با توجه به درخواست متهم مبني بر پرداخت مبلغ وجه الضمان توديع شده به شاكي مطابق ماده 12 قانون صدور چك قرار موقوفي تعقيب صادرمي شود

پرونده كلاسه :74/22/251881/11/74
شماره دادنامه : 53351/12/74
مرحع رسيدگي : شعبه 22 دادگاه عمومي كرج مستقر در فرديس

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) شغل كاسب باسواد اهل همدان ساكن كرج ، مذهب اسلام تبعه ايران بدون سباقه محكوميت كيفري داراي عيال واولاد داير به ارتكاب صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 17474093/3/74 به مبلغ ده ميليون ريال از حسابجاري شماره 1200 بانك 000 شعبه ... با عنايت به شكايت شاكي و دادخواست ضرر و زيان به مبلغ چك فوق الذكر گزارشات پاسگاه انتظامي فوكپي مصدق چك مورد شكايت فتوكپي مصدق گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه و اظهارات و مدافعات غير موجه نامبرده و ساير قرائن وامارات موجود منعكس در پرونده اتهام وي به نظر دادگاه محرز و مسلم است. باستناد ماده 7 قانون صدور چك مصوب 11/8/1372 و با رعايت بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي از نظر نداشتن پيشينه محكوميت قطعي موثر مشاراليه را به سه ماه و نيم حبس تعزيري و پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزرا ريال جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك شماره 17474094/3/74 به نفع صندوق دولت و پرداخت مبلغ ده ميليون ريلا به نفع شاكي خصوصي محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديندظر در دادگاههايا تجديد نظر استان تهران است.
رئيس شعبه ... محاكم عمومي ...

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 3351 5/12/73 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي كرج مستقر در فرديس با توجه اظهارات تجدينظرخواه در جلسه مورخ 5/12/75 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي كرج مستقر در فرديس با توجه به اظهارات تجديد نظرخواه در جلسه مورخ 2/4/75 اين دادگاه مبني بر اينكه درخواست نموده مبلغ ده ميليون ريال كه به عنوان وجه الضمان درصندوق سپرده دادگستري توديع نموده عر عوض وجه چك مورد شكايت به شماره 473093 مورخ 17/2/74 به دارنده آن آقاي (ب ) پرداخت شود لذا به تجويز ماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك دادگاه مستندا" به 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب تجديدنظرخواه را صادر و اعلام مي دارد. بديهي است در مورد تقاضاي آقاي (ب ) به خواسته مطالبه خسارت از قبيل هزينه دادرسي و غير آن چون در دادنامه تجديدنظرخواسته اشاره اي به خواستهه وي نشده و در خصوص هزينه دادرسي و مطلق خسارات حكمي صادر گرديده محملي براي اظهارنظر اين دادگاه وجود نداردوپرونده در خصوص درخواست متقضاي از باب مطالبه خسارت كماكان مفتوح مي باشد و دادگاه محترم بدوي عندالاقتضاء ادر اين خصوص اقدام خواهد كردو در خصوص استرداد وجه قبض سپرده شماره 686422/8/72 ضميمه پرونده به ذينفع دادگاه محترم بدوي دستور مقتضي صادر خواهد فرمود.
رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظراستان مستشاردادگاه ...
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144

3351 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/12/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران