اصلاحيه آئين نامه مستند سازي اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي

شماره 23962/18232 21/5/1380
نظر به اينكه در سطر ششم ماده (1) و سطر دوم تبصره ذيل بند (پ ) ماده (3) آئين نامه مستند سازي اموال غير منقول دستگاه هاي اجراي ، موضوع تصويبنامه شماره 15525/ت 18232 ه مورخ 10/4/1380 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است ، عبارت (كارگروه موضوع ماده (7) به اشتباه عبارت (كارگروه موضوع ماده (6) تحرير شده است ،مراتب جهت اصطلاح اعلام مي شود.
دبيرهيات دولت - حسين رحيم زاده

16452 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1380/06/03 :تاريخ ابلاغ 1380/05/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران