عدم اثبات مسروقه بودن چك و محكوميت به جزاي نقدي مطابق ماده 13 قانون صدور چك

كلاسه پرونده : 92216/74
شماره دادنامه : 261706/12/74

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ب ) داير بر صدور يك فقره چك بلامحل به صورت وعده دار به مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال به شماره 20908595/10/74 بشرح محتويات پرونده بدين توضيح كه شاكي مدعيست چك را از شخص ثالثي گرفته و چهارماه نيز وعده داشته و متهم در مقام دفاع اظهار مي دارد كه چك را در تاريخ 2/7/74 از او سرقت نموده ومشاراليه در تاريخ 20/9/74 اعلام شكايت نموده مضافا" برابر گواهي دادگاه شعبه 18 كه پرونده سرقت چك در آنجا مطرح بوده شاكي نتوانسته ادعاي خود را ثابت نمايد و به همين جهت پرونده مختومه گرديده لذا با توجه به مراتب فوق و شكايت شاكي خصوصي وملاحظه اصول ومستندات شاكي ونظر به گواهي عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه دادگاه ادعاي شاكي را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 13 از قانون صدور چك متهم را محكوم به پرداخت دويست هزار ريال نقدي در حق دولت مي نمايد حكم صادره حضوري و در محدوده مقررات قابليت اعتراض در محاكم تجديدنظراستان را دارد و ارشادا" اعلام مي گردد شاكي مي تواند جهت وصول طلب خود دادخواست تنظيم و مطالبه نمايد.
دادرس دادگاه شعبه ...

راي شعبه 1 دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ب )ازدادنامه شماره 261706/12/74 كه منجر به صدرو حكم محكوميت مشاراليه به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي به نفع دولت بزه انتسابي صدور چك بلامحل گرديده با توجه به جامع محتويات پرونده ايراد و اعتراض موجهي كه موجب نقض و بي اعتباري راي دادگاه بدوي باشد از ناحيه متهم به عمل نيامده و دادنامه بدوي صحيحا" صادر ايرادات نيز منطبق با هيچيك از حقوق مواد 25 و 18 قانون تشكيل دادگاهاي عمومي وانقلاب نمي باشد عليهذا راي بدوي تاييد مي گردد.
مستشاران دادگاه ...
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144

1706 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران