تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام فرهنگستان هنر

شماره 20795/ت 24859ه 3/5/1380
تصويبنامه راجع به وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم
هيات وزيران درجلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پيشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/3/1380 وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي وبه استنادماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد كسر مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16441 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1380/05/20 :تاريخ ابلاغ 1380/04/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران