آئين نامه اجرائي تبصره (12) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره 33531/ت 15875ه 27/9/1374
هيات وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 12816-63/4196-102 مورخ 16/8/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (12) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1373 - آئين نامه اجرائي تبصره ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- از نظر اين آئين نامه افراد و خانواده هاي واجد شرايط عبارتند از خانواده هاي نيازمند، زنان بيوه نيازمند، زنان پير و سالخورده بي سرپرست ونيازمند، زان و كودكان بي سرپرست ،خانواده هاي داراي سرپرست از كار افتاده و معلولان ، خانواده هاي سربازان معيل و نيازمند(دردوران خدمت وظيفه )، خانواده هاي نيازمندزندانيان (در زندان محكوميت سرپرست خانوداده )، خانواده هاي نيازمند معتادان و آسيب ديدگان اجتماعي كه سرپرست آنها از كار افتاده موقت و دايم است ومشمولان طرح شهيد رجايي كه تحت پوشش خدمات حمايتهاي بيمه اي و غير بيمه اي ديگر نيستند.
تبصره 1- تشخيص و تعيين افراد و خانواده هاي واحد شرايط و افراد تحت تكفل آنان حسب مورد با كميته امداد امام خميني (ره )، سازمان بهزيستي كشور و سازمان زندانها واقدات تاميني وتربيتي كشور - انجمن حمايت زندانيان - است.
تبصره 2- در كليه موارد ياد شده بالا افراد تخت تكفل عبارتند از همسر، فرزندان دختر تا قبل از ازدواج ، فرزندان پسر كمتر از (20) سال تمام (در صورت اشتغال به تحصيلات عالي تا حداكثر(25) سال تمام ) همچنين در صورت معلول بودن فرزند پسر به طور دايم و والدين از كار افتاده تحت تكفل خانواده به تشخيص سازمان بهزيستي كشور0
ماده 2- ميزان مستمري پرداختي ماهانه به افراد و خانواده هاي مشمول به تناسب بعد خانوار در قالب اعتبارات برنامه خدمات حمايتي قوانين بودجه سنواتي كل كشور و بر اساس مباني وموازيني كه سالانه به تصويب هيات وزيران مي رسد، تعيين مي شود.
ماده 3- كميته امداد امام خميني (ره )، سازمان بهزيستي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور- انجمن حمايت زندانيان - مكلفند اقدامات و عمليات سالانه خود را در قالب موافقتنامه شرح فعاليتهاي جاري به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و در چهارچوب مفاد موافقتنامه مبادله شده به مراحله اجرادرآورند.
تبصره - دستگاههاي ياد شده موظفند گزارش عملكرد ومصارف اعتبارات تخصيص يافته را هر (4) ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه ارسال كنند.
ماده 4- بيست و پنج درصد(25%) از اعتبارات يادشده درتبصره (12) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با نظارت وزارت كار وامور اجتماعي ، صرف خوداشتغالي افراد مشمول تبصره مذكور خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

14805 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1374/10/07 :تاريخ ابلاغ 1374/09/19 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران