اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل

شماره 3494 2/3/49
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/49 بنا به پيشنهاد شماره 654-2 مورخ 15/1/49 وزارت كشور تصويب نمودند كه تبصره زير به ماده 11 آئين نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل اضافه شود .
تبصره – شهرباني ميتواند با توجه به احتياجات محل و اشكالاتي كه در راه انجام شرايط مقرر در اين آئين نامه وجود دارد بنگاهها را تا رفع اشكالات موجود و حداكثر تا سه سال از انجام بعضي از اين شرايط معاف دارد .
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور – محمود كشفيان

7380 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1349/03/20 :تاريخ ابلاغ 1349/03/02 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران