مصوبات هيئت مديره شركت ملي نفت ايران ازنظرمقررات استخدامي براي كاركنان آن شركت الزام آوراست وچون پرداخت هرنوع پاداش برابرمصوبه هيات مديره منع شده است لذاكاركناني كه چنين پاداش هائي راتاتاريخ مصوبه دريافت نكرده حق مطالبه آن راندارند.تاريخ 9/8/71 شماره دادنامه 165-164 كلاسه پرونده: 71/85 و71/96

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
هيئت مديره شركت ملي نفت ايران كه مصوبات آن ازنظرمقررات استخدامي براي كاركنان آن شركت الزام آوراست درسيصدودومين جلسه مورخ 19/4/62پرداخت هرگونه پاداش پايان خدمت راصريحامنع ومتذكرگرديددر صورتيكه بعضي ازكاركنان به هرنحوي ازانحاءتاتاريخ اين مصوبه خسارت مذكوررادريافت نكرده باشندازاين راي پس استحقاق دريافت آن راندارند. بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/85 14/11/1371
تاريخ 9/8/71 شماره دادنامه 165-164 كلاسه پرونده 71/85و71/96

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :امورحقوقي شركت ملي نفت ايران وآقاي مظفرحيدري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8و9ديوان .

مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/254 موضوع شكايت آقاي مظفرحيدري بطرفيت وزارت نفت بخواسته پرداخت پاداش سنوات بشرح دادنامه شماره 67/580-16/7/67باتوجه به دستورمورخ 1/7/60 وزير وقت نفت مبني برممنوعيت پرداخت پاداش پيشينه خدمت وتبصره 37 قانون بودجه سال 60 حكم به ردشكايت صادرنموده است .ب - شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 66/542 موضوع شكايت آقاي مهدي عارف زاده بطرفيت شركت ملي نفت ايران بخواسته پاداش سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 209-31/4/69 دستوروزيروقت نفت مصوبه 9/2/62هيئت مديره شركت وتبصره 37 قانون بودجه سال 1360كل كشوررانافي حقوق قانوني شاكي ندانسته وبموجب مقررات استخدامي شركت ملي نفت ايران حكم به ورودشكايت صادر نموده است .ج - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/115موضوع شكايت آقاي سيدرضابوشهري بطرفيت وزارت نفت بخواسته مطالبه پاداش خدمت معوقه بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 511-13/10/68چون پرداخت پاداش پايان خدمت بموجب مصوبه سيصدودومين جلسه مورخ 19/4/62صريحامنع گرديده است ومجوزقانوني الزام آوري هم اززمينه ضرورت پرداخت مبلغ موردادعا به شاكي وجودنداشته ،شكايت راردنموده است .د- شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/578 موضوع شكايت آقاي علي اصغرتصديق بطرفيت شركت نفت بخواسته پاداش خدمت بشرح دادنامه شماره 123-24/2/67باتوجه به مصوبه مورخ 19/4/62هيئت مديره شركت ملي نفت ايران وبخشنامه وزيروقت نفت شكايت شاكي راردنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371


2

165 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1371/12/04 :تاريخ ابلاغ 1371/08/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران