اصلاحيه ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

شماره 36091 / ت 23207 هـ 17/8/1379
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 11/8/1379 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :
عبارت زير به ابتداي ماده 3 ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي ـ موضوع تصويبنامه شماره 45271 / ت 22021 هـ مورخ 22/8/1378 اضافه ميگردد :
تصويبنامه صادر شده براي هر سرمايه گذاري خارجي ، بر اساس ماده 1 اين تصويبنامه به منزله مجوز صادرات محصولات آن سرمايه گذاري نيز تلقي ميگردد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

16232 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1379/08/24 :تاريخ ابلاغ 1379/08/11 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران