

الف ـ بلند كردن از محل بستهاي گوشه اي
بارگيري هاي آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي :
بار به گونه اي توزيع مي شود كه وزن كانتينر و بار آزمايشي با هم برابر آر 2 باشد . در مورد كانتينر مخزن دار ، اگر وزن آزمايشي بار داخلي به اضافه وزن خودكانتينر كمتر از آر 2 باشد ، بايد يك بار تكميلي كه در طول
مخزن پخش شده است به كانتينر وارد شود .
نيروهاي وارده خارجي :
مانند لند كردن وزن تركيبي آر 2 به گونه اي كه تجويز شده است ( تحت
عنوان رويه هاي آزمايش )

رويه هاي آزمايش
1 ـ بلند كردن از بستهاي گوشه بالا :
براي بلند كردن كانتينرهاي با طول اسمي بزرگتر از 3000 ميلي متر (10) فوت نيروهاي بلند كننده بايد به صورت عمودي بر هر 4 بست بالا وارد شوند.
براي بلند كردن كانتينرهائي كه با طول اسمي 3000 ميلي متر ( 10 فوت ) يا كمتر نيروهاي بلند كننده بايد بر چهار بست گوشه بالا اعمال شوند ، به گونه اي كه زاويه ميان هر وسيله بالا برنده و نيروي عمودي 30 درجه باشد .
2 ـ بلند كردن از بستهاي گوشه هاي پاييني .
براي بلندكردن كانتينرها نيروهاي بلند كننده بايد به گونه اي باشد كه وسايل
بالا برنده فقط بر بستهاي گوشه هاي پاييني ها تاثير داشته باشد نيروهاي بلند كننده بايد در زوايائي با افق زير وارد گردند :
30 درجه براي كانتينرهائي با طول اسمي 12000 ميلي متر ( 40 فوت ) يا بيشتر 37 درجه براي كانتينرهائي با طول اسمي 9000 ميلي متر (30 فوت) و تا 12000 ملي متر (40 فوت ) ( اسمي ) امانه خود 12000 ميلي متر .
45 درجه براي كانتينرهائي با طول اسمي 6000 ميلي متر (20 فوت ) و تا 9000 ميلي متر (30 فوت ) امانه خود 9000 ميلي متر (60) درجه براي كانتينرهائي با طول اسمي كمتر از 6000 ميلي متر (20 فوت )

بلند كردن
1 ـ بلند كردن به وسيله روشهاي ديگر
بارگيري آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي :
بار به گونه اي توزيع ميشود كه وزن كانتينر بار آزمايشي با هم برابر 25/1 آر باشند در مورد كانتينر مخزن دار وقتي وزن آزمايشي بار داخلي به اضافه وزن خود كانتينر كمتر از 25/1 آر باشد يك بار تكميلي كه در طول مخزن پخش شده است بايد به كانتينر وارد شود .
نيروهاي وارده خارجي :
مانند بلند كردن وزن تركيبي 25/1 آر به گونه اي كه تجويز شده است (تحت عنوان رويه هاي آزمايش )
رويه هاي آزمايش
1 بلند كردن از محل روزنه هاي ديواره هاي جانبي كانتينري كه و شاخكهاي بالا بر جهت بلند كردن كانتينر داخل آنها مي رود .
كانتينر بايد روي ميله هاي در همان صفحه افقي قرار داده شود ، در داخل
هر روزنه يك ميله قرار داده مي شود كه براي بلند كردن كانتينر پر استقاده مي شود ميله ها بايد پهنائي برابر شاخكهائي داشته باشند كه قرار است در جابه جائي كانتينر استفاده شوند و تا 75% طول وزنه روزنه داخل آن گردند .
2 - بلند كردن از محل بازوهاي قلابدار :
كانتينر بايد روي بالشتكهائي در همان صفحه افقي قرار گيرد كه هر بالشتك زير يك بازوي قلابدار مي باشد اين بالشتكها بايد هم اندازه فضاي بلند كردن به وسيله بازوهاي قلابداري باشد كه از آنها استفاده مي شود .
3 - ديگر روشها :
چنانچه كانتينرها براي حمل در وضعيت پر بار هر روش ديگري كه در قسمت الف يا بندهاي 1 و 2 قسمت ب ذكر نشده است طراحي شده باشند بايد همراه بار گيري داخلي و نيروهاي خارجي وارده كه نمونه شرايط شتاب مناسب برابر آن روش هستند نيز آزمايش شوند .

2 ـ رويهم چيني
1 ـ به دليل شرايط حمل و نقل بين المللي در صورتي كه حداكثر نيروهاي عمودي به نحو قابل ملاحظه اي متفاوت از 18 كيلو گرم باشند و زماني كه كانتينر به طور مطمئن و موثري محدود به چنين شرايطي باشد ، جرم رويهم چيني ممكن است به نسبت مناسبي از نيروهاي شتاب تغيير كند .
2 ـ در تكميل موفقيت آميز اين آزمايش مي تواند كانتينر را از نظر وزن مجاز رويهم چيني ساكت فوقاني كه بايد روي پلاك تاييد ايمني در مقابل عنوان وزن مجاز رويهم چيني براي 8/1 (كيلو گرم و پاوند) نشان داده شود ، اندازه گيري نمود .
بارگيري هاي آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي :
بار به گونه اي توزيع مي شود كه وزن كانتينر و بار آزمايشي با هم برابر با 8/1 كيلو گرم گردد. كانتينرهاي مخزن دار را مي توان در وضعيت كاملا خالي آزمايش نمود .
نيروهاي وارده خارجي:
مانند اينكه هر يك از چهار بست گوشه هاي بالا را در معرض يك نيروي
عمودي رو به پايين برابر با 8/1 × 25% وزن مجاز رويهم چيني ساكن فوقاني قرار داد .
رويه هاي آزمايش
كانتينري كه داراي بارگيري داخلي تجويز شده است بايد روي چهار بالشتك مسطح قرار گيرد كه آنها نيز به نوبه خود بر روي يك سطح افقي محكم كه هر يك زير يك بست پاييني گوشه ساز مشابه در گوشه مي باشند
نگاهداري مي شوند بالشتكهاي بايد زير بستها متمركز گرديده و تقريبا
همان ابعاد در طرح را مانند بستها داشته باشند .
هر نيروي وارده خارجي بايد از طريق يك بست گوشه اي مشابه در آزمايش يا بالشتكي با همان ابعاد در طرح بر هر كدام از بستهاي گوشه وارد شود بست گوشه يا بالشتك آزمايش بايد نسبت به بست گوشه بالائي كانتينر برابر 25 ميلي متر (1 اينچ) در عرض و 38 ميلي متر در (5/1اينچ) در طول باشد .

3 -بار هاي متمركز
بارگيري آزمايشي و نيروهاي وارده
الف ـ روي سقف
بارگيري داخلي
هيچ
نيروهاي وارده خارجي :
بار متمركز برابر با 300 گرم (660 پاوند ) كه به طور يكنواخت در محدوده اي به مساحت 300 ميلي متر × 600 ميلي متر (12 اينچ × 24 اينچ) پخش شده است .
رويه هاي آزمايش
نيروهاي وارده خارجي به طور عمودي به سمت پايين سطح بيروني ضعيفترين قسمت سقف كانتينر وارد مي آيند .

ب ـ روي كف
بارگيري داخلي
دوباره متمركز هر يك به وزن 2730 كيلو گرم (6000 پاوند ) كه هر يك از روي كف كانتينر در منطقه تماسي به مساحت 142 سانتي مربع 22 اينچ مربع وارد مي شوند
نيروهاي خارجي :
هيچ
رويه هاي آزمايش
آزمايش بايد با قرار دادن كانتينر روي چهار پايه تراز زير چهار گوشه زيرين آن صورت گيرد به شيوه اي كه ساختار اصلي آن براي كج شدن آزاد باشد .
اسباب و وسايل آزمايش با وزن 5460 كيلو گرم (12000پاوند ) يعني (2730 ) كيلو گرم (6000 پاوند ) در هر يك از دو سطح با دارا بودن مجموع سطح تماس 284 سانتي متر مربع (44 اينچ مربع ) هنگام بارگيري يعني 142 سانتي متر مربع (22 اينچ مربع ) در هر سطح با پهناي سطح 180 ميلي متر (7 اينچ ) با فاصله 760 ميلي متر (30 اينچ) از يكديگر مركز به مركز بايد در تمامي سطح كف كانتينر حركت داده شوند .

4 ـ فشار عرضي
بارگيري هاي آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي
هيچ
نيروهاي وارده خارجي:
وارد آمدن فشار به ساختارهاي انتهائي پهلوها و قسمتها جانبي كانتينر نيروها بايد برابر با نيروهايي باشد كه كانتينر براي آنها طراحي شده است .
رويه هاي آزمايش
كانتينر در وضعيت خالي بايد روي چهار عدد پايه تراز به صورت يكي در زير هر گوشه زيرين قرار داده به وسيله اسباب و آلات لنگر حفظ گردد اسباب مزبور بايد به گونه اي قرار گيرند كه فشار افقي تنها در گوشه هاي زيرين و به طور مورب در مقابل آن قسمتهائي كه اين نيروها بر آنها وارد ميگردد در نظر گرفته شود .
نيروهاي وارده خارجي جداگانه يا همزمان با هر يك از بستهاي گوشه اي بالا ، روي يك بست سمت كانتينر در خطوطي به موازات هر دو ساختار زيرين و سطوح قسمتهاي انتهائي كانتينر اعمال مي گردند
نيروها بايد ابتدا به سوي و سپس به سمت خارج از بستهاي گوشه اي بالا وارد آيند .
در مورد كانتينرهائي كه هر يك از قسمتهاي انتهائي آن حول خط مركزي عمودي خود انتهائي آن حول خط مركزي عمودي خود داراي قرينه است ، تنها يك قسمت مورد آزمايش قرار مي گيرد ليكن دو سمت كانتينرهائي با قسمتهاي انتهائي فاقد قرينه بايد مورد آزمايش قرار گيرند .

5 ـ تحمل و فشار طولي ( آزمايش سكون )
هنگام طراحي و ساخت كانتينرها بايد به خاطر داشت كه كانتينرها ممكن است هنگام حمل به طرق زميني شتابهاي 2 كيلو گرم را كه به طور افقي در جهت طولي وارد مي شوند متحمل گردند .

بارگيريهاي آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي :
بار توزيع شده به طور يكنواخت به گونه اي كه وزن تركيبي كانتينر و بار آزمايش برابر با حداكثر ميزان يا وزن مفيد نا خالص يا (آر )گردد. در خصوص كانتينرهاي مخزن دار هنگامي كه وزن بار داخلي به اضافه وزن خود كانتينر كمتر از حداكثر ميزان يا وزن مفيد ناخالص يا (آر) باشد بار تكميلي بايد به كانتينر وارد گردد .
رويه هاي آزمايش
كانتينري كه داراي بارگيري داخلي تجويز شده است بايد به طور طولي با محكم كردن دو بست گوشه اي زيرين يا ساختارهاي گوشه اي معادل يك انتها به نقاط مناسبي از لنگر مورد فشار قرار گيرد . نيروهاي وارده خارجي ابتدا بايد به سوي و سپس به خارج از نقاط لنگر وارد شوند . كليه قسمتهاي جانبي كانتينر بايد مورد آزمايش قرار گيرند .
نيروهاي وارده خارجي :
مانند اينكه هر يك از پهلوهاي كانتينر را در معرض نيروهاي كشش و تراكم را در معرض نيروهاي كشش و تراكم طولي مقدار (آر) قرار دهند يعني نيروي تركيبي (آر 2 ) يكجا روي ساختار زيرين كانتينر.

6 ـ ديواره هاي انتهايي
ديواره هاي انتهائي بايد قدرت تحمل باري كه حداقل 4% برابر حداكثر بار مجاز مي باشد را داشته باشد با اين حال در صورتي كه ديواره هاي انتهائي با هدف تحمل باري كمتر يا بيشتر از 4% برابر حداكثر بار مجاز طراحي شده باشند اين عامل مقاومت بايد طبق ماده 1 ضميمه 1 روي پلاك تاييد ايمني درج گردد .

بارگيري هاي آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي :
مانند اينكه بخش داخلي يك
ديواره انتهائي را در معرض پي 4/0 بار توزيع شده به صورت يكنواخت يا بار ديگري از اين قبيل كه امكان دارد كانتينر براي آن طراحي شده باشد قرار مي دهد .
نيروهاي وارده خارجي :
هيچ
رويه هاي آزمايش بار گيري داخلي تجويز شده بايد به شرح زير اعمال گردد :
هر دو انتهاي كانتينر بايد مورد آزمايش قرار گيرند مگر تا هنگامي كه قسمت انتهايي يكسان باشند كه در اين صورت تنها يكي از آنها بايد آزمايش شود . ديواره هاي انتهايي كانتينر كه داراي قسمتهاي جانبي باز يا
درهاي جانبي هستند را مي توان به طور جداگانه يا همزمان مورد آزمايش قرار داد .
ديوارهاي انتهائي كانتينرها كه داراي قسمتهاي جانبي باز يا درهاي جانبي هستند بايد جداگانه مورد آزمايش قرار گيرند .
هنگامي كه قسمتهاي انتهائي جداگانه تحت آزمايش قرار مي گيرند واكنشها در برابر نيروهاي وارده به ديواره انتهايي بايد در ساختار زيرين كانتينر محدود گردند .

7 ـ ديواره هاي جانبي
ديواره هاي جانبي بايد قدرت تحمل باري كه حداقل 6% برابر بار مجاز مي باشد را داشته باشد با اين حال در صورتي كه ديواره هاي جانبي با هدف تحمل وزني كمتر يا بيشتر از 6% برابر حداكثر بار مجاز طراحي شده باشند اين عامل مقاومت بايد طبق ماده 1 ضميمه 1 روي پلاك تاييد ايمني درج گردد .
بارگيري هاي آزمايشي و نيروهاي وارده
بارگيري داخلي :
مانند اينكه بخش دروني ديواره
جانبي را در معرض پي 6/0 بار توزيع شده به صورت يكنواخت يا نيروي ديگري از اين قبيل كه امكان دارد كانتينر براي آن طراحي شده باشد قرار مي دهد .
نيروهاي وارده خارجي :
هيچ
رويه هاي آزمايش
بارگيري داخلي تجويز شده بايد به شرح زير اعمال گردد :
هر دو پهلوي كانتينر بايد مورد آزمايش قرار گيرد مگر هنگامي كه پهلوها يكسان باشد كه در اين صورت تنها يك پهلو بايد آزمايش شود ديواره هاي جانبي بايد جداگانه آزمايش شوند و واكنشها نسبت به نيروي بارگيري داخلي بايد به بست هاي گوشه اي يا ساختار گوشه اي معادل محدود گردند . كانتينرهائي با سمتهاي فوقاني باز ديد در وضعيتي آزمايش گردند كه با هدف كاربرد آنها در آن وضعيت طراحي شده اند ، به عنوان مثال با قرار داشتن بخشهاي فوقاني متحرك در جاي خود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده و دو ضميمه آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/8/1379 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي

16236 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1379/08/29 :تاريخ ابلاغ 1379/08/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران