شرط تعيين مجازات حصول قطع و يقيين به موضوع و انتساب آن به متهم است صرف احتمال اينكه نوار ضبط شده مربوط به متهم باشد مسقط مجازات است


بتاريخ : 14/5/80 شماره دادنامه : 1485 كلاسه پرونده 80/4/1443
مرجع رسيدگي شعبه 4 دادگاه تجديدنظراستان تهران

تجديدنظرخواه : آقاي كيومرث اقبالي با وكالت آقاي علي مكرم
تهران ميدان آرژانتين خ احمدقصير نبش خ هجدهم پلاك 71طبقه دوم تجديدنظرخوانده : آقاي كامبوزيا مافي تهران
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره 492مورخ 9/3/80 صادره ازشعبه 503 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي كيومرث اقبالي با وكالت آقاي علي مكرم نسبت به دادنامه شماره 492-9/3/80 صادره از شبعه 503دادگاه عمومي تهران وارد و موجه است زيرا حسب مقررات و عمومات فقهي و شرط تعيين مجازات حصول قطع و يقيين به موضوع و انتساب آن به متهم است صرف احتمال اينكه نوار ضبط شده مربوط به متهم باشد مسقط مجازات است ، در مانحن فيه محتويات پرونده و ساير اوضاع و احوال امر وقوع بزه انتساب آن به تجديدنظرخواه راثابت نمي نمايد نوار ضبط شده تا زمانيكه انتساب آن به متهم براي دادگاه ثابت نشود سنديت ندارد. شاكي خصوصي نيز دليل و بينه شرعي وقانوني ارائه نداده است تجديدنظرخواه نيز ادعاي شاكي را تكذيب نموده است و وكيل نيز اصالت نوار مورد استناد دادگاه بدوي و مورد ترديدقرار داده است بنابراين مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته واجد ايراد واشكال است با نقض آن تجديدنظرخواه با تمسك به اصل كلي برائت از اتهام ياد شده تبرئه ميگردد راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان مستشار دادگاه
حيدرعلي مرادي رجبعلي مرادي

1485 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1380/05/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران