آئين نامه بند 3 تبصره يك ماده 11 قانون خانه انصاف

شماره 9704 ر25 22/12/2536

ماده 1 ـ خانه انصاف بدرخواست انحصار وراثت در مواردي كه بهاي ماترك بيش از دويست هزار ريال است در صورتي رسيدگي مي كند كه :
1 ـ آخرين محل سكونت متوفي در حوزه خانه انصاف باشد .
2 ـ بهاي ماترك در حدود نصابي باشد كه وزارت دادگستري به خانه هاي انصاف براي صدور گواهي انحصار وراثت اختيار داده است .
ماده 2 ـ درخواست گواهي وراثت ممكن است شفاهي يا كتبي باشد در صورتي كه درخواست شفاهي باشد بايد صورت مجلس تنظيم و به گواهي درخواست كننده برسد و درخواست يا صورتمجلس مذكور مراتب زير بايد قيد شود:
1 ـ مشخصات متوفي .
2 ـ تاريخ و محل فوت .
3 ـ مشخصات ورثه .
4 ـ مشخصات شهود و ساير دلائل .
درخواست كننده بايد گواهي فوت متوفي و رونوشت يا فتوكپي شناسنامه ورثه را تسليم خانه انصاف نمايد.
ماده 3 ـ خانه انصاف درخواست نامبرده را آگهي مي نمايد . اين آگهي در معابر و امكنه عمومي مانند مسجد و قهوه خانه و مانند آنها براي يكبار و در يك روز الصاق مي شود. پس از انقضاي يك ماه از تاريخ الصاق خانه انصاف رسيدگي و تصميم مقتضي مي گيرد.
ماده 4 ـ در صورتي كه خانه انصاف احراز كند متوفي بلاوارث و درخواست بي وجه است از صدور گواهي انحصار وراثت خودداري و مراتب را بدادستان يا رئيس دادگاه بخش منطقه اعلام مي كند.
در اين حالت درخواست كننده مي تواند درخواست خود را به دادگاه تسليم نمايد .
ماده 5 ـ در رسيدگي بدرخواست انحصار وراثت هر گاه اعتراضي واصل يا وصيت نامه اي ابراز شود كه صحت آن مورد اختلاف باشد خانه انصاف از رسيدگي خودداري و پرونده را براي اقدام مقتضي بدادگاه بخش مستقل يا دادگاه شهرستاني كه خانه انصاف در حوزه آن قرار دارد مي فرستد.
وزير دادگستري ـ غلامرضا كيانپور

9692 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1357/01/08 :تاريخ ابلاغ 1356/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران