اصلاح آئين نامه اجرائي بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور

شماره 2076/ت 24895ه 3/5/1380

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 3902/94-3921/105مورخ 12/4/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور تصويب نمود:
ماده (10) آئين نامه اجرائي بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و تبصره هاي آن ، موضوع تصويبنامه شماره 59588/ت 24346ه مورخ 27/12/1379 بشرح زير اصلاح مي شود:
ماده 10-اعتبار طرح كاهش آلاينده هاي ناشي از مصرف بنزين ونفت گاز (به شماره 3092215) براي اصلاح سيستم مصرف سوخت در خودروهاي عمومي غير دولتي هفت شهر مندرج در بند(د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379- كنترل گازهاي خروجي از اگزوز و مطالعات و اطلاع رساني مصرف مي گردد.
تبصره 1- مبلغ پرداختي براي تعمير هر خودرو براي يك بار و تا سقف پانصدهزار(000/500) ريال براي خودروهاي سواري و يك ميليون (000/000/1) ريال براي خودروهاي سنگين و همچنين جانشيني خودرو هاي فرسوده است.
تبصره 2- سقف مبلغ پرداختي براي بهينه سازي خودرو با توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست در موافقتنامه متبادله تعيين مي گردد.
تبصره 3- دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16441 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1380/05/20 :تاريخ ابلاغ 1380/04/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران