تصويبنامه در خصوص بند(ب ) ماده (2) قانون گمركي - مصوب 1350

شماره 21058/ت 23213ه 6/5/1380

هيات وزيران در جلسه مورخ 3/5/1380 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100/20/25177 مورخ 5/5/1379 وزارتخانه هاي نيرو وبازرگاني و به استناد بند(ب ) ماده (2) قانون امر گمركي - مصوب 1350تصويب نمود:
كليه مواد لوازم ، تجهيزات ، ماشين آلات و اجزاي آنها كه به تشخيص وزارت نيرو براي ساخت نيروگاه و پستهاي مربوطه به كشور وارد مي شود برابر فهرستي كه توسط وزيران نيرو و صنايع ومعادن حسب مورد اعلام مي شود، مشمول سود بازرگاني به ميزان سه (3%)ارزش آنها است.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16441 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1380/05/20 :تاريخ ابلاغ 1380/05/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران